On 30/10/13 06:25, Adir Abraham wrote:
>
> מי אחראי על משאבי העמותה אם לא הועד? מדבריך אני מבין שאף אחד ואיש הישר
> בעיניו יעשה.
האחריות היא על הוועד, אבל זה לא אומר את מה שאתה מרמז שזה אומר. מה שזה
אומר זה שהוועד צריך לנהוג באחריות. אם היתה לוועד סיבה לא לסמוך על ליאור
- סבבה. זה משהו אחד (ולא, אני לא רוצה לשמוע את הרכילות - אני דיברתי רק
על הדברים שקרו בגלוי, פה ברשימה).

מצד שני, להגיד "אנחנו צריכים לעשות הכל בעצמינו כי האחריות עלינו" זו פשוט
חוסר הבנה. לנהוג באחריות ולעשות הכל לבד אלו שני דברים שונים לחלוטין.

שחר
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות