Vào 20:24:15 UTC+7 Thứ Tư, ngày 09 tháng 3 năm 2016, Duc Tran đã viết:
> Cháu xài hồi viết tài liệu bàn giao mà cũng mất hơn 5 buổi mới viết xong 3 
> trang để bàn giao đấy bác.
> 
> Duc Tran
Gõ thêm một câu:
...
Tuy ngưng mà chưa dẹp. Cứ để tồn tại dù coi #du -lh khá chướng.
Tiếc của đời mà.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/ebc69920-7964-49b6-9384-e6456e492170%40googlegroups.com.

Trả lời cho