Hôm nay chủ nhật thì chắc khó vào DC được. Nên để ngày mai tính tiếp trong khi 
chờ mấy bạn ở DC hỗ trợ. Ngày 8/9 a mới tới nơi nếu em còn ở đó thì làm offline 
luôn =))

On Sun, 4 Sep 2016 07:59:57 +0700
Hieu Nguyen <nhhie...@gmail.com> wrote:

> Em đang ở ĐN, không biết có giúp gì được không anh? Setup mấy thứ
> linh tinh thì em làm được nhưng mà mirror thì em không biết nhiều
> lắm :D. Còn không anh ra Đà Nẵng mình làm ly cafe :D.


--
I am 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160904083016.0d2c5033%40icy.bar.

Trả lời cho