Mấy bác hẹn sớm đi, rồi chục năm nữa mình nhậu một bữa hen =))

On Sun, 27 Mar 2016 08:02:51 +0000
Long Phan Dao Viet <longgia2...@gmail.com> wrote:

> Chục rồi
> 
> On Sun, Mar 27, 2016, 15:02 h2vn <h2vnt...@gmail.com> wrote:
> 
> > Ặc ặc... không dùng đâu phải là đã hết thích và ghiền đâu bác Long,
> > cả chục năm rùi mình chưa nhậu bữa nào hen?
> >
> > 2016-03-25 20:02 GMT+07:00 Long Phan Dao Viet
> > <longgia2...@gmail.com>: 
> >> Nói tgees thì đổi hiefnh đại diện đi thui, để mắc cỡ, hô hô
> >>
> >> On Fri, Mar 25, 2016, 19:55 h2vn <h2vnt...@gmail.com> wrote:
> >> 
> >>> Chào cả nhà!
> >>>
> >>> Lâu rùi không xài tex hay arch, bà con nói chuyện không biết gi
> >>> luôn... buồn thiệt... hu hu...
> >>>
> >>> 2016-03-10 5:47 GMT+07:00 maikhai <mkh...@gmail.com>:
> >>> 
> >>>> Vào 20:24:15 UTC+7 Thứ Tư, ngày 09 tháng 3 năm 2016, Duc Tran đã
> >>>> viết: 
> >>>> > Cháu xài hồi viết tài liệu bàn giao mà cũng mất hơn 5 buổi mới
> >>>> > viết 
> >>>> xong 3 trang để bàn giao đấy bác. 
> >>>> >
> >>>> > Duc Tran 
> >>>> Gõ thêm một câu:
> >>>> ...
> >>>> Tuy ngưng mà chưa dẹp. Cứ để tồn tại dù coi #du -lh khá chướng.
> >>>> Tiếc của đời mà.
> >>>>
> >>>> --
> >>>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> >>>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >>>> ---
> >>>> You received this message because you are subscribed to the
> >>>> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> >>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from
> >>>> it, send an email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> >>>> To view this discussion on the web visit
> >>>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/ebc69920-7964-49b6-9384-e6456e492170%40googlegroups.com
> >>>> .
> >>>> 
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>> Keep things simple as "The Arch Way"
> >>>
> >>> --
> >>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> >>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >>> ---
> >>> You received this message because you are subscribed to the Google
> >>> Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> >>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> >>> send an email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> >>> To view this discussion on the web visit
> >>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2BmnpU76QLxjD_Qsyky6XJNA072g4bpgCiWRFCDhyQSsq-Q%40mail.gmail.com
> >>> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2BmnpU76QLxjD_Qsyky6XJNA072g4bpgCiWRFCDhyQSsq-Q%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> >>> .
> >>> 
> >> --
> >> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> >> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >> ---
> >> You received this message because you are subscribed to the Google
> >> Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> >> send an email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> >> 
> > To view this discussion on the web visit 
> >> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhMgiOb%2BdF%3D98WFBKcRU2JgfaJ0LfCyxUifAmsQjDZciZg%40mail.gmail.com
> >> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhMgiOb%2BdF%3D98WFBKcRU2JgfaJ0LfCyxUifAmsQjDZciZg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> >> .
> >> 
> >
> >
> >
> > --
> > Keep things simple as "The Arch Way"
> >
> > --
> > Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> > Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2BmmCFS%2BhaGz%2B1_gCweY8DAjgw1KPOOH8LX42HFC-gmoEQQ%40mail.gmail.com
> > <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2BmmCFS%2BhaGz%2B1_gCweY8DAjgw1KPOOH8LX42HFC-gmoEQQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> > .
> > 
> --
I am ... 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160327153359.138bd80b%40icy.bar.

Trả lời cho