O Luns, 18 de Febreiro de 2008, mvillarino  escribiu:
On Monday, 18 de February de 2008, you wrote:
> Perguntareille antes a aacid a ver de onde se obteñen os pot de 4.1
Non fixo falla: stable/l10n-kde4 é para 4.0 e trunk/l10n-kde4 para 4.1

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a