falso amigo
Expresión dunha lingua que formalmente se asemella a unha palabra doutra 
lingua que ten, non embargante, un ‹significado› distinto ou polo menos 
unha ‹acepción› diferente.
    Obs. — Os falsos amigos poden ser palabras homógrafas ou case 
homógrafas:
    [en] global *global => mundial, universal;
    [en] gradual *gradual => paulatino, progresivo;
    [fr] altérer *alterar => deteriorar;
    [fr] fantaisiste *fantasioso => caprichoso; 
    [de] Tablett *tableta => bandexa;
    [de] Expedient *expediente => remitente.
Termos relacionados: anglicismo, calco, falso senso, interferencia

Ao fío dos comentarios que puxen na rolda "g11n", no fío onde comentei unhas 
palabras que non aparecían no corrector ortográfico do Hunspell, e onde dicía 
de facer un novo recurso con "Falsos amigos",

permitídesme engadir en "recursos para os tradutores"->"Recursos ppais" tras a 
guía de estilo ?

Estaba a pensar empregar unha estrutura de:
<forma incorrecta>
  <vocábulo incorrecto/>
  <procedencia do incorrecto>
    <idioma/><palabra/>
  </procedencia do incorrecto>
  <lista de formas correctas>
   <vocábulo correcto/>*
  </lista de formas correctas>
  <significado/>
  <comentarios/>
</forma incorrecta>

Exemplos:
 "habida conta"*
  ! [es] habida cuenta
  => tendo en conta
  - emprégase para referirse aos factores que se analisaron para tomar unha 
decisión
  ¦ tomado de «Manual de Documentos Administrativos» ISBN: 
978-84-9749-263-8, elaborado polo snl da udc.

 "listado"*
  ! [es] listado
  => lista
  => listaxe
  - Sucesión de liñas impresas que representan o contdo dun ficheiro ou o 
código-fonte dun programa.
  ¦ tomado de «Manual de Documentos Administrativos», vid supra.

 "aportar"*
  ! [es] aportar
  => contribuir
  => participar
  => cooperar
  => axudar
  => dar
  - 
  ¦ vid supra
  __: Esta palabra é válida co significado de "chegar a porto, arribar"

-- 
Best regards,
MV

Responderlle a