2010/12/16 marcoslansga...@gmail.com <marcoslansga...@gmail.com>

> O Xov, 16-12-2010 ás 08:53 +0100, Miguel Bouzada escribiu:
> > Na tradución do Chromium-ChromeOS, atopámonos cun bloque moi
> > importante referido ao que ata agora traduciamos como "Autoridades
> > certificadoras". Convencidos de que había (ou debería haber) un termo
> > xa consolidade na lexislación, fíxose unha busca ao respecto e
> > levounos a topar:
> >
> > BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
> > ANO CCCXLIV · XOVES 1 DE XANEIRO DE 2004 · SUPLEMENTO NÚM. 1 EN LINGUA
> > GALEGA · FASCÍCULO SEGUNDO
> >
> > LEI 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica. («BOE» 304,
> > do 20-12-2003.)
> > Real decreto lei 14/1999, do 17 de setembro, sobre sinatura
> > electrónica
> >
> > http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2004/01/01/pdfs/A00185-00199.pdf
> >
> > Artigo 20. Obrigas dos prestadores de servicios de certificación que
> > expidan certificados recoñecidos.
> > 1. Ademais das obrigas establecidas neste capítulo, os prestadores de
> > servicios de certificación que expidan certificados recoñecidos
> > deberán cumpri-las seguintes obrigas:
> >
> > Artigo 27. Certificación de dispositivos seguros de creación de
> > sinatura electrónica.
> > 2. A certificación poderá ser solicitada polos fabricantes ou
> > importadores de dispositivos de creación de sinatura e será levada a
> > cabo polas entidades de certificación recoñecidas por unha entidade de
> > acreditación designada de acordo co disposto na Lei 21/1992, do 16 de
> > xullo, de industria, e nas súas disposicións de desenvolvemento.
> >
> > Artigo 30. Deber de información e colaboración.
> > 1. Os prestadores de servicios de certificación, a entidade
> > independente de acreditación e os organismos de certificación teñen a
> > obriga de facilitarlle ó Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía toda a
> > información e colaboración precisas para o exercicio das súas
> > funcións.
> >
> > Disposición adicional segunda. Exercicio da potestade sancionadora
> > sobre a entidade de acreditación e os organismos de certificación de
> > dispositivos de creación de sinatura electrónica.
> >
> > Consonte isto traducimos:
> > Certification Authority → Entidades de acreditación
> > CA Issuers: → Entidades emisoras de certificados:
> > intermediate CAs: → entidades emisoras de certificados intermediarias:
> > Authorities → Entidades
> >
> > Subject Public Key Algorithm
> > description: The label of the Subject Public Key Algorithm element in
> > the details page of the certificate info dialog. (In this case,
> > subject refers to the entity the certificate was issued to.)
> >
> > Subject's Public Key
> > description: The label of the Subject's Public Key element in the
> > details page of the certificate info dialog. (In this case, subject
> > refers to the entity the certificate was issued to.)
> >
> > A devandita lei refírese a este "subject" como asinante e como
> > titular, nos aplicamos o termo "Titular"
> >
> > Vemos que en aplicativos como "evolution" está traducido como:
> >
> > Subject Public Key Algorithm → Algoritmo da chave pública do asunto
> > Subject Public Key Info → Información do asunto da chave pública
> > Subject's Public Key → Chave pública do asunto
> >
> > Sería convínte que quen se encarga da tradución do "Evolution" fixese
> > os cambios oportunos.
>
> Tameń aparecen no evolution varias veces as iniciais AC referidas a
> autoridades certificadoras. Segundo isto supoño que deberían cambiarse a
> EA (entidades de acreditación)
>

Exactamente


>
> > Notas que atopou Antón nalgures:
> > Serial Number: Used to uniquely identify the certificate.
> > Subject: The person, or entity identified.
> > Signature Algorithm: The algorithm used to create the signature.
> > Issuer: The entity that verified the information and issued the
> > certificate.
> > Valid-From: The date the certificate is first valid from.
> > Valid-To: The expiration date.
> > Key-Usage: Purpose of the public key (e.g. encipherment, signature,
> > certificate signing...).
> > Public Key: the purpose of SSL when used with HTTP is not just to
> > encrypt the traffic, but also to authenticate who the owner of the
> > website is, and that someone's been willing to invest time and money
> > into proving the authenticity and ownership of their domain.
> > Thumbprint Algorithm: The algorithm used to hash the certificate.
> > Thumbprint: The hash itself to ensure that the certificate has not
> > been tampered with.
> > _______________________________________________
> > Proxecto mailing list
> > Proxecto@trasno.net
> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a