Miguel, acabo de editar o .dic para pór os meses en minúscula e por marzo. 
Tamén fixen pequenas modificacións no .aff: comentarios (sempre poño de 
máis), 
orde alfabética para as liñas REP (unha estaba repetida), eliminación das 
REP 
con varias palabras como suxestión (o funcionamento da barra baixa para iso é 
estritamente para casos en que o usuario mete dúas palabras coméndose o 
espazo, e non funciona como o estabas usando, comprobeino cando intentei facer 
o mesmo completando o de Mancomún), e máis nada.

O único que lle noto que lle falta é o imperativo P2 e o imperativo P2 + 
enclítico para verbos coa forma "700", o que posiblemente implicará algún 
retoque ou a creación dunha nova FLAG só para iso.

Se tes tempo (e ganas) a ver se o poder arranxar a partir dos ficheiros que 
anexo. Senón imaxino que entre mañá e pasado podo miralo.

Un saúdo!

PS: O traballo que fixeches con isto é completamente abraiante. Cústame crer 
que partises do de Mancomún. Parece máis doado facelo dende cero.
------------ próxima parte ------------
# Este ficheiro contén as regras para a formación das
# palabras galegas cuxos lemas están incluídos no ficheiro
# «gl.dic». 
#
# Baséase nas normas ortográficas e morfolóxicas do galego
# aprobadas pola Real Academia da Lingua Galega no ano 2003.
#
# Creado orixinalmente por Mar Castro Pereiro para Mancomún,
# á súa vez baseado na versión desenvolvida por Imaxín Software
# no ano 2006.
#
# Para máis información sobre os seus desenvolvedores, así como
# sobre as condicións legais aos que están suxeitos os ficheiros
# que conforman este corrector, consúltese o ficheiro «COPYRIGHT».

# Codificación de caracteres:
SET UTF-8

# Os seguintes caracteres utilizaranse nas suxestións. Concretamente,
# suxerirante palabras correctas que difiran da palabra incorrecta nun
# destes caracteres.

TRY 
-aáàâãeéêèiïìíîoóòôõuùúûübcçdfghjklmnñpqrstvxyzABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚÀÈÌÒÙÏÜÇ

# A continuación indícanse os tipos de parámetros que se utilizarán para
# definir as distintas formas das palabras. Neste caso, utilizaranse
# números («num»).

FLAG num

# O seguinte parámetro («666») utilizarase para indicar que unha forma
# non é válida de por si, senón que só son válidas as formas derivadas
# da mesma.

NEEDAFFIX 666

# As seguintes son cadeas de teclas que, dada a súa proximidade, poden ser
# facilmente confundidas á hora de teclear unha palabra. En cada serie de
# teclas ─separadas por unha barra vertical, «|»─ terase en conta as 
teclas
# á esquerda e dereita de cada unha.

KEY 
qwertyuiop|asdfghjklñ|zxcvbnm|qaw|saz|wse|dsx|sz|edr|fdc|dx|rft|gfv|fc|tgz|hgb|gv|zhu|jhn|hb|uji|kjm|jn|iko|lkmñ|plñ

# A continuación establecerase unha opción que impide que á hora de amosar
# suxestións se utilicen combinacións de palabras separadas (ou unidas por
# un guión) ao chou.

NOSPLITSUGS

# A seguinte etiqueta resulta relevante á hora de realizar correccións en
# textos cuxas palabras están separadas por guións devido aos saltos de
# liña (“hyphenated” en inglés).
WORDCHARS -

# A continuación amósanse unha serie de combinacións de letras que a miúdo
# se confunden, e que o corrector utilizará para atopar as correccións máis
# axeitadas para aquelas palabras que o usuario escriba mal. A primeira
# liña destas “confusións habituais” indica a cantidade delas que hai, e 
é
# necesario que estea aí. As seguintes liñas corresponden a ditas confusións.
# Están ordenadas segundo os caracteres errados, principalmente para
# facilitar a súa modificación e evitar as repeticións.
#
# Cómpre completar todas as liñas seguintes, pois unha liña que non se 
explique
# e non se entenda será susceptible de ser borrada posteriormente. Asemade,
# cómpre engadir un comentario ás liñas evidentes, como «REP silla 
cadeira»,
# para facilitar a busca de liñas sen unha explicación.
#
# Nótese que de momento non é posible suxerir unha corrección para unha 
palabra
# composta por varias palabras (e o corrector non analiza varias palabras ao
# mesmo tempo, así que viceversa). O único que se pode facer nestes momentos
# similar ao de suxerir varias palabras é suxerir a separación da palabra mal
# escrita en dúas indicando o punto de corte mediante unha barra baixa («_»).
# Isto imposibilita suxestións como como as seguintes:
# REP bucear nadar ao somorgullo
# REP vinteún vinte e un
# REP enemigar pór a mal
# REP pranchar pasar o ferro
# REP zarpar levantar áncora

REP 509         # Modifíquese en caso de ampliarse ou reducirse a 
lista.
REP abag avag      # abagar → avagar.
REP abág avág         # abagar → avagar.
REP aballo avello    # aballoar → avelloar.
REP aballó avelló   # aballoar → avelloar.
REP acobard acovard   # acobardar → acovardar.
REP acobárd acovárd  # acobardar → acovardar.
REP afosc afusc     # afoscar → afuscar.
REP afósc afúsc        # afoscar → afuscar.
REP aig ai
REP áig ái
REP alambr aram     # alambrar → aramar.
REP alámbr arám    # alambrar → aramar.
REP anicr anic     # anicrar → anicar.
REP anícr aníc        # anicrar → anicar.
REP antox antoll    # antoxar → antollar.
REP antóx antóll   # antoxar → antollar.
REP aparcel parcel   # aparcelar → parcelar.
REP aparcél parcél  # aparcelar → parcelar.
REP apret apert     # apretar → apertar.
REP aprét apért    # apretar → apertar.
REP aprom achumb    # apromar → achumbar.
REP apróm achúmb   # apromar → achumbar.
REP arregal regal    # arregalar → regalar.
REP arregál regál   # arregalar → regalar.
REP arrincon acanto   # arrinconar → acantoar.
REP arrincón acantó  # arrinconar → acantoar.
REP arrous rous     # arrousar → rousar.
REP arróus róus    # arrousar → rousar.
REP arrumb arromb    # arrumbar → arrombar.
REP arrúmb arrómb   # arrumbar → arrombar.
REP asopr sopr     # asoprar → soprar.
REP asópr sópr        # asoprar → soprar.
REP asoseg soseg    # asosegar → sosegar.
REP asoség soség   # asosegar → sosegar.
REP atal ental     # atalar → entalar.
REP atál entál        # atalar → entalar.
REP atarrax tarrax   # atarraxar → tarraxar.
REP atarráx tárrax  # atarraxar → tarraxar.
REP atemper temper   # atemperar → temperar.
REP atempér tempér  # atemperar → temperar.
REP atent tent     # atentar → tentar.
REP atént tént        # atentar → tentar.
REP atoll atroll    # atollar → atrollar.
REP atóll atróll   # atollar → atrollar.
REP atu ato       # atuar → atoar.
REP atú ato      # atuar → atoar.
REP atú ató      # atuar → atoar.
REP aturdi atorda    # aturdir → atordar..
REP atúrdi atórda   # aturdir → atordar.
REP aturde atorda    # aturdir → atordar.
REP atúrde atórda   # aturdir → atordar.
REP aturda atorde    # aturdir → atordar.
REP atúrda atórde   # aturdir → atordar.
REP azaball azafall   # azaballar → azafallar.
REP azabáll azafáll  # azaballar → azafallar.
REP azarapall zarapall # azarapallar → zarapallar.
REP azarapáll zarapáll    # azarapallar → zarapallar.
REP barr varr      # barrer → varrer.
REP bárr várr         # barrer → varrer.
REP bog vog       # bogar → vogar.
REP bóg vóg      # bogar → vogar.
REP broc envorc     # brocar → envorcar.
REP bróc envórc    # brocar → envorcar.
REP buce mergull    # bucear → mergullarse.
REP bucé mergúll   # bucear → mergullarse.
REP bucear mergullarse # bucear → mergullarse.
REP bull debull     # bullar → debullar.
REP búll debúll    # bullar → debullar.
REP caí cae      # caír → caer.
REP caí caé      # caír → caer.
REP cai cae       # caír → caer.
REP calific cualific  # calificar → cualificar.
REP califíc cualifíc # calificar → cualificar.
REP cañ can      # cañonear → canonear.
REP cc c        # Exemplo: construcción → construción.
REP ci ce        # ciar → cear.
REP cí ce       # ciar → cear.
REP cí cé       # ciar → cear.
REP ci z        # Exemplo: espaciar → espazar.
REP coall call     # coallar → callar.
REP coáll cáll        # coallar → callar.
REP coiñ cuiñ         # coiñar → cuiñar.
REP coíñ cuíñ        # coiñar → cuiñar.
REP coinc cuinc     # coincar → cuincar.
REP coínc cuínc    # coincar → cuincar.
REP comulg comung    # comulgar → comungar.
REP comúlg comúng   # comulgar → comungar.
REP conceb concib    # concebir → concibir.
REP conquere conquista # conquerer → conquistar.
REP conquére conquísta    # conquerer → conquistar.
REP conquer conquist  # conquerer → conquistar.
REP conquér conquíst # conquerer → conquistar.
REP conquera conquiste # conquerer → conquistar.
REP conquéra conquíste    # conquerer → conquistar.
REP conquería conquistaba   # conquerer → conquistar.
REP conqueria conquistaba    # conquerer → conquistar.
REP conquerín conquistei    # conquerer → conquistar.
REP conquerín conquistéi   # conquerer → conquistar.
REP conquerín conquistein   # conquerer → conquistar.
REP conqueriu conquistou    # conquerer → conquistar.
REP conqueríu conquistóu   # conquerer → conquistar.
REP cost cust      # costar → custar.
REP cóst cúst         # costar → custar.
REP ct t        # Exemplo: conflicto → conflito.
REP cuall call     # cuallar → callar.
REP cuáll cáll        # cuallar → callar.
REP cuall coall     # cuallar → coallar.
REP cuáll coáll    # cuallar → coallar.
REP deb dev       # debecer → devecer
REP deborc debroc    # deborcar → debrocar.
REP debórc debróc   # deborcar → debrocar.
REP debouc demouc    # deboucar → demoucar.
REP debóuc demóuc   # deboucar → demoucar.
REP dec dic       # decir → dicir.
REP decomis comis    # decomisar → comisar.
REP decomís comís   # decomisar → comisar.
REP demit dimit     # demitir → dimitir.
REP derrab desrab    # derrabar → desrabar.
REP derráb desráb   # derrabar → desrabar.
REP desaprom desachumb # desapromar → desachumbar.
REP desapróm desachúmb    # desapromar → desachumbar.
REP descalific descualific   # descalificar → descualificar.
REP descalifíc descualifíc  # descalificar → descualificar.
REP desconxur esconxur # desconxurar → esconxurar.
REP desconxúr esconxúr    # desconxurar → esconxurar.
REP descorn escorn   # descornar → escornar.
REP descórn escórn  # descornar → escornar.
REP descubill desacubill    # descubillar → desacubillar.
REP descubíll desacubíll   # descubillar → desacubillar.
REP desembrull desenvurull   # desembrullar → desenvurullar.
REP desembrúll desenvurúll  # desembrullar → desenvurullar.
REP desliz escorr    # deslizar → escorrer.
REP deslíz escórr   # deslizar → escorrer.
REP desliza escorre   # deslizar → escorrer.
REP deslíza escórre  # deslizar → escorrer.
REP deslice escorra   # deslizar → escorrer.
REP deslíce escórra  # deslizar → escorrer.
REP desliza esvara   # deslizar → esvarar.
REP deslíza esvára  # deslizar → esvarar.
REP deslice esvare   # deslizar → esvarar.
REP deslíce esváre  # deslizar → esvarar.
REP deslumbr ceg    # deslumbrar → cegar.
REP deslúmbr ceg    # deslumbrar → cegar.
REP deslumbr cegu    # deslumbrar → cegar.
REP deslúmbr cégu   # deslumbrar → cegar.
REP desnuda espi    # desnudar → espir.
REP desnudá espí   # desnudar → espir.
REP desnud isp     # desnudar → espir.
REP desnúd ísp        # desnudar → espir.
REP desnude ispa    # desnudar → espir.
REP desnúde íspa   # desnudar → espir.
REP desnud denud    # desnudar → denudar.
REP desnúd denúd   # desnudar → denudar.
REP destroz esnaquiz  # destrozar → esnaquizar.
REP destróz esnaquíz # destrozar → esnaquizar.
REP destroc esnaquic  # destrozar → esnaquizar.
REP destróc esnaquíc # destrozar → esnaquizar.
REP desvae esvaece   # desvaer → esvaecer.
REP desvaé esvaéce  # desvaer → esvaecer.
REP desvai esvaez    # desvaer → esvaecer.
REP desvái esvaéz   # desvaer → esvaecer.
REP detenta dete    # detentar → deter.
REP deténta déte   # detentar → deter.
REP detente deteña   # detentar → deter.
REP deténte detéña  # detentar → deter.
REP detento deteño   # detentar → deter.
REP deténto detéño  # detentar → deter.
REP detentei detiven  # detentar → deter.
REP detentéi detíven # detentar → deter.
REP detenta detive   # detentar → deter.
REP detentá detivé  # detentar → deter.
REP detentou detivo   # detentar → deter.
REP detentóu detívo  # detentar → deter.
REP detentab detiñ   # detentar → deter.
REP detentáb detíñ  # detentar → deter.
REP dice di       # decir → dicir.
REP disculp desculp   # disculpar → desculpar.
REP discúlp descúlp  # disculpar → desculpar.
REP discurr discorr   # discurrir → discorrer.
REP dismin dimin    # disminuír → diminuír.
REP e ei
REP é ei
REP é éi
REP ec ei
REP éc éi
REP embe enve      # embear → envear.
REP embé envé         # embear → envear.
REP emborcall envorcall     # emborcallar → envorcallar.
REP emborcáll envorcáll    # emborcallar → envorcallar.
REP emborc envorc    # emborcar → envorcar.
REP embórc envórc   # emborcar → envorcar.
REP embrull envurull  # embrullar → envurullar.
REP embrúll envurúll # embrullar → envurullar.
REP emburull envurull  # emburullar → envurullar.
REP emburúll envurúll     # emburullar → envurullar.
REP embuz emboz     # embuzar → embozar.
REP embúz embóz    # embuzar → embozar.
REP empol ampol     # empolar → ampolar.
REP empól ampól    # empolar → ampolar.
REP enemig agoni    # enemigar → agoniar.
REP enemig agoní    # enemigar → agoniar.
REP enemíg agoní   # enemigar → agoniar.
REP enemigu agoni    # enemigar → agoniar.
REP enemigu agoní   # enemigar → agoniar.
REP enemígu agoní   # enemigar → agoniar.
REP enfosc enfusc    # enfoscar → enfuscar.
REP enfósc enfúsc   # enfoscar → enfuscar.
REP enfrent enfront   # enfrentar → enfrontar.
REP enfrént enfrónt  # enfrentar → enfrontar.
REP enfr arrefr     # enfriar → arrefriar.
REP enfria arrefece   # enfriar → arrefecer.
REP enfriá arrefecé  # enfriar → arrefecer.
REP enfrí arrefez   # enfriar → arrefecer.
REP enfrí arreféz   # enfriar → arrefecer.
REP enfría arrefece  # enfriar → arrefecer.
REP enfría arreféce  # enfriar → arrefecer.
REP enfríe arrefeza  # enfriar → arrefecer.
REP enfríe arreféza  # enfriar → arrefecer.
REP engade engadi    # engader → engadir.
REP engadé engadí   # engader → engadir.
REP engran engren    # engranar → engrenar.
REP engrán engrén   # engranar → engrenar.
REP enox anox      # enoxar → anoxar.
REP enóx anóx         # enoxar → anoxar.
REP ensuxar lixar    # ensuxar → lixar.
REP ensúx líx         # ensuxar → lixar.
REP ensux ensuci    # ensuxar → ensuciar.
REP ensúx ensúci   # ensuxar → ensuciar.
REP ensuxar luxar    # ensuxar → luxar.
REP ensúx lúx         # ensuxar → luxar.
REP entren adestr    # entrenar → adestrar.
REP entrén adéstr   # entrenar → adestrar.
REP enxabro enxabo   # enxabroar → enxaboar.
REP enxábro enxábo  # enxabroar → enxaboar.
REP erog errog     # erogar → errogar.
REP eróg erróg        # erogar → errogar.
REP escalon gradu    # escalonar → graduar.
REP escalón gradú   # escalonar → graduar.
REP escalon gradú   # escalonar → graduar.
REP espaci espaz    # espaciar → espazar.
REP espáci espaz    # espaciar → espazar.
REP espacie espace   # espaciar → espazar.
REP espácie espace   # espaciar → espazar.
REP esperre espirr   # esperrear → espirrar.
REP espérre espírr  # esperrear → espirrar.
REP espulg esburg    # espulgar → esburgar.
REP espúlg esbúrg   # espulgar → esburgar.
REP forne enforn    # fornear → enfornar.
REP forné enfórn   # fornear → enfornar.
REP frunce pregar    # fruncir → pregar.
REP frunce engurra   # fruncir → engurrar.
REP frúnce engúrra  # fruncir → engurrar.
REP frunci engurra   # fruncir → engurrar.
REP fruncí engurrab  # fruncir → engurrar.
REP frunci engurraba  # fruncir → engurrar.
REP fruncín engurrei  # fruncir → engurrar.
REP fruncín engurréi # fruncir → engurrar.
REP fruncin engurrei  # fruncir → engurrar.
REP fruncin engurrein  # fruncir → engurrar.
REP frunciu engurrou  # fruncir → engurrar.
REP frunciu engurróu  # fruncir → engurrar.
REP fruncíu engurróu # fruncir → engurrar.
REP frunz preg     # fruncir → pregar.
REP frúnz prég        # fruncir → pregar.
REP frunz engurr    # fruncir → engurrar.
REP frúnz engúrr   # fruncir → engurrar.
REP frunza pregue    # fruncir → pregar.
REP frúnza prégue   # fruncir → pregar.
REP frunza engurre   # fruncir → engurrar.
REP frúnza engúrre  # fruncir → engurrar.
REP frunzá engurré  # fruncir → engurrar.
REP fug fux       # fugar → fuxir.
REP fúg fóx      # fugar → fuxir.
REP fug fox       # fugar → fuxir.
REP fúg fóx      # fugar → fuxir.
REP fugue fuxa     # fugar → fuxir.
REP fúgue fúxa        # fugar → fuxir.
REP fugué fuxá        # fugar → fuxir.
REP fuga fuxi      # fugar → fuxir.
REP fugá fuxí         # fugar → fuxir.
REP fúga fúxe         # fugar → fuxir.
REP fuguei fuxín    # fugar → fuxir.
REP fuguei fuxin    # fugar → fuxir.
REP fuguéi fuxín   # fugar → fuxir.
REP fugou fuxiu     # fugar → fuxir.
REP fugóu fuxíu    # fugar → fuxir.
REP gave gabe      # gavear → gabear.
REP gavé gabé         # gavear → gabear.
REP gomit vomit     # gomitar → vomitar.
REP gomít vomít    # gomitar → vomitar.
REP gorgúll gurgúll  # gorgullar → gurgullar.
REP grab grav      # grabar → gravar.
REP gráb gráv         # grabar → gravar.
REP gran engrai     # granar → engraiar.
REP grán engrái    # granar → engraiar.
REP ie e        # Exemplo: miel → mel.
REP ié é       # Exemplo: piénsao → pénsao.
REP ig igu       # igar → iguar.
REP íg ígu      # igar → iguar.
REP ig igü       # igar → iguar.
REP íg ígü      # igar → iguar.
REP imb envi      # imbar → enviar.
REP imb enví      # imbar → enviar.
REP ímb enví     # imbar → enviar.
REP intrinc intric   # intrincar → intricar.
REP intrínc intríc  # intrincar → intricar.
REP inxer enxer     # inxerir → enxerir.
REP inxér enxér    # inxerir → enxerir.
REP inxert enxert    # inxertar → enxertar.
REP inxért enxért   # inxertar → enxertar.
REP is les       # Exemplo: cais → cales.
REP laric latric    # laricar → latricar.
REP laríc latríc   # laricar → latricar.
REP les is       # Exemplo: casuales → casuais.
REP ll x
REP manose sob     # manosear → sobar.
REP manosé sób        # manosear → sobar.
REP manose apalp    # manosear → apalpar.
REP manosé apálp   # manosear → apalpar.
REP mec mex       # mecer → mexer.
REP méc méx      # mecer → mexer.
REP ment ament     # mentar → amentar.
REP mént amént        # mentar → amentar.
REP merm mingu     # mermar → minguar.
REP mérm míngu        # mermar → minguar.
REP merm mingü         # mermar → minguar.
REP mérm míngü        # mermar → minguar.
REP mez mex       # mecer → mexer.
REP méz méx      # mecer → mexer.
REP mixiric mexeric   # mixiricar → mexericar.
REP mixiríc mexeríc  # mixiricar → mexericar.
REP mordisc adent    # mordiscar → adentar.
REP mordísc adént   # mordiscar → adentar.
REP n nh
REP nb mb        # Exemplo: anbiguo → ambiguo.
REP np mp        # Exemplo: inportante → importante.
REP o ou
REP ó óu
REP oc ou
REP óc óu
REP ol ul        # oler → ulir.
REP ól úl       # oler → ulir.
REP ole uli       # oler → ulir.
REP olé ulí      # oler → ulir.
REP olvida esquece   # olvidar → esquecer.
REP olvída esquéce  # olvidar → esquecer.
REP olvidá esquecé  # olvidar → esquecer.
REP olvidá esquecí  # olvidar → esquecer.
REP olvidab esquecí  # olvidar → esquecer.
REP olvidáb esquecí  # olvidar → esquecer.
REP olvidab esqueci   # olvidar → esquecer.
REP olvida esqueci   # olvidar → esquecer.
REP olvída esquéci  # olvidar → esquecer.
REP olvid esquez    # olvidar → esquecer.
REP olvíd esquéz   # olvidar → esquecer.
REP olvide esqueza   # olvidar → esquecer.
REP olvíde esquéza  # olvidar → esquecer.
REP olvidei esquecín  # olvidar → esquecer.
REP olvidei esquecín  # olvidar → esquecer.
REP olvidein esquecin  # olvidar → esquecer.
REP olvidéi esquecín # olvidar → esquecer.
REP olvidou esqueceu  # olvidar → esquecer.
REP olvidóu esquecéu # olvidar → esquecer.
REP pale padex     # palear → padexar.
REP palé padéx        # palear → padexar.
REP per pre
REP perxudic prexudic  # perxudicar → prexudicar.
REP perxudíc prexudíc     # perxudicar → prexudicar.
REP perxudiqu prexudic # perxudicar → prexudicar.
REP perxudíqu prexudíc    # perxudicar → prexudicar.
REP perxudic dan    # perxudicar → danar.
REP perxudíc dán   # perxudicar → danar.
REP perxudiqu dan    # perxudicar → danar.
REP perxudíqu dán   # perxudicar → danar.
REP postr prostr    # postrar → prostrar.
REP póstr próstr   # postrar → prostrar.
REP pre per
REP prend peñor    # prendar → peñorar.
REP prénd peñór   # prendar → peñorar.
REP presion prem    # presionar → premer.
REP presión prém   # presionar → premer.
REP presiona preme   # presionar → premer.
REP presióna préme  # presionar → premer.
REP presioná premé  # presionar → premer.
REP presionei premín  # presionar → premer.
REP presionei premin  # presionar → premer.
REP presionéi premín # presionar → premer.
REP presionein premin  # presionar → premer.
REP presiona premi   # presionar → premer.
REP presióná prémí # presionar → premer.
REP presionou premeu  # presionar → premer.
REP presionóu preméu # presionar → premer.
REP presione prema   # presionar → premer.
REP presióne préma  # presionar → premer.
REP prorrate rate    # prorratear → ratear.
REP prorraté raté   # prorratear → ratear.
REP quep caib
REP quép cáib
REP reche reench    # rechear → reencher.
REP reché reénch   # rechear → reencher.
REP rechea reenche   # rechear → reencher.
REP rechéa reénche  # rechear → reencher.
REP recheá reenché  # rechear → reencher.
REP recheei reenchín  # rechear → reencher.
REP recheei reenchin  # rechear → reencher.
REP recheei reenchín  # rechear → reencher.
REP recheein reenchin  # rechear → reencher.
REP rechea reenchi   # rechear → reencher.
REP recheá reenchí  # rechear → reencher.
REP recheou reencheu  # rechear → reencher.
REP recheóu reenchéu # rechear → reencher.
REP rechee reencha   # rechear → reencher.
REP rechée reéncha  # rechear → reencher.
REP recrudesce recrua  # recrudescer → recruar.
REP recrudésce recrúa # recrudescer → recruar.
REP recrudesc recru   # recrudescer → recruar.
REP recrudésc recrú  # recrudescer → recruar.
REP recrudesza recrúe # recrudescer → recruar.
REP recrudésza recrúe     # recrudescer → recruar.
REP reempraz substitú # reemprazar → substituír.
REP reempráz substitú     # reemprazar → substituír.
REP reempraza substitúe    # reemprazar → substituír.
REP reempráza substitúe    # reemprazar → substituír.
REP reempráza substituí    # reemprazar → substituír.
REP reemprace substitúa    # reemprazar → substituír.
REP reempráce substitúa    # reemprazar → substituír.
REP reemprace substitua # reemprazar → substituír.
REP reempracé substituá    # reemprazar → substituír.
REP reempracei substituín   # reemprazar → substituír.
REP reempracéi substitúa   # reemprazar → substituír.
REP reempracein substituín   # reemprazar → substituír.
REP reemprazou substituíu   # reemprazar → substituír.
REP reemprazóu substituíu   # reemprazar → substituír.
REP reflexa reflicte  # reflexar → reflectir.
REP refléxa reflícte # reflexar → reflectir.
REP reflex reflict   # reflexar → reflectir.
REP refléx reflíct  # reflexar → reflectir.
REP reflexe reflicta  # reflexar → reflectir.
REP refléxe reflícta # reflexar → reflectir.
REP reflexei refllectín    # reflexar → reflectir.
REP reflexei refllectin # reflexar → reflectir.
REP reflexéi refllectín    # reflexar → reflectir.
REP reflexein refllectin    # reflexar → reflectir.
REP reflexa refllecti  # reflexar → reflectir.
REP reflexá refllectí # reflexar → reflectir.
REP reflexou refllectiu # reflexar → reflectir.
REP reflexóu refllectíu    # reflexar → reflectir.
REP refri arrefri    # refriar → arrefriar.
REP refrí arrefrí   # refriar → arrefriar.
REP resfri arrefri   # refriar → arrefriar.
REP resfrí arrefrí  # refriar → arrefriar.
REP retras atras    # retrasar → atrasar.
REP retrás atrás   # retrasar → atrasar.
REP sep saib
REP sép sáib
REP silla cadeira    # Castelanismo.
REP soborn suborn    # sobornar → subornar.
REP sobórn subórn   # sobornar → subornar.
REP sofoc sufoc     # sofocar → sufocar.
REP sofóc sufóc    # sofocar → sufocar.
REP subast pox     # subastar → poxar.
REP subást póx        # subastar → poxar.
REP substr subtr    # substraer → subtraer.
REP sumerx somerx    # sumerxir → somerxer.
REP sumérx somérx   # sumerxir → somerxer.
REP sumerxi somerxe   # sumerxir → somerxer.
REP sumerxí somerxé  # sumerxir → somerxer.
REP suministr subministr    # suministrar → subministrar.
REP suminístr subminístr   # suministrar → subministrar.
REP tachon chatol    # tachonar → chatolar.
REP tachón chatól   # tachonar → chatolar.
REP tambale cambale   # tambalear → cambalear.
REP tambalé cambalé  # tambalear → cambalear.
REP tante tente     # tantear → tentear.
REP tanté tenté    # tantear → tentear.
REP terci terz     # terciar → terzar.
REP térci térz        # terciar → terzar.
REP terci terce     # terciar → terzar.
REP térci térce    # terciar → terzar.
REP tim estaf      # timar → estafar.
REP tím estáf     # timar → estafar.
REP tiz atiz      # tizar → atizar.
REP tíz atíz     # tizar → atizar.
REP tiz atic      # tizar → atizar.
REP tíz atíc     # tizar → atizar.
REP transtorn trastorn # transtornar → trastornar.
REP transtórn trastórn    # transtornar → trastornar.
REP triz trinz     # trizar → trinzar.
REP tríz trínz        # trizar → trinzar.
REP tric trinc     # trizar → trinzar.
REP tríc trínc        # trizar → trinzar.
REP u oi
REP ú ói
REP ua a        # Exemplo: guarda → garda.
REP uch oit
REP úch óit
REP ue o        # Exemplo: puesto → posto.
REP ué ó       # Exemplo: cuéntallo → cóntallo.
REP uniformiz uniform  # uniformizar → uniformar.
REP uniformíz unifórm # uniformizar → uniformar.
REP uniformic uniform  # uniformizar → uniformar.
REP uniformíc unifórm     # uniformizar → uniformar.
REP x ll        # Exemplo: parexa → parella.
REP y ll        # Na maioría dos casos tratarase dun castelanismo.
REP z ci        # Exemplo: silenzo → silencio.
REP zamp chap      # zampar → chapar.
REP zámp cháp         # zampar → chapar.
REP zamp chimp     # zampar → chimpar.
REP zámp chímp        # zampar → chimpar.

# A continuación amósanse parellas de caracteres que o usuario puido 
confundir.
# O caso máis habitual é o de que falten as tiles ou acentos gráficos nas 
palabras.

MAP 21
MAP aá
MAP eé
MAP ií
MAP oó
MAP uú
MAP iï
MAP uü
MAP ie
MAP íé
MAP uo
MAP úó
MAP bv
MAP lr
MAP ye
MAP yi
MAP yx
MAP xs
MAP zc
MAP nñ
MAP s-
MAP r-

# De aquí en adiante é onde comezan as verdadeiras regras. Ollo ao editalas.

PFX 50 Y  1
PFX 50 0  equi  .

# -------------------- REGRAS DE PLURAL --------------------------

# Regra xeral de formación do PLURAL.
#  1. Palabras rematadas noutras consoantes que non sexan r,l ou s. Ex. robot 
- robots
#   Palabras rematadas en vogal ou n engaden s Ex. camión - camións
#  2. Palabras rematadas en r ou l engaden s Ex. mar - mares
#  3. Palabras rematadas en s que non sexa ás,és,...,ús engaden es Ex: 
adeus - adeuses
# 4-8. Palabras rematadas ás,és,...,ús fan o plural como ases, eses, ..., 
uses Ex: compás - compases
#  9. Palabras rematadas en z fan o plural en ces. Ex. luz, luces
SFX   10   Y    9    # Regla xeral da formación do plural
SFX   10   0    s    [^rlsz]
SFX   10   0    es   [rl]
SFX   10   0    es   [^áéíóú]s
SFX   10   ás   ases  ás
SFX   10   és   eses  és
SFX   10   ís   ises  ís
SFX   10   ós   oses  ós
SFX   10   ús   uses  ús
SFX   10   z    ces   z    

    
# Regra de formación do plural de estranxeirismos que admiten dous plurais
# Ex: escáner-escáners-escáneres
# Ex: hippy-hippys-hippies
SFX   11   Y    3    # Palabras con dous plurais
SFX   11   0    es   r
SFX   11   y    ies   y
SFX   11   0    s    .

    
# Regra de formación do plural dos rematados en -l non monosílabos  
# 1. Palabras rematadas en l cambian o -l por -is. Ex: animal - animais
# 2. Palabras rematadas en il cambian o -il por -ís. Ex: funil - funís
# 3. Palabras rematadas en íl cambian o -il por -ís -is. Ex: raíl - raís
SFX   12   Y    3    # Plural polisílabos en -l
SFX   12   l    is   l
SFX   12   il   ís   il
SFX   12   íl   ís   íl

# ---------------- REGRAS DE FEMININO SINGULAR e PLURAL -------------------

# Regra xeral da formación do feminino 
# Palabras rematadas en consoante e vogal tónica engaden unha -a á forma 
masculina
SFX   13   Y    2
SFX   13   0    a    . 
SFX   13   0    as   .

# Regra de formación do feminino singular e plural.
#  1,2,3. Palabras rematadas en vogal átona cambian a vogal pola -a
#    4. Palabras rematadas en vogal tónica -ó fan o feminino con -oa
# 5,6,7,8. Palabras rematadas en -n fan o plural con formas especiais
#    9. Xentilicios rematados en -és fan o feminino en -esa
SFX 14 Y 18
SFX 14  o  a  o
SFX 14  e  a  e
SFX 14  u  úa  u
SFX 14  ó  oa  ó 
SFX 14  án á  án
SFX 14  ón oa  ón
SFX 14  ún ua  ún
SFX 14  ín ina ín
SFX 14  és esa és
SFX 14  o  as  o
SFX 14  e  as  e
SFX 14  u  úas  u
SFX 14  ó  oas  ó 
SFX 14  án ás  án
SFX 14  ón oas  ón
SFX 14  ún uas  ún
SFX 14  ín inas ín
SFX 14  és esas és

# Regra do feminino para as palabras pexorativas rematadas en -án ou -ón
# Ex. folgazán-folgazana, abusón-abusona
SFX 15 Y 4
SFX 15  án ana án
SFX 15  ón ona ón
SFX 15  án anas án
SFX 15  ón onas ón

# Regra para o alomorfo do artigo determinado [non se utiliza]
SFX 98 Y  8
SFX 98 r  -la  r  .    po:artigo determinado is:alomorfo feminino 
singular tras -r
SFX 98 r  -las  r .    po:artigo determinado is:alomorfo feminino 
plural tras -r
SFX 98 r  -lo  r  .    po:artigo determinado is:alomorfo masculino 
singular tras -r
SFX 98 r  -los  r .    po:artigo determinado is:alomorfo masculino 
plural tras -r
SFX 98 s  -la  s  .    po:artigo determinado is:alomorfo feminino 
singular tras -s
SFX 98 s  -las  s .    po:artigo determinado is:alomorfo feminino 
plural tras -s
SFX 98 s  ·lo  s .    po:artigo determinado is:alomorfo masculino 
singular tras -s
SFX 98 s  -los  s .    po:artigo determinado is:alomorfo masculino 
plural tras -s


# Pronomes persoais enclíticos
# - reflexivo P3 / P6 se: primeira posición da secuencia
# - P2 antecede a P1 / P4 (cheme, chenos, teme, tenos). P1 antecede a P5 
(mevos). P5 combina libremente con P4 (nosvos, vosnos)
# - dativo solidariedade P2 antecede a P5 (chevos)
# - dativo / acusativo P3 / P6 derradeira posición: dativo antecede a 
acusativo. P4 / P5 combina libremente con P3 / P6 (noslle, voslle, noslles, 
voslles, llenos, llevos, llesnos, llesvos)
# - dativo solidariedade P3 antecede a P1 (lleme)

# Concorrencias de pronomes cunha construción verbal transitiva

# <enclítico monosílabo> pronome persoal acusativo P3 [alomorfos -a e -la e 
os seus correspondentes femininos e plurais] / segunda forma do artigo.
SFX 100 Y  12  #PRON
SFX 100 0  a  [^sr]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:acusativo P3 feminino singular
SFX 100 0  as  [^sr]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:acusativo P3 feminino plural
SFX 100 0  o  [^sr]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:acusativo P3 masculino singular
SFX 100 0  os  [^sr]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:acusativo P3 masculino plural
SFX 100 r  la  r  .    po:pronome persoal enclítico is:acusativo P3 
alomorfo feminino singular tras -r
SFX 100 r  las  r .    po:pronome persoal enclítico is:acusativo P3 
alomorfo feminino plural tras -r
SFX 100 r  lo  r  .    po:pronome persoal enclítico is:acusativo P3 
alomorfo masculino singular tras -r
SFX 100 r  los  r .    po:pronome persoal enclítico is:acusativo P3 
alomorfo masculino plural tras -r
SFX 100 s  la  s  .    po:pronome persoal enclítico is:acusativo P3 
alomorfo feminino singular tras -s
SFX 100 s  las  s .    po:pronome persoal enclítico is:acusativo P3 
alomorfo feminino plural tras -s
SFX 100 s  lo  s  .    po:pronome persoal enclítico is:acusativo P3 
alomorfo masculino singular tras -s
SFX 100 s  los  s .    po:pronome persoal enclítico is:acusativo P3 
alomorfo masculino plural tras -s

# <enclítico monosílabo> pronome persoal acusativo P3 [alomorfo -na tras 
ditongo decrecente]. 
SFX 101 Y  4  #PRON
SFX 101 0  na  [iu]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:acusativo P3 alomorfo feminino singular tras ditongo decrecente
SFX 101 0  nas  [iu]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:acusativo P3 alomorfo feminino plural tras ditongo decrecente
SFX 101 0  no   [iu]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:acusativo P3 alomorfo masculino singular tras ditongo decrecente
SFX 101 0  nos  [iu]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:acusativo P3 alomorfo masculino plural tras ditongo decrecente

# <enclítico monosílabo> en construción intransitiva e en concorrencia con 
forma verbal P3 / P6
# <enclítico monosílabo> [dativo] en construción intransitiva cunha forma 
verbal impersoal
SFX 104 Y  8  #PRON
SFX 104 0  me    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 
SFX 104 0  che    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2
SFX 104 0  lle    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P3
SFX 104 s  nos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4
SFX 104 0  nos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4
SFX 104 0  nos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4
SFX 104 0  vos    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P5
SFX 104 0  lles   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P6


# <enclítico polisílabo> na construción intransitiva dun forma verbal 
impersoal P3 / P6 / (infinitivo P1 / P3) / xerundio + reflexivo P3 / P6 + 
dativo [ + dativo]
SFX 105 Y  57
SFX 105 0  melle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P3
SFX 105 0  mellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5
SFX 105 0  menos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P4
SFX 105 0  mevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P5
SFX 105 0  mevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3
SFX 105 0  mevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6
SFX 105 0  melles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P3
SFX 105 0  mellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5
SFX 105 0  cheme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P1
SFX 105 0  chemelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3
SFX 105 0  chemenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4
SFX 105 0  chemevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5
SFX 105 0  chemelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6
SFX 105 0  chelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P3
SFX 105 0  chellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4
SFX 105 0  chellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5
SFX 105 0  chenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P4
SFX 105 0  chenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3
SFX 105 0  chenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 
SFX 105 0  chenoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 
SFX 105 0  chevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P5
SFX 105 0  chevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3
SFX 105 0  chevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4
SFX 105 0  chevoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6
SFX 105 0  chelles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P6
SFX 105 0  chellesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4
SFX 105 0  chellesvos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5
SFX 105 0  lleme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1
SFX 105 0  llenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P3 + dativo P4
SFX 105 0  llevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P3 + dativo P5
SFX 105 s  noslle  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 105 s  nosvos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 
SFX 105 s  nosvoslle  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 105 s  nosvoslles  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 105 s  noslles  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 105 s  nosllesvos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 105 0  noslle  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 105 0  nosvos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5
SFX 105 0  nosvoslle  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 105 0  nosvoslles  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 105 0  noslles  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 105 0  nosllesvos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 105 0  noslle  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 105 0  nosvos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5
SFX 105 0  nosvoslle  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 105 0  nosvoslles  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 105 0  noslles  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 105 0  nosllesvos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 105 0  voslle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P5 + dativo P3
SFX 105 0  vosllenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4
SFX 105 0  vosnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P5 + dativo P4
SFX 105 0  vosnoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3
SFX 105 0  vosnoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6
SFX 105 0  voslles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P5 + dativo P3
SFX 105 0  vosllesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4
SFX 105 0  llesnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P6 + dativo P4
SFX 105 0  llesvos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P6 + dativo P5
# enclítico en construción transitiva

# evítase a concorrencia co reflexivo da mesma persoa que a forma verbal para 
diferenciar a construción pronominal
# evítase o dativo de solidariedade che con forma verbal en P2 e vos con P5

# <enclítico monosílabo>
# evítase a concorrencia co reflexivo da mesma persoa que a forma verbal para 
diferenciar a construción pronominal

# <enclítico monosílabo> en construción transitiva e en cocncorrencia con 
forma verbal P3 / infinitivo / xerundio

# <enclítico monosílabo> en construción transitiva e en concorrencia con 
forma verbal P1
# SFX 110 0  me   .    ds:dativo / acusativo P1
# SFX 110 0  ma   .    ds:dativo P1 + acusativo P3
# SFX 110 0  mas   .    ds:dativo P1 + acusativo P3
# SFX 110 0  mo   .    ds:dativo P1 + acusativo P3
# SFX 110 0  mos   .    ds:dativo P1 + acusativo P3
SFX 110 Y  16  #PRON
SFX 110 0  te    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva acusativo P2
SFX 110 0  che    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva dativo P2
SFX 110 0  cha    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva dativo P2 + acusativo P3 
SFX 110 0  chas   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva dativo P2 + acusativo P3
SFX 110 0  cho    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva dativo P2 + acusativo P3
SFX 110 0  chos   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva dativo P2 + acusativo P3
SFX 110 0  lle    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva dativo P3
SFX 110 0  lla    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 110 0  llas   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 110 0  llo    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 110 0  llos   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 110 s  nos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4
SFX 110 0  nos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4
SFX 110 0  nos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4
SFX 110 0  vos    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva dativo / acusativo P5
SFX 110 0  lles   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
transitiva dativo P6


# - reflexivo P3 / P6 se: primeira posición da secuencia
# - P2 antecede a P1 / P4 (cheme, chenos, teme, tenos). P1 antecede a P5 
(mevos). P5 combina libremente con P4 (nosvos,vosnos)
# - dativo solidariedade P2 antecede a P5 (chevos)
# - dativo / acusativo P3 / P6 derradeira posición: dativo P3 / P6 antecede a 
acusativo P3 / P6. P4 / P5 combina libremente con P3 / P6 (noslle, voslle, 
noslles, voslles, llenos, llevos, llesnos, llesvos)
# - dativo solidariedade (P2) cortesía P3 antecede a P1 (lleme)

# <enclítico polisílabo> forma verbal P1 + acusativo <> P3 / P6 [ + dativo] / 
dativo [ + dativo] [ + dativo] [ + acusativo P3 / P6]
# pronome enclítico con forma verbal P1 en construción transitiva
SFX 111 Y  288
SFX 111 0  teme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P1
SFX 111 0  temelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P3
SFX 111 0  temenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P4
SFX 111 0  temevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P5
SFX 111 0  temelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P6
SFX 111 0  telle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P3
SFX 111 0  tellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P3 + dativo P4
SFX 111 0  tellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P3 + dativo P5
SFX 111 0  tenos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P4
SFX 111 0  tenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P4 + dativo P3
SFX 111 0  tenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P4 + dativo P5
SFX 111 0  tenoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P4 + dativo P6
SFX 111 0  tevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P5
SFX 111 0  tevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P5 + dativo P3
SFX 111 0  tevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P5 + dativo P4
SFX 111 0  tevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P5 + dativo P6
SFX 111 0  telles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P6
SFX 111 0  tellesnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P6 + dativo P4
SFX 111 0  tellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva acusativo P2 + dativo P6 + dativo P5
SFX 111 0  cheme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1
SFX 111 0  chema   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  chemas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  chemo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  chemos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  chemelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo P3
SFX 111 0  chemella .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  chemellas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  chemello .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  chemellos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  chemenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P4
SFX 111 0  chemenola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativoP4 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  chemenolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chemenolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  chemenolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  chemevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5
SFX 111 0  chemevola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  chemevolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chemevolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  chemevolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  chemelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo P6
SFX 111 0  chemellela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  chemellelas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chemellelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  chemellelos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  chelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P3
SFX 111 0  chella  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  chellas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  chello  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  chellos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  chellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 111 0  chellenola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  chellenolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chellenolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  chellenolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  chellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 111 0  chellevola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  chellevolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chellevolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  chellevolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  chenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P4
SFX 111 0  chenola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  chenolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  chenolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  chenolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  chenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo + dativo P3
SFX 111 0  chenoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  chenosllas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chenosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  chenosllos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  chenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo / acusativo P5
SFX 111 0  chenosvola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  chenosvolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chenosvolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  chenosvolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  chenoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo + dativo P6
SFX 111 0  chenosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  chenosllelas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chenosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  chenosllelos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  chevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5
SFX 111 0  chevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  chevolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  chevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  chevolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  chevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5 + dativo P3
SFX 111 0  chevoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  chevosllas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chevosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  chevosllos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  chevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4
SFX 111 0  chevosnola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  chevosnolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chevosnolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  chevosnolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  chevoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5 + dativo P6
SFX 111 0  chevosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  chevosllelas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chevosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  chevosllelos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  chelles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P6
SFX 111 0  chellela .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  chellelas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  chellelo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  chellelos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  chellesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo / acusativo P4
SFX 111 0  chellesnola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  chellesnolas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chellesnolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  chellesnolos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  chellesvos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo / acusativo P5
SFX 111 0  chellesvola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  chellesvolas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  chellesvolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  chellesvolos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  lleme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo / acusativo P1
SFX 111 0  llema   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  llemas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  llemo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  llemos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  llenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 111 0  llenola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  llenolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  llenolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  llenolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  llevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 111 0  llevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  llevolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  llevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  llevolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 111 s  nola  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 111 s  nolas  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 111 s  nolo  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 111 s  nolos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  nola  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  nolas  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  nolo  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  nolos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  nola  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  nolas  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  nolo  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  nolos  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 111 s  noslle  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 111 s  noslla  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 111 s  nosllas  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 111 s  nosllo  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 111 s  nosllos  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 111 s  nosvos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 
SFX 111 s  nosvola  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 111 s  nosvolas  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 111 s  nosvolo  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 111 s  nosvolos  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 111 s  nosvoslle  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P3
SFX 111 s  nosvoslla  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 s  nosvosllas  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 s  nosvosllo  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 s  nosvosllos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 s  nosvoslles  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P6
SFX 111 s  nosvosllela  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 s  nosvosllelas  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 s  nosvosllelo  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 s  nosvosllelos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 s  noslles  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6
SFX 111 s  nosllela  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 111 s  nosllelas  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 111 s  nosllelo  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 111 s  nosllelos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 111 s  nosllesvos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P5
SFX 111 s  nosllevola  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 s  nosllevolas  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 s  nosllevolo  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 s  nosllevolos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  noslle  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 111 0  noslla  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  nosllas  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  nosllo  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  nosllos  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  nosvoslle  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P3
SFX 111 0  nosvoslla  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  nosvosllas  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  nosvosllo  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  nosvosllos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  nosvos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5
SFX 111 0  nosvola  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  nosvolas  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  nosvolo  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  nosvolos  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  nosvoslles  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P6
SFX 111 0  nosvosllela  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  nosvosllelas  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  nosvosllelo  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  nosvosllelos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  noslles  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6
SFX 111 0  nosllela  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  nosllelas  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  nosllelo  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  nosllelos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  nosllesvos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P5
SFX 111 0  nosllevola  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  nosllevolas  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  nosllevolo  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  nosllevolos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  noslle  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 111 0  noslla  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  nosllas  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  nosllo  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  nosllos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  nosvos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5
SFX 111 0  nosvola  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  nosvolas  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  nosvolo  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  nosvolos  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  nosvoslle  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P3
SFX 111 0  nosvoslla  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  nosvosllas  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  nosvosllo  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  nosvosllos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  nosvoslles  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P6
SFX 111 0  nosvosllela  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  nosvosllelas  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  nosvosllelo  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  nosvosllelos  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  noslles  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6
SFX 111 0  nosllela  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  nosllelas  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  nosllelo  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  nosllelos  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  nosllesvos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P5
SFX 111 0  nosllevola  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  nosllevolas  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  nosllevolo  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  nosllevolos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  vola   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  volas   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  volo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  volos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  voslle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 / acusativo + dativo P3
SFX 111 0  voslla  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  vosllas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  vosllo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  vosllos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  vosnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4
SFX 111 0  vosnola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  vosnolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  vosnolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  vosnolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  voslles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo / acusativo P5 + dativo P3
SFX 111 0  vosllela .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  vosllelas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  vosllelo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  vosllelos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  vosllenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo / acusativo P5 + dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 111 0  vosllenola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  vosllenolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  vosllenolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  vosllenolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  vosnoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 111 0  vosnoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  vosnosllas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  vosnosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  vosnosllos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  vosnoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4 + 
dativo P6
SFX 111 0  vosnosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  vosnosllelas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  vosnosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  vosnosllelos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  vosllesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo / acusativo P5 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P4
SFX 111 0  vosllesnola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  vosllesnolas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  vosllesnolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  vosllesnolos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  llela   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  llelas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  llelo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + acusativo P3
SFX 111 0  llelos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + acusativo P6
SFX 111 0  llesma  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P3 
feminino
SFX 111 0  llesmas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P6 
feminino
SFX 111 0  llesmo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P3 
masculino
SFX 111 0  llesmos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P6 
masculino
SFX 111 0  llesnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + dativo / acusativo P4
SFX 111 0  llesnola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  llesnolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  llesnolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  llesnolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 111 0  llesvos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + dativo / acusativo P5
SFX 111 0  llesvola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 111 0  llesvolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 111 0  llesvolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 111 0  llesvolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 masculino

# <enclítico monosílabo> en construción transitiva e en cocncorrencia con 
forma verbal P2
# SFX 112 0  te   .    ds:acusativo P2
# SFX 112 0  che   .    ds:dativo P2
# SFX 112 0  cha   .    ds:dativo P2 + acusativo P3 
# SFX 112 0  chas  .    ds:dativo P2 + acusativo P3
# SFX 112 0  cho   .    ds:dativo P2 + acusativo P3
# SFX 112 0  chos  .    ds:dativo P2 + acusativo P3

SFX 112 Y  15  #PRON
SFX 112 0  me    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P1
SFX 112 0  ma    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 112 0  mas    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 112 0  mo    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 112 0  mos    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 112 0  lle    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
transitiva dativo P3
SFX 112 0  lla    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 112 0  llas   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 112 0  llo    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 112 0  llos   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 112 s  nos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4
SFX 112 0  nos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4
SFX 112 0  nos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4
SFX 112 0  vos  . .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P5
SFX 112 0  lles   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
transitiva dativo P6

# <enclítico polisílabo> dativo [ + dativo] [ + dativo] [ + acusativo]
SFX 113 Y  214
SFX 113 0  melle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo P3
SFX 113 0  mella   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  mellas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  mello   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  mellos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  mellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 113 0  mellevola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  mellevolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  mellevolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  mellevolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  menos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P4
SFX 113 0  menola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  menolas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  menolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  menolos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  mevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5
SFX 113 0  mevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  mevolas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  mevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  mevolos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  mevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5 + dativo P3
SFX 113 0  mevoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  mevosllas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  mevosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  mevosllos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  mevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5 + dativo P6
SFX 113 0  mevosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  mevosllelas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  mevosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  mevosllelos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  melles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo P3
SFX 113 0  mellela  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  mellelas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  mellelo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  mellelos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  mellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5
SFX 113 0  mellesvola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  mellesvolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  mellesvolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  mellesvolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  lleme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo / acusativo P1
SFX 113 0  llema   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  llemas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  llemo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  llemos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  llenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 113 0  llenola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  llenolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  llenolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  llenolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  llevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 113 0  llevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  llevolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  llevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  llevolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 113 s  nola  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 113 s  nolas  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 113 s  nolo  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 113 s  nolos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  nola  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  nolas  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  nolo  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  nolos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  nola  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  nolas  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  nolo  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  nolos  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 113 s  noslle  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 113 s  noslla  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 113 s  nosllas  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 113 s  nosllo  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 113 s  nosllos  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 113 s  nosvos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 
SFX 113 s  nosvola  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 113 s  nosvolas  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 113 s  nosvolo  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 113 s  nosvolos  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 113 s  nosvoslle  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P3
SFX 113 s  nosvoslla  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 s  nosvosllas  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 s  nosvosllo  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 s  nosvosllos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 s  nosvoslles  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P6
SFX 113 s  nosvosllela  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 s  nosvosllelas  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 s  nosvosllelo  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 s  nosvosllelos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 s  noslles  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6
SFX 113 s  nosllela  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 113 s  nosllelas  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 113 s  nosllelo  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 113 s  nosllelos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 113 s  nosllesvos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P5
SFX 113 s  nosllevola  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 s  nosllevolas  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 s  nosllevolo  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 s  nosllevolos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  noslle  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 113 0  noslla  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  nosllas  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  nosllo  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  nosllos  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  nosvoslle  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P3
SFX 113 0  nosvoslla  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  nosvosllas  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  nosvosllo  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  nosvosllos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  nosvos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5
SFX 113 0  nosvola  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  nosvolas  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  nosvolo  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  nosvolos  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  nosvoslles  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P6
SFX 113 0  nosvosllela  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  nosvosllelas  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  nosvosllelo  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  nosvosllelos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  noslles  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6
SFX 113 0  nosllela  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  nosllelas  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  nosllelo  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  nosllelos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  nosllesvos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P5
SFX 113 0  nosllevola  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  nosllevolas  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  nosllevolo  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  nosllevolos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  noslle  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 113 0  noslla  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  nosllas  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  nosllo  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  nosllos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  nosvos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5
SFX 113 0  nosvola  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  nosvolas  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  nosvolo  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  nosvolos  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  nosvoslle  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P3
SFX 113 0  nosvoslla  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  nosvosllas  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  nosvosllo  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  nosvosllos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  nosvoslles  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P6
SFX 113 0  nosvosllela  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  nosvosllelas  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  nosvosllelo  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  nosvosllelos  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  noslles  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6
SFX 113 0  nosllela  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  nosllelas  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  nosllelo  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  nosllelos  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  nosllesvos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P5
SFX 113 0  nosllevola  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  nosllevolas  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  nosllevolo  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  nosllevolos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  vola   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  volas   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  volo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  volos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  voslle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 / acusativo + dativo P3
SFX 113 0  voslla  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  vosllas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  vosllo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  vosllos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  vosnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4
SFX 113 0  vosnola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  vosnolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  vosnolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  vosnolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  voslles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P5 + dativo P3
SFX 113 0  vosllela .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  vosllelas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  vosllelo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  vosllelos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  vosllenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P5 + dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 113 0  vosllenola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  vosllenolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  vosllenolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  vosllenolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  vosnoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 113 0  vosnoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  vosnosllas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  vosnosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  vosnosllos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  vosnoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4 + 
dativo P6
SFX 113 0  vosnosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  vosnosllelas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  vosnosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  vosnosllelos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  vosllesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo / acusativo P5 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P4
SFX 113 0  vosllesnola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  vosllesnolas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  vosllesnolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  vosllesnolos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  llela   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  llelas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  llelo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + acusativo P3
SFX 113 0  llelos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + acusativo P6
SFX 113 0  llesma  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P3 
feminino
SFX 113 0  llesmas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P6 
feminino
SFX 113 0  llesmo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P3 
masculino
SFX 113 0  llesmos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P6 
masculino
SFX 113 0  llesnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + dativo / acusativo P4
SFX 113 0  llesnola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  llesnolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  llesnolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  llesnolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 113 0  llesvos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + dativo / acusativo P5
SFX 113 0  llesvola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 113 0  llesvolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 113 0  llesvolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 113 0  llesvolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 masculino


# <enclítico monosílabo> en construción transitiva e en concorrencia con 
forma verbal P3 / P6
SFX 114 Y  22  #PRON
SFX 114 0  me    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo / acusativo P1
SFX 114 0  ma    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 114 0  mas    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 114 0  mo    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 114 0  mos    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 114 0  te    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2
SFX 114 0  che    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2
SFX 114 0  cha    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + acusativo P3 
SFX 114 0  chas   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + acusativo P3
SFX 114 0  cho    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + acusativo P3
SFX 114 0  chos   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + acusativo P3
SFX 114 0  lle    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3
SFX 114 0  lla    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 114 0  llas   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 114 0  llo    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 114 0  llos   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 114 s  nos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4
SFX 114 0  nos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4
SFX 114 0  nos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4
SFX 114 0  vos  . po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 / P6 
transitiva dativo / acusativo P5
SFX 114 0  lles   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6
SFX 114 0  se    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6


# - reflexivo P3 / P6 se: primeira posición da secuencia
# - P2 antecede a P1 / P4 (cheme, chenos, teme, tenos). P1 antecede a P5 
(mevos). P5 combina libremente con P4 (nosvos,vosnos)
# - dativo solidariedade P2 antecede a P5 (chevos)
# - dativo / acusativo P3 / P6 derradeira posición: dativo P3 / P6 antecede a 
acusativo P3 / P6. P4 / P5 combina libremente con P3 / P6 (noslle, voslle, 
noslles, voslles, llenos, llevos, llesnos, llesvos)
# - dativo solidariedade (P2) cortesía P3 antecede a P1 (lleme)

# <enclítico polisílabo> forma verbal P3 / P6 + acusativo / dativo [ + 
dativo] [ + dativo] [ + acusativo] / reflexivo P3 / P6 + dativo [ + dativo]
# pronome enclítico con forma verbal P3 / P6 transitiva
# nosme chenosme
SFX 115 Y  353
SFX 115 0  melle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo / acusativo P1 + dativo P3
SFX 115 0  mella   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  mellas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  mello   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  mellos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  mellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo / acusativo P1 + dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 115 0  mellevola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  mellevolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  mellevolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  mellevolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  menos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P4
SFX 115 0  menola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  menolas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  menolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  menolos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  mevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5
SFX 115 0  mevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  mevolas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  mevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  mevolos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  mevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5 + dativo P3
SFX 115 0  mevoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  mevosllas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  mevosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  mevosllos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  mevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5 + dativo P6
SFX 115 0  mevosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  mevosllelas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  mevosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  mevosllelos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  melles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo / acusativo P1 + dativo P3
SFX 115 0  mellela  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  mellelas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  mellelo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  mellelos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  mellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5
SFX 115 0  mellesvola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  mellesvolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  mellesvolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  mellesvolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  teme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P1
SFX 115 0  temelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P3
SFX 115 0  temenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P4
SFX 115 0  temevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P5
SFX 115 0  temelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P6
SFX 115 0  telle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P3
SFX 115 0  tellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P3 + dativo P4
SFX 115 0  tellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P3 + dativo P5
SFX 115 0  tenos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P4
SFX 115 0  tenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P4 + dativo P3
SFX 115 0  tenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P4 + dativo P5
SFX 115 0  tenoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P4 + dativo P6
SFX 115 0  tevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P5
SFX 115 0  tevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P5 + dativo P3
SFX 115 0  tevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P5 + dativo P4
SFX 115 0  tevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P5 + dativo P6
SFX 115 0  telles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P6
SFX 115 0  tellesnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P6 + dativo P4
SFX 115 0  tellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva acusativo P2 + dativo P6 + dativo P5
SFX 115 0  cheme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1
SFX 115 0  chema   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  chemas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  chemo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  chemos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  chemelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo P3
SFX 115 0  chemella .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  chemellas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  chemello .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  chemellos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  chemenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P4
SFX 115 0  chemenola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativoP4 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  chemenolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chemenolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  chemenolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  chemevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5
SFX 115 0  chemevola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  chemevolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chemevolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  chemevolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  chemelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo P6
SFX 115 0  chemellela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  chemellelas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chemellelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  chemellelos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  chelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P3
SFX 115 0  chella  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  chellas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  chello  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  chellos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  chellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 115 0  chellenola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  chellenolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chellenolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  chellenolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  chellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 115 0  chellevola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  chellevolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chellevolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  chellevolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  chenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P4
SFX 115 0  chenola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  chenolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  chenolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  chenolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  chenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo + dativo P3
SFX 115 0  chenoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  chenosllas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chenosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  chenosllos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  chenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo / acusativo P5
SFX 115 0  chenosvola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  chenosvolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chenosvolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  chenosvolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  chenoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo + dativo P6
SFX 115 0  chenosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  chenosllelas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chenosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  chenosllelos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  chevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5
SFX 115 0  chevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  chevolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  chevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  chevolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  chevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5 + dativo P3
SFX 115 0  chevoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  chevosllas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chevosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  chevosllos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  chevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4
SFX 115 0  chevosnola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  chevosnolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chevosnolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  chevosnolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  chevoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5 + dativo P6
SFX 115 0  chevosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  chevosllelas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chevosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  chevosllelos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  chelles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P6
SFX 115 0  chellela .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  chellelas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  chellelo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  chellelos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  chellesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo / acusativo P4
SFX 115 0  chellesnola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  chellesnolas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chellesnolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  chellesnolos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  chellesvos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo / acusativo P5
SFX 115 0  chellesvola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  chellesvolas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  chellesvolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  chellesvolos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  lleme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo / acusativo P1
SFX 115 0  llema   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  llemas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  llemo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  llemos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  llenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 115 0  llenola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  llenolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  llenolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  llenolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  llevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 115 0  llevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  llevolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  llevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  llevolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  seme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P1
SFX 115 0  semelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P1 + dativo P3
SFX 115 0  semenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P1 + dativo P4
SFX 115 0  semevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P1 + dativo P5
SFX 115 0  semelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P1 + dativo P6
SFX 115 0  seche   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P2
SFX 115 0  secheme  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P1
SFX 115 0  sechelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P3
SFX 115 0  sechenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P4
SFX 115 0  sechevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P5
SFX 115 0  sechelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P6
SFX 115 0  selle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P3
SFX 115 0  sellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P3 + dativo P4
SFX 115 0  sellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P3 + dativo P5
SFX 115 0  senos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P4
SFX 115 0  senoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P4 + dativo P3
SFX 115 0  senosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P4 + dativo P5
SFX 115 0  senoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P4 + dativo P6
SFX 115 0  sevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P5
SFX 115 0  sevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P5 + dativo P3
SFX 115 0  sevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P5 + dativo P4
SFX 115 0  sevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P5 + dativo P6
SFX 115 0  selles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P6
SFX 115 0  sellesnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P6 + dativo P4
SFX 115 0  sellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P6 + dativo P5
SFX 115 s  nola  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 115 s  nolas  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 115 s  nolo  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 115 s  nolos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  nola  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  nolas  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  nolo  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  nolos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  nola  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  nolas  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  nolo  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  nolos  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 115 s  noslle  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 115 s  noslla  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 s  nosllas  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 115 s  nosllo  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 s  nosllos  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 115 s  nosvos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 
SFX 115 s  nosvola  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 115 s  nosvolas  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 115 s  nosvolo  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 115 s  nosvolos  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 115 s  nosvoslle  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 
+ dativo P3
SFX 115 s  nosvoslla  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 s  nosvosllas  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 s  nosvosllo  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 s  nosvosllos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 s  nosvoslles  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 
+ dativo P6
SFX 115 s  nosvosllela  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 s  nosvosllelas  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 s  nosvosllelo  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 s  nosvosllelos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 s  noslles  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6
SFX 115 s  nosllela  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 s  nosllelas  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 115 s  nosllelo  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 s  nosllelos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 115 s  nosllesvos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P5
SFX 115 s  nosllevola  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 s  nosllevolas  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 s  nosllevolo  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 s  nosllevolos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  noslle  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 115 0  noslla  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  nosllas  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  nosllo  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  nosllos  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  nosvoslle  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 
+ dativo P3
SFX 115 0  nosvoslla  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  nosvosllas  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  nosvosllo  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  nosvosllos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  nosvos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5
SFX 115 0  nosvola  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  nosvolas  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  nosvolo  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  nosvolos  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  nosvoslles  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 
+ dativo P6
SFX 115 0  nosvosllela  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  nosvosllelas  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  nosvosllelo  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  nosvosllelos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  noslles  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6
SFX 115 0  nosllela  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  nosllelas  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  nosllelo  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  nosllelos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  nosllesvos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P5
SFX 115 0  nosllevola  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  nosllevolas  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  nosllevolo  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  nosllevolos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  noslle  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 115 0  noslla  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  nosllas  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  nosllo  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  nosllos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  nosvos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5
SFX 115 0  nosvola  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  nosvolas  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  nosvolo  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  nosvolos  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  nosvoslle  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 
+ dativo P3
SFX 115 0  nosvoslla  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  nosvosllas  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  nosvosllo  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  nosvosllos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  nosvoslles  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 
+ dativo P6
SFX 115 0  nosvosllela  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  nosvosllelas  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  nosvosllelo  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  nosvosllelos  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  noslles  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6
SFX 115 0  nosllela  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  nosllelas  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  nosllelo  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  nosllelos  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  nosllesvos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P5
SFX 115 0  nosllevola  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  nosllevolas  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  nosllevolo  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  nosllevolos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  vola   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  volas   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  volo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  volos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  voslle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 / acusativo + dativo P3
SFX 115 0  voslla  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  vosllas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  vosllo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  vosllos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  vosnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4
SFX 115 0  vosnola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  vosnolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  vosnolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  vosnolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  voslles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo / acusativo P5 + dativo P3
SFX 115 0  vosllela .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  vosllelas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  vosllelo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  vosllelos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  vosllenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo / acusativo P5 + dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 115 0  vosllenola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  vosllenolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  vosllenolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  vosllenolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  vosnoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 115 0  vosnoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  vosnosllas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  vosnosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  vosnosllos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  vosnoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4 
+ dativo P6
SFX 115 0  vosnosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  vosnosllelas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  vosnosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  vosnosllelos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  vosllesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo / acusativo P5 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P4
SFX 115 0  vosllesnola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  vosllesnolas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  vosllesnolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  vosllesnolos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  llela   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  llelas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  llelo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + acusativo P3
SFX 115 0  llelos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + acusativo P6
SFX 115 0  llesma  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo 
P3 feminino
SFX 115 0  llesmas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo 
P6 feminino
SFX 115 0  llesmo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo 
P3 masculino
SFX 115 0  llesmos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo 
P6 masculino
SFX 115 0  llesnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + dativo / acusativo P4
SFX 115 0  llesnola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  llesnolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  llesnolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  llesnolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 115 0  llesvos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + dativo / acusativo P5
SFX 115 0  llesvola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 115 0  llesvolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 115 0  llesvolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 115 0  llesvolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 masculino


# <enclítico monosílabo> en construción transitiva e en concorrencia con 
forma verbal P4
# SFX 116 s  nos  mos   .    ds:dativo / acusativo P4
# SFX 116 0  nos  [^o]s  .    ds:dativo / acusativo P4
# SFX 116 0  nos  [^s]   .    ds:dativo / acusativo P4

SFX 116 Y  18  #PRON
SFX 116 0  me    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P1
SFX 116 0  ma    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 116 0  mas    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 116 0  mo    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 116 0  mos    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 116 0  te    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva acusativo P2
SFX 116 0  che    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P2
SFX 116 0  cha    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P2 + acusativo P3 
SFX 116 0  chas   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P2 + acusativo P3
SFX 116 0  cho    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P2 + acusativo P3
SFX 116 0  chos   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P2 + acusativo P3
SFX 116 0  lle    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P3
SFX 116 0  lla    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 116 0  llas   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 116 0  llo    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 116 0  llos   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 116 0  vos    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P5
SFX 116 0  lles   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
transitiva dativo P6

# <enclítico polisílabo> dativo [ + dativo] [ + dativo] [ + acusativo]
# Omítense as secuencias reflexivo P3 / reflexivo P4 + dativo [ + dativo] / 
dativo + reflexivo P4 [ + dativo] / dativo [ + dativo] + reflexivo P4
SFX 117 Y  226
SFX 117 0  melle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo P3
SFX 117 0  mella   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  mellas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  mello   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  mellos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  mellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 117 0  mellevola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  mellevolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  mellevolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  mellevolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  menos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P4
SFX 117 0  menola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  menolas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  menolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  menolos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  mevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5
SFX 117 0  mevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  mevolas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  mevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  mevolos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  mevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5 + dativo P3
SFX 117 0  mevoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  mevosllas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  mevosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  mevosllos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  mevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5 + dativo P6
SFX 117 0  mevosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  mevosllelas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  mevosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  mevosllelos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  melles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo P3
SFX 117 0  mellela  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  mellelas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  mellelo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  mellelos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  mellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5
SFX 117 0  mellesvola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  mellesvolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  mellesvolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  mellesvolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  teme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P1
SFX 117 0  temelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P3
SFX 117 0  temenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P4
SFX 117 0  temevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P5
SFX 117 0  temelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P6
SFX 117 0  telle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P3
SFX 117 0  tellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P3 + dativo P4
SFX 117 0  tellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P3 + dativo P5
SFX 117 0  tenos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P4
SFX 117 0  tenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P4 + dativo P3
SFX 117 0  tenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P4 + dativo P5
SFX 117 0  tenoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P4 + dativo P6
SFX 117 0  tevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P5
SFX 117 0  tevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P5 + dativo P3
SFX 117 0  tevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P5 + dativo P4
SFX 117 0  tevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P5 + dativo P6
SFX 117 0  telles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P6
SFX 117 0  tellesnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P6 + dativo P4
SFX 117 0  tellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva acusativo P2 + dativo P6 + dativo P5
SFX 117 0  cheme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1
SFX 117 0  chema   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  chemas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  chemo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  chemos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  chemelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo P3
SFX 117 0  chemella .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  chemellas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  chemello .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  chemellos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  chemenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P4
SFX 117 0  chemenola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativoP4 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  chemenolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chemenolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  chemenolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  chemevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5
SFX 117 0  chemevola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  chemevolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chemevolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  chemevolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  chemelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo P6
SFX 117 0  chemellela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  chemellelas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chemellelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  chemellelos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  chelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P3
SFX 117 0  chella  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  chellas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  chello  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  chellos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  chellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 117 0  chellenola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  chellenolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chellenolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  chellenolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  chellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 117 0  chellevola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  chellevolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chellevolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  chellevolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  chenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P4
SFX 117 0  chenola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  chenolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  chenolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  chenolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  chenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo + dativo P3
SFX 117 0  chenoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  chenosllas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chenosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  chenosllos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  chenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo / acusativo P5
SFX 117 0  chenosvola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  chenosvolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chenosvolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  chenosvolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  chenoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo + dativo P6
SFX 117 0  chenosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  chenosllelas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chenosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  chenosllelos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  chevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5
SFX 117 0  chevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  chevolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  chevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  chevolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  chevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5 + dativo P3
SFX 117 0  chevoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  chevosllas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chevosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  chevosllos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  chevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4
SFX 117 0  chevosnola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  chevosnolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chevosnolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  chevosnolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  chevoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5 + dativo P6
SFX 117 0  chevosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  chevosllelas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chevosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  chevosllelos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  chelles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P6
SFX 117 0  chellela .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  chellelas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  chellelo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  chellelos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  chellesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo / acusativo P4
SFX 117 0  chellesnola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  chellesnolas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chellesnolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  chellesnolos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  chellesvos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo / acusativo P5
SFX 117 0  chellesvola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  chellesvolas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  chellesvolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  chellesvolos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  lleme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo / acusativo P1
SFX 117 0  llema   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  llemas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  llemo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  llemos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  llenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 117 0  llenola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  llenolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  llenolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  llenolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  llevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 117 0  llevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  llevolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  llevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  llevolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  vola   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  volas   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  volo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  volos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  voslle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 / acusativo + dativo P3
SFX 117 0  voslla  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  vosllas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  vosllo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  vosllos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  vosnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4
SFX 117 0  vosnola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  vosnolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  vosnolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  vosnolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  voslles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P5 + dativo P3
SFX 117 0  vosllela .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  vosllelas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  vosllelo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  vosllelos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  vosllenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P5 + dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 117 0  vosllenola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  vosllenolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  vosllenolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  vosllenolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  vosnoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 117 0  vosnoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  vosnosllas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  vosnosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  vosnosllos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  vosnoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4 + 
dativo P6
SFX 117 0  vosnosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  vosnosllelas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  vosnosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  vosnosllelos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  vosllesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo / acusativo P5 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P4
SFX 117 0  vosllesnola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  vosllesnolas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  vosllesnolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  vosllesnolos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 transitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  llela   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  llelas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  llelo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + acusativo P3
SFX 117 0  llelos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + acusativo P6
SFX 117 0  llesma  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P3 
feminino
SFX 117 0  llesmas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P6 
feminino
SFX 117 0  llesmo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P3 
masculino
SFX 117 0  llesmos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P6 
masculino
SFX 117 0  llesnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + dativo / acusativo P4
SFX 117 0  llesnola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  llesnolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  llesnolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  llesnolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 117 0  llesvos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + dativo / acusativo P5
SFX 117 0  llesvola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 117 0  llesvolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 117 0  llesvolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 117 0  llesvolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 masculino

# <enclítico monosílabo> en construción transitiva e en concorrencia con 
forma verbal P5
# SFX 118 0  vos   .    ds:dativo / acusativo P5
SFX 118 Y  20  #PRON
SFX 118 0  me    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo / acusativo P1
SFX 118 0  ma    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 118 0  mas    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 118 0  mo    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 118 0  mos    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P1 + acusativo P3
SFX 118 0  te    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva acusativo P2
SFX 118 0  che    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P2
SFX 118 0  cha    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P2 + acusativo P3 
SFX 118 0  chas   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P2 + acusativo P3
SFX 118 0  cho    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P2 + acusativo P3
SFX 118 0  chos   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P2 + acusativo P3
SFX 118 0  lle    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P3
SFX 118 0  lla    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 118 0  llas   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 118 0  llo    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 118 0  llos   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P3 + acusativo P3
SFX 118 s  nos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4
SFX 118 0  nos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4
SFX 118 0  nos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4
SFX 118 0  lles   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
transitiva dativo P6

# <enclítico polisílabo> dativo [ + dativo] [ + dativo] [ + acusativo]
# Omítense as secuencias reflexivo P3 / reflexivo P5 + dativo [ + dativo] / 
dativo + reflexivo P5 [ + dativo] / dativo [ + dativo] + reflexivo P5
SFX 119 Y  289
SFX 119 0  melle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo P3
SFX 119 0  mella   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  mellas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  mello   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  mellos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  mellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 119 0  mellevola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  mellevolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  mellevolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  mellevolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  menos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P4
SFX 119 0  menola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  menolas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  menolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  menolos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  mevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5
SFX 119 0  mevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  mevolas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  mevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  mevolos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  mevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5 + dativo P3
SFX 119 0  mevoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  mevosllas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  mevosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  mevosllos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  mevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5 + dativo P6
SFX 119 0  mevosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  mevosllelas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  mevosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  mevosllelos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  melles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo / acusativo P1 + dativo P3
SFX 119 0  mellela  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  mellelas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  mellelo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  mellelos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  mellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5
SFX 119 0  mellesvola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  mellesvolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  mellesvolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  mellesvolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  teme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P1
SFX 119 0  temelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P3
SFX 119 0  temenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P4
SFX 119 0  temevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P5
SFX 119 0  temelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P1 + dativo P6
SFX 119 0  telle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P3
SFX 119 0  tellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P3 + dativo P4
SFX 119 0  tellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P3 + dativo P5
SFX 119 0  tenos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P4
SFX 119 0  tenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P4 + dativo P3
SFX 119 0  tenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P4 + dativo P5
SFX 119 0  tenoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P4 + dativo P6
SFX 119 0  tevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P5
SFX 119 0  tevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P5 + dativo P3
SFX 119 0  tevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P5 + dativo P4
SFX 119 0  tevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P5 + dativo P6
SFX 119 0  telles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P6
SFX 119 0  tellesnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P6 + dativo P4
SFX 119 0  tellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva acusativo P2 + dativo P6 + dativo P5
SFX 119 0  cheme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1
SFX 119 0  chema   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  chemas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  chemo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  chemos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  chemelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo P3
SFX 119 0  chemella .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  chemellas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  chemello .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  chemellos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  chemenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P4
SFX 119 0  chemenola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativoP4 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  chemenolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chemenolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  chemenolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  chemevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo / acusativo P5
SFX 119 0  chemevola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  chemevolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chemevolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  chemevolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  chemelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P1 + dativo P6
SFX 119 0  chemellela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  chemellelas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chemellelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  chemellelos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  chelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P3
SFX 119 0  chella  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  chellas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  chello  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  chellos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  chellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 119 0  chellenola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  chellenolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chellenolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  chellenolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  chellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 119 0  chellevola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  chellevolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chellevolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  chellevolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  chenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P4
SFX 119 0  chenola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  chenolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  chenolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  chenolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  chenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo + dativo P3
SFX 119 0  chenoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  chenosllas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chenosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  chenosllos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  chenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo / acusativo P5
SFX 119 0  chenosvola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  chenosvolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chenosvolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  chenosvolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  chenoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo + dativo P6
SFX 119 0  chenosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  chenosllelas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chenosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  chenosllelos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  chevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5
SFX 119 0  chevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  chevolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  chevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  chevolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  chevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5 + dativo P3
SFX 119 0  chevoslla .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  chevosllas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chevosllo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  chevosllos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  chevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5 + dativo / acusativo P4
SFX 119 0  chevosnola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  chevosnolas    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chevosnolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  chevosnolos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  chevoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo / acusativo P5 + dativo P6
SFX 119 0  chevosllela    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  chevosllelas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chevosllelo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  chevosllelos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  chelles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P6
SFX 119 0  chellela .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  chellelas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  chellelo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  chellelos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P2 + dativo P6 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  chellesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo / acusativo P4
SFX 119 0  chellesnola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  chellesnolas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chellesnolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  chellesnolos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  chellesvos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo / acusativo P5
SFX 119 0  chellesvola    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  chellesvolas   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  chellesvolo    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  chellesvolos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  lleme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo / acusativo P1
SFX 119 0  llema   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  llemas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  llemo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  llemos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  llenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P3 + dativo / acusativo P4
SFX 119 0  llenola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  llenolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  llenolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  llenolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P3 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  llevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P3 + dativo / acusativo P5
SFX 119 0  llevola  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  llevolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  llevolo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  llevolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 119 s  nola  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 119 s  nolas  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 119 s  nolo  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 119 s  nolos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  nola  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  nolas  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  nolo  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  nolos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  nola  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  nolas  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  nolo  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  nolos  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 119 s  noslle  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 119 s  noslla  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 119 s  nosllas  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 119 s  nosllo  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 119 s  nosllos  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 119 s  nosvos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 
SFX 119 s  nosvola  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 119 s  nosvolas  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 119 s  nosvolo  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 119 s  nosvolos  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 119 s  nosvoslle  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P3
SFX 119 s  nosvoslla  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 s  nosvosllas  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 s  nosvosllo  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 s  nosvosllos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 s  nosvoslles  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P6
SFX 119 s  nosvosllela  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 s  nosvosllelas  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 s  nosvosllelo  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 s  nosvosllelos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 s  noslles  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6
SFX 119 s  nosllela  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 119 s  nosllelas  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 119 s  nosllelo  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 119 s  nosllelos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 119 s  nosllesvos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P5
SFX 119 s  nosllevola  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 s  nosllevolas  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 s  nosllevolo  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 s  nosllevolos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  noslle  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 119 0  noslla  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  nosllas  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  nosllo  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  nosllos  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  nosvoslle  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P3
SFX 119 0  nosvoslla  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  nosvosllas  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  nosvosllo  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  nosvosllos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  nosvos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5
SFX 119 0  nosvola  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  nosvolas  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  nosvolo  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  nosvolos  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  nosvoslles  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P6
SFX 119 0  nosvosllela  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  nosvosllelas  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  nosvosllelo  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  nosvosllelos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  noslles  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6
SFX 119 0  nosllela  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  nosllelas  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  nosllelo  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  nosllelos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  nosllesvos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P5
SFX 119 0  nosllevola  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  nosllevolas  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  nosllevolo  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  nosllevolos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  noslle  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P3
SFX 119 0  noslla  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  nosllas  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  nosllo  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  nosllos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  nosvos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5
SFX 119 0  nosvola  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  nosvolas  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  nosvolo  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  nosvolos  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  nosvoslle  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P3
SFX 119 0  nosvoslla  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  nosvosllas  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  nosvosllo  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  nosvosllos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  nosvoslles  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo / acusativo P5 + 
dativo P6
SFX 119 0  nosvosllela  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  nosvosllelas  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  nosvosllelo  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  nosvosllelos  [^s]   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  noslles  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6
SFX 119 0  nosllela  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  nosllelas  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  nosllelo  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  nosllelos  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  nosllesvos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo / acusativo P4 + dativo P6 + dativo / 
acusativo P5
SFX 119 0  nosllevola  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  nosllevolas  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  nosllevolo  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  nosllevolos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 transitiva dativo P4 + dativo P3 + dativo P5 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  llela   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  llelas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  llelo   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + acusativo P3
SFX 119 0  llelos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + acusativo P6
SFX 119 0  llesma  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P3 
feminino
SFX 119 0  llesmas  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P6 
feminino
SFX 119 0  llesmo  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P3 
masculino
SFX 119 0  llesmos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo (P5) solidariedade cortesía P6 + dativo P1 + acusativo P6 
masculino
SFX 119 0  llesnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + dativo / acusativo P4
SFX 119 0  llesnola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  llesnolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  llesnolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  llesnolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + dativo P4 + acusativo P6 masculino
SFX 119 0  llesvos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + dativo / acusativo P5
SFX 119 0  llesvola .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 feminino
SFX 119 0  llesvolas .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 feminino
SFX 119 0  llesvolo .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P3 masculino
SFX 119 0  llesvolos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
transitiva dativo P6 + dativo P5 + acusativo P6 masculino
# Concorrencias de pronomes cunha construción verbal intransitiva

# <enclítico monosílabo>
# evítase a concorrencia co reflexivo da mesma persoa que a forma verbal para 
diferenciar a construción pronominal

# <enclítico monosílabo> en construción intransitiva e en cocncorrencia con 
forma verbal P3 / infinitivo / xerundio

# <enclítico monosílabo> en construción intransitiva e en cocncorrencia con 
forma verbal P1
# SFX 120 0  me   .    ds:dativo / acusativo P1
# SFX 120 0  ma   .    ds:dativo P1 + acusativo P3
# SFX 120 0  mas   .    ds:dativo P1 + acusativo P3
# SFX 120 0  mo   .    ds:dativo P1 + acusativo P3
# SFX 120 0  mos   .    ds:dativo P1 + acusativo P3
# <enclítico monosílabo> dativo
SFX 120 Y  7  #PRON
SFX 120 0  che    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
intransitiva dativo P2
SFX 120 0  lle    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
intransitiva dativo P3
SFX 120 s  nos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P1 intransitiva dativo P4
SFX 120 0  nos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P1 intransitiva dativo P4
SFX 120 0  nos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P1 intransitiva dativo P4
SFX 120 0  vos    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
intransitiva dativo P5
SFX 120 0  lles   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
intransitiva dativo P6


# <enclítico polisílabo> dativo [ + dativo] [ + dativo] [ + acusativo]
# - reflexivo P3 / P6 se: primeira posición da secuencia
# - P2 antecede a P1 / P4 (cheme, chenos, teme, tenos). P1 antecede a P5 
(mevos). P5 combina libremente con P4 (nosvos,vosnos)
# - dativo solidariedade P2 antecede a P5 (chevos)
# - dativo / acusativo P3 / P6 derradeira posición: dativo antecede a 
acusativo. P4 / P5 combina libremente con P3 / P6 (noslle, voslle, noslles, 
voslles, llenos, llevos, llesnos, llesvos)
# - dativo solidariedade P3 antecede a P1 (lleme)

SFX 121 Y  49
SFX 121 0  cheme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P1
SFX 121 0  chemelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3
SFX 121 0  chemenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4
SFX 121 0  chemevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5
SFX 121 0  chemelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6
SFX 121 0  chelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P3
SFX 121 0  chellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4
SFX 121 0  chellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5
SFX 121 0  chenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P4
SFX 121 0  chenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3
SFX 121 0  chenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 
SFX 121 0  chenoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 
SFX 121 0  chevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P5
SFX 121 0  chevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3
SFX 121 0  chevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4
SFX 121 0  chevoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6
SFX 121 0  chelles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P2 + dativo P6
SFX 121 0  chellesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4
SFX 121 0  chellesvos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5
SFX 121 0  lleme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1
SFX 121 0  llenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P3 + dativo P4
SFX 121 0  llevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P3 + dativo P5
SFX 121 s  noslle  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 121 s  nosvos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P5 
SFX 121 s  nosvoslle  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 121 s  nosvoslles  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 121 s  noslles  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 121 s  nosllesvos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 121 0  noslle  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 121 0  nosvos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P5
SFX 121 0  nosvoslle  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 121 0  nosvoslles  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 121 0  noslles  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 121 0  nosllesvos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 121 0  noslle  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 121 0  nosvos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P5
SFX 121 0  nosvoslle  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 121 0  nosvoslles  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 121 0  noslles  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 121 0  nosllesvos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 121 0  voslle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P5 + dativo P3
SFX 121 0  vosllenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4
SFX 121 0  vosnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P5 + dativo P4
SFX 121 0  vosnoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3
SFX 121 0  vosnoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6
SFX 121 0  voslles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P5 + dativo P3
SFX 121 0  vosllesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P1 intransitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4
SFX 121 0  llesnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P6 + dativo P4
SFX 121 0  llesvos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
intransitiva dativo P6 + dativo P5


# <enclítico monosílabo> en construción intransitiva e en concorrencia con 
forma verbal P2
# SFX 122 0  te   .    ds:acusativo P2
# SFX 122 0  che   .    ds:dativo P2
# SFX 122 0  cha   .    ds:dativo P2 + acusativo P3 
# SFX 122 0  chas  .    ds:dativo P2 + acusativo P3
# SFX 122 0  cho   .    ds:dativo P2 + acusativo P3
# SFX 122 0  chos  .    ds:dativo P2 + acusativo P3

# <enclítico monosílabo> [dativo]
SFX 122 Y  7  #PRON
SFX 122 0  me    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
intransitiva dativo P1 
SFX 122 0  lle    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
intransitiva dativo P3
SFX 122 s  nos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P2 intransitiva dativo P4
SFX 122 0  nos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P2 intransitiva dativo P4
SFX 122 0  nos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P2 intransitiva dativo P4
SFX 122 0  vos    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
intransitiva dativo P5
SFX 122 0  lles   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
intransitiva dativo P6

# <enclítico polisílabo> dativo [ + dativo] [ + dativo]
SFX 123 Y  38
SFX 123 0  melle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P1 + dativo P3
SFX 123 0  mellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5
SFX 123 0  menos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P1 + dativo P4
SFX 123 0  mevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P1 + dativo P5
SFX 123 0  mevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3
SFX 123 0  mevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6
SFX 123 0  melles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P1 + dativo P3
SFX 123 0  mellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5
SFX 123 0  lleme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1
SFX 123 0  llenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P3 + dativo P4
SFX 123 0  llevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P3 + dativo P5
SFX 123 s  noslle  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 123 s  nosvos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P5 
SFX 123 s  nosvoslle  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 123 s  nosvoslles  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 123 s  noslles  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 123 s  nosllesvos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 123 0  noslle  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 123 0  nosvos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P5
SFX 123 0  nosvoslle  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 123 0  nosvoslles  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 123 0  noslles  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 123 0  nosllesvos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 123 0  noslle  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 123 0  nosvos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P5
SFX 123 0  nosvoslle  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 123 0  nosvoslles  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 123 0  noslles  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 123 0  nosllesvos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 123 0  voslle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P5 + dativo P3
SFX 123 0  vosllenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4
SFX 123 0  vosnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P5 + dativo P4
SFX 123 0  vosnoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3
SFX 123 0  vosnoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6
SFX 123 0  voslles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P5 + dativo P3
SFX 123 0  vosllesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P2 intransitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4
SFX 123 0  llesnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P6 + dativo P4
SFX 123 0  llesvos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
intransitiva dativo P6 + dativo P5


# <enclítico monosílabo> en construción intransitiva e en concorrencia con 
forma verbal P3 / P6
# <enclítico monosílabo> [dativo]
SFX 124 Y  9  #PRON
SFX 124 0  me    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 
SFX 124 0  che    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2
SFX 124 0  lle    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P3
SFX 124 s  nos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4
SFX 124 0  nos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4
SFX 124 0  nos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4
SFX 124 0  vos    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P5
SFX 124 0  lles   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P6
SFX 124 0  se    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6


# <enclítico polisílabo> dativo [ + dativo] [ + dativo] [ + acusativo]
# - reflexivo P3 / P6 se: primeira posición da secuencia
# - P2 antecede a P1 / P4 (cheme, chenos, teme, tenos). P1 antecede a P5 
(mevos). P5 combina libremente con P4 (nosvos,vosnos)
# - dativo solidariedade P2 antecede a P5 (chevos)
# - dativo / acusativo P3 / P6 derradeira posición: dativo antecede a 
acusativo. P4 / P5 combina libremente con P3 / P6 (noslle, voslle, noslles, 
voslles, llenos, llevos, llesnos, llesvos)
# - dativo solidariedade P3 antecede a P1 (lleme)

# <enclítico polisílabo> P3 / P6 / (infinitivo P1 / P3) / xerundio + 
reflexivo P3 / P6 + dativo [ + dativo]
SFX 125 Y  82
SFX 125 0  melle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P3
SFX 125 0  mellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5
SFX 125 0  menos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P4
SFX 125 0  mevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P5
SFX 125 0  mevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3
SFX 125 0  mevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6
SFX 125 0  melles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P3
SFX 125 0  mellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5
SFX 125 0  cheme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P1
SFX 125 0  chemelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3
SFX 125 0  chemenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4
SFX 125 0  chemevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5
SFX 125 0  chemelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6
SFX 125 0  chelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P3
SFX 125 0  chellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4
SFX 125 0  chellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5
SFX 125 0  chenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P4
SFX 125 0  chenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3
SFX 125 0  chenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 
SFX 125 0  chenoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 
SFX 125 0  chevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P5
SFX 125 0  chevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3
SFX 125 0  chevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4
SFX 125 0  chevoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6
SFX 125 0  chelles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P2 + dativo P6
SFX 125 0  chellesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4
SFX 125 0  chellesvos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5
SFX 125 0  lleme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1
SFX 125 0  llenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P3 + dativo P4
SFX 125 0  llevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P3 + dativo P5
SFX 125 0  seme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P1
SFX 125 0  semelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P1 + dativo P3
SFX 125 0  semenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P1 + dativo P4
SFX 125 0  semevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P1 + dativo P5
SFX 125 0  semelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P1 + dativo P6
SFX 125 0  seche   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P2
SFX 125 0  secheme  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P3
SFX 125 0  sechelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P3
SFX 125 0  sechenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P4
SFX 125 0  sechevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P5
SFX 125 0  sechelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P6
SFX 125 0  selle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P3
SFX 125 0  sellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P3 + dativo P4
SFX 125 0  sellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P3 + dativo P5
SFX 125 0  senos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P4
SFX 125 0  senoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P4 + dativo P3
SFX 125 0  senosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P4 + dativo P5
SFX 125 0  senoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P4 + dativo P6
SFX 125 0  sevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P5
SFX 125 0  sevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P5 + dativo P3
SFX 125 0  sevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P5 + dativo P4
SFX 125 0  sevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P5 + dativo P6
SFX 125 0  selles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P6
SFX 125 0  sellesnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P6 + dativo P4
SFX 125 0  sellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva reflexivo P3 / P6 + dativo P6 + dativo P5
SFX 125 s  noslle  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 125 s  nosvos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 
SFX 125 s  nosvoslle  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 125 s  nosvoslles  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 125 s  noslles  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 125 s  nosllesvos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 125 0  noslle  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 125 0  nosvos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5
SFX 125 0  nosvoslle  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 125 0  nosvoslles  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 125 0  noslles  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 125 0  nosllesvos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 125 0  noslle  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 125 0  nosvos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5
SFX 125 0  nosvoslle  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 125 0  nosvoslles  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 125 0  noslles  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 125 0  nosllesvos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 125 0  voslle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P5 + dativo P3
SFX 125 0  vosllenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4
SFX 125 0  vosnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P5 + dativo P4
SFX 125 0  vosnoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3
SFX 125 0  vosnoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6
SFX 125 0  voslles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P5 + dativo P3
SFX 125 0  vosllesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P3 / P6 intransitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4
SFX 125 0  llesnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P6 + dativo P4
SFX 125 0  llesvos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 intransitiva dativo P6 + dativo P5

# <enclítico monosílabo> en construción intransitiva e en concorrencia con 
forma verbal P4
# SFX 126 s  nos  mos   .    ds:dativo / acusativo P4
# SFX 126 0  nos  [^o]s  .    ds:dativo / acusativo P4
# SFX 126 0  nos  [^s]   .    ds:dativo / acusativo P4

# <enclítico monosílabo> [dativo]
SFX 126 Y  5  #PRON
SFX 126 0  me    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
intransitiva dativo P1 
SFX 126 0  che    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
intransitiva dativo P2
SFX 126 0  lle    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
intransitiva dativo P3
SFX 126 0  vos    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
intransitiva dativo P5
SFX 126 0  lles   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P4 
intransitiva dativo P6

# <enclítico polisílabo> dativo [ + dativo] [ + dativo]
SFX 127 Y  39
SFX 127 0  melle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P1 + dativo P3
SFX 127 0  mellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5
SFX 127 0  menos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P1 + dativo P4
SFX 127 0  mevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P1 + dativo P5
SFX 127 0  mevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3
SFX 127 0  mevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6
SFX 127 0  melles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P1 + dativo P3
SFX 127 0  mellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5
SFX 127 0  cheme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P1
SFX 127 0  chemelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3
SFX 127 0  chemenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4
SFX 127 0  chemevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5
SFX 127 0  chemelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6
SFX 127 0  chelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P3
SFX 127 0  chellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4
SFX 127 0  chellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5
SFX 127 0  chenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P4
SFX 127 0  chenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3
SFX 127 0  chenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 
SFX 127 0  chenoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 
SFX 127 0  chevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P5
SFX 127 0  chevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3
SFX 127 0  chevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4
SFX 127 0  chevoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6
SFX 127 0  chelles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P2 + dativo P6
SFX 127 0  chellesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 intransitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4
SFX 127 0  chellesvos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 intransitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5
SFX 127 0  lleme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1
SFX 127 0  llenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P3 + dativo P4
SFX 127 0  llevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P3 + dativo P5
SFX 127 0  voslle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P5 + dativo P3
SFX 127 0  vosllenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P5 + dativo P3 + dativo P4
SFX 127 0  vosnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P5 + dativo P4
SFX 127 0  vosnoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P3
SFX 127 0  vosnoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 intransitiva dativo P5 + dativo P4 + dativo P6
SFX 127 0  voslles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P5 + dativo P3
SFX 127 0  vosllesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 intransitiva dativo P5 + dativo P6 + dativo P4
SFX 127 0  llesnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P6 + dativo P4
SFX 127 0  llesvos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
intransitiva dativo P6 + dativo P5# <enclítico monosílabo> en construción intransitiva e en concorrencia con 
forma verbal P5
# SFX 128 0  vos   .    ds:dativo / acusativo P5
# <enclítico monosílabo> [dativo]
SFX 128 Y  7  #PRON
SFX 128 0  me    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
intransitiva dativo P1 
SFX 128 0  che    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
intransitiva dativo P2
SFX 128 0  lle    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
intransitiva dativo P3
SFX 128 s  nos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P5 intransitiva dativo P4
SFX 128 0  nos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P5 intransitiva dativo P4
SFX 128 0  nos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P5 intransitiva dativo P4
SFX 128 0  lles   .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
intransitiva dativo P6

# <enclítico polisílabo> dativo [ + dativo] [ + dativo]
SFX 129 Y  50
SFX 129 0  melle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P1 + dativo P3
SFX 129 0  mellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P1 + dativo P3 + dativo P5
SFX 129 0  menos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P1 + dativo P4
SFX 129 0  mevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P1 + dativo P5
SFX 129 0  mevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P3
SFX 129 0  mevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P1 + dativo P5 + dativo P6
SFX 129 0  melles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P1 + dativo P3
SFX 129 0  mellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P1 + dativo P6 + dativo P5
SFX 129 0  cheme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P1
SFX 129 0  chemelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P3
SFX 129 0  chemenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P4
SFX 129 0  chemevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P5
SFX 129 0  chemelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P1 + dativo P6
SFX 129 0  chelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P3
SFX 129 0  chellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P4
SFX 129 0  chellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P3 + dativo P5
SFX 129 0  chenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P4
SFX 129 0  chenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P3
SFX 129 0  chenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P5 
SFX 129 0  chenoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P2 + dativo P4 + dativo P6 
SFX 129 0  chevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P5
SFX 129 0  chevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P3
SFX 129 0  chevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P4
SFX 129 0  chevoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P2 + dativo P5 + dativo P6
SFX 129 0  chelles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P2 + dativo P6
SFX 129 0  chellesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P4
SFX 129 0  chellesvos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P2 + dativo P6 + dativo P5
SFX 129 0  lleme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + dativo P1
SFX 129 0  llenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P3 + dativo P4
SFX 129 0  llevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P3 + dativo P5
SFX 129 s  noslle  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 129 s  nosvos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P5 
SFX 129 s  nosvoslle  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 129 s  nosvoslles  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 129 s  noslles  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 129 s  nosllesvos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 129 0  noslle  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 129 0  nosvos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P5
SFX 129 0  nosvoslle  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 129 0  nosvoslles  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 129 0  noslles  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 129 0  nosllesvos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 129 0  noslle  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P3
SFX 129 0  nosvos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P5
SFX 129 0  nosvoslle  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 129 0  nosvoslles  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 129 0  noslles  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P6
SFX 129 0  nosllesvos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 intransitiva dativo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 129 0  llesnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P6 + dativo P4
SFX 129 0  llesvos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
intransitiva dativo P6 + dativo P5


# Concorrencias de pronomes cunha construción verbal pronominal

# <enclítico monosílabo> reflexivo P1
SFX 130 Y  1  #PRON
SFX 130 0  me    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P1 
pronominal reflexivo P1 

# <enclítico polisílabo> reflexivo P1 + dativo [ + dativo]
SFX 131 Y  14
SFX 131 0  melle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal reflexivo P1 + dativo P3
SFX 131 0  mellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal reflexivo P1 + dativo P3 + dativo P5
SFX 131 0  menos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal reflexivo P1 + dativo P4
SFX 131 0  mevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal reflexivo P1 + dativo P5
SFX 131 0  mevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal reflexivo P1 + dativo P5 + dativo P3
SFX 131 0  mevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal reflexivo P1 + dativo P5 + dativo P6
SFX 131 0  melles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal reflexivo P1 + dativo P3
SFX 131 0  mellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal reflexivo P1 + dativo P6 + dativo P5
SFX 131 0  cheme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal dativo P2 + reflexivo P1
SFX 131 0  chemelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal dativo P2 + reflexivo P1 + dativo P3
SFX 131 0  chemenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal dativo P2 + reflexivo P1 + dativo P4
SFX 131 0  chemevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal dativo P2 + reflexivo P1 + dativo P5
SFX 131 0  chemelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal dativo P2 + reflexivo P1 + dativo P6
SFX 131 0  lleme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P1 
pronominal dativo solidariedade (P2) cortesía P3 + reflexivo P1

    
# <enclítico monosílabo> reflexivo P2
SFX 132 Y  1  #PRON
SFX 132 0  te    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P2 
pronominal reflexivo P2

# <enclítico polisílabo> reflexivo P2 + dativo [ + dativo]
SFX 133 Y  19  #PRON
SFX 133 0  teme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P1
SFX 133 0  temelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P1 + dativo P3
SFX 133 0  temenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P1 + dativo P4
SFX 133 0  temevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P1 + dativo P5
SFX 133 0  temelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P1 + dativo P6
SFX 133 0  telle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P3
SFX 133 0  tellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P3 + dativo P4
SFX 133 0  tellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P3 + dativo P5
SFX 133 0  tenos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P4
SFX 133 0  tenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P4 + dativo P3
SFX 133 0  tenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P4 + dativo P5
SFX 133 0  tenoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P4 + dativo P6
SFX 133 0  tevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P5
SFX 133 0  tevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P5 + dativo P3
SFX 133 0  tevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P5 + dativo P4
SFX 133 0  tevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P5 + dativo P6
SFX 133 0  telles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P6
SFX 133 0  tellesnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P6 + dativo P4
SFX 133 0  tellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P2 
pronominal reflexivo P2 + dativo P6 + dativo P5


# <enclítico monosílabo> reflexivo P3 / P6
SFX 134 Y  1  #PRON
SFX 134 0  se    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6

# <enclítico polisílabo> reflexivo P3 / P6 + dativo [ + dativo]
SFX 135 Y  25  #PRON
SFX 135 0  seme   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P1
SFX 135 0  semelle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P1 + dativo P3
SFX 135 0  semenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P1 + dativo P4
SFX 135 0  semevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P1 + dativo P5
SFX 135 0  semelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P1 + dativo P6
SFX 135 0  seche   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P2
SFX 135 0  secheme  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P3
SFX 135 0  sechelle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P3
SFX 135 0  sechenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P4
SFX 135 0  sechevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P5
SFX 135 0  sechelles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P2 + dativo P6
SFX 135 0  selle   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P3
SFX 135 0  sellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P3 + dativo P4
SFX 135 0  sellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P3 + dativo P5
SFX 135 0  senos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P4
SFX 135 0  senoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P4 + dativo P3
SFX 135 0  senosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P4 + dativo P5
SFX 135 0  senoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P4 + dativo P6
SFX 135 0  sevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P5
SFX 135 0  sevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P5 + dativo P3
SFX 135 0  sevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P5 + dativo P4
SFX 135 0  sevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P5 + dativo P6
SFX 135 0  selles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P6
SFX 135 0  sellesnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P6 + dativo P4
SFX 135 0  sellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P3 
/ P6 pronominal reflexivo P3 / P6 + dativo P6 + dativo P5

# <enclítico monosílabo> reflexivo P4
SFX 136 Y  3  #PRON
SFX 136 s  nos  mos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P4 pronominal reflexivo P4
SFX 136 0  nos  [^o]s   .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P4 pronominal reflexivo P4
SFX 136 0  nos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:monosílabo P4 pronominal reflexivo P4

# <enclítico polisílabo> reflexivo P4 + dativo
SFX 137 Y  32
SFX 137 0  menos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
pronominal dativo P1 + reflexivo P4
SFX 137 0  chemenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
pronominal dativo P2 + dativo P1 + reflexivo P4
SFX 137 0  chellenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
pronominal dativo P2 + dativo P3 + reflexivo P4
SFX 137 0  chenos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
pronominal dativo P2 + reflexivo P4
SFX 137 0  chenoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
pronominal dativo P2 + reflexivo P4 + dativo P3
SFX 137 0  chenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
pronominal dativo P2 + reflexivo P4 + dativo P5 
SFX 137 0  chenoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal dativo P2 + reflexivo P4 + dativo P6 
SFX 137 0  chevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
pronominal dativo P2 + dativo P5 + reflexivo P4
SFX 137 0  chellesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal dativo P2 + dativo P6 + reflexivo P4
SFX 137 s  noslle  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P3
SFX 137 s  nosvos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P5 
SFX 137 s  nosvoslle  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 137 s  nosvoslles  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 137 s  noslles  mos  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P6
SFX 137 s  nosllesvos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 137 0  noslle  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P3
SFX 137 0  nosvos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P5
SFX 137 0  nosvoslle  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 137 0  nosvoslles  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 137 0  noslles  [^o]s .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P6
SFX 137 0  nosllesvos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 137 0  noslle  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P3
SFX 137 0  nosvos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P5
SFX 137 0  nosvoslle  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P5 + dativo P3
SFX 137 0  nosvoslles  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P5 + dativo P6
SFX 137 0  noslles  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P6
SFX 137 0  nosllesvos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal reflexivo P4 + dativo P6 + dativo P5
SFX 137 0  vosnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
pronominal dativo P5 + reflexivo P4
SFX 137 0  vosnoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
pronominal dativo P5 + reflexivo P4 + dativo P3
SFX 137 0  vosnoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal dativo P5 + reflexivo P4 + dativo P6
SFX 137 0  vosllesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P4 pronominal dativo P5 + dativo P6 + reflexivo P4
SFX 137 0  llesnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P4 
pronominal dativo P6 + reflexivo P4

# <enclítico monosílabo> reflexivo P5
SFX 138 Y  1  #PRON
SFX 138 0  vos    .    po:pronome persoal enclítico is:monosílabo P5 
pronominal reflexivo P5


# <enclítico polisílabo> reflexivo P5 + dativo [ + dativo]
SFX 139 Y  34
SFX 139 0  mellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P1 + dativo P3 + reflexivo P5
SFX 139 0  mevos   .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P1 + reflexivo P5
SFX 139 0  mevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P1 + reflexivo P5 + dativo P3
SFX 139 0  mevoslles .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P1 + reflexivo P5 + dativo P6
SFX 139 0  mellesvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P1 + dativo P6 + reflexivo P5
SFX 139 0  chemevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P2 + dativo P1 + reflexivo P5
SFX 139 0  chellevos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P2 + dativo P3 + reflexivo P5
SFX 139 0  chenosvos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P2 + dativo P4 + reflexivo P5 
SFX 139 0  chevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P2 + reflexivo P5
SFX 139 0  chevoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P2 + reflexivo P5 + dativo P3
SFX 139 0  chevosnos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P2 + reflexivo P5 + dativo P4
SFX 139 0  chevoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P2 + reflexivo P5 + dativo P6
SFX 139 0  chellesvos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P2 + dativo P6 + reflexivo P5
SFX 139 0  llevos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P3 + reflexivo P5
SFX 139 s  nosvos  mos   .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P4 + reflexivo P5 
SFX 139 s  nosvoslle  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P4 + reflexivo P5 + dativo P3
SFX 139 s  nosvoslles  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P4 + reflexivo P5 + dativo P6
SFX 139 s  nosllesvos  mos .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P4 + dativo P6 + reflexivo P5
SFX 139 0  nosvos  [^o]s  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P4 + reflexivo P5
SFX 139 0  nosvoslle  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P4 + reflexivo P5 + dativo P3
SFX 139 0  nosvoslles  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P4 + reflexivo P5 + dativo P6
SFX 139 0  nosllesvos  [^o]s    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P4 + dativo P6 + reflexivo P5
SFX 139 0  nosvos  [^s]  .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P4 + reflexivo P5
SFX 139 0  nosvoslle  [^s] .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P4 + reflexivo P5 + dativo P3
SFX 139 0  nosvoslles  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P4 + reflexivo P5 + dativo P6
SFX 139 0  nosllesvos  [^s]    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal dativo P4 + dativo P6 + reflexivo P5
SFX 139 0  voslle  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal reflexivo P5 + dativo P3
SFX 139 0  vosllenos .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal reflexivo P5 + dativo P3 + dativo P4
SFX 139 0  vosnos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal reflexivo P5 + dativo P4
SFX 139 0  vosnoslle .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal reflexivo P5 + dativo P4 + dativo P3
SFX 139 0  vosnoslles    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal reflexivo P5 + dativo P4 + dativo P6
SFX 139 0  voslles  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal reflexivo P5 + dativo P3
SFX 139 0  vosllesnos    .    po:pronome persoal enclítico 
is:polisílabo P5 pronominal reflexivo P5 + dativo P6 + dativo P4
SFX 139 0  llesvos  .    po:pronome persoal enclítico is:polisílabo P5 
pronominal dativo P6 + reflexivo P5
# Primeira conxugación 
# 3 paradigmas segundo a clasificación da súa construción (t / i / pr)

# Verbos da C-I en construción transitiva / pasiva reflexa / impersoal

# C-I transitiva
# o sufixo 200 usa a alomorfo con acento gráfico na raíz na maior parte dos 
casos:
# Ex: abacelar/200,201 # transitiva arrizotónico VOLG: t
# abacélar/666,202 # transitiva rizotónico
# e a alomorfo con acento gráfico na raíz cos lemas: 
# abruar (t), acentuar (t pr), acuar (t), adecuar (t pr), adiar (t), adobiar (t 
pr), afiar (t), 
# afuar (t), agoniar (t pr), aliar (t pr), amnistiar (t), ampliar (t), amuar (t 
i pr), ansiar (t), 
# arrefriar (t i pr), arreluar (t pr), arrepiar (t i pr), arriar (t), asubiar 
(i t), ataviar (t pr), 
# atenuar (t), atuar (t), augar (t pr), avaliar (t), avariar (t pr), aviar (t 
pr), azuar (t), 
# charruar (t), conceptuar (t), confiar (t i pr), continuar (t i), contrariar 
(t pr), criar (t pr), 
# decruar (t), desafiar (t pr), desagoniar (t pr), desamuar (t pr), desataviar 
(t pr), 
# desenfastiar (t), desenfiar (t), deshabituar (t pr), desliar (t), desviar (t 
pr), desvirtuar (t), 
# efectuar (t), enfastiar (t pr), enfiar (t), enriar (t), enviar (t pr), escuar 
(t pr), esfiar (t), 
# esgrafiar (t), espiar (t), estriar (t), evacuar (t i), exceptuar (t), expiar 
(t), extenuar (t), 
# extraviar (t pr), fiar (t pr), graduar (t pr), guiar (t pr i), habituar (t 
pr), infatuar (t pr), 
# insinuar (t pr), inventariar (t), liar (t pr), licuar (t pr), malcriar (t), 
maquiar (t), oblicuar (t i), 
# perpetuar (t pr), preceptuar (t), puntuar (t i), radioguiar (t), recriar (t), 
recruar (t i pr), 
# recuar (i t), reenviar (t), rumiar (t i), situar (t pr), tatuar (t pr), 
teleguiar (t), tosquiar (t), 
# usufrutuar (t), variar (t i), vixiar (t), acainzar (t), afiuzar (t), 
arrepuiñar (t i pr), arruinar (t pr), 
# auñar (t i), avaiñar (t), axuizar (t), cainzar (t), desafiuzar (t), 
desembaular (t), desenraizar (t), 
# desenvaiñar (t), desmiudar (t), desmiuzar (t), embaular (t), envaiñar (t), 
enxuizar (t), 
# esmiuzar (t), europeizar (t pr), hebraizar (t i pr), homoxeneizar (t) e 
saudar (t)
# Ex: abruar/201 # transitiva arrizotónico VOLG: t
# abrúar/666,200,202 # transitiva rizotónico
SFX 200 Y  22  # C-I transitiva [P1, P2, P3, P6 presente e P1 / P3, P2, P6 
subxuntivo presente]
SFX 200 ar  o  ar .    ds:presente P1
SFX 200 r  s  ar  .    ds:presente P2
SFX 200 ar  a  ar .    ds:presente P3 / imperativo P2
SFX 200 r  n  ar  .    ds:presente P6
SFX 200 ar  e  [^cgzu]ar  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 200 car  que  car   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 200 ar  ue  gar    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 200 zar  ce  zar    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 200 uar  üe  guar   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 200 ar  e  [^g]uar   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 200 ar  es  [^cgzu]ar .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 200 car  ques  car   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 200 ar  ues  gar    .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 200 zar  ces  zar   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 200 uar  ües  guar  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 200 ar  es  [^g]uar  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 200 ar  en  [^cgzu]ar .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 200 car  quen  car   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 200 ar  uen  gar    .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 200 zar  cen  zar   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 200 uar  üen  guar  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 200 ar  en  [^g]uar  .    ds:subxuntivo presente P6

# C-I transitiva con alomorfo con acento gráfico na raíz
SFX 201 Y  110  # C-I transitiva con alomorfo con acento gráfico na raíz
SFX 201 r  ndo  ar .    ds:xerundio
SFX 201 ar  ándo/666,100,114,115  ar   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 201 r  do/10,14  ar  .    ds:participio
SFX 201 r  r/100,114  ar  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P1 / 
P3 + enclítico monosílabo
SFX 201 ar  ár/666,115  ar    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P1 / P3 + enclítico polisílabo
SFX 201 r  mos  ar .    ds:presente P4 / pretérito P4
SFX 201 ar  ámos/666,100,116,117  ar   .    ds:presente P4 / 
pretérito P4 + enclítico
SFX 201 r  des  ar .    ds:presente P5
SFX 201 ar  ádes/666,100,118,119  ar   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 201 r  ba  ar .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 201 ar  ába/666,100,110,111,114,115  ar    .    ds:copretérito 
P1 / P3 + enclítico
SFX 201 r  bas  ar .    ds:copretérito P2
SFX 201 ar  ábas/666,100,112,113  ar   .    ds:copretérito P2 + 
enclítico
SFX 201 r  bamos  ar    .    ds:copretérito P4
SFX 201 r  bámos/666,100,116,117  ar   .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 201 r  bades  ar    .    ds:copretérito P5
SFX 201 r  bádes/666,100,118,119  ar   .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 201 r  ban  ar .    ds:copretérito P6
SFX 201 ar  ában/666,100,114,115  ar   .    ds:copretérito P6 + 
enclítico
SFX 201 ar  ei/101,110  [^cgzu]ar .    ds:pretérito P1 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 201 ar  éi/666,111  [^cgzu]ar .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 201 car  quei/101,110  car   .    ds:pretérito P1 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 201 car  quéi/666,111  car  .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 201 ar  uei/101,110  gar    .    ds:pretérito P1 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 201 ar  uéi/666,111  gar   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 201 zar  cei/101,110  zar   .    ds:pretérito P1 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 201 zar  céi/666,111  zar   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 201 uar  uei/101,110  [^g]uar .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 201 uar  uéi/666,111  [^g]uar .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 201 uar  üei/101,110  guar  .    ds:pretérito P1 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 201 uar  üéi/666,111  guar  .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 201 r  ches  ar    .    ds:pretérito P2 
SFX 201 ar  áches/666,100,112,113  ar   .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 201 ar  ou/101,114  ar .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 201 ar  óu/666,115  ar    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 201 r  stes  ar    .    ds:pretérito P5
SFX 201 ar  ástes/666,100,118,119  ar   .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 201 0  on  ar .    ds:pretérito P6
SFX 201 ar  áron/666,100,114,115  ar   .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 201 0  a  ar  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 201 ar  ára/666,100,110,111,114,115  ar    .    
ds:antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 201 0  as  ar .    ds:antepretérito P2
SFX 201 ar  áras/666,100,112,113  ar   .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 201 0  amos  ar    .    ds:antepretérito P4
SFX 201 0  ámos/666,100,116,117  ar    .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 201 0  ades  ar    .    ds:antepretérito P5
SFX 201 0  ádes/666,100,118,119  ar    .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 201 0  an  ar .    ds:antepretérito P6
SFX 201 ar  áran/666,100,114,115  ar   .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 201 0  ei/101,110  ar .    ds:futuro P1 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 201 0  éi/666,111  ar .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 201 0  as/666,100,112  ar   .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 201 0  ás/113  ar   .    ds:futuro P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 201 0  a/666,100,114  ar    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 201 0  á/115  ar   .    ds:futuro P3 [ +enclítico polisílabo]
SFX 201 0  emos  ar    .    ds:futuro P4
SFX 201 0  émos/666,100,116,117  ar    .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 201 0  edes  ar    .    ds:futuro P5
SFX 201 0  édes/666,100,118,119  ar    .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 201 0  an/666,100,114  ar   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 201 0  án/115  ar   .    ds:futuro P6 [ +enclítico polisílabo]
SFX 201 0  ía/100,110,111,114,115  ar   .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 201 0  ías/100,112,113  ar  .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 201 0  iamos  ar    .    ds:pospretérito P4
SFX 201 0  iámos/666,100,116,117  ar   .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 201 0  iades  ar    .    ds:pospretérito P5
SFX 201 0  iádes/666,100,118,119  ar   .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 201 0  ían/100,114,115  ar  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 201 ar  emos  [^cgzu]ar    .    ds:subxuntivo presente P4 
SFX 201 ar  émos/666,100,116,117  [^cgzu]ar    .    ds:subxuntivo 
presente P4 + enclítico
SFX 201 car  quemos  car  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 201 car  quémos/666,100,116,117  car .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 201 ar  uemos  gar   .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 201 ar  uémos/666,100,116,117  gar  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 201 zar  cemos  zar  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 201 zar  cémos/666,100,116,117  zar  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 201 uar  üemos  guar .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 201 uar  üémos/666,100,116,117  guar .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 201 ar  emos  [^g]uar .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 201 ar  émos/666,100,116,117  [^g]uar .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 201 ar  edes  [^cgzu]ar    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 201 ar  édes/666,100,118,119  [^cgzu]ar    .    ds:subxuntivo 
presente P5 + enclítico
SFX 201 car  quedes  car  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 201 car  quédes/666,100,118,119  car .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 201 ar  uedes  gar   .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 201 ar  uédes/666,100,118,119  gar  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 201 zar  cedes  zar  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 201 zar  cédes/666,100,118,119  zar  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 201 uar  üedes  guar .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 201 uar  üédes/666,100,118,119  guar .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 201 ar  edes  [^g]uar .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 201 ar  édes/666,100,118,119  [^g]uar .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 201 r  se  ar .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 201 ar  áse/666,100,110,111,114,115  ar    .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 201 r  ses  ar .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 201 ar  áses/666,100,112,113  ar   .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 201 ar  ásemos/100,116,117  ar    .    ds:subxuntivo 
pretérito P4 [ + enclítico]
SFX 201 ar  ásedes/100,118,119  ar    .    ds:subxuntivo 
pretérito P5 [ + enclítico]
SFX 201 r  sen  ar .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 201 ar  ásen/666,100,114,115  ar   .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 201 0  es  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 201 ar  áres/666,100,112,113  ar   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P2 + enclítico
SFX 201 0  mos  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 201 ar  ármos/666,100,116,117  ar   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P4 + enclítico
SFX 201 0  des  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 201 ar  árdes/666,100,118,119  ar   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P5 + enclítico
SFX 201 0  en  ar .    ds:infinitivo P6
SFX 201 ar  áren/666,100,114,115  ar   .    ds:infinitivo P6 + 
enclítico 
SFX 201 r  de  ar .    ds:imperativo P5
SFX 201 ar  áde/666,100,118,119  ar    .    ds:imperativo P5 + 
enclítico

 # C-I transitiva con alomorfo con acento gráfico na raíz
SFX 202 Y  22  # C-I transitiva con alomorfo con acento gráfico na raíz 
 [P1, P2, P3, P6 presente e P1 / P3, P2, P6 subxuntivo presente]
SFX 202 ar  o/666,100,110,111  ar .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 202 r  s/666,100,112,113  ar  .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 202 ar  a/666,100,114,115  ar .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico
SFX 202 ar  an/666,100,114,115  ar .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 202 ar  e/666,100,110,111,114,115  [^cgzu]ar  .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 202 car  que/666,100,110,111,114,115  car   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 202 ar  ue/666,100,110,111,114,115  gar    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 202 zar  ce/666,100,110,111,114,115  zar    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 202 uar  üe/666,100,110,111,114,115  guar   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 202 ar  e/666,100,110,111,114,115  [^g]uar   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 202 ar  es/666,100,112,113  [^cgzu]ar .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 202 car  ques/666,100,112,113  car   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 202 ar  ues/666,100,112,113  gar    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 202 zar  ces/666,100,112,113  zar   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 202 uar  ües/666,100,112,113  guar  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 202 ar  es/666,100,112,113  [^g]uar  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 202 ar  en/666,100,114,115  [^cgzu]ar .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 202 car  quen/666,100,114,115  car   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 202 ar  uen/666,100,114,115  gar    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 202 zar  cen/666,100,114,1155  zar   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 202 uar  üen/666,100,114,115  guar  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 202 ar  en/666,100,114,115  [^g]uar  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

#Conxugación irregular transitiva de dar e estar
SFX 205 Y  148  #Conxugación irregular transitiva de estar e dar
SFX 205 r  r/100,114  ar  .    ds:infinitivo P1 e P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 205 ar  ár/666,115  ar    .    ds:infinitivo + enclítico 
polisílabo
SFX 205 r  ndo  ar .    ds:xerundio
SFX 205 ar  ándo/666,100,114,115  ar   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 205 r  do/10,14  ar  .    ds:participio
SFX 205 ar  ou/101,110  ar .    ds:presente P1 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 205 ar  óu/666,111  ar    .    ds:presente P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 205 ar  ás/100,112,113  ar  .    ds:presente P2 [ + enclítico]
SFX 205 ar  á/100,114,115  dar  .    ds:presente P3 / imperativo P2 
[ + enclítico]
SFX 205 ar  á/115  tar  .    ds:presente P3 / imperativo P2 [ + 
enclítico polisílabo]
SFX 205 ar  a/666,100,114  tar   .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico monosílabo
SFX 205 r  mos  ar .    ds:presente P4
SFX 205 ar  ámos/666,100,116,117  ar   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 205 r  des  ar .    ds:presente P5
SFX 205 ar  ádes/666,100,118,119  ar   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 205 r  n/100,114  dar .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 205 ar  án/666,115  dar    .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 205 r  n/666,100,114  tar   .    ds:presente P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 205 ar  án/115  tar  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 205 r  ba  ar .    ds:copretérito P1 e P3
SFX 205 ar  ába/666,100,110,111,114,115  ar    .    ds:copretérito 
P1 e P3 + enclítico
SFX 205 r  bas  ar .    ds:copretérito P2
SFX 205 ar  ábas/666,100,112,113  ar   .    ds:copretérito P2 + 
enclítico
SFX 205 r  bamos  ar    .    ds:copretérito P4
SFX 205 r  bámos/666,100,116,117  ar   .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 205 r  bades  ar    .    ds:copretérito P5
SFX 205 r  bádes/666,100,118,119  ar   .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 205 r  ban  ar .    ds:copretérito P6
SFX 205 ar  ában/666,100,114,115  ar   .    ds:copretérito P6 + 
enclítico
SFX 205 ar  iven  tar   .    ds:pretérito P1
SFX 205 ar  íven/666,100,110,111  tar   .    ds:pretérito P1 + 
enclítico
SFX 205 ar  ei/101,110  dar    .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 205 ar  éi/666,111  dar    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 205 ar  iveches  tar  .    ds:pretérito P2
SFX 205 ar  ivéches/666,100,112,113  tar .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 205 ar  eches  dar   .    ds:pretérito P2
SFX 205 ar  éches/666,100,112,113  dar  .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 205 ar  ivo  tar    .    ds:pretérito P3
SFX 205 ar  ívo/666,100,114,115  tar   .    ds:pretérito P3 + 
enclítico
SFX 205 ar  eu/101,114  dar    .    ds:pretérito P3 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 205 ar  éu/666,115  dar    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisilábico
SFX 205 ar  ivemos  tar  .    ds:pretérito P4
SFX 205 ar  ivémos/666,100,116,117  tar  .    ds:pretérito P4 + 
enclítico
SFX 205 ar  emos  dar   .    ds:pretérito P4
SFX 205 ar  émos/666,100,116,117  dar   .    ds:pretérito P4 + 
enclítico
SFX 205 ar  ivestes  tar  .    ds:pretérito P5
SFX 205 ar  ivéstes/666,100,118,119  tar .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 205 ar  estes  dar   .    ds:pretérito P5
SFX 205 ar  éstes/666,100,118,119  dar  .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 205 ar  iveron  tar  .    ds:pretérito P6
SFX 205 ar  ivéron/666,100,114,115  tar  .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 205 ar  eron  dar   .    ds:pretérito P6
SFX 205 ar  éron/666,100,114,115  dar   .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 205 ar  ivera  tar   .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 205 ar  ivéra/666,100,110,111,114,115  tar  .    
ds:antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 205 ar  era  dar    .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 205 ar  éra/666,100,110,111,114,115  dar   .    
ds:antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 205 ar  iveras  tar  .    ds:antepretérito P2
SFX 205 ar  ivéras/666,100,112,113  tar  .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 205 ar  eras  dar   .    ds:antepretérito P2
SFX 205 ar  éras/666,100,112,113  dar   .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 205 ar  iveramos  tar .    ds:antepretérito P4
SFX 205 ar  iverámos/666,100,116,117  tar .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 205 ar  eramos  dar  .    ds:antepretérito P4
SFX 205 ar  erámos/666,100,116,117  dar  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 205 ar  iverades  tar .    ds:antepretérito P5
SFX 205 ar  iverádes/666,100,118,119  tar .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 205 ar  erades  dar  .    ds:antepretérito P5
SFX 205 ar  erádes/666,100,112,113  dar  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 205 ar  iveran  tar  .    ds:antepretérito P6
SFX 205 ar  ivéran/666,100,114,115  tar  .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 205 ar  eran  dar   .    ds:antepretérito P6
SFX 205 ar  éran/666,100,114,115  dar   .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 205 0  ei/101,110  ar .    ds:futuro P1 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 205 0  éi/666,111  ar .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 205 0  ás/113  ar   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 205 0  as/666,100,112  ar   .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 205 0  á/115  ar   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 205 0  a/666,100,114  ar    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 205 0  emos  ar    .    ds:futuro P4
SFX 205 0  émos/666,100,116,117  ar    .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 205 0  edes  ar    .    ds:futuro P5
SFX 205 0  édes/666,100,118,119  ar    .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 205 0  an/666,100,114  ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 205 0  án/115  ar   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 205 0  ía/100,110,111  ar   .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 205 0  ías/100,112,113  ar  .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 205 0  iamos  ar    .    ds:pospretérito P4
SFX 205 0  iámos/666,100,116,117  ar   .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 205 0  iades  ar    .    ds:pospretérito P5
SFX 205 0  iádes/666,100,118,119  ar   .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 205 0  ían/100,114,115  ar  .    ds:pospretérito P6 + 
enclítico
SFX 205 ar  ea  ar .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 205 ar  éa/666,100,110,111,114,115  ar    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + clíticos
SFX 205 ar  eas  ar    .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 205 ar  éas/666,100,112,113  ar    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + clíticos
SFX 205 ar  eamos  ar   .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 205 ar  eámos/666,100,116,117  ar   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + clíticos
SFX 205 ar  eades  ar   .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 205 ar  eádes/666,100,118,119  ar   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + clíticos
SFX 205 ar  ean  ar    .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 205 ar  éan/666,100,114,115  ar    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + clíticos
SFX 205 ar  ivese  tar   .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 205 ar  ivése/666,100,110,111,114,115  tar  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 205 ar  ese  dar    .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 205 ar  ése/666,100,110,111,114,115  dar   .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 205 ar  iveses  tar  .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 205 ar  ivéses/666,100,112,113  tar  .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 205 ar  eses  dar   .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 205 ar  éses/666,100,112,113  dar   .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 205 ar  ivésemos/100,116,117  tar   .    ds:subxuntivo 
pretérito P4 [ + enclítico]
SFX 205 ar  ésemos/100,116,117  dar    .    ds:subxuntivo 
pretérito P4 [ + enclítico]
SFX 205 ar  ivésedes/100,118,119  tar   .    ds:subxuntivo 
pretérito P5 [ + enclítico]
SFX 205 ar  ésedes/100,118,119  dar    .    ds:subxuntivo 
pretérito P5 [ + enclítico]
SFX 205 ar  ivesen  tar  .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 205 ar  ivésen/666,100,114,115  tar  .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 205 ar  esen  dar   .    ds:subxuntivo pretérito P6 + enclítico
SFX 205 ar  ésen/666,100,114,115  dar   .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 205 ar  iver  tar   .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3
SFX 205 ar  íver/666,100,110,111,114,115  tar   .    ds:subxuntivo 
futuro P1 / P3 + enclítico
SFX 205 ar  er  dar    .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3
SFX 205 ar  ér/666,100,110,111,114,115  dar    .    ds:subxuntivo 
futuro P1 / P3 + enclítico
SFX 205 ar  iveres  tar  .    ds:subxuntivo futuro P2
SFX 205 ar  ivéres/666,100,112,113  tar  .    ds:subxuntivo futuro P2 
+ enclítico
SFX 205 ar  eres  dar   .    ds:subxuntivo futuro P2
SFX 205 ar  éres/666,100,112,113  dar   .    ds:subxuntivo futuro P2 
+ enclítico
SFX 205 ar  ivermos  tar  .    ds:subxuntivo futuro P4
SFX 205 ar  ivérmos/666,100,116,117  tar .    ds:subxuntivo futuro P4 
+ enclítico
SFX 205 ar  ermos  dar   .    ds:subxuntivo futuro P4
SFX 205 ar  érmos/666,100,116,117  dar  .    ds:subxuntivo futuro P4 
+ enclítico
SFX 205 ar  iverdes  tar  .    ds:subxuntivo futuro P5
SFX 205 ar  ivérdes/666,100,118,119  tar .    ds:subxuntivo futuro P5 
+ enclítico
SFX 205 ar  erdes  dar   .    ds:subxuntivo futuro P5
SFX 205 ar  érdes/666,100,118,119  dar  .    ds:subxuntivo futuro P5 
+ enclítico
SFX 205 ar  iveren  tar  .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 205 ar  ivéren/666,100,114,115  tar  .    ds:subxuntivo futuro P6 
+ enclítico
SFX 205 ar  eren   dar   .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 205 ar  éren/666,100,114,115  dar   .    ds:subxuntivo futuro P6 
+ enclítico
SFX 205 0  es  ar .    ds:infinitivo P2
SFX 205 ar  áres/666,100,112,113  ar   .    ds:infinitivo P2 + 
enclítico
SFX 205 0  mos  ar .    ds:infinitivo P4
SFX 205 ar  ármos/666,100,116,117  ar   .    ds:infinitivo P4 + 
enclítico
SFX 205 0  des  ar .    ds:infinitivo P5
SFX 205 ar  árdes/666,100,118,119  ar   .    ds:infinitivo P5 + 
enclítico
SFX 205 0  en  ar .    ds:infinitivo P6
SFX 205 ar  áren/666,100,114,115  ar   .    ds:infinitivo P6 + 
enclítico
SFX 205 r  de  ar .    ds:imperativo P5
SFX 205 ar  áde/666,100,118,119  ar    .    ds:imperativo P5 + 
enclítico

# C-I intransitiva
# o sufixo 220 usa a alomorfo con acento gráfico na raíz na maior parte dos 
casos:
# Ex: aballoar/220,221 # intransitiva arrizotónico VOLG: i / < ballón
#aballóar/666,222 # intransitiva rizotónico
# e a alomorfo con acento gráfico na raíz cos lemas: 
# actuar (i), agruar (i), aluar (i), amuar (t i pr), arrecuar (i), arrefriar (t 
i pr), arrepiar (t i pr), 
# arrubiar (i pr), asubiar (i t), baduar (i), bruar (i), chiar (i), confiar (t 
i pr), continuar (t i), 
# desconfiar (i), desvariar (i), encruar (i), esquiar (i), evacuar (t i), 
fantasiar (i), flutuar (i), 
# gruar (i), guiar (t pr i), menstruar (i), miar (i), muar (i), oblicuar (t i), 
piar (i), porfiar (i), puntuar (t i), 
# rechiar (i), recruar (t i pr), recuar (i t), remaquiar (i), ruar (i), rumiar 
(t i), suar (i), truar (i), vadiar (i), 
# variar (t i),xaxuar (i), arrepuiñar (t i pr), auñar (t i), caiñar (i), 
cuiñar (i), cuincar (i), enraizar (i), 
# enviuvar (i), faiscar (i), hebraizar (t i pr), muiñar (i), e xudaizar (i)
# Ex: aluar/221 # intransitiva arrizotónico VOLG: i / pousarse na lúa
# alúar/666,220,222 # intransitiva rizotónico
SFX 220 Y  22  # C-I intransitiva [P1, P2, P3, P6 presente e P1 / P3, P2, 
P6 subxuntivo presente]
SFX 220 ar  o  ar .    ds:presente P1
SFX 220 r  s  ar  .    ds:presente P2
SFX 220 ar  a  ar .    ds:presente P3
SFX 220 r  n  ar  .    ds:presente P6
SFX 220 ar  e  [^cgzu]ar  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 220 car  que  car   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 220 ar  ue  gar    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 220 zar  ce  zar    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 220 uar  üe  guar   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 220 ar  e  [^g]uar   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 220 ar  es  [^cgzu]ar .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 220 car  ques  car   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 220 ar  ues  gar    .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 220 zar  ces  zar   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 220 uar  ües  guar  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 220 ar  es  [^g]uar  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 220 ar  en  [^cgzu]ar .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 220 car  quen  car   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 220 ar  uen  gar    .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 220 zar  cen  zar   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 220 uar  üen  guar  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 220 ar  en  [^g]uar  .    ds:subxuntivo presente P6

# C-I intransitiva con alomorfo con acento gráfico na raíz
SFX 221 Y  110  # C-I intransitiva con alomorfo con acento gráfico na 
raíz
SFX 221 r  ndo  ar .    ds:xerundio
SFX 221 ar  ándo/666,124,125  ar .    ds:xerundio + enclítico
SFX 221 r  do/10,14  ar  .    ds:participio
SFX 221 r  r/124  ar    .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P1 / 
P3 + enclítico monosílabo
SFX 221 ar  ár/666,125  ar    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P1 / P3 + enclítico polisíIabo
SFX 221 r  mos  ar .    ds:presente P4 / pretérito P4
SFX 221 ar  ámos/666,126,127  ar .    ds:presente P4 / pretérito P4 
+ enclítico
SFX 221 r  des  ar .    ds:presente P5
SFX 221 ar  ádes/666,128,129  ar .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 221 r  ba  ar .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 221 ar  ába/666,120,121,124,125  ar  .    ds:copretérito P1 / P3 
+ enclítico
SFX 221 r  bas  ar .    ds:copretérito P2
SFX 221 ar  ábas/666,122,123  ar .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 221 r  bamos  ar    .    ds:copretérito P4
SFX 221 r  bámos/666,126,127  ar .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 221 r  bades  ar    .    ds:copretérito P5
SFX 221 r  bádes/666,128,129  ar .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 221 r  ban  ar .    ds:copretérito P6
SFX 221 ar  ában/666,124,125  ar .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 221 ar  ei/120  [^cgzu]ar   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 221 ar  éi/666,121  [^cgzu]ar .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 221 car  quei/120  car .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 221 car  quéi/666,121  car  .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 221 ar  uei/120  gar  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 221 ar  uéi/666,121  gar   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 221 zar  cei/120  zar .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 221 zar  céi/666,121  zar   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 221 uar  uei/120  [^g]uar   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 221 uar  uéi/666,121  [^g]uar .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 221 uar  üei/120  guar    .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 221 uar  üéi/666,121  guar  .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 221 r  ches  ar    .    ds:pretérito P2 
SFX 221 ar  áches/666,122,123  ar .    ds:pretérito P2 + enclítico
SFX 221 ar  ou/124  ar   .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 221 ar  óu/666,125  ar    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 221 r  stes  ar    .    ds:pretérito P5
SFX 221 ar  ástes/666,128,129  ar .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 221 0  on  ar .    ds:pretérito P6
SFX 221 ar  áron/666,124,125  ar .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 221 0  a  ar  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 221 ar  ára/666,120,121,124,125  ar  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 221 0  as  ar .    ds:antepretérito P2
SFX 221 ar  áras/666,122,123  ar .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 221 0  amos  ar    .    ds:antepretérito P4
SFX 221 0  ámos/666,126,127  ar  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 221 0  ades  ar    .    ds:antepretérito P5
SFX 221 0  ádes/666,128,129  ar  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 221 0  an  ar .    ds:antepretérito P6
SFX 221 ar  áran/666,124,125  ar .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 221 0  ei/120  ar   .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 221 0  éi/666,121  ar .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 221 0  as/666,122  ar .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 221 0  ás/123  ar   .    ds:futuro P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 221 0  a/666,124  ar  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 221 0  á/125  ar   .    ds:futuro P3 [ +enclítico polisílabo]
SFX 221 0  emos  ar    .    ds:futuro P4
SFX 221 0  émos/666,126,127  ar  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 221 0  edes  ar    .    ds:futuro P5
SFX 221 0  édes/666,128,129  ar  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 221 0  an/666,124  ar .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 221 0  án/125  ar   .    ds:futuro P6 [ +enclítico polisílabo]
SFX 221 0  ía/120,121,124,125  ar .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 221 0  ías/122,123  ar    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 221 0  iamos  ar    .    ds:pospretérito P4
SFX 221 0  iámos/666,126,127  ar .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 221 0  iades  ar    .    ds:pospretérito P5
SFX 221 0  iádes/666,128,129  ar .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 221 0  ían/124,125  ar    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 221 ar  emos  [^cgzu]ar    .    ds:subxuntivo presente P4 
SFX 221 ar  émos/666,126,127  [^cgzu]ar  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 221 car  quemos  car  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 221 car  quémos/666,126,127  car   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 221 ar  uemos  gar   .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 221 ar  uémos/666,126,127  gar    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 221 zar  cemos  zar  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 221 zar  cémos/666,126,127  zar    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 221 uar  üemos  guar .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 221 uar  üémos/666,126,127  guar   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 221 ar  emos  [^g]uar .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 221 ar  émos/666,126,127  [^g]uar   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 221 ar  edes  [^cgzu]ar    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 221 ar  édes/666,128,129  [^cgzu]ar  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 221 car  quedes  car  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 221 car  quédes/666,128,129  car   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 221 ar  uedes  gar   .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 221 ar  uédes/666,128,129  gar    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 221 zar  cedes  zar  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 221 zar  cédes/666,128,129  zar    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 221 uar  üedes  guar .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 221 uar  üédes/666,128,129  guar   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 221 ar  edes  [^g]uar .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 221 ar  édes/666,128,129  [^g]uar   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 221 r  se  ar .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 221 ar  áse/666,120,121,124,125  ar  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 221 r  ses  ar .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 221 ar  áses/666,122,123  ar .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 221 ar  ásemos/126,127  ar  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 221 ar  ásedes/128,129  ar  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 221 r  sen  ar .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 221 ar  ásen/666,124,125  ar .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 221 0  es  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 221 ar  áres/666,122,123  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P2 + enclítico
SFX 221 0  mos  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 221 ar  ármos/666,126,127  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 221 0  des  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 221 ar  árdes/666,128,129  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 221 0  en  ar .    ds:infinitivo P6
SFX 221 ar  áren/666,124,125  ar .    ds:infinitivo P6 + enclítico 
SFX 221 r  de  ar .    ds:imperativo P5
SFX 221 ar  áde/666,128,129  ar  .    ds:imperativo P5 + enclítico

# C-I intransitiva con alomorfo con acento gráfico na raíz
SFX 222 Y  22  # C-I intransitiva con alomorfo con acento gráfico na 
raíz [P1, P2, P3, P6 presente e P1 / P3, P2, P6 subxuntivo presente]
SFX 222 ar  o/666,120,121  ar   .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 222 r  s/666,122,123  ar    .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 222 ar  a/666,124,125  ar   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 222 ar  an/666,124,125  ar   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 222 ar  e/666,120,121,124,125  [^cgzu]ar    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 222 car  que/666,120,121,124,125  car .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 222 ar  ue/666,120,121,124,125  gar  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 222 zar  ce/666,120,121,124,125  zar  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 222 uar  üe/666,120,121,124,125  guar .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 222 ar  e/666,120,121,124,125  [^g]uar .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 222 ar  es/666,122,123  [^cgzu]ar   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 222 car  ques/666,122,123  car .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 222 ar  ues/666,122,123  gar  .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 222 zar  ces/666,122,123  zar .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 222 uar  ües/666,122,123  guar    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 222 ar  es/666,122,123  [^g]uar    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 222 ar  en/666,124,125  [^cgzu]ar   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 222 car  quen/666,124,125  car .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 222 ar  uen/666,124,125  gar  .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 222 zar  cen/666,124,1255  zar .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 222 uar  üen/666,124,125  guar    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 222 ar  en/666,124,125  [^g]uar    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

#Conxugación irregular intransitiva de dar e estar
SFX 225 Y  148  #Conxugación irregular intransitiva de estar e dar
SFX 225 r  r/124  ar    .    ds:infinitivo P1 e P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 225 ar  ár/666,125  ar    .    ds:infinitivo + enclítico 
polisílabo
SFX 225 r  ndo  ar .    ds:xerundio
SFX 225 ar  ándo/666,124,125  ar .    ds:xerundio + enclítico
SFX 225 r  do/10,14  ar  .    ds:participio
SFX 225 ar  ou/120  ar   .    ds:presente P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 225 ar  óu/666,121  ar    .    ds:presente P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 225 ar  ás/122,123  ar    .    ds:presente P2 [ + enclítico]
SFX 225 ar  á/100,114,115  dar  .    ds:presente P3 / imperativo P2 
[ + enclítico]
SFX 225 ar  á/115  tar  .    ds:presente P3 / imperativo P2 [ + 
enclítico polisílabo]
SFX 225 ar  a/666,100,114  tar   .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico monosílabo
SFX 225 r  mos  ar .    ds:presente P4
SFX 225 ar  ámos/666,126,127  ar .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 225 r  des  ar .    ds:presente P5
SFX 225 ar  ádes/666,128,129  ar .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 225 r  n/124  dar   .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 225 ar  án/666,125  dar    .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 225 r  n/666,124  tar .    ds:presente P6 + enclítico monosílabo
SFX 225 ar  án/125  tar  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 225 r  ba  ar .    ds:copretérito P1 e P3
SFX 225 ar  ába/666,120,121,124,125  ar  .    ds:copretérito P1 e P3 
+ enclítico
SFX 225 r  bas  ar .    ds:copretérito P2
SFX 225 ar  ábas/666,122,123  ar .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 225 r  bamos  ar    .    ds:copretérito P4
SFX 225 r  bámos/666,126,127  ar .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 225 r  bades  ar    .    ds:copretérito P5
SFX 225 r  bádes/666,128,129  ar .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 225 r  ban  ar .    ds:copretérito P6
SFX 225 ar  ában/666,124,125  ar .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 225 ar  iven  tar   .    ds:pretérito P1
SFX 225 ar  íven/666,120,121  tar .    ds:pretérito P1 + enclítico
SFX 225 ar  ei/120  dar  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 225 ar  éi/666,121  dar    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 225 ar  iveches  tar  .    ds:pretérito P2
SFX 225 ar  ivéches/666,122,123  tar   .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 225 ar  eches  dar   .    ds:pretérito P2
SFX 225 ar  éches/666,122,123  dar    .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 225 ar  ivo  tar    .    ds:pretérito P3
SFX 225 ar  ívo/666,124,125  tar .    ds:pretérito P3 + enclítico
SFX 225 ar  eu/124  dar  .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 225 ar  éu/666,125  dar    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisilábico
SFX 225 ar  ivemos  tar  .    ds:pretérito P4
SFX 225 ar  ivémos/666,126,127  tar    .    ds:pretérito P4 + 
enclítico
SFX 225 ar  emos  dar   .    ds:pretérito P4
SFX 225 ar  émos/666,126,127  dar .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 225 ar  ivestes  tar  .    ds:pretérito P5
SFX 225 ar  ivéstes/666,128,129  tar   .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 225 ar  estes  dar   .    ds:pretérito P5
SFX 225 ar  éstes/666,128,129  dar    .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 225 ar  iveron  tar  .    ds:pretérito P6
SFX 225 ar  ivéron/666,124,125  tar    .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 225 ar  eron  dar   .    ds:pretérito P6
SFX 225 ar  éron/666,124,125  dar .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 225 ar  ivera  tar   .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 225 ar  ivéra/666,120,121,124,125  tar    .    
ds:antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 225 ar  era  dar    .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 225 ar  éra/666,120,121,124,125  dar .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 225 ar  iveras  tar  .    ds:antepretérito P2
SFX 225 ar  ivéras/666,122,123  tar    .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 225 ar  eras  dar   .    ds:antepretérito P2
SFX 225 ar  éras/666,122,123  dar .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 225 ar  iveramos  tar .    ds:antepretérito P4
SFX 225 ar  iverámos/666,126,127  tar   .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 225 ar  eramos  dar  .    ds:antepretérito P4
SFX 225 ar  erámos/666,126,127  dar    .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 225 ar  iverades  tar .    ds:antepretérito P5
SFX 225 ar  iverádes/666,128,129  tar   .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 225 ar  erades  dar  .    ds:antepretérito P5
SFX 225 ar  erádes/666,122,123  dar    .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 225 ar  iveran  tar  .    ds:antepretérito P6
SFX 225 ar  ivéran/666,124,125  tar    .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 225 ar  eran  dar   .    ds:antepretérito P6
SFX 225 ar  éran/666,124,125  dar .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 225 0  ei/120  ar   .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 225 0  éi/666,121  ar .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 225 0  ás/123  ar   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 225 0  as/666,122  ar .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 225 0  á/125  ar   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 225 0  a/666,124  ar  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 225 0  emos  ar    .    ds:futuro P4
SFX 225 0  émos/666,126,127  ar  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 225 0  edes  ar    .    ds:futuro P5
SFX 225 0  édes/666,128,129  ar  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 225 0  an/666,124    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 225 0  án/125  ar   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 225 0  ía/120,121  ar .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 225 0  ías/122,123  ar    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 225 0  iamos  ar    .    ds:pospretérito P4
SFX 225 0  iámos/666,126,127  ar .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 225 0  iades  ar    .    ds:pospretérito P5
SFX 225 0  iádes/666,128,129  ar .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 225 0  ían/124,125  ar    .    ds:pospretérito P6 + 
enclítico
SFX 225 ar  ea  ar .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 225 ar  éa/666,120,121,124,125  ar  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + clíticos
SFX 225 ar  eas  ar    .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 225 ar  éas/666,122,123  ar  .    ds:subxuntivo presente P2 + 
clíticos
SFX 225 ar  eamos  ar   .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 225 ar  eámos/666,126,127  ar .    ds:subxuntivo presente P4 + 
clíticos
SFX 225 ar  eades  ar   .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 225 ar  eádes/666,128,129  ar .    ds:subxuntivo presente P5 + 
clíticos
SFX 225 ar  ean  ar    .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 225 ar  éan/666,124,125  ar  .    ds:subxuntivo presente P6 + 
clíticos
SFX 225 ar  ivese  tar   .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 225 ar  ivése/666,120,121,124,125  tar    .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 225 ar  ese  dar    .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 225 ar  ése/666,120,121,124,125  dar .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 225 ar  iveses  tar  .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 225 ar  ivéses/666,122,123  tar    .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 225 ar  eses  dar   .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 225 ar  éses/666,122,123  dar .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 225 ar  ivésemos/126,127  tar .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 225 ar  ésemos/126,127  dar  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 225 ar  ivésedes/128,129  tar .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 225 ar  ésedes/128,129  dar  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 225 ar  ivesen  tar  .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 225 ar  ivésen/666,124,125  tar    .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 225 ar  esen  dar   .    ds:subxuntivo pretérito P6 + enclítico
SFX 225 ar  ésen/666,124,125  dar .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 225 ar  iver  tar   .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3
SFX 225 ar  íver/666,120,121,124,125  tar .    ds:subxuntivo futuro P1 
/ P3 + enclítico
SFX 225 ar  er  dar    .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3
SFX 225 ar  ér/666,120,121,124,125  dar  .    ds:subxuntivo futuro P1 
/ P3 + enclítico
SFX 225 ar  iveres  tar  .    ds:subxuntivo futuro P2
SFX 225 ar  ivéres/666,122,123  tar    .    ds:subxuntivo futuro P2 
+ enclítico
SFX 225 ar  eres  dar   .    ds:subxuntivo futuro P2
SFX 225 ar  éres/666,122,123  dar .    ds:subxuntivo futuro P2 + 
enclítico
SFX 225 ar  ivermos  tar  .    ds:subxuntivo futuro P4
SFX 225 ar  ivérmos/666,126,127  tar   .    ds:subxuntivo futuro P4 
+ enclítico
SFX 225 ar  ermos  dar   .    ds:subxuntivo futuro P4
SFX 225 ar  érmos/666,126,127  dar    .    ds:subxuntivo futuro P4 
+ enclítico
SFX 225 ar  iverdes  tar  .    ds:subxuntivo futuro P5
SFX 225 ar  ivérdes/666,128,129  tar   .    ds:subxuntivo futuro P5 
+ enclítico
SFX 225 ar  erdes  dar   .    ds:subxuntivo futuro P5
SFX 225 ar  érdes/666,128,129  dar    .    ds:subxuntivo futuro P5 
+ enclítico
SFX 225 ar  iveren  tar  .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 225 ar  ivéren/666,124,125  tar    .    ds:subxuntivo futuro P6 
+ enclítico
SFX 225 ar  eren   dar   .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 225 ar  éren/666,124,125  dar .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico
SFX 225 0  es  ar .    ds:infinitivo P2
SFX 225 ar  áres/666,122,123  ar .    ds:infinitivo P2 + enclítico
SFX 225 0  mos  ar .    ds:infinitivo P4
SFX 225 ar  ármos/666,126,127  ar .    ds:infinitivo P4 + enclítico
SFX 225 0  des  ar .    ds:infinitivo P5
SFX 225 ar  árdes/666,128,129  ar .    ds:infinitivo P5 + enclítico
SFX 225 0  en  ar .    ds:infinitivo P6
SFX 225 ar  áren/666,124,125  ar .    ds:infinitivo P6 + enclítico
SFX 225 r  de  ar .    ds:imperativo P5
SFX 225 ar  áde/666,128,129  ar  .    ds:imperativo P5 + enclítico

# C-I pronominal
# o sufixo 230 usa a alomorfo con acento gráfico na raíz na maior parte dos 
casos:
# Ex: abecerrar/230,231 # pronominal arrizotónico VOLG: pr
# abecérrar/666,232 # pronominal rizotónico
# e a alomorfo con acento gráfico na raíz cos lemas: 
# acentuar (t pr), adecuar (t pr), adobiar (t pr), agoniar (t pr), aliar (t 
pr), 
# amuar (t i pr), arrefriar (t i pr), arreluar (t pr), arrepiar (t i pr), 
arrubiar (i pr), 
# ataviar (t pr), augar (t pr), avariar (t pr), aviar (t pr), confiar (t i pr), 
# contrariar (t pr), criar (t pr), desafiar (t pr), desagoniar (t pr), desamuar 
(t pr), 
# desataviar (t pr), deshabituar (t pr), desviar (t pr), enfastiar (t pr), 
enviar (t pr), 
# escagarriar (pr), escuar (t pr), extraviar (t pr), fiar (t pr),graduar (t 
pr), 
# guiar (t pr i), habituar (t pr), infatuar (t pr), insinuar (t pr), liar (t 
pr), licuar (t pr), 
# perpetuar (t pr), recruar (t i pr), situar (t pr), tatuar (t pr), arremuiñar 
(pr), 
# arrepuiñar (t i pr), arruinar (t pr), europeizar (t pr), e hebraizar (t i pr)
# Ex: arremuiñar/231 # pronominal arrizotónico VOLG: pr
# arremuíñar/666,230,232 # pronominal rizotónico
SFX 230 Y  22  # C-I pronominal [P1, P2, P3, P6 presente e P1 / P3, P2, P6 
subxuntivo presente]
SFX 230 ar  o  ar .    ds:presente P1
SFX 230 r  s  ar  .    ds:presente P2
SFX 230 ar  a  ar .    ds:presente P3
SFX 230 r  n  ar  .    ds:presente P6
SFX 230 ar  e  [^cgzu]ar  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 230 car  que  car   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 230 ar  ue  gar    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 230 zar  ce  zar    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 230 uar  üe  guar   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 230 ar  e  [^g]uar   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 230 ar  es  [^cgzu]ar .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 230 car  ques  car   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 230 ar  ues  gar    .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 230 zar  ces  zar   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 230 uar  ües  guar  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 230 ar  es  [^g]uar  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 230 ar  en  [^cgzu]ar .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 230 car  quen  car   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 230 ar  uen  gar    .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 230 zar  cen  zar   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 230 uar  üen  guar  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 230 ar  en  [^g]uar  .    ds:subxuntivo presente P6

# C-I pronominal con alomorfo con acento gráfico na raíz
SFX 231 Y  110  # C-I pronominal con alomorfo con acento gráfico na raíz
SFX 231 r  ndo  ar .    ds:xerundio
SFX 231 ar  ándo/666,134,135  ar .    ds:xerundio + enclítico
SFX 231 r  do/10,14  ar  .    ds:participio
SFX 231 r  r/134  ar    .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P1 / 
P3 + enclítico monosílabo
SFX 231 ar  ár/666,135  ar    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P1 / P3 + enclítico polisíIabo
SFX 231 r  mos  ar .    ds:presente P4 / pretérito P4
SFX 231 ar  ámos/666,136,137  ar .    ds:presente P4 / pretérito P4 
+ enclítico
SFX 231 r  des  ar .    ds:presente P5
SFX 231 ar  ádes/666,138,139  ar .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 231 r  ba  ar .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 231 ar  ába/666,130,131,134,135  ar  .    ds:copretérito P1 / P3 
+ enclítico
SFX 231 r  bas  ar .    ds:copretérito P2
SFX 231 ar  ábas/666,132,133  ar .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 231 r  bamos  ar    .    ds:copretérito P4
SFX 231 r  bámos/666,136,137  ar .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 231 r  bades  ar    .    ds:copretérito P5
SFX 231 r  bádes/666,138,139  ar .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 231 r  ban  ar .    ds:copretérito P6
SFX 231 ar  ában/666,134,135  ar .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 231 ar  ei/130  [^cgzu]ar   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 231 ar  éi/666,131  [^cgzu]ar .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 231 car  quei/130  car .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 231 car  quéi/666,131  car  .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 231 ar  uei/130  gar  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 231 ar  uéi/666,131  gar   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 231 zar  cei/130  zar .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 231 zar  céi/666,131  zar   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 231 uar  uei/130  [^g]uar   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 231 uar  uéi/666,131  [^g]uar .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 231 uar  üei/130  guar    .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 231 uar  üéi/666,131  guar  .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 231 r  ches  ar    .    ds:pretérito P2 
SFX 231 ar  áches/666,132,133  ar .    ds:pretérito P2 + enclítico
SFX 231 ar  ou/134  ar   .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 231 ar  óu/666,135  ar    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 231 r  stes  ar    .    ds:pretérito P5
SFX 231 ar  ástes/666,138,139  ar .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 231 0  on  ar .    ds:pretérito P6
SFX 231 ar  áron/666,134,135  ar .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 231 0  a  ar  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 231 ar  ára/666,130,131,134,135  ar  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 231 0  as  ar .    ds:antepretérito P2
SFX 231 ar  áras/666,132,133  ar .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 231 0  amos  ar    .    ds:antepretérito P4
SFX 231 0  ámos/666,136,137  ar  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 231 0  ades  ar    .    ds:antepretérito P5
SFX 231 0  ádes/666,138,139  ar  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 231 0  an  ar .    ds:antepretérito P6
SFX 231 ar  áran/666,134,135  ar .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 231 0  ei/130  ar   .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 231 0  éi/666,131  ar .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 231 0  as/666,132  ar .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 231 0  ás/133  ar   .    ds:futuro P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 231 0  a/666,134  ar  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 231 0  á/135  ar   .    ds:futuro P3 [ +enclítico polisílabo]
SFX 231 0  emos  ar    .    ds:futuro P4
SFX 231 0  émos/666,136,137  ar  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 231 0  edes  ar    .    ds:futuro P5
SFX 231 0  édes/666,138,139  ar  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 231 0  an/666,134  ar .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 231 0  án/135  ar   .    ds:futuro P6 [ +enclítico polisílabo]
SFX 231 0  ía/130,131,134,135  ar .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 231 0  ías/132,133  ar    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 231 0  iamos  ar    .    ds:pospretérito P4
SFX 231 0  iámos/666,136,137  ar .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 231 0  iades  ar    .    ds:pospretérito P5
SFX 231 0  iádes/666,138,139  ar .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 231 0  ían/134,135  ar    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 231 ar  emos  [^cgzu]ar    .    ds:subxuntivo presente P4 
SFX 231 ar  émos/666,136,137  [^cgzu]ar  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 231 car  quemos  car  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 231 car  quémos/666,136,137  car   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 231 ar  uemos  gar   .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 231 ar  uémos/666,136,137  gar    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 231 zar  cemos  zar  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 231 zar  cémos/666,136,137  zar    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 231 uar  üemos  guar .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 231 uar  üémos/666,136,137  guar   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 231 ar  emos  [^g]uar .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 231 ar  émos/666,136,137  [^g]uar   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 231 ar  edes  [^cgzu]ar    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 231 ar  édes/666,138,139  [^cgzu]ar  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 231 car  quedes  car  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 231 car  quédes/666,138,139  car   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 231 ar  uedes  gar   .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 231 ar  uédes/666,138,139  gar    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 231 zar  cedes  zar  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 231 zar  cédes/666,138,139  zar    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 231 uar  üedes  guar .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 231 uar  üédes/666,138,139  guar   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 231 ar  edes  [^g]uar .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 231 ar  édes/666,138,139  [^g]uar   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 231 r  se  ar .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 231 ar  áse/666,130,131,134,135  ar  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 231 r  ses  ar .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 231 ar  áses/666,132,133  ar .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 231 ar  ásemos/136,137  ar  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 231 ar  ásedes/138,139  ar  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 231 r  sen  ar .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 231 ar  ásen/666,134,135  ar .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 231 0  es  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 231 ar  áres/666,132,133  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P2 + enclítico
SFX 231 0  mos  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 231 ar  ármos/666,136,137  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 231 0  des  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 231 ar  árdes/666,138,139  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 231 0  en  ar .    ds:infinitivo P6
SFX 231 ar  áren/666,134,135  ar .    ds:infinitivo P6 + enclítico 
SFX 231 r  de  ar .    ds:imperativo P5
SFX 231 ar  áde/666,138,139  ar  .    ds:imperativo P5 + enclítico

# C-I pronominal con alomorfo con acento gráfico na raíz
SFX 232 Y  22  # C-I pronominal con alomorfo con acento gráfico na raíz 
 [P1, P2, P3, P6 presente e P1 / P3, P2, P6 subxuntivo presente]
SFX 232 ar  o/666,130,131  ar   .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 232 r  s/666,132,133  ar    .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 232 ar  a/666,134,135  ar   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 232 ar  an/666,134,135  ar   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 232 ar  e/666,130,131,134,135  [^cgzu]ar    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 232 car  que/666,130,131,134,135  car .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 232 ar  ue/666,130,131,134,135  gar  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 232 zar  ce/666,130,131,134,135  zar  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 232 uar  üe/666,130,131,134,135  guar .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 232 ar  e/666,130,131,134,135  [^g]uar .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 232 ar  es/666,132,133  [^cgzu]ar   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 232 car  ques/666,132,133  car .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 232 ar  ues/666,132,133  gar  .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 232 zar  ces/666,132,133  zar .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 232 uar  ües/666,132,133  guar    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 232 ar  es/666,132,133  [^g]uar    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 232 ar  en/666,134,135  [^cgzu]ar   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 232 car  quen/666,134,135  car .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 232 ar  uen/666,134,135  gar  .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 232 zar  cen/666,134,1355  zar .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 232 uar  üen/666,134,135  guar    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 232 ar  en/666,134,135  [^g]uar    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

#Conxugación irregular pronominal de dar e estar
SFX 235 Y  148  #Conxugación irregular pronominal de estar e dar
SFX 235 r  r/134  ar    .    ds:infinitivo P1 e P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 235 ar  ár/666,135  ar    .    ds:infinitivo + enclítico 
polisílabo
SFX 235 r  ndo  ar .    ds:xerundio
SFX 235 ar  ándo/666,134,135  ar .    ds:xerundio + enclítico
SFX 235 r  do/10,14  ar  .    ds:participio
SFX 235 ar  ou/130  ar   .    ds:presente P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 235 ar  óu/666,131  ar    .    ds:presente P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 235 ar  ás/132,133  ar    .    ds:presente P2 [ + enclítico]
SFX 235 ar  á/100,114,115  dar  .    ds:presente P3 / imperativo P2 
[ + enclítico]
SFX 235 ar  á/115  tar  .    ds:presente P3 / imperativo P2 [ + 
enclítico polisílabo]
SFX 235 ar  a/666,100,114  tar   .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico monosílabo
SFX 235 r  mos  ar .    ds:presente P4
SFX 235 ar  ámos/666,136,137  ar .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 235 r  des  ar .    ds:presente P5
SFX 235 ar  ádes/666,138,139  ar .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 235 r  n/134  dar   .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 235 ar  án/666,135  dar    .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 235 r  n/666,134  tar .    ds:presente P6 + enclítico monosílabo
SFX 235 ar  án/135  tar  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 235 r  ba  ar .    ds:copretérito P1 e P3
SFX 235 ar  ába/666,130,131,134,135  ar  .    ds:copretérito P1 e P3 
+ enclítico
SFX 235 r  bas  ar .    ds:copretérito P2
SFX 235 ar  ábas/666,132,133  ar .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 235 r  bamos  ar    .    ds:copretérito P4
SFX 235 r  bámos/666,136,137  ar .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 235 r  bades  ar    .    ds:copretérito P5
SFX 235 r  bádes/666,138,139  ar .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 235 r  ban  ar .    ds:copretérito P6
SFX 235 ar  ában/666,134,135  ar .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 235 ar  iven  tar   .    ds:pretérito P1
SFX 235 ar  íven/666,130,131  tar .    ds:pretérito P1 + enclítico
SFX 235 ar  ei/130  dar  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 235 ar  éi/666,131  dar    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 235 ar  iveches  tar  .    ds:pretérito P2
SFX 235 ar  ivéches/666,132,133  tar   .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 235 ar  eches  dar   .    ds:pretérito P2
SFX 235 ar  éches/666,132,133  dar    .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 235 ar  ivo  tar    .    ds:pretérito P3
SFX 235 ar  ívo/666,134,135  tar .    ds:pretérito P3 + enclítico
SFX 235 ar  eu/134  dar  .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 235 ar  éu/666,135  dar    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisilábico
SFX 235 ar  ivemos  tar  .    ds:pretérito P4
SFX 235 ar  ivémos/666,136,137  tar    .    ds:pretérito P4 + 
enclítico
SFX 235 ar  emos  dar   .    ds:pretérito P4
SFX 235 ar  émos/666,136,137  dar .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 235 ar  ivestes  tar  .    ds:pretérito P5
SFX 235 ar  ivéstes/666,138,139  tar   .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 235 ar  estes  dar   .    ds:pretérito P5
SFX 235 ar  éstes/666,138,139  dar    .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 235 ar  iveron  tar  .    ds:pretérito P6
SFX 235 ar  ivéron/666,134,135  tar    .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 235 ar  eron  dar   .    ds:pretérito P6
SFX 235 ar  éron/666,134,135  dar .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 235 ar  ivera  tar   .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 235 ar  ivéra/666,130,131,134,135  tar    .    
ds:antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 235 ar  era  dar    .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 235 ar  éra/666,130,131,134,135  dar .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 235 ar  iveras  tar  .    ds:antepretérito P2
SFX 235 ar  ivéras/666,132,133  tar    .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 235 ar  eras  dar   .    ds:antepretérito P2
SFX 235 ar  éras/666,132,133  dar .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 235 ar  iveramos  tar .    ds:antepretérito P4
SFX 235 ar  iverámos/666,136,137  tar   .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 235 ar  eramos  dar  .    ds:antepretérito P4
SFX 235 ar  erámos/666,136,137  dar    .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 235 ar  iverades  tar .    ds:antepretérito P5
SFX 235 ar  iverádes/666,138,139  tar   .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 235 ar  erades  dar  .    ds:antepretérito P5
SFX 235 ar  erádes/666,132,133  dar    .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 235 ar  iveran  tar  .    ds:antepretérito P6
SFX 235 ar  ivéran/666,134,135  tar    .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 235 ar  eran  dar   .    ds:antepretérito P6
SFX 235 ar  éran/666,134,135  dar .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 235 0  ei/130  ar   .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 235 0  éi/666,131  ar .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 235 0  ás/133  ar   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 235 0  as/666,132  ar .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 235 0  á/135  ar   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 235 0  a/666,134  ar  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 235 0  emos  ar    .    ds:futuro P4
SFX 235 0  émos/666,136,137  ar  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 235 0  edes  ar    .    ds:futuro P5
SFX 235 0  édes/666,138,139  ar  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 235 0  an/666,134    .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 235 0  án/135  ar   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 235 0  ía/130,131  ar .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 235 0  ías/132,133  ar    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 235 0  iamos  ar    .    ds:pospretérito P4
SFX 235 0  iámos/666,136,137  ar .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 235 0  iades  ar    .    ds:pospretérito P5
SFX 235 0  iádes/666,138,139  ar .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 235 0  ían/134,135  ar    .    ds:pospretérito P6 + 
enclítico
SFX 235 ar  ea  ar .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 235 ar  éa/666,130,131,134,135  ar  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + clíticos
SFX 235 ar  eas  ar    .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 235 ar  éas/666,132,133  ar  .    ds:subxuntivo presente P2 + 
clíticos
SFX 235 ar  eamos  ar   .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 235 ar  eámos/666,136,137  ar .    ds:subxuntivo presente P4 + 
clíticos
SFX 235 ar  eades  ar   .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 235 ar  eádes/666,138,139  ar .    ds:subxuntivo presente P5 + 
clíticos
SFX 235 ar  ean  ar    .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 235 ar  éan/666,134,135  ar  .    ds:subxuntivo presente P6 + 
clíticos
SFX 235 ar  ivese  tar   .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 235 ar  ivése/666,130,131,134,135  tar    .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 235 ar  ese  dar    .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 235 ar  ése/666,130,131,134,135  dar .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 235 ar  iveses  tar  .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 235 ar  ivéses/666,132,133  tar    .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 235 ar  eses  dar   .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 235 ar  éses/666,132,133  dar .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 235 ar  ivésemos/136,137  tar .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 235 ar  ésemos/136,137  dar  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 235 ar  ivésedes/138,139  tar .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 235 ar  ésedes/138,139  dar  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 235 ar  ivesen  tar  .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 235 ar  ivésen/666,134,135  tar    .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 235 ar  esen  dar   .    ds:subxuntivo pretérito P6 + enclítico
SFX 235 ar  ésen/666,134,135  dar .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 235 ar  iver  tar   .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3
SFX 235 ar  íver/666,130,131,134,135  tar .    ds:subxuntivo futuro P1 
/ P3 + enclítico
SFX 235 ar  er  dar    .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3
SFX 235 ar  ér/666,130,131,134,135  dar  .    ds:subxuntivo futuro P1 
/ P3 + enclítico
SFX 235 ar  iveres  tar  .    ds:subxuntivo futuro P2
SFX 235 ar  ivéres/666,132,133  tar    .    ds:subxuntivo futuro P2 
+ enclítico
SFX 235 ar  eres  dar   .    ds:subxuntivo futuro P2
SFX 235 ar  éres/666,132,133  dar .    ds:subxuntivo futuro P2 + 
enclítico
SFX 235 ar  ivermos  tar  .    ds:subxuntivo futuro P4
SFX 235 ar  ivérmos/666,136,137  tar   .    ds:subxuntivo futuro P4 
+ enclítico
SFX 235 ar  ermos  dar   .    ds:subxuntivo futuro P4
SFX 235 ar  érmos/666,136,137  dar    .    ds:subxuntivo futuro P4 
+ enclítico
SFX 235 ar  iverdes  tar  .    ds:subxuntivo futuro P5
SFX 235 ar  ivérdes/666,138,139  tar   .    ds:subxuntivo futuro P5 
+ enclítico
SFX 235 ar  erdes  dar   .    ds:subxuntivo futuro P5
SFX 235 ar  érdes/666,138,139  dar    .    ds:subxuntivo futuro P5 
+ enclítico
SFX 235 ar  iveren  tar  .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 235 ar  ivéren/666,134,135  tar    .    ds:subxuntivo futuro P6 
+ enclítico
SFX 235 ar  eren   dar   .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 235 ar  éren/666,134,135  dar .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico
SFX 235 0  es  ar .    ds:infinitivo P2
SFX 235 ar  áres/666,132,133  ar .    ds:infinitivo P2 + enclítico
SFX 235 0  mos  ar .    ds:infinitivo P4
SFX 235 ar  ármos/666,136,137  ar .    ds:infinitivo P4 + enclítico
SFX 235 0  des  ar .    ds:infinitivo P5
SFX 235 ar  árdes/666,138,139  ar .    ds:infinitivo P5 + enclítico
SFX 235 0  en  ar .    ds:infinitivo P6
SFX 235 ar  áren/666,134,135  ar .    ds:infinitivo P6 + enclítico
SFX 235 r  de  ar .    ds:imperativo P5
SFX 235 ar  áde/666,138,139  ar  .    ds:imperativo P5 + enclítico

# verbos impersoais e defectivos da C-I

# os impersoais meterelóxicos flexionan a P6 para perimitir usos metafóricos 
con suxeito en plural:
# choven chuzos de punta, tronan os canóns 
# defectivos: alodar (t pr), atoldar (t pr), faiscar (i), rutilar (i)
# Os catro se conxugan só en P3 / P6 en todos os tempos, polo que se inclúen 
no paradigma da C-I impersoal
# impersoais: alborexar (i), alustrar (i), anubrar (t i pr), baballar (i pr), 
babuñar (i), babuxar (i), 
# barbañar (i), barbuñar (i), barbuzar (i), barrallar (i), barrazar (i), 
barrufar (i), barruñar (i), 
# barruzar (i), brecar (i), chuviñar (i), chuviscar (i), cifrar (i), clarexar 
(i t), coriscar (i), decembrar (i), 
# delampar (i), escambruzar (i), escampar (i), estear (i), estiñar (i), 
estrelampar (i), falopar (i), 
# farrapear (i), felepar (i), folepar (i), froallar (i), lapiñar (i), 
lumbrigar (i), mantelear (i), marmañar (i), 
# nevar (i), nevariscar (i), neviscar (i), nubrar (t i pr), orballar (i), 
patiñar (i), poallar (i), relampar (i), 
# relustrar (i), salabrear (i), sarabiar (i), saraibar (i), toar (i), tronar 
(i), xear (i t), xistrar (i), zarzallar (i)

# Verbos da C-I impersoal / defectiva en construción transitiva
# defectivos: alodar (t pr), atoldar (t pr)
# impesoais: anubrar (t i pr), clarexar (i t) nubrar (t i pr) e xear (i t)
# o sufixo 250 usa a alomorfo con acento gráfico na raíz cos lemas alodar, 
atoldar, anubrar, clarexar, nubrar e xear
# Ex: alodar/250,251,280,281 # defectivo transitiva / pronominal arrizotónico 
VOLG: t pr
# alódar/666,252,282 # defectivo transitiva / pronominal rizotónico
# xear/250,251,270,271 # impersoal transitiva / intransitiva arrizotónico 
VOLG: i t
# xéar/666,252,272 # impersoal transitiva / intransitiva rizotónico

SFX 250 Y  14  # C-I defectiva transitiva [P3, P6 presente e P3, P6 
subxuntivo presente]
SFX 250 ar  a  ar .    ds:presente P3
SFX 250 r  n  ar  .    ds:presente P6
SFX 250 ar  e  [^cgzu]ar  .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 250 car  que  car   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 250 ar  ue  gar    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 250 zar  ce  zar    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 250 uar  üe  guar   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 250 ar  e  [^g]uar   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 250 ar  en  [^cgzu]ar .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 250 car  quen  car   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 250 ar  uen  gar    .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 250 zar  cen  zar   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 250 uar  üen  guar  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 250 ar  en  [^g]uar  .    ds:subxuntivo presente P6

# C-I impersoal / defectiva transitiva con alomorfo con acento gráfico na raíz
SFX 251 Y  29  # C-I defectiva transitiva con alomorfo con acento gráfico 
na raíz
SFX 251 r  ndo  ar .    ds:xerundio
SFX 251 ar  ándo/666,110,114,115  ar   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 251 r  do/10,14  ar  .    ds:participio
SFX 251 r  r/100,114  ar  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P3 + 
enclítico monosílabo
SFX 251 ar  ár/666,115  ar    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P3 + enclítico polisílabo
SFX 251 r  ba  ar .    ds:copretérito P3
SFX 251 ar  ába/666,114,115  ar  .    ds:copretérito P3 + enclítico
SFX 251 r  ban  ar .    ds:copretérito P6
SFX 251 ar  ában/666,114,115  ar .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 251 ar  ou/101,114,115  ar   .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 251 ar  óu/666,114,115  ar  .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 251 0  on  ar .    ds:pretérito P6
SFX 251 ar  áron/666,100,114,115  ar   .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 251 0  a  ar  .    ds:antepretérito P3
SFX 251 ar  ára/666,100,114,115  ar    .    ds:antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 251 0  an  ar .    ds:antepretérito P6
SFX 251 ar  áran/666,100,114,115  ar   .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 251 0  a/666,100,114  ar    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 251 0  á/115  ar   .    ds:futuro P3 [ +enclítico polisílabo]
SFX 251 0  an/666,100,114  ar   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 251 0  án/115  ar   .    ds:futuro P6 [ +enclítico polisílabo]
SFX 251 0  ía/100,114,115  ar   .    ds:pospretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 251 0  ían/100,114,115  ar  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 251 r  se  ar .    ds:subxuntivo pretérito P3
SFX 251 ar  áse/666,100,114,115  ar    .    ds:subxuntivo 
pretérito P3 + enclítico
SFX 251 r  sen  ar .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 251 ar  ásen/666,100,114,115  ar   .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 251 0  en  ar .    ds:infinitivo P6
SFX 251 ar  áren/666,100,114,115  ar   .    ds:infinitivo P6 + 
enclítico 

# CI impersoal / defectiva transitiva con alomorfo con acento gráfico na raíz
SFX 252 Y  14  # CI defectiva transitiva con alomorfo con acento gráfico 
na raíz [P3 / P6 presente e P3 / P6 subxuntivo presente]
SFX 252 ar  a/666,100,114,115  ar .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 252 ar  an/666,100,114,115  ar .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 252 ar  e/666,100,114,115  [^cgzu]ar  .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 252 car  que/666,100,114,115  car   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 252 ar  ue/666,100,114,115  gar    .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 252 zar  ce/666,100,114,115  zar    .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 252 uar  üe/666,100,114,115  guar   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 252 ar  e/666,100,114,115  [^g]uar   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 252 ar  en/666,100,114,115  [^cgzu]ar .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 252 car  quen/666,100,114,115  car   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 252 ar  uen/666,100,114,115  gar    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 252 zar  cen/666,100,114,115  zar   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 252 uar  üen/666,100,114,115  guar  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 252 ar  en/666,100,114,115  [^g]uar  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

