Vào 20:24:15 UTC+7 Thứ Tư, ngày 09 tháng 3 năm 2016, Duc Tran đã viết:
> Cháu xài hồi viết tài liệu bàn giao mà cũng mất hơn 5 buổi mới viết xong 3 
> trang để bàn giao đấy bác.
> 
> Duc Tran

Chả trách được. Khó thật. Thôi tạm ngưng ... công trình, chờ nghe ngóng coi 
sao, bây giờ quay qua vọc thử fcitx. Coi cái output lệnh fcitx-diagnose thấy 
nhiều dòng màu đỏ quá!

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/f6dfafb2-b2d1-4a33-b948-f25ebb8efd61%40googlegroups.com.

Trả lời cho