Dường như lỗi nặng và mình chưa nhận được phản hồi tích cực từ DC. 

Ngày 8/9 mình có mặt ở Đà Nẵng để kiểm tra, có thể hơi lâu.

Cảm ơn tất cả các bạn.

On Sun, 4 Sep 2016 06:51:30 +0700
"Anh K. Huynh" <xky...@gmail.com> wrote:

> Bác nào dựa vào dịp lễ hack hiết gì làm nó hỏng mất. Ít nhất 1 tuần
> nữa mình mới ra Đà Nẵng fix được.
> 
> Cảm ơn các hacker. 
> 
> --
> I am 6 dog years old.--
I am 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160906045207.1b54a962%40icy.bar.

Trả lời cho