O Luns, 21 de Abril de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
> No referente ó contexto do Inkscape, revert é volver a un estado
> anterior do ficheiro no que traballas, invert é darlle a volta a unha
> figura ou algo que teñas seleccionado no lenzo (non lembro se o
> espella de lado a lado ou de enriba a abaixo).
E como o traduciche?

> Por certo, é suxestións e non suxerencias?
Pois si.


-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a