Olá,

Sería posíbel que me dixésedes os vosos enderezos postais, aos efeitos de 
remitir un correo ordinario?

Nota: esta información será comunicada a unha terceira persoa, pero non ten 
nada que ver co envío de publicidade.
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a