Mirror đã trở lại. Các bạn còn ở đà nẵng thì hẹn sáng hay trưa mai uống cà phê 
nhé . Có gì ping trên telegram hoặc gọi cho mình 099 388 bảy hai "nam tắm" (nói 
lái)

Về sự cố server thì nó thế này: chúc hacker ssh vào bios, disable luôn cái ổ 
cứng thứ 5 (có một array 4 ổ Sas cùng với 1 ổ Sata2 thứ năm). Do đó, chịu chết, 
không thể nào boot lại được. Chắc ổ này cũng sắp lên đường rồi, nhưng tạm thời 
vậy.

Cách giải quyết là đã chặn dịch vụ ssh vào bios từ địa chỉ 127.0.0.1. Ngoài ra 
sẽ viết lại hướng dẫn để đội kỹ thuật ở DC có thể hỗ trợ khi cần thiết.

SSH quá nguy hiểm!

--
I am 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160908183251.67558e92%40icy.bar.

Trả lời cho