On Wed, 23 Apr 2008, Aykut Caglayan <[EMAIL PROTECTED]> writes:
> Ornegin soyle bir listem var:>'(0 1 1 0 0 1 1) 
> ve ben su cevabi ariyorum:> '(1 2 5 6)

CL-USER> (defun positions (item list)
      "POSITION derivate returns list of positions of the
supplied ITEM occuring in the specified LIST."
      (labels ((collect-positions (position accum list)
           (cond
            ((endp list) accum)
            ((eql item (first list))
             (collect-positions (1+ position)
                      (cons position accum)
                      (rest list)))
            (t (collect-positions (1+ position) accum (rest 
list))))))
       (nreverse (collect-positions 0 nil list))))
STYLE-WARNING: redefining POSITIONS in DEFUN
POSITIONS
CL-USER> (positions 1 '(0 1 1 0 0 1 1))
(1 2 5 6)

Ağız tadınıza uygun olarak KEY ve TEST seçeneklerini de -- POSITION
işlevinde olduğu gibi -- POSITIONS'a da ekleyebilirsiniz.


İyi çalışmalar.

_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

Cevap