# Verbos da C-I impersoal / defectiva en construción intransitiva
# defectivos: escintilar (i) faiscar (i) e rutilar (i).
# impersoais: alborexar (i), alustrar (i), anubrar (t i pr), baballar (i pr), 
babuñar (i), babuxar (i), 
# barbañar (i), barbuñar (i), barbuzar (i), barrallar (i), barrazar (i), 
barrufar (i), barruñar (i), 
# barruzar (i), brecar (i), chuviñar (i), chuviscar (i), cifrar (i), clarexar 
(i t), coriscar (i), decembrar (i), 
# delampar (i), escambruzar (i), escampar (i), estear (i), estiñar (i), 
estrelampar (i), falopar (i), 
# farrapear (i), felepar (i), folepar (i), froallar (i), lapiñar (i), 
lumbrigar (i), mantelear (i), marmañar (i), 
# nevar (i), nevariscar (i), neviscar (i), nubrar (t i pr), orballar (i), 
patiñar (i), poallar (i), relampar (i), 
# relustrar (i), salabrear (i), sarabiar (i), saraibar (i), toar (i), tronar 
(i), xear (i t), xistrar (i), zarzallar (i)
# o sufixo 270 usa a alomorfo con acento gráfico na raíz co lema deectivo 
rutilar e con todos os impersoais
# Ex: rutilar/270,271 # intransitiva arrizotónico VOLG: i
# rutílar/666,272 # intransitiva rizotónico
# e a alomorfo con acento gráfico na raíz co lema defectivo faiscar
# Ex: faiscar/271 # defectivo intransitiva arrizotónico VOLG: i
# faíscar/666,270,272 # defectivo intransitiva rizotónico
SFX 270 Y  14  # # C-I defectiva intransitiva [P3 / P6 presente e P3 / P6 
subxuntivo presente]
SFX 270 ar  a  ar .    ds:presente P3
SFX 270 r  n  ar  .    ds:presente P6
SFX 270 ar  e  [^cgzu]ar  .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 270 car  que  car   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 270 ar  ue  gar    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 270 zar  ce  zar    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 270 uar  üe  guar   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 270 ar  e  [^g]uar   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 270 ar  en  [^cgzu]ar .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 270 car  quen  car   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 270 ar  uen  gar    .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 270 zar  cen  zar   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 270 uar  üen  guar  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 270 ar  en  [^g]uar  .    ds:subxuntivo presente P6

# C-I impersoal / defectiva intransitiva con alomorfo con acento gráfico na 
raíz
SFX 271 Y  29  # C-I defectiva intransitiva con alomorfo con acento 
gráfico na raíz
SFX 271 r  ndo  ar .    ds:xerundio
SFX 271 ar  ándo/666,104,105  ar .    ds:xerundio + enclítico
SFX 271 r  do/10,14  ar  .    ds:participio
SFX 271 r  r/104  ar    .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P3 + 
enclítico monosílabo
SFX 271 ar  ár/666,105  ar    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P3 + enclítico polisíIabo
SFX 271 r  ba  ar .    ds:copretérito P3
SFX 271 ar  ába/666,104,105  ar  .    ds:copretérito P3 + enclítico
SFX 271 r  ban  ar .    ds:copretérito P6
SFX 271 ar  ában/666,104,105  ar .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 271 ar  ou/104  ar   .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 271 ar  óu/666,105  ar    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 271 0  on  ar .    ds:pretérito P6
SFX 271 ar  áron/666,104,105  ar .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 271 0  a  ar  .    ds:antepretérito P3
SFX 271 ar  ára/666,104,105  ar  .    ds:antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 271 0  an  ar .    ds:antepretérito P6
SFX 271 ar  áran/666,104,105  ar .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 271 0  a/666,104  ar  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 271 0  á/105  ar   .    ds:futuro P3 [ +enclítico polisílabo]
SFX 271 0  an/666,104  ar .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 271 0  án/105  ar   .    ds:futuro P6 [ +enclítico polisílabo]
SFX 271 0  ía/104,105  ar .    ds:pospretérito P3 [ + enclítico]
SFX 271 0  ían/104,105  ar    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 271 r  se  ar .    ds:subxuntivo pretérito P3
SFX 271 ar  áse/666,104,105  ar  .    ds:subxuntivo pretérito P3 + 
enclítico
SFX 271 r  sen  ar .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 271 ar  ásen/666,104,105  ar .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 271 0  en  ar .    ds:infinitivo P6
SFX 271 ar  áren/666,104,105  ar .    ds:infinitivo P6 + enclítico 

# C-I impersoal / defectiva intransitiva con alomorfo con acento gráfico na 
raíz
SFX 272 Y  14  # C-I defectiva intransitiva con alomorfo con acento 
gráfico na raíz [P3 / P6 presente e P3 / P6 subxuntivo presente]
SFX 272 ar  a/666,104,105  ar   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 272 ar  an/666,104,105  ar   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 272 ar  e/666,104,105  [^cgzu]ar    .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 272 car  que/666,104,105  car .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 272 ar  ue/666,104,105  gar  .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 272 zar  ce/666,104,105  zar  .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 272 uar  üe/666,104,105  guar .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 272 ar  e/666,104,105  [^g]uar .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 272 ar  en/666,104,105  [^cgzu]ar   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 272 car  quen/666,104,105  car .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 272 ar  uen/666,104,105  gar  .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 272 zar  cen/666,104,105  zar .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 272 uar  üen/666,104,105  guar    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 272 ar  en/666,104,105  [^g]uar    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

# Verbos da C-I impersoal / defectiva en construción pronominmal
# defectivos: alodar (t pr), atoldar (t pr)
# impersoais: anubrar (t i pr), baballar (i pr) e nubrar (t i pr)
# o sufixo 280 usa a alomorfo con acento gráfico na raíz cos lemas alodar, 
atoldar, anubrar e nubrar
# Ex: alodar/250,251,280,281 # defectivo transitiva / pronominal arrizotónico 
VOLG: t pr
# alódar/666,252,282 # defectivo transitiva / pronominal rizotónico
# atoldar/250,251,280,281 # defectivo transitiva / pronominal arrizotónico 
VOLG: t pr
# atóldar/666,252,282 # defectivo transitiva / pronominal rizotónico
SFX 280 Y  14  # C-I defectiva pronimal [P3 / P6 presente e P3 / P6 
subxuntivo presente]
SFX 280 ar  a  ar .    ds:presente P3
SFX 280 r  n  ar  .    ds:presente P6
SFX 280 ar  e  [^cgzu]ar  .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 280 car  que  car   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 280 ar  ue  gar    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 280 zar  ce  zar    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 280 uar  üe  guar   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 280 ar  e  [^g]uar   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 280 ar  en  [^cgzu]ar .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 280 car  quen  car   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 280 ar  uen  gar    .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 280 zar  cen  zar   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 280 uar  üen  guar  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 280 ar  en  [^g]uar  .    ds:subxuntivo presente P6

# C-I impersoal / defectiva pronimal con alomorfo con acento gráfico na raíz
SFX 281 Y  29  # # C-I defectiva pronimal con alomorfo con acento gráfico 
na raíz
SFX 281 r  ndo  ar .    ds:xerundio
SFX 281 ar  ándo/666,134,135  ar .    ds:xerundio [ + reflexivo] [ 
+dativo] [ +dativo]
SFX 281 r  do/10,14  ar  .    ds:participio
SFX 281 r  r/130,134  ar  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P3 [ 
+ reflexivo] 
SFX 281 ar  ár/666,135  ar    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P3 + reflexivo + dativo [ + dativo]
SFX 281 r  ba  ar .    ds:copretérito P3
SFX 281 ar  ába/666,134,135  ar  .    ds:copretérito P3 + reflexivo 
P1 / P3 [ + dativo] [ +dativo]
SFX 281 r  ban  ar .    ds:copretérito P6
SFX 281 ar  ában/666,134,135  ar .    ds:copretérito P6 + reflexivo 
P3 / P6 [ + dativo]
SFX 281 ar  ou/134  ar   .    ds:pretérito P3 [ + reflexivo P3 / P6]
SFX 281 ar  óu/666,135  ar    .    ds:pretérito P3 + reflexivo 
P3 / P6 + dativo 
SFX 281 0  on  ar .    ds:pretérito P6
SFX 281 ar  áron/666,134,135  ar .    ds:pretérito P6 + reflexivo 
P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 281 0  a  ar  .    ds:antepretérito P3
SFX 281 ar  ára/666,134,135  ar  .    ds:antepretérito P3 + 
reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 281 0  an  ar .    ds:antepretérito P6
SFX 281 ar  áran/666,134,135  ar .    ds:antepretérito P6 + 
reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 281 0  a/666,134  ar  .    ds:futuro P3 + reflexivo P3 / P6
SFX 281 0  á/135  ar   .    ds:futuro P3 [ + [reflexivo P3 / P6 + 
dativo]]
SFX 281 0  an/666,134  ar .    ds:futuro P6 + reflexivo P3 / P6
SFX 281 0  án/135  ar   .    ds:futuro P6 [ + [reflexivo P3 / P6 + 
dativo]]
SFX 281 0  ía/134,135  ar .    ds:pospretérito P3 [ + reflexivo P3 / 
P6 [ + dativo] [ + dativo]]
SFX 281 0  ían/134,135  ar .    ds:pospretérito P6 [ + reflexivo P3 / 
P6 [ + dativo] [ + dativo]]
SFX 281 r  se  ar .    ds:subxuntivo pretérito P3
SFX 281 ar  áse/666,134,135  ar  .    ds:subxuntivo pretérito P3 + 
reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 281 r  sen  ar .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 281 ar  ásen/666,134,135  ar .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 281 0  en  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 281 ar  áren/666,134,135  ar .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]

# C-I impersoal / defectiva pronimal con alomorfo con acento gráfico na raíz
SFX 282 Y  14  # C-I defectiva pronimal con alomorfo con acento gráfico 
na raíz [P3 / P6 presente e P3 / P6 subxuntivo presente]
SFX 282 ar  a/666,134,135  ar   .    ds:presente P3 + reflexivo P3 / 
P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 ar  an/666,134,135  ar   .    ds:presente P6 + reflexivo P3 / 
P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 ar  e/666,134,135  [^cgzu]ar    .    ds:subxuntivo presente 
P3 + reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 car  que/666,134,135  car .    ds:subxuntivo presente P3 + 
reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 ar  ue/666,134,135  gar  .    ds:subxuntivo presente P3 + 
reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 zar  ce/666,134,135  zar  .    ds:subxuntivo presente P3 + 
reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 uar  üe/666,134,135  guar .    ds:subxuntivo presente P3 + 
reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 ar  e/6666,134,135  [^g]uar    .    ds:subxuntivo presente 
P3 + reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 ar  en/666,134,135  [^cgzu]ar   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 car  quen/666,134,135  car .    ds:subxuntivo presente P6 + 
reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 ar  uen/666,134,135  gar  .    ds:subxuntivo presente P6 + 
reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 zar  cen/666,134,135  zar .    ds:subxuntivo presente P6 + 
reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 uar  üen/666,134,135  guar    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]
SFX 282 ar  en/666,134,135  [^g]uar    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + reflexivo P3 / P6 [ + dativo] [ + dativo]


# ---------------- REGRAS VERBOS DA SEGUNDA CONXUGACIÓN -------------------

# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
# Paradigma dos verbos regulares
#    varrer/210,211,212 e várrer/666,215
# Os verbos ler e crer son parcialmente irregulares na 1ª, 2ª e 3ª PS 
# e 3ª PP do Presente de Indicativo e na 1ª PS do Pretérito de Indicativo
# Os compostos de ler e crer e o sobreser presentan a mesma iregularidade
# aínda que varía a acentuación por ser os primeiros monosílabo.
#    ler/210,211,213 e lér/666,215
#    reler/210,211,214 e relér/666,215
#Segunda conxugación regular en construción transitiva
SFX 310 Y  91   #Segunda conxugación regular
SFX 310 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 310 er  éndo/666,100,114,115  er   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 310 er  ido/10,14  [^ao]er   .    ds:participio
SFX 310 er  ído/10,14  [ao]er   .    ds:participio
SFX 310 r  r/100,114  er  .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 310 er  ér/666,115  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 310 r  mos  er .    ds:presente P4 / pretérito P4
SFX 310 er  émos/666,100,116,117  er   .    ds:presente P4 / 
pretérito P4 + enclítico
SFX 310 r  des  er .    ds:presente P5
SFX 310 er  édes/666,100,118,119  er   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 310 er  ía/100,110,111,114,115  er  .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 310 er  ías/100,112,113  er  .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 310 er  iamos  [^ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 310 er  iámos/666,100,116,117  [^ao]er    .    ds:copretérito 
P4 + enclítico
SFX 310 er  ïamos  [ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 310 er  ïámos/666,100,116,117  [ao]er    .    ds:copretérito 
P4 + enclítico
SFX 310 er  iades  [^ao]er .    ds:copretérito P5
SFX 310 er  iádes/666,100,118,119  [^ao]er    .    ds:copretérito 
P5 + enclítico
SFX 310 er  ïades  [ao]er ds:copretérito P5
SFX 310 er  ïádes/666,100,118,119  [ao]er    .    ds:copretérito 
P5 + enclítico
SFX 310 er  ían/100,114,115  er  .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 310 0  ei/101,110  er .    ds:futuro P1  [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 310 0  éi/666,111  er .    ds:futuro P1 + enclítico
SFX 310 0  as/666,100,112  er   .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo 
SFX 310 0  ás/113  er   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 310 0  a/666,100,112,114  er  .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 310 0  á/113,115  er .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 310 0  emos  er    .    ds:futuro P4
SFX 310 0  émos/666,100,116,117  er    .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 310 0  edes  er    .    ds:futuro P5
SFX 310 0  édes/666,100,112,113  er    .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 310 0  an/666,100,114  er   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 310 0  án/115  er   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 310 0  ía/100,110,111,114,115  er   .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 310 0  ías/100,112,113  er  .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 310 0  iamos  er    .    ds:pospretérito P4
SFX 310 0  iámos/666,100,116,117  er   .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 310 0  iades  er    .    ds:pospretérito P5
SFX 310 0  iádes/666,100,118,119  er   .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 310 0  ían/100,112,113,114,115  er  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 310 er  a  [^cuaos]er .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 310 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 310 guer  ga  guer   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 310 quer  ca  quer   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 310 er  a  [^e]ser   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 310 er  ea  sobreser  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 310 er  ia   [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 310 er  as  [^cuaos]er .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 310 cer  zas  cer   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 310 guer  gas  guer  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 310 quer  cas  quer  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 310 er  as  [^e]ser  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 310 er  eas  sobreser .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 310 er  ias  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 310 er  amos  [^cuaos]er    .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 310 er  ámos/666,100,116,117  [^cuaos]er   .    ds:subxuntivo 
presente P4 + enclítico
SFX 310 cer  zamos  cer  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 310 cer  zámos/666,100,116,117  cer  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 310 guer  gamos  guer .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 310 guer  gámos/666,100,116,117  guer .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 310 quer  camos  quer .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 310 quer  cámos/666,100,116,117  quer .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 310 er  amos  [^e]ser .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 310 er  ámos/666,100,116,117  [^e]ser .    ds:subxuntivo presente 
P4
SFX 310 er  eamos  sobreser    .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 310 er  eámos/666,100,116,117  sobreser    .    ds:subxuntivo 
presente P4
SFX 310 er  iamos  [ao]er .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 310 er  iámos/666,100,116,117  [ao]er .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 310 er  ades  [^cuaos]er    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 310 er  ádes/666,100,118,119  [^cuao]er    .    ds:subxuntivo 
presente P5 + enclítico 
SFX 310 cer  zades  cer  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 310 cer  zádes/666,100,118,119  cer  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 310 guer  gades  guer .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 310 guer  gádes/666,100,118,119  guer .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 310 quer  cades  quer .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 310 quer  cádes/666,100,118,119  quer .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 310 er  ades  [^e]ser .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 310 er  ádes/666,100,118,119  [^e]ser .    ds:subxuntivo presente 
P5
SFX 310 er  eades  sobreser    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 310 er  eádes/666,100,118,119  sobreser    .    ds:subxuntivo 
presente P5
SFX 310 er  iades  [ao]er .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 310 er  iádes/666,100,118,119  [ao]er .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 310 er  an  [^cuaos]er .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 310 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 310 er  gan  guer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 310 er  can  quer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 310 er  an  [^e]ser  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 310 er  ean  sobreser .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 310 er  ian  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 310 r  de  er .    ds:imperativo P5
SFX 310 er  éde/666,100,118,119  er    .    ds:imperativo P5 + 
enclítico

SFX 311 Y  10   #C2 regular
SFX 311 er  o  [^cuao]er  .    ds:presente P1
SFX 311 cer  zo  cer    .    ds:presente P1
SFX 311 guer  go  guer   .    ds:presente P1
SFX 311 quer  co  quer   .    ds:presente P1
SFX 311 er  io  [ao]er   .    ds:presente P1
SFX 311 r  s  er  .    ds:presente P2
SFX 311 er  e  er .    ds:presente P3
SFX 311 r  n  er  .    ds:presente P6
SFX 311 er  ín/111  er   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 311 er  in/666,100,110  er   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo

SFX 312 Y  37   #Segunda conxugación regular
SFX 312 er  iches  [^ao]er .    ds: pretérito P2
SFX 312 er  íches  [ao]er .    ds: pretérito P2
SFX 312 er  íches/666,100,112,113  er   .    ds: pretérito P2 + 
enclítico
SFX 312 er  eu/101,114  er .    ds: pretérito P3 [ + acusativo P3 
tras ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 312 er  éu/666,115  er    .    ds: pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 312 r  mos  er .    ds: pretérito P4
SFX 312 er  émos/666,100,116,117  er   .    ds: pretérito P4 + 
enclítico
SFX 312 r  stes  er    .    ds: pretérito P5
SFX 312 er  éstes/666,100,118,119  er   .    ds: pretérito P5 + 
enclítico
SFX 312 0  on  er .    ds: pretérito P6
SFX 312 er  éron/666,100,114,115  er   .    ds: pretérito P6 + 
enclítico
SFX 312 0  a  er  .    ds: antepretérito P1 / P3
SFX 312 er  éra/666,100,110,111,114,115  er    .    ds: 
antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 312 0  as  er .    ds: antepretérito P2
SFX 312 er  éras/666,100,112,113  er   .    ds: antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 312 0  amos  er    .    ds: antepretérito P4
SFX 312 0  ámos/666,100,116,117  er    .    ds: antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 312 0  ades  er    .    ds: antepretérito P5
SFX 312 0  ádes/666,100,118,119  er    .    ds: antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 312 0  an  er .    ds: antepretérito P6
SFX 312 er  éran/666,100,114,115  er   .    ds: antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 312 r  se  er .    ds: subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 312 er  ése/666,100,110,111,114,115  er    .    ds: subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 312 r  ses  er .    ds: subxuntivo pretérito P2
SFX 312 er  éses/666,100,112,113  er   .    ds: subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 312 er  ésemos/100,116,117  er    .    ds: subxuntivo 
pretérito P4 [ + enclítico]
SFX 312 er  ésedes/100,118,119  er    .    ds: subxuntivo 
pretérito P5 [ + enclítico]
SFX 312 r  sen  er .    ds: subxuntivo pretérito P6
SFX 312 er  ésen/666,100,114,115  er   .    ds: subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 312 0  es  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 312 er  éres/666,100,112,113  er   .    ds: infinitivo / 
subxuntivo futuro P2 + enclítico
SFX 312 0  mos  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 312 er  érmos/666,100,116,117  er   .    ds: infinitivo / 
subxuntivo futuro P4 + enclítico
SFX 312 0  des  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 312 er  érdes/666,100,118,119  er   .    ds: infinitivo / 
subxuntivo futuro P5 + enclítico
SFX 312 0  en  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 312 er  éren/666,100,114,115  er   .    ds: infinitivo / 
subxuntivo futuro P6 + enclítico

SFX 313 Y  10   #Verbo ler ou crer
SFX 313 r  o  er  .    ds:presente P1
SFX 313 er  éo/666,100,110,111  er    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 313 r  s/100,112  er  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 313 er  és/666,113  er    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 313 er  e/100,114  er .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 313 er  é/666,115  er .    ds:presente P3 + enclítico polisílabo
SFX 313 r  n/100,114  er  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 313 er  én/666,115  er .    ds:presente P6 + enclítico polisílabo
SFX 313 er  in/100,110  er .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 313 er  ín/666,111  er    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo]

SFX 314 Y  13   #Reler, trasler e descrer
SFX 314 r  o  er  .    ds:presente P1
SFX 314 er  éo/666,100,110,111  er    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 314 er  és/113  er  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 314 er  es/666,100,112  er   .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 314 er  é/115  er   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 314 er  e/666,100,114  er   .    ds:presente P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 314 er  én/115  er  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 314 er  en/666,100,114  er   .    ds:presente P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 314 er  ín/111  er  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 314 er  in/666,100,110  er   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 314 er  éa/666,100,110,111  er    .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 314 er  éas/666,100,110,111  er    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 314 er  éan/666,100,110,111  er    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

SFX 315 Y  23   #C2 con cambio de acento na raíz 
SFX 315 er  o/666,100,110,111  [^cuáó]er .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 315 cer  zo/666,100,110,111  cer    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 315 guer  go/666,100,110,111  guer   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 315 quer  co/666,100,110,111  quer   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 315 er  io/666,100,110,111  [áó]er  .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 315 r  s/666,100,112,113  er  .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 315 er  e/666,100,114,115  er .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 315 r  n/666,100,114,115  er  .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 315 er  a/666,100,110,111  [^cuáó]er .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 315 cer  za/666,100,110,111,114,115  cer    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 315 guer  ga/666,100,110,111,114,115  guer   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 315 quer  ca/666,100,110,111,114,115  quer   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 315 er  ia/666,100,110,111,114,115  [áó]er  .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 315 er  as/666,100,112,113  [^cuáó]er    .    ds:subxuntivo 
presente P2 + enclítico
SFX 315 cer  zas/666,100,112,113  cer   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 315 guer  gas/666,100,112,113  guer  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 315 quer  cas/666,100,112,113  quer  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 315 er  ias/666,100,112,113  [áó]er .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 315 er  an/666,100,114,115  [^cuáó]er .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 315 cer  zan/666,100,114,115  cer   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 315 guer  gan/666,100,114,115  guer  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 315 quer  can/666,100,114,115  quer  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 315 er  ian/666,100,114,115  [áó]er .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


# ---------------- VERBOS IRREGULARES DA SEGUNDA CONXUGACIÓN ----------------

# No .dic inclúense varios lemas para cubrir as ditintas raíces dos verbos 
# irregulares así como as variacións de acentuación para cada unha delas.
# caber, saber, haber, poder, querer, facer, ter, poñer, pracer, traer,
# valer, ver e ser
# prover e un verbo especial que nos tempos de perfecto é regular e 
# nos demáis irregular como ver

# abster afacer antepoñer ...
SFX 320 Y  19   # C-II Formas Nominais irregular
SFX 320 r  r/100,114  er  .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 320 er  ér/666,115  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 320 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 320 er  éndo/666,100,114,115  er   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 320 er  ido/10,14  [^cñavs]er .    ds:participio
SFX 320 acer  eito/10,14  facer  .    ds:participio
SFX 320 er  ido/10,14  [^f]acer  .    ds:participio
SFX 320 oñer  osto/10,14  poñer .    ds:participio
SFX 320 er  ído/10,14  aer    .    ds:participio
SFX 320 er  isto/10,14  ver    .    ds:participio
SFX 320 er  ido/10,14  ser .    ds:participio
SFX 320 0  es  r  .    ds:infinitivo P2
SFX 320 er  éres/666,100,112,113  er   .    ds:infinitivo P2 + 
enclítico
SFX 320 0  mos  r .    ds:infinitivo P4
SFX 320 er  érmos/666,100,116,117  er   .    ds:infinitivo P4 + 
enclítico
SFX 320 0  des  r .    ds:infinitivo P5
SFX 320 er  érdes/666,100,118,119  er   .    ds:infinitivo P5 + 
enclítico
SFX 320 0  en  r  .    ds:infinitivo P6
SFX 320 er  éren/666,100,114,115  er   .    ds:infinitivo P6 + 
enclítico

# abster afacer antepoñer ...
SFX 321 Y  25   #C-II irregular
SFX 321 er  o  [^abclvts]er    .    ds:presente P1
SFX 321 er  on/100,110  ser    .    ds:presente P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 321 er  ón/666,111  ser    .    ds:presente P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 321 er  eño  ter   .    ds:presente P1
SFX 321 er  éño/666,100,110,111  ter   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 321 er  exo  ver    .    ds:presente P1
SFX 321 er  éxo/666,100,110,111  ver   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 321 er  lo  valer   .    ds:presente P1
SFX 321 cer  go  facer   .    ds:presente P1
SFX 321 cer  zo  [^f]acer .    ds:presente P1
SFX 321 aber  aibo  caber .    ds:presente P1
SFX 321 aber  ei/101,110  [hs]aber .    ds:presente P1 [ + acusativo P3 
tras ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 321 er  io  [a]er   .    ds:presente P1
SFX 321 r  mos  [^s]er   .    ds:presente P4
SFX 321 er  émos/666,100,116,117  [^s]er .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 321 er  omos  ser   .    ds:presente P4
SFX 321 er  ómos/666,100,116,117  ser   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 321 r  des  [^st]er  .    ds:presente P5
SFX 321 er  édes/666,100,118,119  [^st]er .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 321 er  odes  ser   .    ds:presente P5
SFX 321 er  ódes/666,100,118,119  ser   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 321 er  endes  ter   .    ds:presente P5
SFX 321 er  éndes/666,100,118,119  ter  .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 321 er  edes  ter   .    ds:presente P5
SFX 321 er  édes/666,100,118,119  ter   .    ds:presente P5 + 
enclítico

# caber facer haber poder poñer pracer querer saber ser eser érer ter traer 
valer e ver
SFX 322 Y  38   #C-II irregular facer haber poñer ser ter ver 
SFX 322 r  s  [^rñbcvts]er    .    ds:presente P2
SFX 322 r  s  [^é]rer   .    ds:presente P2
SFX 322 ser  s/100,112  eser    .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 rer  s/666,113  érer   .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 322 r  s/100,112  ter .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 er  és/666,113  ter    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 322 r  s/100,112  ver .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 er  és/666,113  ver    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 322 cer  s/100,112  facer   .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 r  s  [^f]acer   .    ds:presente P2
SFX 322 ber  s/100,112  haber   .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 r  s  [^h]aber   .    ds:presente P2
SFX 322 ñer  s/100,112  poñer  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 er  e  [^ñbcvts]er    .    ds:presente P3
SFX 322 rer  0/100,114,115  érer .    ds:presente P3 [ + enclítico]
SFX 322 er  en/100,114  ter    .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 er  én/666,115  ter    .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 322 er  e/100,114  ver .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 er  é/666,115  ver    .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 322 cer  i/100,101,114  facer .    ds:presente P3 [ + acusativo P3 
tras ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 322 er  e  [^f]acer  .    ds:presente P3
SFX 322 aber  a/100,114  haber   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 aber  á/666,115  haber  .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 322 ber  i/100,101,114  haber .    ds:presente impersoal [ + 
acusativo P3 tras ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 322 er  e  [^h]aber  .    ds:presente P3
SFX 322 oñer  on/100,114  poñer .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 r  n  [^bcvts]er  .    ds:presente P6
SFX 322 er  on/100,110,114  ser  .    ds:presente P1 / P6 [ + 
enclítico monosílabo]
SFX 322 er  ón/666,111,115  ser  .    ds:presente P1 / P6 + 
enclítico polisílabo
SFX 322 er  eñen  ter   .    ds:presente P6
SFX 322 er  éñen/666,100,114,115  ter  .    ds:presente P6+ 
enclítico
SFX 322 er  en/100,114  ver    .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 er  én/666,115  ver    .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 322 cer  n/100,114  facer   .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 r  n  [^f]acer   .    ds:presente P6
SFX 322 ber  n/100,114  haber   .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 322 aber  án/666,113,115  haber    .    ds:presente P6 + 
enclítico polisílabo
SFX 322 r  n  [^h]aber   .    ds:presente P6

# abstiver afixer antepuxer apoñer apuxer arrepuxer ativer compuxer contiver 
contrafixer contrapuxer couber 
# depuxer desafixer desapuxer descompuxer desfixer detiver dispuxer empuxer 
entretiver entrevir expuxer 
# fixer for houber impuxer indispuxer interpuxer mantiver obtiver opuxer 
pospuxer predispuxer presupuxer 
# previr propuxer prouguer prover puider puxer quixer rarefixer recompuxer 
refixer reimpuxer repuxer retiver revir 
# satisfixer sobreexpuxer sostiver souber subexpuxer superpuxer supuxer tiver 
traspuxer trouxer tumefixer vir xustapuxer 
SFX 323 Y  15   #2C irregular subxuntivo futuro
SFX 323 r  r/100,110,114  r    .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 [ 
+ enclítico monosílabo]
SFX 323 er  ér/666,111,115  er  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico polisílabo 
SFX 323 ir  ír/666,111,115  ir  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 323 0  es  r  .    ds:subxuntivo futuro P2
SFX 323 er  éres/666,100,112,113  er   .    ds:subxuntivo futuro P2 
+ enclítico
SFX 323 ir  íres/666,100,112,113  ir   .    ds:subxuntivo futuro P2 
+ enclítico
SFX 323 0  mos  r .    ds:subxuntivo futuro P4
SFX 323 er  érmos/666,100,116,117  er   .    ds:subxuntivo futuro P4 
+ enclítico
SFX 323 ir  írmos/666,100,116,117  ir   .    ds:subxuntivo futuro P4 
+ enclítico
SFX 323 0  des  r .    ds:subxuntivo futuro P5
SFX 323 er  érdes/666,100,118,119  er   .    ds:subxuntivo futuro P5 
+ enclítico
SFX 323 ir  írdes/666,100,118,119  ir   .    ds:subxuntivo futuro P5 
+ enclítico
SFX 323 0  en  r  .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 323 er  éren/666,100,114,115  er   .    ds:subxuntivo futuro P6 
+ enclítico
SFX 323 ir  íren/666,100,114,115  ir   .    ds:subxuntivo futuro P6 
+ enclítico

# abstiver afixer antepuxer apuxer arrepuxer ativer compuxer contiver 
contrafixer contrapuxer couber depuxer 
# desafixer desapuxer descompuxer desfixer detiver dispuxer empuxer entretiver 
entrevir expuxer fixer for houber 
# impuxer indispuxer interpuxer mantiver obtiver opuxer pospuxer predispuxer 
presupuxer previr propuxer prouguer 
# puider puxer quixer rarefixer recompuxer refixer reimpuxer repuxer retiver 
revir satisfixer sobreexpuxer sostiver 
# souber subexpuxer superpuxer supuxer tiver traspuxer trouxer tumefixer valer 
vir xustapuxer 
SFX 324 Y  62   #2C irregular
SFX 324 r  ches  [^l]er  .    ds:pretérito P2
SFX 324 er  éches/666,100,112,113  [^l]er .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 324 er  iches  valer  .    ds:pretérito P2
SFX 324 er  íches/666,100,112,113  valer .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 324 ir  iches  vir   .    ds:pretérito P2
SFX 324 ir  íches/666,100,112,113  vir  .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 324 or  uches  for   .    ds:pretérito P2
SFX 324 or  úches/666,100,112,113  for  .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 324 er  o  [^lu]er   .    ds:pretérito P3
SFX 324 guer  go  guer   .    ds:pretérito P3
SFX 324 er  eu/101,114  valer   .    ds:pretérito P3 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 324 er  éu/666,115  valer   .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 324 ir  iu/101,114  vir    .    ds:pretérito P3 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 324 ir  íu/666,115  vir    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 324 r  i/101,114  for .    ds:pretérito P3 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 324 or  ói/666,115  for    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 324 r  mos  r .    ds:pretérito P4
SFX 324 or  ómos/666,100,116,117  or   .    ds:pretérito P4 + 
enclítico
SFX 324 er  émos/666,100,116,117  er   .    ds:pretérito P4 + 
enclítico
SFX 324 ir  ímos/666,100,116,117  ir   .    ds:pretérito P4 + 
enclítico
SFX 324 r  stes  r .    ds:pretérito P5
SFX 324 or  óstes/666,100,118,119  or   .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 324 er  éstes/666,100,118,119  er   .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 324 ir  ístes/666,100,118,119  ir   .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 324 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 324 or  óron/666,100,114,115  or   .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 324 er  éron/666,100,114,115  er   .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 324 ir  íron/666,100,114,115  ir   .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 324 0  a  r  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 324 or  óra/666,100,110,111,114,115  or    .    
ds:antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 324 er  éra/666,100,110,111,114,115  er    .    
ds:antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 324 ir  íra/666,100,110,111,114,115  ir    .    
ds:antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 324 0  as  r  .    ds:antepretérito P2
SFX 324 or  óras/666,100,112,113  or   .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 324 er  éras/666,100,112,113  er   .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 324 ir  íras/666,100,112,113  ir   .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 324 0  amos  r .    ds:antepretérito P4
SFX 324 0  ámos/666,100,116,117  r    .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 324 0  ades  r .    ds:antepretérito P5
SFX 324 0  ádes/666,100,118,119  r    .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 324 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 324 or  óran/666,100,114,115  or   .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 324 er  éran/666,100,114,115  er   .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 324 ir  íran/666,100,114,115  ir   .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 324 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 324 er  ése/666,100,110,111,114,115  er    .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 324 or  óse/666,100,110,111,114,115  or    .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 324 ir  íse/666,100,110,111,114,115  ir    .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 324 r  ses  r .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 324 or  óses/666,100,112,113  or   .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 324 er  éses/666,100,112,113  er   .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 324 ir  íses/666,100,112,113  ir   .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 324 er  ésemos/100,116,117  er    .    ds:subxuntivo 
pretérito P4 [ + enclítico]
SFX 324 ir  ísemos/100,118,119  ir    .    ds:subxuntivo 
pretérito P4 [ + enclítico]
SFX 324 or  ósemos/100,118,119  or    .    ds:subxuntivo 
pretérito P4 [ + enclítico]
SFX 324 er  ésedes/100,118,119  er    .    ds:subxuntivo 
pretérito P5 [ + enclítico]
SFX 324 ir  ísedes/100,118,119  ir    .    ds:subxuntivo 
pretérito P5 [ + enclítico]
SFX 324 or  ósedes/100,118,119  or    .    ds:subxuntivo 
pretérito P5 [ + enclítico]
SFX 324 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 324 er  ésen/666,100,114,115  er   .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 324 ir  ísen/666,100,114,115  ir   .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 324 or  ósen/666,100,114,115  or   .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico

# abstiver afixer antepuxer apuxer arrepuxer ativer compuxer contiver 
contrafixer contrapuxer couber depuxer desafixer desapuxer 
# descompuxer desfixer detiver dispuxer empuxer entretiver expuxer fixer for 
houber impuxer indispuxer interpuxer mantiver obtiver 
# opuxer pospuxer predispuxer presupuxer propuxer prouguer puider puxer quixer 
rarefixer recompuxer refixer reimpuxer repuxer 
# retiver satisfixer sobreexpuxer sostiver souber subexpuxer superpuxer supuxer 
tiver traspuxer trouxer tumefixer valer vir xustapuxer 
SFX 325 Y  7   #S2C irregular
SFX 325 r  n  [^l]er    .    ds:pretérito P1
SFX 325 aler  alín/111  valer   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 325 aler  alin/666,100,110  valer   .    ds:pretérito P1 + 
enclítico monosílabo
SFX 325 ir  in/100,110  vir    .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 325 ir  ín/666,111  vir    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 325 or  un/100,110  for    .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 325 or  ún/666,111  for    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo

