Report ở trên sai vì không rõ ràng. Xin lỗi mọi người. Thực ra là khi #ping thì 
vẫn ok nhưng chạy #pacman -Syy lại bị lỗi. Lý do vì trong resolv.conf vẫn đặt 
"nameserver 192.168.1.254" là default của nhà mạng.
Sau khi đặt lại là nameserver 8.8.8.8 thì mới vào được và chạy tiếp các thứ. 
Ngay trong Blackarch mình muốn copy output trên terminal dán vào đây, nhưng 
không biết cách làm nên đành phải báo chay trong Arch này vậy.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/c81d1c62-113b-4486-b59b-cd73a2d03c00%40googlegroups.com.

Trả lời cho