On Thu, 24 Apr 2008, Volkan YAZICI <[EMAIL PROTECTED]> writes:
> Ağız tadınıza uygun olarak KEY ve TEST seçeneklerini de -- POSITION
> işlevinde olduğu gibi -- POSITIONS'a da ekleyebilirsiniz.

(defun positions (item sequence &key (start 0) end (key #'identity) (test 
#'eql))
 "Return list of positions of ITEM occuring in SEQUENCE."
 (check-type sequence (or vector list))
 (let ((get-next-item
     (cond ((vectorp sequence)
        (let ((index 0)
           (size (length sequence)))
         (lambda ()
          (when (< index size)
           (prog1 (aref sequence index)
            (incf index))))))
        ((listp sequence)
        (lambda () (pop sequence))))))
  (labels ((collect (position accum)
        (let ((candidate (funcall get-next-item)))
         (cond ((or (null candidate)
              (and end (<= end position)))
            accum)
            ((and (<= start position)
               (funcall test item (funcall key candidate)))
            (collect (1+ position) (cons position accum)))
            (t
            (collect (1+ position) accum))))))
   (nreverse (collect 0 nil)))))

(positions 1 '(2 1 3 4 5 11 6 7 1 9))
(positions 1 #(2 1 3 4 5 11 6 7 1 9))
(positions #\a "Yok dahA neler Artık!" :test #'char-equal :key #'char-downcase)

Tabii ki kullanılmayan START, END, KEY ve TEST değişkenlerinin her
adımda bir yavaşlığa neden olacağı aşikardır. Fakat çoğu CL
implementasyonu (örneğin SBCL) bu tür ölü kodları optimize edebilmekte.


İyi çalışmalar.

_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

Cevap