On Tue, 8 Mar 2016 23:30:31 -0800 (PST)
maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:

> Mò một hồi, có mấy câu hỏi mong mọi người giải đáp:
> 
> * Đã thử biến hóa lệnh apt-get install texlive-full thành pacman -S
> texlive-full thì bị báo lỗi "target not found". Tức là không có gói
> này cho Arch, và phải thay bằng texlive-most?
> 
> * ibus-unikey có thể được thay thế bằng fcitx để gõ tv trong
> texmaker? Trình nào tương đối tốt hơn?
> 
> Cám ơn mọi người. Ngày 8/3 vô link
> https://www.youtube.com/watch?v=Yqg_GJuWU6g coi đá banh, đội VN thua
> 9 quả, đành phải ... hoan hô đội Australia vậy chán quá.
> 

Đội Việt Nam thì nam đá mạnh như nữ, nữ đá mạnh như nam. Tinh thần thể thao là 
chính, ăn thua tính gì bác ơi =))


--
I am ... 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160309154528.2709aad5%40icy.bar.

Trả lời cho