Arredemo. Bo traballo.

2010/12/16 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
>
>
> 2010/12/16 marcoslansga...@gmail.com <marcoslansga...@gmail.com>
>>
>> O Xov, 16-12-2010 ás 08:53 +0100, Miguel Bouzada escribiu:
>> > Na tradución do Chromium-ChromeOS, atopámonos cun bloque moi
>> > importante referido ao que ata agora traduciamos como "Autoridades
>> > certificadoras". Convencidos de que había (ou debería haber) un termo
>> > xa consolidade na lexislación, fíxose unha busca ao respecto e
>> > levounos a topar:
>> >
>> > BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
>> > ANO CCCXLIV · XOVES 1 DE XANEIRO DE 2004 · SUPLEMENTO NÚM. 1 EN LINGUA
>> > GALEGA · FASCÍCULO SEGUNDO
>> >
>> > LEI 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica. («BOE» 304,
>> > do 20-12-2003.)
>> > Real decreto lei 14/1999, do 17 de setembro, sobre sinatura
>> > electrónica
>> >
>> > http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2004/01/01/pdfs/A00185-00199.pdf
>> >
>> > Artigo 20. Obrigas dos prestadores de servicios de certificación que
>> > expidan certificados recoñecidos.
>> > 1. Ademais das obrigas establecidas neste capítulo, os prestadores de
>> > servicios de certificación que expidan certificados recoñecidos
>> > deberán cumpri-las seguintes obrigas:
>> >
>> > Artigo 27. Certificación de dispositivos seguros de creación de
>> > sinatura electrónica.
>> > 2. A certificación poderá ser solicitada polos fabricantes ou
>> > importadores de dispositivos de creación de sinatura e será levada a
>> > cabo polas entidades de certificación recoñecidas por unha entidade de
>> > acreditación designada de acordo co disposto na Lei 21/1992, do 16 de
>> > xullo, de industria, e nas súas disposicións de desenvolvemento.
>> >
>> > Artigo 30. Deber de información e colaboración.
>> > 1. Os prestadores de servicios de certificación, a entidade
>> > independente de acreditación e os organismos de certificación teñen a
>> > obriga de facilitarlle ó Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía toda a
>> > información e colaboración precisas para o exercicio das súas
>> > funcións.
>> >
>> > Disposición adicional segunda. Exercicio da potestade sancionadora
>> > sobre a entidade de acreditación e os organismos de certificación de
>> > dispositivos de creación de sinatura electrónica.
>> >
>> > Consonte isto traducimos:
>> > Certification Authority → Entidades de acreditación
>> > CA Issuers: → Entidades emisoras de certificados:
>> > intermediate CAs: → entidades emisoras de certificados intermediarias:
>> > Authorities → Entidades
>> >
>> > Subject Public Key Algorithm
>> > description: The label of the Subject Public Key Algorithm element in
>> > the details page of the certificate info dialog. (In this case,
>> > subject refers to the entity the certificate was issued to.)
>> >
>> > Subject's Public Key
>> > description: The label of the Subject's Public Key element in the
>> > details page of the certificate info dialog. (In this case, subject
>> > refers to the entity the certificate was issued to.)
>> >
>> > A devandita lei refírese a este "subject" como asinante e como
>> > titular, nos aplicamos o termo "Titular"
>> >
>> > Vemos que en aplicativos como "evolution" está traducido como:
>> >
>> > Subject Public Key Algorithm → Algoritmo da chave pública do asunto
>> > Subject Public Key Info → Información do asunto da chave pública
>> > Subject's Public Key → Chave pública do asunto
>> >
>> > Sería convínte que quen se encarga da tradución do "Evolution" fixese
>> > os cambios oportunos.
>>
>> Tameń aparecen no evolution varias veces as iniciais AC referidas a
>> autoridades certificadoras. Segundo isto supoño que deberían cambiarse a
>> EA (entidades de acreditación)
>
> Exactamente
>
>>
>> > Notas que atopou Antón nalgures:
>> > Serial Number: Used to uniquely identify the certificate.
>> > Subject: The person, or entity identified.
>> > Signature Algorithm: The algorithm used to create the signature.
>> > Issuer: The entity that verified the information and issued the
>> > certificate.
>> > Valid-From: The date the certificate is first valid from.
>> > Valid-To: The expiration date.
>> > Key-Usage: Purpose of the public key (e.g. encipherment, signature,
>> > certificate signing...).
>> > Public Key: the purpose of SSL when used with HTTP is not just to
>> > encrypt the traffic, but also to authenticate who the owner of the
>> > website is, and that someone's been willing to invest time and money
>> > into proving the authenticity and ownership of their domain.
>> > Thumbprint Algorithm: The algorithm used to hash the certificate.
>> > Thumbprint: The hash itself to ensure that the certificate has not
>> > been tampered with.
>> > _______________________________________________
>> > Proxecto mailing list
>> > Proxecto@trasno.net
>> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a