Na tradución do Chromium-ChromeOS, atopámonos cun bloque moi importante
referido ao que ata agora traduciamos como "Autoridades certificadoras".
Convencidos de que había (ou debería haber) un termo xa consolidade na
lexislación, fíxose unha busca ao respecto e levounos a topar:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
ANO CCCXLIV · XOVES 1 DE XANEIRO DE 2004 · SUPLEMENTO NÚM. 1 EN LINGUA
GALEGA · FASCÍCULO SEGUNDO

LEI 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica. («BOE» 304, do
20-12-2003.)
Real decreto lei 14/1999, do 17 de setembro, sobre sinatura electrónica

http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2004/01/01/pdfs/A00185-00199.pdf

Artigo 20. Obrigas dos *prestadores de servicios de certificación* que
expidan certificados recoñecidos.
1. Ademais das obrigas establecidas neste capítulo, os* prestadores de
servicios de certificación* que expidan certificados recoñecidos deberán
cumpri-las seguintes obrigas:

Artigo 27. Certificación de dispositivos seguros de creación de sinatura
electrónica.
2. A certificación poderá ser solicitada polos fabricantes ou importadores
de dispositivos de creación de sinatura e será levada a cabo polas *entidades
de certificación* recoñecidas por unha *entidade de acreditación* designada
de acordo co disposto na Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria, e nas
súas disposicións de desenvolvemento.

Artigo 30. Deber de información e colaboración.
1. Os *prestadores de servicios de certificación*, a *entidade independente
de acreditación* e os *organismos de certificación* teñen a obriga de
facilitarlle ó Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía toda a información e
colaboración precisas para o exercicio das súas funcións.

Disposición adicional segunda. Exercicio da potestade sancionadora
sobre a *entidade
de acreditación* e os *organismos de certificación* de dispositivos de
creación de sinatura electrónica.

Consonte isto traducimos:
Certification Authority → Entidades de acreditación
CA Issuers: → Entidades emisoras de certificados:
intermediate CAs: → entidades emisoras de certificados intermediarias:
Authorities → Entidades

Subject Public Key Algorithm
description: The label of the Subject Public Key Algorithm element in the
details page of the certificate info dialog. (In this case, subject refers
to the entity the certificate was issued to.)

Subject's Public Key
description: The label of the Subject's Public Key element in the details
page of the certificate info dialog. (In this case, subject refers to the
entity the certificate was issued to.)

A devandita lei refírese a este "subject" como asinante e como titular, nos
aplicamos o termo "Titular"

Vemos que en aplicativos como "evolution" está traducido como:

Subject Public Key Algorithm → Algoritmo da chave pública do asunto
Subject Public Key Info → Información do asunto da chave pública
Subject's Public Key → Chave pública do asunto

Sería convínte que quen se encarga da tradución do "Evolution" fixese os
cambios oportunos.

Notas que atopou Antón nalgures:
Serial Number: Used to uniquely identify the certificate.
Subject: The person, or entity identified.
Signature Algorithm: The algorithm used to create the signature.
Issuer: The entity that verified the information and issued the certificate.
Valid-From: The date the certificate is first valid from.
Valid-To: The expiration date.
Key-Usage: Purpose of the public key (e.g. encipherment, signature,
certificate signing...).
Public Key: the purpose of SSL when used with HTTP is not just to encrypt
the traffic, but also to authenticate who the owner of the website is, and
that someone's been willing to invest time and money into proving the
authenticity and ownership of their domain.
Thumbprint Algorithm: The algorithm used to hash the certificate.
Thumbprint: The hash itself to ensure that the certificate has not been
tampered with.
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a