Outra palabra de difícil tradución. Aparece en textos como "MIME Compliant", 
que quere dicer que respeita as normas establecidas para MIME. Atópoo 
traducido como "compracente con", que non ten o mesmo sentido ("permite que 
faga o que lle dea a gana a MIME"!).

Ideas?

Xosé

Responderlle a