# absteñer afager antepoñer apoñer arrepoñer ateñer caiber compoñer 
 conteñer contrafager contrapoñer depoñer 
# desafager desapoñer descompoñer desfager deteñer dispoñer empoñer 
entreteñer entrevexer expoñer fager 
# haxer impoñer indispoñer interpoñer manteñer obteñer opoñer 
poider poñer pospoñer pracer predispoñer presupoñer 
# prevexer propoñer provexer queirer rarefager recompoñer refager 
reimpoñer repoñer reteñer revexer saiber satisfager ser sexer 
# sobreexpoñer sosteñer subexpoñer superpoñer supoñer teñer traer 
traspoñer tumefager valler vexer xustapoñer 
SFX 326 Y  27   #2C irregular
SFX 326 er  a  [^caox]er  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 326 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3 
SFX 326 er  ia  [ao]er   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3 
SFX 326 exer  éxa/666,100,110,111,114,115   sexer .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 326 er  a  xer .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 326 er  as  [^caox]er .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 326 er  zas  cer    .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 326 er  ias  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 326 exer  éxas/666,100,112,113   sexer    .    ds:subxuntivo 
presente P2 + enclítico
SFX 326 er  as  [^cao]er  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 326 er  amos  [^cao]er .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 326 er  ámos/666,100,116,117  [^cao]er    .    ds:subxuntivo 
presente P4 + enclítico
SFX 326 cer  zamos  cer  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 326 cer  zámos/666,100,116,117  cer  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 326 er  iamos  [ao]er .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 326 er  iámos/666,100,116,117  [ao]er .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 326 er  ades  [^cao]er .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 326 er  ádes/666,100,118,119  [^cao]er    .    ds:subxuntivo 
presente P5 + enclítico
SFX 326 cer  zades  cer  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 326 cer  zádes/666,100,118,119  cer  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 326 er  iades  [ao]er .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 326 er  iádes/666,100,118,119  [ao]er .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 326 er  an  [^caox]er .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 326 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 326 exer  éxan/666,100,114,115   sexer    .    ds:subxuntivo 
presente P6 + enclítico
SFX 326 er  an  xer    .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 326 er  ian  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P6

# abster afar antepoñer apoñer arrepoñer ater caber compoñer conter 
contrafar contrapoñer depoñer desafar desapoñer descompoñer 
#desfar deter dispoñer empoñer entreter entrever expoñer far haber impoñer 
indispoñer interpoñer manter obter opoñer poder poñer 
# pospoñer pracer predispoñer presupoñer prever propoñer prover querer 
rarefar recompoñer refar reimpoñer repoñer reter rever saber 
# satisfar ser sobreexpoñer soster subexpoñer superpoñer supoñer ter traer 
traspoñer tumefar valer ver xustapoñer 
SFX 327 Y  19   #2C irregular
SFX 327 0  ei/101,110  r  .    ds:futuro P1 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 327 0  éi/666,111  r .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 327 0  as/666,100,112  r    .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 327 0  ás/113  r   .    ds:futuro P2 [+ enclítico polisílabo]
SFX 327 0  a/666,100,114  r    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 327 0  á/115  r    .    ds:futuro P3 [+ enclítico polisílabo]
SFX 327 0  emos  r .    ds:futuro P4
SFX 327 0  émos/666,100,116,117  r    .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 327 0  edes  r .    ds:futuro P5
SFX 327 0  édes/666,100,118,119  r    .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 327 0  an/666,100,114  r    .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 327 0  án/115  r   .    ds:futuro P6 [+ enclítico polisílabo]
SFX 327 0  ía/100,110,111,114,115  r   .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 327 0  ías/100,112,113  r   .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 327 0  iamos  r    .    ds:pospretérito P4
SFX 327 0  iámos/666,100,118,119  r    .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 327 0  iades  r    .    ds:pospretérito P5
SFX 327 0  iádes/666,100,118,119  r    .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 327 0  ían/100,114,115  r   .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]

# afacer antepoñer apoñer arrepoñer caber compoñer contrafacer contrapoñer 
depoñer desafacer desapoñer descompoñer 
# desfacer dispoñer empoñer entrever expoñer facer haber impoñer 
indispoñer interpoñer opoñer poder poñer pospoñer pracer 
# predispoñer presupoñer prever propoñer prover querer rarefacer recompoñer 
refacer reimpoñer repoñer rever saber satisfacer 
# sobreexpoñer subexpoñer superpoñer supoñer traer traspoñer tumefacer 
valer ver xustapoñer 
SFX 328 Y  14   #Segunda conxugación irregular
SFX 328 er  ía  [^s]er  .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 328 er  ía/666,100,110,111,114,115  [^s]er  .    ds:copretérito 
P1 / P3 + enclítico
SFX 328 er  ías  [^s]er  .    ds:copretérito P2
SFX 328 er  ías/666,100,112,113  [^s]er  .    ds:copretérito P2 + 
enclítico
SFX 328 er  iamos  [^sao]er    .    ds:copretérito P4
SFX 328 er  iámos/666,100,116,117  [^sao]er    .    ds:copretérito 
P4 + enclítico
SFX 328 er  ïamos  [ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 328 er  ïámos/666,100,116,117  [ao]er    .    ds:copretérito 
P4 + enclítico
SFX 328 er  iades  [^sao]er    .    ds:copretérito P5
SFX 328 er  iádes/666,100,118,119  [^sao]er    .    ds:copretérito 
P5 + enclítico
SFX 328 er  ïades  [ao]er .    ds:copretérito P5
SFX 328 er  ïádes/666,100,118,119  [ao]er    .    ds:copretérito 
P5 + enclítico
SFX 328 er  ían  [^s]er  .    ds:copretérito P6
SFX 328 er  ían/666,100,114,115  [^s]er  .    ds:copretérito P6 + 
enclítico

# abster afacer antepoñer apoñer arrepoñer ater caber compoñer conter 
contrafacer contrapoñer depoñer desafacer 
# desapoñer descompoñer desfacer deter dispoñer empoñer entreter entrever 
expoñer facer haber impoñer indispoñer 
# interpoñer manter obter opoñer poder poñer pospoñer pracer predispoñer 
presupoñer prever propoñer prover querer 
# rarefacer recompoñer refacer reimpoñer repoñer reter rever saber 
satisfacer ser sobreexpoñer soster subexpoñer 
# superpoñer supoñer ter traer traspoñer tumefacer valer ver xustapoñer 
SFX 329 Y  9   #2C irregular
SFX 329 er  é/112,113  ser    .    ds:imperativo P2 [ + enclítico]
SFX 329 r  de  [^bt]er   .    ds:imperativo P5
SFX 329 er  éde/666,100,118,119  [^bt]er .    ds:imperativo P5 + 
enclítico
SFX 329 r  de  [^h]aber  .    ds:imperativo P5
SFX 329 er  éde/666,100,118,119  [^h]aber .    ds:imperativo P5 + 
enclítico
SFX 329 r  nde  ter    .    ds:imperativo P5
SFX 329 er  énde/666,100,112,113  ter   .    ds:imperativo P5 + 
enclítico
SFX 329 r  de  ter .    ds:imperativo P5
SFX 329 er  éde/666,100,112,113  ter   .    ds:imperativo P5 + 
enclítico


# abstiñer atiñer contiñer detiñer entretiñer erer érer mantiñer 
obtiñer retiñer sostiñer tiñer
SFX 330 Y  13
SFX 330 er  a  er .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 330 iñer  íña/666,100,110,111,114,115   tiñer   .    
ds:copretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 330 rer  ra/666,100,110,111,114,115   érer  .    ds:copretérito 
P1 / P3 + enclítico
SFX 330 er  as  er .    ds:copretérito P2
SFX 330 iñer  íñas/666,100,112,113   tiñer   .    ds:copretérito 
P2 + enclítico
SFX 330 rer  ras/666,100,112,113   érer  .    ds:copretérito P2 + 
enclítico
SFX 330 er  amos  er    .    ds:copretérito P4
SFX 330 er  ámos/666,100,116,117  er   .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 330 er  ades  er    .    ds:copretérito P5
SFX 330 er  ádes/666,100,118,119  er   .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 330 er  an  er .    ds:copretérito P6
SFX 330 iñer  íñan/666,100,114,115   tiñer   .    ds:copretérito 
P6 + enclítico
SFX 330 rer  ran/666,100,114,115   érer  .    ds:copretérito P6 + 
enclítico

# abster afacer antepoñer apoñer arrepoñer ater compoñer conter contrafacer 
contrapoñer depoñer desafacer 
# desapoñer descompoñer desfacer deter dispoñer empoñer entreter entrever 
expoñer impoñer indispoñer 
# interpoñer manter obter opoñer pospoñer predispoñer presupoñer prever 
propoñer prover rarefacer recompoñer 
# refacer reimpoñer repoñer reter rever satisfacer sobreexpoñer soster 
subexpoñer superpoñer supoñer traspoñer 
# tumefacer xustapoñer 
SFX 332 Y  23   #Compostos de facer, poñer, ter e ver
SFX 332 acer  ás/113  facer    .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 332 cer  s/666,100,112  facer .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 332 oñer  ós/113  poñer   .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 332 ñer  s/666,100,112  poñer    .    ds:presente P2 + 
enclítico monosílabo
SFX 332 er  és/113  ter  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 332 er  és/113  ver  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 332 er  es/666,100,112  [tv]er .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 332 cer  i/101,114  facer   .    ds:presente P3 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 332 acer  ái/666,115  facer  .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 332 oñer  ón/115  poñer   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 332 ñer  n/666,100,114  poñer    .    ds:presente P3 + 
enclítico monosílabo
SFX 332 er  én/115  ter  .    ds:presente P3 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 332 r  n/666,100,114  ter   .    ds:presente P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 332 er  é/115  ver  .    ds:presente P3 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 332 er  e/666,100,114  ver   .    ds:presente P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 332 acer  án/115  facer    .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 332 cer  n/666,100,114  facer .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 332 er  en  poñer   .    ds:presente P6
SFX 332 oñer  óñen/666,100,114,115  poñer   .    ds:presente P6 
+ enclítico
SFX 332 er  eñen  ter   .    ds:presente P6
SFX 332 er  éñen/666,100,114,115  ter  .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 332 er  én/115  ver  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 332 er  en/666,100,114  ver  .    ds:presente P6 + enclítico 
monosílabo

# entrevir (entrever) previr (prever) revir (rever)
SFX 335 Y  2   #Compostos de ver 
SFX 335 ir  ín/111  vir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 335 ir  in/666,100,110  vir  .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo

# cáber fácer háber póder póñer prácer quérer sáber tráer váler
SFX 340 Y  26   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 340 er  o/666,100,110,111  [^ábcl]er .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 340 ler  llo/666,100,110,111  váler  .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 340 cer  go/666,100,110,111  fácer  .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 340 cer  zo/666,100,110,111  [^f]ácer .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 340 ber  ibo/666,100,110,111  cáber  .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 340 er  io/666,100,110,111  tráer   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 340 áber  éi/666,111  [hs]áber   .    ds:presente P1 + 
enclítico polisílabo
SFX 340 er  io/666,100,110,111  [á]er   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 340 r  s/666,100,112,113  [^bcñ]er  .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 340 cer  s/666,113  fácer   .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 340 r  s/666,100,112,113  [^f]ácer  .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 340 ber  s/666,113  háber   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 340 r  s/666,100,112,113  [^h]áber  .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 340 ñer  s/666,113  póñer  .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 340 er  e/666,100,114,115  [^bcñts]er .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 340 cer  i/666,115  fácer   .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 340 er  e/666,100,114,115  [^f]ácer  .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 340 áber  á/666,115  háber .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 340 ber  i/666,115  háber   .    ds:presente impersoal + 
enclítico polisílabo
SFX 340 er  e/666,100,114,115  [^h]áber  .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 340 ñer  n/666,115  póñer  .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 340 r  n/666,100,114,115  [^bcts]er  .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 340 ber  án/666,115  háber  .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 340 r  n/666,100,114,115  [^h]áber  .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 340 cer  n/666,115  fácer   .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 340 r  n/666,100,114,115  [^f]ácer  .    ds:presente P6 + 
enclítico

# abstíver afíxer antepúxer apúxer arrepúxer atíver compúxer contíver 
contrafíxer contrapúxer cóuber depúxer desafíxer 
# desapúxer descompúxer desfíxer detíver dispúxer empúxer entretíver 
expúxer fíxer hóuber impúxer indispúxer interpúxer 
# mantíver obtíver opúxer pospúxer predispúxer presupúxer propúxer 
próuger púider púxer quíxer rarefíxer recompúxer refíxer 
#reimpúxer repúxer retíver satisfíxer sobreexpúxer sostíver sóuber 
subexpúxer superpúxer supúxer tíver traspúxer tróuxer 
# tumefíxer váler xustapúxer 
SFX 341 Y  2   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 341 r  n/666,100,110,111  [^l]er    .    ds:pretérito P1 + 
enclítico
SFX 341 er  o/666,100,114,115  [^l]er   .    ds:pretérito P3 + 
enclítico

# abstéñer afáger antepóñer apóñer arrepóñer atéñer cáiber 
compóñer contéñer 
# contrafáger contrapóñer depóñer desafáger desapóñer decompóñer 
desfáger detéñer dispóñer 
# empóñer entretéñer entrevéxer expóñer fáger háxer impóñer 
indispóñer interpóñer mantéñer obtéñer 
# opóñer póider póñer pospóñer prácer predispóñer presupóñer 
prevéxer propóñer provéxer 
# quéirer rarefáger recompóñer refáger reimpóñer repóñer retéñer 
revéxer sáiber satisfáger sobreexpóñer # sobrepoñer# 
# sostéñer subexpóñer superpóñer supóñer téñer tráer traspóñer 
tumefáger váller véxer xustapóñer
SFX 342 Y  8   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 342 er  o/666,100,110,111  áger    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 342 er  o/666,100,110,111  [éó]ñer .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 342 er  a/666,100,110,111,114,115  [^cáó]er  .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 342 cer  za/666,100,110,111,114,115  cer    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 342 er  ia/666,100,110,111,114,115  [áó]er  .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 342 er  as/666,100,112,113  [^cáó]er .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 342 er  zas/666,100,112,113  cer    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 342 er  ias/666,100,112,113  [áó]er .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico


# ------------ REGRAS VERBOS PÓR E COMPOSTOS----------------
# pór/350 e por/351
# compostos de pór: pospor/350,351

# antepor apor arrepor ... 
SFX 350 Y  3   #Verbo pór e compostos
SFX 350 r  r/100,114  [^ó]r    .    ds:infinitivo P3 / P6 [ + 
enclítico monosílabo]
SFX 350 or  ór/666,115  [^ó]r  .    ds:infinitivo P3 / P6 + 
enclítico polisílabo 
SFX 350 r  r/100,114,115  ór   .    ds:infinitivo P3 / P6 [ + 
enclítico]

SFX 351 Y  45   #Verbo pór e compostos
SFX 351 r  ndo  or .    ds:xerundio
SFX 351 or  óndo/666,100,114,115  or   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 351 r  mos  or .    ds:presente P4
SFX 351 or  ómos/666,100,116,117  or   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 351 r  ndes  or    .    ds:presente P5
SFX 351 or  óndes/666,100,118,119  or   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 351 or  uña  or    .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 351 or  úña/666,100,110,111,114,115  or   .    ds:copretérito 
P1 / P3 + enclítico
SFX 351 or  uñas  or   .    ds:copretérito P2
SFX 351 or  úñas/666,100,112,113  or   .    ds:copretérito P2 + 
enclítico
SFX 351 or  uñamos  or  .    ds:copretérito P4
SFX 351 or  uñámos/666,100,116,117  or  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 351 or  uñades  or  .    ds:copretérito P5
SFX 351 or  uñádes/666,100,118,119  or  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 351 or  uñan  or   .    ds:copretérito P6
SFX 351 or  úñan/666,100,114,115  or   .    ds:copretérito P6 + 
enclítico
SFX 351 0  ei/101,110  or .    ds:futuro P1 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 351 0  éi/666,111  or .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 351 0  ás/113  or   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 351 0  as/666,100,112  or   .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 351 0  á/115  or   .    ds:futuro P3 + enclítico polisílabo]
SFX 351 0  a/666,100,114  or    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo 
SFX 351 0  emos  or    .    ds:futuro P4
SFX 351 0  émos/666,100,116,117  or    .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 351 0  edes  or    .    ds:futuro P5
SFX 351 0  édes/666,100,118,119  or    .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 351 0  án/115  or   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 351 0  an/666,100,114  or   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 351 0  ía/100,110,111,114,115  or   .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 351 0  ías/100,112,113  or  .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 351 0  iamos  or    .    ds:pospretérito P4
SFX 351 0  iámos/666,100,116,117  or   .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 351 0  iades  or    .    ds:pospretérito P5
SFX 351 0  iádes/666,100,118,119  or   .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 351 0  ían/100,114,115  or  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 351 0  es  or .    ds:infinitivo P2
SFX 351 0  óres/666,100,112,113  or    .    ds:infinitivo P2 + 
enclítico
SFX 351 0  mos  or .    ds:infinitivo P4
SFX 351 0  órmos/666,100,116,117  or   .    ds:infinitivo P4 + 
enclítico
SFX 351 0  des  or .    ds:infinitivo P5
SFX 351 0  órdes/666,100,118,119  or   .    ds:infinitivo P5 + 
enclítico
SFX 351 0  en  or .    ds:infinitivo P6
SFX 351 0  óren/666,100,114,115  or    .    ds:infinitivo P6 + 
enclítico
SFX 351 r  nde  or .    ds:imperativo P5
SFX 351 r  ónde/666,100,118,119  or    .    ds:imperativo P5 + 
enclítico

# Conxugación impersoal / defectiva en construción transitiva

# impersoais: amañecer amencer anoitecer atardecer chover estrelecer
# defectivos: acaecer acaer acontecer aquecer atanguer competer ocorrer suceder
# amañecer/360
# amañécer/666,361
SFX 360 Y  39   
SFX 360 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 360 er  éndo/666,100,114,115  er   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 360 er  ido/10,14  er .    ds:participio
SFX 360 r  r/100,114  er  .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 360 er  ér/666,115  er    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 360 er  ía/100,110,111,114,115  er  .    ds:copretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 360 er  ían/100,114,115  er  .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 360 0  a/666,100,112,114  er  .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 360 0  á/113,115  er .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 360 0  an/666,100,114  er   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 360 0  án/115  er   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 360 0  ía/100,110,111,114,115  er   .    ds:pospretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 360 0  ían/100,112,113,114,115  er  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 360 er  a  [^cuao]er  .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 360 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 360 guer  ga  guer   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 360 quer  ca  quer   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 360 er  ia   [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 360 er  an  [^cuao]er .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 360 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 360 er  gan  guer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 360 er  can  quer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 360 er  ian  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 360 er  e  er .    ds:presente P3
SFX 360 r  n  er  .    ds:presente P6
SFX 360 er  eu/101,114  er .    ds: pretérito P3 [ + acusativo P3 
tras ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 360 er  éu/666,115  er    .    ds: pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 360 0  on  er .    ds: pretérito P6
SFX 360 er  éron/666,100,114,115  er   .    ds: pretérito P6 + 
enclítico
SFX 360 0  a  er  .    ds: antepretérito P3
SFX 360 er  éra/666,100,110,111,114,115  er    .    ds: 
antepretérito P3 + enclítico
SFX 360 0  an  er .    ds: antepretérito P6
SFX 360 er  éran/666,100,114,115  er   .    ds: antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 360 r  se  er .    ds: subxuntivo pretérito P3
SFX 360 er  ése/666,100,110,111,114,115  er    .    ds: subxuntivo 
pretérito P3 + enclítico
SFX 360 r  sen  er .    ds: subxuntivo pretérito P6
SFX 360 er  ésen/666,100,114,115  er   .    ds: subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 360 0  en  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 360 er  éren/666,100,114,115  er   .    ds: infinitivo / 
subxuntivo futuro P6 + enclítico

SFX 361 Y  12   #C2 con cambio de acento na raíz 
SFX 361 er  e/666,100,114,115  er .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 361 r  n/666,100,114,115  er  .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 361 er  a/666,100,110,111  [^cuáó]er .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 361 cer  za/666,100,110,111,114,115  cer    .    ds:subxuntivo 
presente P3 + enclítico
SFX 361 guer  ga/666,100,110,111,114,115  guer   .    ds:subxuntivo 
presente P3 + enclítico
SFX 361 quer  ca/666,100,110,111,114,115  quer   .    ds:subxuntivo 
presente P3 + enclítico
SFX 361 er  ia/666,100,110,111,114,115  [áó]er  .    ds:subxuntivo 
presente P3 + enclítico
SFX 361 er  an/666,100,114,115  [^cuáó]er .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 361 cer  zan/666,100,114,115  cer   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 361 guer  gan/666,100,114,115  guer  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 361 quer  can/666,100,114,115  quer  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 361 er  ian/666,100,114,115  [áó]er .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


#defectivos converxer e expeler ############# revisar expelen presente P6
#converxer/362
#convérxer/666,363
SFX 362 Y  81   #Segunda conxugación regular
SFX 362 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 362 er  éndo/666,100,114,115  er   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 362 er  ido/10,14  er .    ds:participio
SFX 362 r  r/100,114  er  .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 362 er  ér/666,115  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 362 r  mos  er .    ds:presente P4 / pretérito P4
SFX 362 er  émos/666,100,116,117  er   .    ds:presente P4 / 
pretérito P4 + enclítico
SFX 362 r  des  er .    ds:presente P5
SFX 362 er  édes/666,100,118,119  er   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 362 er  ía/100,110,111,114,115  er  .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 362 er  ías/100,112,113  er  .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 362 er  iamos  [^ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 362 er  iámos/666,100,116,117  [^ao]er    .    ds:copretérito 
P4 + enclítico
SFX 362 er  ïamos  [ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 362 er  ïámos/666,100,116,117  [ao]er    .    ds:copretérito 
P4 + enclítico
SFX 362 er  iades  [^ao]er .    ds:copretérito P5
SFX 362 er  iádes/666,100,118,119  [^ao]er    .    ds:copretérito 
P5 + enclítico
SFX 362 er  ïades  [ao]er ds:copretérito P5
SFX 362 er  ïádes/666,100,118,119  [ao]er    .    ds:copretérito 
P5 + enclítico
SFX 362 er  ían/100,114,115  er  .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 362 0  ei/101,110  er .    ds:futuro P1  [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 362 0  éi/666,111  er .    ds:futuro P1 + enclítico
SFX 362 0  as/666,100,112  er   .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo 
SFX 362 0  ás/113  er   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 362 0  a/666,100,112,114  er  .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 362 0  á/113,115  er .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 362 0  emos  er    .    ds:futuro P4
SFX 362 0  émos/666,100,116,117  er    .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 362 0  edes  er    .    ds:futuro P5
SFX 362 0  édes/666,100,112,113  er    .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 362 0  an/666,100,114  er   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 362 0  án/115  er   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 362 0  ía/100,110,111,114,115  er   .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 362 0  ías/100,112,113  er  .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 362 0  iamos  er    .    ds:pospretérito P4
SFX 362 0  iámos/666,100,116,117  er   .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 362 0  iades  er    .    ds:pospretérito P5
SFX 362 0  iádes/666,100,118,119  er   .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 362 0  ían/100,112,113,114,115  er  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 362 r  de  er .    ds:imperativo P5
SFX 362 er  éde/666,100,118,119  er    .    ds:imperativo P5 + 
enclítico
SFX 362 r  n  er  .    ds:presente P6
SFX 362 er  ín/111  er   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 362 er  in/666,100,110  er   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 362 er  iches  [^ao]er .    ds: pretérito P2
SFX 362 er  íches  [ao]er .    ds: pretérito P2
SFX 362 er  íches/666,100,112,113  er   .    ds: pretérito P2 + 
enclítico
SFX 362 er  eu/101,114  er .    ds: pretérito P3 [ + acusativo P3 
tras ditongo decrecente / + enclítico monosílabo]
SFX 362 er  éu/666,115  er    .    ds: pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 362 r  mos  er .    ds: pretérito P4
SFX 362 er  émos/666,100,116,117  er   .    ds: pretérito P4 + 
enclítico
SFX 362 r  stes  er    .    ds: pretérito P5
SFX 362 er  éstes/666,100,118,119  er   .    ds: pretérito P5 + 
enclítico
SFX 362 0  on  er .    ds: pretérito P6
SFX 362 er  éron/666,100,114,115  er   .    ds: pretérito P6 + 
enclítico
SFX 362 0  a  er  .    ds: antepretérito P1 / P3
SFX 362 er  éra/666,100,110,111,114,115  er    .    ds: 
antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 362 0  as  er .    ds: antepretérito P2
SFX 362 er  éras/666,100,112,113  er   .    ds: antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 362 0  amos  er    .    ds: antepretérito P4
SFX 362 0  ámos/666,100,116,117  er    .    ds: antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 362 0  ades  er    .    ds: antepretérito P5
SFX 362 0  ádes/666,100,118,119  er    .    ds: antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 362 0  an  er .    ds: antepretérito P6
SFX 362 er  éran/666,100,114,115  er   .    ds: antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 362 r  se  er .    ds: subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 362 er  ése/666,100,110,111,114,115  er    .    ds: subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 362 r  ses  er .    ds: subxuntivo pretérito P2
SFX 362 er  éses/666,100,112,113  er   .    ds: subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 362 er  ésemos/100,116,117  er    .    ds: subxuntivo 
pretérito P4 [ + enclítico]
SFX 362 er  ésedes/100,118,119  er    .    ds: subxuntivo 
pretérito P5 [ + enclítico]
SFX 362 r  sen  er .    ds: subxuntivo pretérito P6
SFX 362 er  ésen/666,100,114,115  er   .    ds: subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 362 0  es  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 362 er  éres/666,100,112,113  er   .    ds: infinitivo / 
subxuntivo futuro P2 + enclítico
SFX 362 0  mos  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 362 er  érmos/666,100,116,117  er   .    ds: infinitivo / 
subxuntivo futuro P4 + enclítico
SFX 362 0  des  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 362 er  érdes/666,100,118,119  er   .    ds: infinitivo / 
subxuntivo futuro P5 + enclítico
SFX 362 0  en  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 362 er  éren/666,100,114,115  er   .    ds: infinitivo / 
subxuntivo futuro P6 + enclítico

SFX 363 Y  1   #C2 con cambio de acento na raíz 
SFX 363 r  n/666,100,114,115  er  .    ds:presente P6 + enclítico

# defectivo pracer
# pracer/320,321,322,323,326,327,328,329
# prácer/666,340,342
# prouguer/666,323,324,325
# próuger/666,341

# pracer/364
# prouguer/666,365
# prácer/666,366
# próuger/666,367

# pracer 
SFX 364 Y  21   
SFX 364 r  r/100,114  er  .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 364 er  ér/666,115  er    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 364 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 364 er  éndo/666,100,114,115  er   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 364 er  ido/10,14  er .    ds:participio
SFX 364 er  e  cer .    ds:presente P3
SFX 364 r  n  cer .    ds:presente P6
SFX 364 0  en  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 364 er  éren/666,100,114,115  er   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P6 + enclítico
SFX 364 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P3 
SFX 364 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 364 0  a/666,100,114  r    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 364 0  á/115  r    .    ds:futuro P3 [+ enclítico polisílabo]
SFX 364 0  an/666,100,114  r    .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 364 0  án/115  r   .    ds:futuro P6 [+ enclítico polisílabo]
SFX 364 0  ía/100,110,111,114,115  r   .    ds:pospretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 364 0  ían/100,114,115  r   .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 364 er  ía  [^s]er  .    ds:copretérito P3
SFX 364 er  ía/666,100,110,111,114,115  [^s]er  .    ds:copretérito 
P3 + enclítico
SFX 364 er  ían  [^s]er  .    ds:copretérito P6
SFX 364 er  ían/666,100,114,115  [^s]er  .    ds:copretérito P6 + 
enclítico

# prouguer 
SFX 365 Y  15   #2C irregular subxuntivo futuro
SFX 365 r  r/100,114  r  .    ds:subxuntivo futuro P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 365 er  ér/666,115  er    .    ds:subxuntivo futuro P3 + 
enclítico polisílabo 
SFX 365 0  en  r  .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 365 er  éren/666,100,114,115  er   .    ds:subxuntivo futuro P6 
+ enclítico
SFX 365 guer  go  guer   .    ds:pretérito P3
SFX 365 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 365 er  éron/666,100,114,115  er   .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 365 0  a  r  .    ds:antepretérito P3
SFX 365 er  éra/666,100,110,111,114,115  er    .    
ds:antepretérito P3 + enclítico
SFX 365 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 365 er  éran/666,100,114,115  er   .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 365 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P3
SFX 365 er  ése/666,100,110,111,114,115  er    .    ds:subxuntivo 
pretérito P3 + enclítico
SFX 365 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 365 er  ésen/666,100,114,115  er   .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico

# prácer
SFX 366 Y  3   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 366 cer  za/666,100,114,115  cer    .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 366 er  e/666,100,114,115  [^f]ácer  .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 366 r  n/666,100,114,115  [^f]ácer  .    ds:presente P6 + 
enclítico

# próuger 
SFX 367 Y  1   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 367 er  o/666,100,114,115  [^l]er   .    ds:pretérito P3 + 
enclítico

# decer infinitivo xerundio presente P4 presente P5
SFX 368 Y  8   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 368 r  r/100,114  decer    .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 368 er  ér/666,115  decer   .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 368 r  ndo  decer   .    ds:xerundio
SFX 368 er  éndo/666,100,114,115  decer  .    ds:xerundio + enclítico
SFX 368 r  mos  decer   .    ds:presente P4
SFX 368 er  émos/666,100,116,117  decer  .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 368 r  des  decer   .    ds:presente P5
SFX 368 er  édes/666,100,118,119  decer  .    ds:presente P5 + 
enclítico

# ---------------- REGRAS VERBOS DA SEGUNDA CONXUGACIÓN -------------------
# en construción intransitiva

# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
# Paradigma dos verbos regulares
#    varrer/210,212,212 e várrer/666,215
# Os verbos ler e crer son parcialmente irregulares na 1ª, 2ª e 3ª PS 
# e 3ª PP do Presente de Indicativo e na 1ª PS do Pretérito de Indicativo
# Os compostos de ler e crer e o sobreser presentan a mesma iregularidade
# aínda que varía a acentuación por ser os primeiros monosílabo.
#    ler/210,212,213 e lér/666,215
#    reler/210,212,214 e relér/666,215
#Segunda conxugación regular en construción intransitiva
SFX 410 Y  91   #Segunda conxugación regular
SFX 410 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 410 er  éndo/666,124,125  er .    ds:xerundio + enclítico
SFX 410 er  ido/10,14  [^ao]er   .    ds:participio
SFX 410 er  ído/10,14  [ao]er   .    ds:participio
SFX 410 r  r/124  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 410 er  ér/666,125  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 410 r  mos  er .    ds:presente P4 / pretérito P4
SFX 410 er  émos/666,126,127  er .    ds:presente P4 / pretérito P4 
+ enclítico
SFX 410 r  des  er .    ds:presente P5
SFX 410 er  édes/666,128,129  er .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 410 er  ía/120,121,124,125  er    .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 410 er  ías/122,123  er    .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 410 er  iamos  [^ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 410 er  iámos/666,126,127  [^ao]er  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 410 er  ïamos  [ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 410 er  ïámos/666,126,127  [ao]er  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 410 er  iades  [^ao]er .    ds:copretérito P5
SFX 410 er  iádes/666,128,129  [^ao]er  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 410 er  ïades  [ao]er ds:copretérito P5
SFX 410 er  ïádes/666,128,129  [ao]er  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 410 er  ían/124,125  er    .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 410 0  ei/120  er   .    ds:futuro P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 410 0  éi/666,121  er .    ds:futuro P1 + enclítico
SFX 410 0  as/666,122  er .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo 
SFX 410 0  ás/123  er   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 410 0  a/666,122,124  er    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 410 0  á/123,125  er .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 410 0  emos  er    .    ds:futuro P4
SFX 410 0  émos/666,126,127  er  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 410 0  edes  er    .    ds:futuro P5
SFX 410 0  édes/666,122,123  er  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 410 0  an/666,124  er .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 410 0  án/125  er   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 410 0  ía/120,121,124,125  er .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 410 0  ías/122,123  er    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 410 0  iamos  er    .    ds:pospretérito P4
SFX 410 0  iámos/666,126,127  er .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 410 0  iades  er    .    ds:pospretérito P5
SFX 410 0  iádes/666,128,129  er .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 410 0  ían/122,123,124,125  er    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 410 er  a  [^cuaos]er .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 410 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 410 guer  ga  guer   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 410 quer  ca  quer   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 410 er  a  [^e]ser   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 410 er  ea  sobreser  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 410 er  ia   [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 410 er  as  [^cuaos]er .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 410 cer  zas  cer   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 410 guer  gas  guer  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 410 quer  cas  quer  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 410 er  as  [^e]ser  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 410 er  eas  sobreser .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 410 er  ias  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 410 er  amos  [^cuaos]er    .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 410 er  ámos/666,126,127  [^cuao]er  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 410 cer  zamos  cer  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 410 cer  zámos/666,126,127  cer    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 410 guer  gamos  guer .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 410 guer  gámos/666,126,127  guer   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 410 quer  camos  quer .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 410 quer  cámos/666,126,127  quer   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 410 er  amos  [^e]ser .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 410 er  ámos/666,126,127  [^e]ser   .    ds:subxuntivo presente 
P4
SFX 410 er  eamos  sobreser    .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 410 er  eámos/666,126,127  sobreser  .    ds:subxuntivo presente 
P4
SFX 410 er  iamos  [ao]er .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 410 er  iámos/666,126,127  [ao]er   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 410 er  ades  [^cuaos]er    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 410 er  ádes/666,128,129  [^cuao]er  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico 
SFX 410 cer  zades  cer  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 410 cer  zádes/666,128,129  cer    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 410 guer  gades  guer .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 410 guer  gádes/666,128,129  guer   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 410 quer  cades  quer .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 410 quer  cádes/666,128,129  quer   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 410 er  ades  [^e]ser .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 410 er  ádes/666,128,129  [^e]ser   .    ds:subxuntivo presente 
P4
SFX 410 er  eades  sobreser    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 410 er  eádes/666,128,129  sobreser  .    ds:subxuntivo presente 
P5
SFX 410 er  iades  [ao]er .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 410 er  iádes/666,128,129  [ao]er   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 410 er  an  [^cuaos]er .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 410 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 410 er  gan  guer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 410 er  can  quer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 410 er  an  [^e]ser  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 410 er  ean  sobreser .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 410 er  ian  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 410 r  de  er .    ds:imperativo P5
SFX 410 er  éde/666,128,129  er  .    ds:imperativo P5 + enclítico

SFX 411 Y  10   #C2 regular
SFX 411 er  o  [^cuao]er  .    ds:presente P1
SFX 411 cer  zo  cer    .    ds:presente P1
SFX 411 guer  go  guer   .    ds:presente P1
SFX 411 quer  co  quer   .    ds:presente P1
SFX 411 er  io  [ao]er   .    ds:presente P1
SFX 411 r  s  er  .    ds:presente P2
SFX 411 er  e  er .    ds:presente P3
SFX 411 r  n  er  .    ds:presente P6
SFX 411 er  ín/121  er   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 411 er  in/666,120  er .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo

