O Xov, 16-12-2010 ás 08:53 +0100, Miguel Bouzada escribiu:
> Na tradución do Chromium-ChromeOS, atopámonos cun bloque moi
> importante referido ao que ata agora traduciamos como "Autoridades
> certificadoras". Convencidos de que había (ou debería haber) un termo
> xa consolidade na lexislación, fíxose unha busca ao respecto e
> levounos a topar:
> 
> BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
> ANO CCCXLIV · XOVES 1 DE XANEIRO DE 2004 · SUPLEMENTO NÚM. 1 EN LINGUA
> GALEGA · FASCÍCULO SEGUNDO
> 
> LEI 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica. («BOE» 304,
> do 20-12-2003.)
> Real decreto lei 14/1999, do 17 de setembro, sobre sinatura
> electrónica
> 
> http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2004/01/01/pdfs/A00185-00199.pdf
> 
> Artigo 20. Obrigas dos prestadores de servicios de certificación que
> expidan certificados recoñecidos.
> 1. Ademais das obrigas establecidas neste capítulo, os prestadores de
> servicios de certificación que expidan certificados recoñecidos
> deberán cumpri-las seguintes obrigas:
> 
> Artigo 27. Certificación de dispositivos seguros de creación de
> sinatura electrónica.
> 2. A certificación poderá ser solicitada polos fabricantes ou
> importadores de dispositivos de creación de sinatura e será levada a
> cabo polas entidades de certificación recoñecidas por unha entidade de
> acreditación designada de acordo co disposto na Lei 21/1992, do 16 de
> xullo, de industria, e nas súas disposicións de desenvolvemento.
> 
> Artigo 30. Deber de información e colaboración.
> 1. Os prestadores de servicios de certificación, a entidade
> independente de acreditación e os organismos de certificación teñen a
> obriga de facilitarlle ó Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía toda a
> información e colaboración precisas para o exercicio das súas
> funcións.
> 
> Disposición adicional segunda. Exercicio da potestade sancionadora
> sobre a entidade de acreditación e os organismos de certificación de
> dispositivos de creación de sinatura electrónica.
> 
> Consonte isto traducimos:
> Certification Authority → Entidades de acreditación
> CA Issuers: → Entidades emisoras de certificados: 
> intermediate CAs: → entidades emisoras de certificados intermediarias:
> Authorities → Entidades
> 
> Subject Public Key Algorithm
> description: The label of the Subject Public Key Algorithm element in
> the details page of the certificate info dialog. (In this case,
> subject refers to the entity the certificate was issued to.) 
> 
> Subject's Public Key
> description: The label of the Subject's Public Key element in the
> details page of the certificate info dialog. (In this case, subject
> refers to the entity the certificate was issued to.) 
> 
> A devandita lei refírese a este "subject" como asinante e como
> titular, nos aplicamos o termo "Titular"
> 
> Vemos que en aplicativos como "evolution" está traducido como:
> 
> Subject Public Key Algorithm → Algoritmo da chave pública do asunto
> Subject Public Key Info → Información do asunto da chave pública
> Subject's Public Key → Chave pública do asunto
> 
> Sería convínte que quen se encarga da tradución do "Evolution" fixese
> os cambios oportunos.

Tameń aparecen no evolution varias veces as iniciais AC referidas a
autoridades certificadoras. Segundo isto supoño que deberían cambiarse a
EA (entidades de acreditación)

> Notas que atopou Antón nalgures:
> Serial Number: Used to uniquely identify the certificate.
> Subject: The person, or entity identified.
> Signature Algorithm: The algorithm used to create the signature.
> Issuer: The entity that verified the information and issued the
> certificate.
> Valid-From: The date the certificate is first valid from.
> Valid-To: The expiration date.
> Key-Usage: Purpose of the public key (e.g. encipherment, signature,
> certificate signing...).
> Public Key: the purpose of SSL when used with HTTP is not just to
> encrypt the traffic, but also to authenticate who the owner of the
> website is, and that someone's been willing to invest time and money
> into proving the authenticity and ownership of their domain.
> Thumbprint Algorithm: The algorithm used to hash the certificate.
> Thumbprint: The hash itself to ensure that the certificate has not
> been tampered with.
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto


_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a