Gửi bác,

On Jan 30, 2016 6:03 PM, "maikhai" <mkh...@gmail.com> wrote:
>
> Mình làm cái USB blackarch rồi, nhưng boot nó xong thì nhận ra phải làm
thêm các công việc cơ bản sau đây mới bắt đầu xài lai rai được:
> * ip link set enp14s0 up
Cái này cháu ko biết, nhưng với arch thường thì có cổng mạng nào có cắm dây
online thì tự động bật.

> * dhcpcd
> * đặt lại resolv.conf để dùng "nameserver 8.8.8.8"
Cái này bác cài đặt trên mấy con router/modem để nó tự động cấp thông tin
mà mình mong muốn.

> * pacman -Syy
> * pacman -S ibus-unikey
> * ibus-daemon -drx
Cái này chắc bung cái ảnh của iso, cài đặt rồi đóng gói lại (với Arch
thường thì cháu làm được).

> Bỏ tất cả vào một file và muốn add file này vào USB thì phải làm thế nào?
Chạy thủ công từng dòng một mệt mỏi qúa.
> Ai rỗi việc xin chỉ giáo, Cám ơn nhiều.
Cái này bỏ vào 1 file để chạy thì cháu chưa nghĩ xem cách này đúng hay
không do cũng chưa thử được.

Có gì xem mọi người có ý tưởng nào khác hay hơn không.

Chúc bác khỏe.

Duc Tran

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAOQTeiK-62VL%2BJjE_f-EiEiCHF6_6PQ18wZ%3D1e3vOwDbOvv_Fg%40mail.gmail.com.

Trả lời cho