Vào 06:51:36 UTC+7 Chủ Nhật, ngày 04 tháng 9 năm 2016, icy đã viết:
> Bác nào dựa vào dịp lễ hack hiết gì làm nó hỏng mất. Ít nhất 1 tuần nữa mình 
> mới ra Đà Nẵng fix được.
> 
> Cảm ơn các hacker. 
> 
> --
> I am 6 dog years old.

@KyAnh: ssh nguy hiểm à? Vậy sh có lạnh cẳng không? Trong Guide for Newbie nói 
useradd ... -s /bin/bash, có bài chỗ khác thì bày cài zsh, vậy sao đây?
Groups này sao lên gõ tv bỏ dấu bị nhảy lung tung cà? (hiểm, cẳng, chỗ, nếu sau 
chỗ mà gõ ngoặc đơn thì dấu ngoặc chồng lên dấu ngã ky thiệt).

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/c10cff10-3033-4b51-b95d-dac650390d3e%40googlegroups.com.

Trả lời cho