Ặc ặc... không dùng đâu phải là đã hết thích và ghiền đâu bác Long, cả chục
năm rùi mình chưa nhậu bữa nào hen?

2016-03-25 20:02 GMT+07:00 Long Phan Dao Viet <longgia2...@gmail.com>:

> Nói tgees thì đổi hiefnh đại diện đi thui, để mắc cỡ, hô hô
>
> On Fri, Mar 25, 2016, 19:55 h2vn <h2vnt...@gmail.com> wrote:
>
>> Chào cả nhà!
>>
>> Lâu rùi không xài tex hay arch, bà con nói chuyện không biết gi luôn...
>> buồn thiệt... hu hu...
>>
>> 2016-03-10 5:47 GMT+07:00 maikhai <mkh...@gmail.com>:
>>
>>> Vào 20:24:15 UTC+7 Thứ Tư, ngày 09 tháng 3 năm 2016, Duc Tran đã viết:
>>> > Cháu xài hồi viết tài liệu bàn giao mà cũng mất hơn 5 buổi mới viết
>>> xong 3 trang để bàn giao đấy bác.
>>> >
>>> > Duc Tran
>>> Gõ thêm một câu:
>>> ...
>>> Tuy ngưng mà chưa dẹp. Cứ để tồn tại dù coi #du -lh khá chướng.
>>> Tiếc của đời mà.
>>>
>>> --
>>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To view this discussion on the web visit
>>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/ebc69920-7964-49b6-9384-e6456e492170%40googlegroups.com
>>> .
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> Keep things simple as "The Arch Way"
>>
>> --
>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux Việt Nam" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2BmnpU76QLxjD_Qsyky6XJNA072g4bpgCiWRFCDhyQSsq-Q%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2BmnpU76QLxjD_Qsyky6XJNA072g4bpgCiWRFCDhyQSsq-Q%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhMgiOb%2BdF%3D98WFBKcRU2JgfaJ0LfCyxUifAmsQjDZciZg%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhMgiOb%2BdF%3D98WFBKcRU2JgfaJ0LfCyxUifAmsQjDZciZg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>-- 
Keep things simple as "The Arch Way"

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2BmmCFS%2BhaGz%2B1_gCweY8DAjgw1KPOOH8LX42HFC-gmoEQQ%40mail.gmail.com.

Trả lời cho