SFX 412 Y  37   #Segunda conxugación regular
SFX 412 er  iches  [^ao]er .    ds: pretérito P2
SFX 412 er  íches  [ao]er .    ds: pretérito P2
SFX 412 er  íches/666,122,123  er .    ds: pretérito P2 + enclítico
SFX 412 er  eu/124  er   .    ds: pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 412 er  éu/666,125  er    .    ds: pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 412 r  mos  er .    ds: pretérito P4
SFX 412 er  émos/666,126,127  er .    ds: pretérito P4 + enclítico
SFX 412 r  stes  er    .    ds: pretérito P5
SFX 412 er  éstes/666,128,129  er .    ds: pretérito P5 + enclítico
SFX 412 0  on  er .    ds: pretérito P6
SFX 412 er  éron/666,124,125  er .    ds: pretérito P6 + enclítico
SFX 412 0  a  er  .    ds: antepretérito P1 / P3
SFX 412 er  éra/666,120,121,124,125  er  .    ds: antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 412 0  as  er .    ds: antepretérito P2
SFX 412 er  éras/666,122,123  er .    ds: antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 412 0  amos  er    .    ds: antepretérito P4
SFX 412 0  ámos/666,126,127  er  .    ds: antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 412 0  ades  er    .    ds: antepretérito P5
SFX 412 0  ádes/666,128,129  er  .    ds: antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 412 0  an  er .    ds: antepretérito P6
SFX 412 er  éran/666,124,125  er .    ds: antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 412 r  se  er .    ds: subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 412 er  ése/666,120,121,124,125  er  .    ds: subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 412 r  ses  er .    ds: subxuntivo pretérito P2
SFX 412 er  éses/666,122,123  er .    ds: subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 412 er  ésemos/126,127  er  .    ds: subxuntivo pretérito P4 [ 
+ enclítico]
SFX 412 er  ésedes/128,129  er  .    ds: subxuntivo pretérito P5 [ 
+ enclítico]
SFX 412 r  sen  er .    ds: subxuntivo pretérito P6
SFX 412 er  ésen/666,124,125  er .    ds: subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 412 0  es  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 412 er  éres/666,122,123  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P2 + enclítico
SFX 412 0  mos  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 412 er  érmos/666,126,127  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 412 0  des  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 412 er  érdes/666,128,129  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 412 0  en  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 412 er  éren/666,124,125  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico

SFX 413 Y  10   #Verbo ler ou crer
SFX 413 r  o  er  .    ds:presente P1
SFX 413 er  éo/666,120,121  er  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 413 r  s/122  er    .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 413 er  és/666,123  er    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 413 er  e/124  er   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 413 er  é/666,125  er .    ds:presente P3 + enclítico polisílabo
SFX 413 r  n/124  er    .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 413 er  én/666,125  er .    ds:presente P6 + enclítico polisílabo
SFX 413 er  in/120  er   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 413 er  ín/666,121  er    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo]

SFX 414 Y  13   #Reler, trasler e descrer
SFX 414 r  o  er  .    ds:presente P1
SFX 414 er  éo/666,120,121  er  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 414 er  és/123  er  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 414 er  es/666,122  er .    ds:presente P2 + enclítico monosílabo
SFX 414 er  é/125  er   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 414 er  e/666,124  er .    ds:presente P3 + enclítico monosílabo
SFX 414 er  én/125  er  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 414 er  en/666,124  er .    ds:presente P6 + enclítico monosílabo
SFX 414 er  ín/121  er  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 414 er  in/666,120  er .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 414 er  éa/666,100,110,111  er    .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 414 er  éas/666,100,110,111  er    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 414 er  éan/666,100,110,111  er    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

SFX 415 Y  23   #C2 con cambio de acento na raíz 
SFX 415 er  o/666,120,121  [^cuáó]er   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 415 cer  zo/666,120,121  cer  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 415 guer  go/666,120,121  guer .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 415 quer  co/666,120,121  quer .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 415 er  io/666,120,121  [áó]er    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 415 r  s/666,122,123  er    .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 415 er  e/666,124,125  er   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 415 r  n/666,124,125  er    .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 415 er  a/666,120,121  [^cuáó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 415 cer  za/666,120,121,124,125  cer  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 415 guer  ga/666,120,121,124,125  guer .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 415 quer  ca/666,120,121,124,125  quer .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 415 er  ia/666,120,121,124,125  [áó]er    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 415 er  as/666,122,123  [^cuáó]er  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 415 cer  zas/666,122,123  cer .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 415 guer  gas/666,122,123  guer    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 415 quer  cas/666,122,123  quer    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 415 er  ias/666,122,123  [áó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 415 er  an/666,124,125  [^cuáó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 415 cer  zan/666,124,125  cer .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 415 guer  gan/666,124,125  guer    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 415 quer  can/666,124,125  quer    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 415 er  ian/666,124,125  [áó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


# ---------------- VERBOS IRREGULARES DA SEGUNDA CONXUGACIÓN ----------------
# intransitiva

# No .dic inclúense varios lemas para cubrir as ditintas raíces dos verbos 
# irregulares así como as variacións de acentuación para cada unha delas.
# caber, saber, haber, poder, querer, facer, ter, poñer, pracer, traer,
# valer, ver e ser
# prover e un verbo especial que nos tempos de perfecto é regular e 
# nos demáis irregular como ver

# abster afacer antepoñer ...
SFX 420 Y  19   # C-II Formas Nominais irregular
SFX 420 r  r/124  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 420 er  ér/666,125  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 420 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 420 er  éndo/666,124,125  er .    ds:xerundio + enclítico
SFX 420 er  ido/10,14  [^cñavs]er .    ds:participio
SFX 420 acer  eito/10,14  facer  .    ds:participio
SFX 420 er  ido/10,14  [^f]acer  .    ds:participio
SFX 420 oñer  osto/10,14  poñer .    ds:participio
SFX 420 er  ído/10,14  aer    .    ds:participio
SFX 420 er  isto/10,14  ver    .    ds:participio
SFX 420 er  ido/10,14  ser .    ds:participio
SFX 420 0  es  r  .    ds:infinitivo P2
SFX 420 er  éres/666,122,123  er .    ds:infinitivo P2 + enclítico
SFX 420 0  mos  r .    ds:infinitivo P4
SFX 420 er  érmos/666,126,127  er .    ds:infinitivo P4 + enclítico
SFX 420 0  des  r .    ds:infinitivo P5
SFX 420 er  érdes/666,128,129  er .    ds:infinitivo P5 + enclítico
SFX 420 0  en  r  .    ds:infinitivo P6
SFX 420 er  éren/666,124,125  er .    ds:infinitivo P6 + enclítico

# abster afacer antepoñer ...
SFX 421 Y  25   #C-II irregular
SFX 421 er  o  [^abclvts]er    .    ds:presente P1
SFX 421 er  on/120  ser  .    ds:presente P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 421 er  ón/666,121  ser    .    ds:presente P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 421 er  eño  ter   .    ds:presente P1
SFX 421 er  éño/666,120,121  ter .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 421 er  exo  ver    .    ds:presente P1
SFX 421 er  éxo/666,120,121  ver .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 421 er  lo  valer   .    ds:presente P1
SFX 421 cer  go  facer   .    ds:presente P1
SFX 421 cer  zo  [^f]acer .    ds:presente P1
SFX 421 aber  aibo  caber .    ds:presente P1
SFX 421 aber  ei/120  [hs]aber   .    ds:presente P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 421 er  io  [a]er   .    ds:presente P1
SFX 421 r  mos  [^s]er   .    ds:presente P4
SFX 421 er  émos/666,126,127  [^s]er   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 421 er  omos  ser   .    ds:presente P4
SFX 421 er  ómos/666,126,127  ser .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 421 r  des  [^st]er  .    ds:presente P5
SFX 421 er  édes/666,128,129  [^st]er   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 421 er  odes  ser   .    ds:presente P5
SFX 421 er  ódes/666,128,129  ser .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 421 er  endes  ter   .    ds:presente P5
SFX 421 er  éndes/666,128,129  ter    .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 421 er  edes  ter   .    ds:presente P5
SFX 421 er  édes/666,128,129  ter .    ds:presente P5 + enclítico

# caber facer haber poder poñer pracer querer saber ser eser érer ter traer 
valer e ver
SFX 422 Y  38   #C-II irregular facer haber poñer ser ter ver 
SFX 422 r  s  [^rñbcvts]er    .    ds:presente P2
SFX 422 r  s  [^é]rer   .    ds:presente P2
SFX 422 ser  s/122  eser  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 rer  s/666,123  érer   .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 422 r  s/122  ter   .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 er  és/666,123  ter    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 422 r  s/122  ver   .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 er  és/666,123  ver    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 422 cer  s/122  facer .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 r  s  [^f]acer   .    ds:presente P2
SFX 422 ber  s/122  haber .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 r  s  [^h]aber   .    ds:presente P2
SFX 422 ñer  s/122  poñer    .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 er  e  [^ñbcvts]er    .    ds:presente P3
SFX 422 rer  0/124,125  érer   .    ds:presente P3 [ + enclítico]
SFX 422 er  en/124  ter  .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 er  én/666,125  ter    .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 422 er  e/124  ver   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 er  é/666,125  ver    .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 422 cer  i/124  facer .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 er  e  [^f]acer  .    ds:presente P3
SFX 422 aber  a/124  haber .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 aber  á/666,125  haber  .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 422 ber  i/124  haber .    ds:presente impersoal [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 er  e  [^h]aber  .    ds:presente P3
SFX 422 oñer  on/124  poñer   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 r  n  [^bcvts]er  .    ds:presente P6
SFX 422 er  on/120,124  ser    .    ds:presente P1 / P6 [ + 
enclítico monosílabo]
SFX 422 er  ón/666,121,125  ser  .    ds:presente P1 / P6 + 
enclítico polisílabo
SFX 422 er  eñen  ter   .    ds:presente P6
SFX 422 er  éñen/666,124,125  ter    .    ds:presente P6+ 
enclítico
SFX 422 er  en/124  ver  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 er  én/666,125  ver    .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 422 cer  n/124  facer .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 r  n  [^f]acer   .    ds:presente P6
SFX 422 ber  n/124  haber .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 422 aber  án/666,123,125  haber    .    ds:presente P6 + 
enclítico polisílabo
SFX 422 r  n  [^h]aber   .    ds:presente P6

# abstiver afixer antepuxer apoñer apuxer arrepuxer ativer compuxer contiver 
contrafixer contrapuxer couber 
# depuxer desafixer desapuxer descompuxer desfixer detiver dispuxer empuxer 
entretiver entrevir expuxer 
# fixer for houber impuxer indispuxer interpuxer mantiver obtiver opuxer 
pospuxer predispuxer presupuxer 
# previr propuxer prouguer prover puider puxer quixer rarefixer recompuxer 
refixer reimpuxer repuxer retiver revir 
# satisfixer sobreexpuxer sostiver souber subexpuxer superpuxer supuxer tiver 
traspuxer trouxer tumefixer vir xustapuxer 
SFX 423 Y  15   #2C irregular subxuntivo futuro
SFX 423 r  r/120,124  r  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 [ + 
enclítico monosílabo]
SFX 423 er  ér/666,121,125  er  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico polisílabo 
SFX 423 ir  ír/666,121,125  ir  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 423 0  es  r  .    ds:subxuntivo futuro P2
SFX 423 er  éres/666,122,123  er .    ds:subxuntivo futuro P2 + 
enclítico
SFX 423 ir  íres/666,122,123  ir .    ds:subxuntivo futuro P2 + 
enclítico
SFX 423 0  mos  r .    ds:subxuntivo futuro P4
SFX 423 er  érmos/666,126,127  er .    ds:subxuntivo futuro P4 + 
enclítico
SFX 423 ir  írmos/666,126,127  ir .    ds:subxuntivo futuro P4 + 
enclítico
SFX 423 0  des  r .    ds:subxuntivo futuro P5
SFX 423 er  érdes/666,128,129  er .    ds:subxuntivo futuro P5 + 
enclítico
SFX 423 ir  írdes/666,128,129  ir .    ds:subxuntivo futuro P5 + 
enclítico
SFX 423 0  en  r  .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 423 er  éren/666,124,125  er .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico
SFX 423 ir  íren/666,124,125  ir .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico

# abstiver afixer antepuxer apuxer arrepuxer ativer compuxer contiver 
contrafixer contrapuxer couber depuxer 
# desafixer desapuxer descompuxer desfixer detiver dispuxer empuxer entretiver 
entrevir expuxer fixer for houber 
# impuxer indispuxer interpuxer mantiver obtiver opuxer pospuxer predispuxer 
presupuxer previr propuxer prouguer 
# puider puxer quixer rarefixer recompuxer refixer reimpuxer repuxer retiver 
revir satisfixer sobreexpuxer sostiver 
# souber subexpuxer superpuxer supuxer tiver traspuxer trouxer tumefixer valer 
vir xustapuxer 
SFX 424 Y  62   #2C irregular
SFX 424 r  ches  [^l]er  .    ds:pretérito P2
SFX 424 er  éches/666,122,123  [^l]er   .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 424 er  iches  valer  .    ds:pretérito P2
SFX 424 er  íches/666,122,123  valer   .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 424 ir  iches  vir   .    ds:pretérito P2
SFX 424 ir  íches/666,122,123  vir    .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 424 or  uches  for   .    ds:pretérito P2
SFX 424 or  úches/666,122,123  for    .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 424 er  o  [^lu]er   .    ds:pretérito P3
SFX 424 guer  go  guer   .    ds:pretérito P3
SFX 424 er  eu/124  valer .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 424 er  éu/666,125  valer   .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 424 ir  iu/124  vir  .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 424 ir  íu/666,125  vir    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 424 r  i/124  for   .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 424 or  ói/666,125  for    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 424 r  mos  r .    ds:pretérito P4
SFX 424 or  ómos/666,126,127  or .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 424 er  émos/666,126,127  er .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 424 ir  ímos/666,126,127  ir .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 424 r  stes  r .    ds:pretérito P5
SFX 424 or  óstes/666,128,129  or .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 424 er  éstes/666,128,129  er .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 424 ir  ístes/666,128,129  ir .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 424 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 424 or  óron/666,124,125  or .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 424 er  éron/666,124,125  er .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 424 ir  íron/666,124,125  ir .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 424 0  a  r  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 424 or  óra/666,120,121,124,125  or  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 424 er  éra/666,120,121,124,125  er  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 424 ir  íra/666,120,121,124,125  ir  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 424 0  as  r  .    ds:antepretérito P2
SFX 424 or  óras/666,122,123  or .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 424 er  éras/666,122,123  er .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 424 ir  íras/666,122,123  ir .    s:antepretérito P2 + enclítico
SFX 424 0  amos  r .    ds:antepretérito P4
SFX 424 0  ámos/666,126,127  r  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 424 0  ades  r .    ds:antepretérito P5
SFX 424 0  ádes/666,128,129  r  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 424 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 424 or  óran/666,124,125  or .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 424 er  éran/666,124,125  er .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 424 ir  íran/666,124,125  ir .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 424 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 424 er  ése/666,120,121,124,125  er  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 424 or  óse/666,120,121,124,125  or  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 424 ir  íse/666,120,121,124,125  ir  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 424 r  ses  r .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 424 or  óses/666,122,123  or .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 424 er  éses/666,122,123  er .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 424 ir  íses/666,122,123  ir .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 424 er  ésemos/126,127  er  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 424 ir  ísemos/128,129  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 424 or  ósemos/128,129  or  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 424 er  ésedes/128,129  er  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 424 ir  ísedes/128,129  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 424 or  ósedes/128,129  or  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 424 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 424 er  ésen/666,124,125  er .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 424 ir  ísen/666,124,125  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 424 or  ósen/666,124,125  or .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico

# abstiver afixer antepuxer apuxer arrepuxer ativer compuxer contiver 
contrafixer contrapuxer couber depuxer desafixer desapuxer 
# descompuxer desfixer detiver dispuxer empuxer entretiver expuxer fixer for 
houber impuxer indispuxer interpuxer mantiver obtiver 
# opuxer pospuxer predispuxer presupuxer propuxer prouguer puider puxer quixer 
rarefixer recompuxer refixer reimpuxer repuxer 
# retiver satisfixer sobreexpuxer sostiver souber subexpuxer superpuxer supuxer 
tiver traspuxer trouxer tumefixer valer vir xustapuxer 
SFX 425 Y  7   #S2C irregular
SFX 425 r  n  [^l]er    .    ds:pretérito P1
SFX 425 aler  alín/121  valer   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 425 aler  alin/666,120  valer .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 425 ir  in/120  vir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 425 ir  ín/666,121  vir    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 425 or  un/120  for  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 425 or  ún/666,121  for    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo

# absteñer afager antepoñer apoñer arrepoñer ateñer caiber compoñer 
 conteñer contrafager contrapoñer depoñer 
# desafager desapoñer descompoñer desfager deteñer dispoñer empoñer 
entreteñer entrevexer expoñer fager 
# haxer impoñer indispoñer interpoñer manteñer obteñer opoñer 
poider poñer pospoñer pracer predispoñer presupoñer 
# prevexer propoñer provexer queirer rarefager recompoñer refager 
reimpoñer repoñer reteñer revexer saiber satisfager ser sexer 
# sobreexpoñer sosteñer subexpoñer superpoñer supoñer teñer traer 
traspoñer tumefager valler vexer xustapoñer 
SFX 426 Y  27   #2C irregular
SFX 426 er  a  [^caox]er  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 426 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3 
SFX 426 er  ia  [ao]er   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3 
SFX 426 exer  éxa/666,120,121,124,125   sexer   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 426 er  a  xer .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 426 er  as  [^caox]er .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 426 er  zas  cer    .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 426 er  ias  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 426 exer  éxas/666,122,123   sexer  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 426 er  as  [^cao]er  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 426 er  amos  [^cao]er .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 426 er  ámos/666,126,127  [^cao]er  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 426 cer  zamos  cer  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 426 cer  zámos/666,126,127  cer    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 426 er  iamos  [ao]er .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 426 er  iámos/666,126,127  [ao]er   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 426 er  ades  [^cao]er .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 426 er  ádes/666,128,129  [^cao]er  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 426 cer  zades  cer  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 426 cer  zádes/666,128,129  cer    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 426 er  iades  [ao]er .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 426 er  iádes/666,128,129  [ao]er   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 426 er  an  [^caox]er .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 426 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 426 exer  éxan/666,124,125   sexer  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 426 er  an  xer    .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 426 er  ian  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P6

# abster afar antepoñer apoñer arrepoñer ater caber compoñer conter 
contrafar contrapoñer depoñer desafar desapoñer descompoñer 
#desfar deter dispoñer empoñer entreter entrever expoñer far haber impoñer 
indispoñer interpoñer manter obter opoñer poder poñer 
# pospoñer pracer predispoñer presupoñer prever propoñer prover querer 
rarefar recompoñer refar reimpoñer repoñer reter rever saber 
# satisfar ser sobreexpoñer soster subexpoñer superpoñer supoñer ter traer 
traspoñer tumefar valer ver xustapoñer 
SFX 427 Y  19   #2C irregular
SFX 427 0  ei/120  r    .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 427 0  éi/666,121  r .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 427 0  as/666,122  r  .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 427 0  ás/123  r   .    ds:futuro P2 [+ enclítico polisílabo]
SFX 427 0  a/666,124  r  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 427 0  á/125  r    .    ds:futuro P3 [+ enclítico polisílabo]
SFX 427 0  emos  r .    ds:futuro P4
SFX 427 0  émos/666,126,127  r  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 427 0  edes  r .    ds:futuro P5
SFX 427 0  édes/666,128,129  r  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 427 0  an/666,124  r  .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 427 0  án/125  r   .    ds:futuro P6 [+ enclítico polisílabo]
SFX 427 0  ía/120,121,124,125  r .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 427 0  ías/122,123  r .    ds:pospretérito P2 [ + enclítico]
SFX 427 0  iamos  r    .    ds:pospretérito P4
SFX 427 0  iámos/666,128,129  r  .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 427 0  iades  r    .    ds:pospretérito P5
SFX 427 0  iádes/666,128,129  r  .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 427 0  ían/124,125  r .    ds:pospretérito P6 [ + enclítico]

# afacer antepoñer apoñer arrepoñer caber compoñer contrafacer contrapoñer 
depoñer desafacer desapoñer descompoñer 
# desfacer dispoñer empoñer entrever expoñer facer haber impoñer 
indispoñer interpoñer opoñer poder poñer pospoñer pracer 
# predispoñer presupoñer prever propoñer prover querer rarefacer recompoñer 
refacer reimpoñer repoñer rever saber satisfacer 
# sobreexpoñer subexpoñer superpoñer supoñer traer traspoñer tumefacer 
valer ver xustapoñer 
SFX 428 Y  14   #Segunda conxugación irregular
SFX 428 er  ía  [^s]er  .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 428 er  ía/666,120,121,124,125  [^s]er    .    ds:copretérito 
P1 / P3 + enclítico
SFX 428 er  ías  [^s]er  .    ds:copretérito P2
SFX 428 er  ías/666,122,123  [^s]er    .    ds:copretérito P2 + 
enclítico
SFX 428 er  iamos  [^sao]er    .    ds:copretérito P4
SFX 428 er  iámos/666,126,127  [^sao]er  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 428 er  ïamos  [ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 428 er  ïámos/666,126,127  [ao]er  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 428 er  iades  [^sao]er    .    ds:copretérito P5
SFX 428 er  iádes/666,128,129  [^sao]er  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 428 er  ïades  [ao]er .    ds:copretérito P5
SFX 428 er  ïádes/666,128,129  [ao]er  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 428 er  ían  [^s]er  .    ds:copretérito P6
SFX 428 er  ían/666,124,125  [^s]er    .    ds:copretérito P6 + 
enclítico

# abster afacer antepoñer apoñer arrepoñer ater caber compoñer conter 
contrafacer contrapoñer depoñer desafacer 
# desapoñer descompoñer desfacer deter dispoñer empoñer entreter entrever 
expoñer facer haber impoñer indispoñer 
# interpoñer manter obter opoñer poder poñer pospoñer pracer predispoñer 
presupoñer prever propoñer prover querer 
# rarefacer recompoñer refacer reimpoñer repoñer reter rever saber 
satisfacer ser sobreexpoñer soster subexpoñer 
# superpoñer supoñer ter traer traspoñer tumefacer valer ver xustapoñer 
SFX 429 Y  9   #2C irregular
SFX 429 er  é/122,123  ser    .    ds:imperativo P2 [ + enclítico]
SFX 429 r  de  [^bt]er   .    ds:imperativo P5
SFX 429 er  éde/666,128,129  [^bt]er   .    ds:imperativo P5 + 
enclítico
SFX 429 r  de  [^h]aber  .    ds:imperativo P5
SFX 429 er  éde/666,128,129  [^h]aber   .    ds:imperativo P5 + 
enclítico
SFX 429 r  nde  ter    .    ds:imperativo P5
SFX 429 er  énde/666,122,123  ter .    ds:imperativo P5 + enclítico
SFX 429 r  de  ter .    ds:imperativo P5
SFX 429 er  éde/666,122,123  ter .    ds:imperativo P5 + enclítico


# abstiñer atiñer contiñer detiñer entretiñer erer érer mantiñer 
obtiñer retiñer sostiñer tiñer
SFX 430 Y  13
SFX 430 er  a  er .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 430 iñer  íña/666,120,121,124,125   tiñer .    ds:copretérito 
P1 / P3 + enclítico
SFX 430 rer  ra/666,120,121,124,125   érer    .    ds:copretérito 
P1 / P3 + enclítico
SFX 430 er  as  er .    ds:copretérito P2
SFX 430 iñer  íñas/666,122,123   tiñer .    ds:copretérito P2 + 
enclítico
SFX 430 rer  ras/666,122,123   érer    .    ds:copretérito P2 + 
enclítico
SFX 430 er  amos  er    .    ds:copretérito P4
SFX 430 er  ámos/666,126,127  er .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 430 er  ades  er    .    ds:copretérito P5
SFX 430 er  ádes/666,128,129  er .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 430 er  an  er .    ds:copretérito P6
SFX 430 iñer  íñan/666,124,125   tiñer .    ds:copretérito P6 + 
enclítico
SFX 430 rer  ran/666,124,125   érer    .    ds:copretérito P6 + 
enclítico

# abster afacer antepoñer apoñer arrepoñer ater compoñer conter contrafacer 
contrapoñer depoñer desafacer 
# desapoñer descompoñer desfacer deter dispoñer empoñer entreter entrever 
expoñer impoñer indispoñer 
# interpoñer manter obter opoñer pospoñer predispoñer presupoñer prever 
propoñer prover rarefacer recompoñer 
# refacer reimpoñer repoñer reter rever satisfacer sobreexpoñer soster 
subexpoñer superpoñer supoñer traspoñer 
# tumefacer xustapoñer 
SFX 432 Y  23   #Compostos de facer, poñer, ter e ver
SFX 432 acer  ás/123  facer    .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 432 cer  s/666,122  facer   .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 432 oñer  ós/123  poñer   .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 432 ñer  s/666,122  poñer  .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 432 er  és/123  ter  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 432 er  és/123  ver  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 432 er  es/666,122  [tv]er   .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 432 cer  i/124  facer .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 432 acer  ái/666,125  facer  .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 432 oñer  ón/125  poñer   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 432 ñer  n/666,124  poñer  .    ds:presente P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 432 er  én/125  ter  .    ds:presente P3 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 432 r  n/666,124  ter .    ds:presente P3 + enclítico monosílabo
SFX 432 er  é/125  ver  .    ds:presente P3 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 432 er  e/666,124  ver .    ds:presente P3 + enclítico monosílabo
SFX 432 acer  án/125  facer    .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 432 cer  n/666,124  facer   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 432 er  en  poñer   .    ds:presente P6
SFX 432 oñer  óñen/666,124,125  poñer .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 432 er  eñen  ter   .    ds:presente P6
SFX 432 er  éñen/666,124,125  ter    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 432 er  én/125  ver  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 432 er  en/666,124  ver    .    ds:presente P6 + enclítico 
monosílabo

# entrevir (entrever) previr (prever) revir (rever)
SFX 435 Y  2   #Compostos de ver 
SFX 435 ir  ín/121  vir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 435 ir  in/666,120  vir    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo

# cáber fácer háber póder póñer prácer quérer sáber tráer váler
SFX 440 Y  26   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 440 er  o/666,120,121  [^ábcl]er   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 440 ler  llo/666,120,121  váler    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 440 cer  go/666,120,121  fácer    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 440 cer  zo/666,120,121  [^f]ácer   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 440 ber  ibo/666,120,121  cáber    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 440 er  io/666,120,121  tráer .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 440 áber  éi/666,121  [hs]áber   .    ds:presente P1 + 
enclítico polisílabo
SFX 440 er  io/666,120,121  [á]er .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 440 r  s/666,122,123  [^bcñ]er    .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 440 cer  s/666,123  fácer   .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 440 r  s/666,122,123  [^f]ácer    .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 440 ber  s/666,123  háber   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 440 r  s/666,122,123  [^h]áber    .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 440 ñer  s/666,123  póñer  .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 440 er  e/666,124,125  [^bcñts]er   .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 440 cer  i/666,125  fácer   .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 440 er  e/666,124,125  [^f]ácer    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 440 áber  á/666,125  háber .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 440 ber  i/666,125  háber   .    ds:presente impersoal + 
enclítico polisílabo
SFX 440 er  e/666,124,125  [^h]áber    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 440 ñer  n/666,125  póñer  .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 440 r  n/666,124,125  [^bcts]er    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 440 ber  án/666,125  háber  .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 440 r  n/666,124,125  [^h]áber    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 440 cer  n/666,125  fácer   .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 440 r  n/666,124,125  [^f]ácer    .    ds:presente P6 + 
enclítico

# abstíver afíxer antepúxer apúxer arrepúxer atíver compúxer contíver 
contrafíxer contrapúxer cóuber depúxer desafíxer 
# desapúxer descompúxer desfíxer detíver dispúxer empúxer entretíver 
expúxer fíxer hóuber impúxer indispúxer interpúxer 
# mantíver obtíver opúxer pospúxer predispúxer presupúxer propúxer 
próuger púider púxer quíxer rarefíxer recompúxer refíxer 
#reimpúxer repúxer retíver satisfíxer sobreexpúxer sostíver sóuber 
subexpúxer superpúxer supúxer tíver traspúxer tróuxer 
# tumefíxer váler xustapúxer 
SFX 441 Y  2   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 441 r  n/666,120,121  [^l]er  .    ds:pretérito P1 + enclítico
SFX 441 er  o/666,124,125  [^l]er .    ds:pretérito P3 + enclítico

# abstéñer afáger antepóñer apóñer arrepóñer atéñer cáiber 
compóñer contéñer 
# contrafáger contrapóñer depóñer desafáger desapóñer decompóñer 
desfáger detéñer dispóñer 
# empóñer entretéñer entrevéxer expóñer fáger háxer impóñer 
indispóñer interpóñer mantéñer obtéñer 
# opóñer póider póñer pospóñer prácer predispóñer presupóñer 
prevéxer propóñer provéxer 
# quéirer rarefáger recompóñer refáger reimpóñer repóñer retéñer 
revéxer sáiber satisfáger sobreexpóñer # sobrepoñer# 
# sostéñer subexpóñer superpóñer supóñer téñer tráer traspóñer 
tumefáger váller véxer xustapóñer
SFX 442 Y  8   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 442 er  o/666,120,121  áger  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 442 er  o/666,120,121  [éó]ñer   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 442 er  a/666,120,121,124,125  [^cáó]er    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 442 cer  za/666,120,121,124,125  cer  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 442 er  ia/666,120,121,124,125  [áó]er    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 442 er  as/666,122,123  [^cáó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 442 er  zas/666,122,123  cer  .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 442 er  ias/666,122,123  [áó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico


# ------------ REGRAS VERBOS PÓR E COMPOSTOS----------------
# pór/350 e por/351
# compostos de pór: pospor/350,351

# antepor apor arrepor ... 
SFX 450 Y  3   #Verbo pór e compostos
SFX 450 r  r/124  [^ó]r  .    ds:infinitivo P3 / P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 450 or  ór/666,125  [^ó]r  .    ds:infinitivo P3 / P6 + 
enclítico polisílabo 
SFX 450 r  r/124,125  ór .    ds:infinitivo P3 / P6 [ + enclítico]

SFX 451 Y  45   #Verbo pór e compostos
SFX 451 r  ndo  or .    ds:xerundio
SFX 451 or  óndo/666,124,125  or .    ds:xerundio + enclítico
SFX 451 r  mos  or .    ds:presente P4
SFX 451 or  ómos/666,126,127  or .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 451 r  ndes  or    .    ds:presente P5
SFX 451 or  óndes/666,128,129  or .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 451 or  uña  or    .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 451 or  úña/666,120,121,124,125  or .    ds:copretérito P1 / P3 
+ enclítico
SFX 451 or  uñas  or   .    ds:copretérito P2
SFX 451 or  úñas/666,122,123  or .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 451 or  uñamos  or  .    ds:copretérito P4
SFX 451 or  uñámos/666,126,127  or    .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 451 or  uñades  or  .    ds:copretérito P5
SFX 451 or  uñádes/666,128,129  or    .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 451 or  uñan  or   .    ds:copretérito P6
SFX 451 or  úñan/666,124,125  or .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 451 0  ei/120  or   .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 451 0  éi/666,121  or .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 451 0  ás/123  or   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 451 0  as/666,122  or .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 451 0  á/125  or   .    ds:futuro P3 + enclítico polisílabo]
SFX 451 0  a/666,124  or  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo 
SFX 451 0  emos  or    .    ds:futuro P4
SFX 451 0  émos/666,126,127  or  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 451 0  edes  or    .    ds:futuro P5
SFX 451 0  édes/666,128,129  or  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 451 0  án/125  or   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 451 0  an/666,124  or .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 451 0  ía/120,121,124,125  or .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 451 0  ías/122,123  or    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 451 0  iamos  or    .    ds:pospretérito P4
SFX 451 0  iámos/666,126,127  or .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 451 0  iades  or    .    ds:pospretérito P5
SFX 451 0  iádes/666,128,129  or .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 451 0  ían/124,125  or    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 451 0  es  or .    ds:infinitivo P2
SFX 451 0  óres/666,122,123  or  .    ds:infinitivo P2 + enclítico
SFX 451 0  mos  or .    ds:infinitivo P4
SFX 451 0  órmos/666,126,127  or .    ds:infinitivo P4 + enclítico
SFX 451 0  des  or .    ds:infinitivo P5
SFX 451 0  órdes/666,128,129  or .    ds:infinitivo P5 + enclítico
SFX 451 0  en  or .    ds:infinitivo P6
SFX 451 0  óren/666,124,125  or  .    ds:infinitivo P6 + enclítico
SFX 451 r  nde  or .    ds:imperativo P5
SFX 451 r  ónde/666,128,129  or  .    ds:imperativo P5 + enclítico

# Conxugación impersoal / defectiva en construción intransitiva

# defectivos: acaecer acaer acontecer aquecer atanguer competer ocorrer suceder
# acaecer/360
# acaécer/666,361
SFX 460 Y  39   
SFX 460 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 460 er  éndo/666,124,125  er .    ds:xerundio + enclítico
SFX 460 er  ido/10,14  er .    ds:participio
SFX 460 r  r/124  er    .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 460 er  ér/666,125  er    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 460 er  ía/120,121,124,125  er    .    ds:copretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 460 er  ían/124,125  er    .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 460 0  a/666,122,124  er    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 460 0  á/123,125  er .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 460 0  an/666,124  er .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 460 0  án/125  er   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 460 0  ía/120,121,124,125  er .    ds:pospretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 460 0  ían/122,123,124,125  er    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 460 er  a  [^cuao]er  .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 460 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 460 guer  ga  guer   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 460 quer  ca  quer   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 460 er  ia   [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 460 er  an  [^cuao]er .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 460 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 460 er  gan  guer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 460 er  can  quer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 460 er  ian  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 460 er  e  er .    ds:presente P3
SFX 460 r  n  er  .    ds:presente P6
SFX 460 er  eu/124  er   .    ds: pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 460 er  éu/666,125  er    .    ds: pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 460 0  on  er .    ds: pretérito P6
SFX 460 er  éron/666,124,125  er .    ds: pretérito P6 + enclítico
SFX 460 0  a  er  .    ds: antepretérito P3
SFX 460 er  éra/666,120,121,124,125  er  .    ds: antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 460 0  an  er .    ds: antepretérito P6
SFX 460 er  éran/666,124,125  er .    ds: antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 460 r  se  er .    ds: subxuntivo pretérito P3
SFX 460 er  ése/666,120,121,124,125  er  .    ds: subxuntivo 
pretérito P3 + enclítico
SFX 460 r  sen  er .    ds: subxuntivo pretérito P6
SFX 460 er  ésen/666,124,125  er .    ds: subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 460 0  en  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 460 er  éren/666,124,125  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico

SFX 461 Y  12   #C2 con cambio de acento na raíz 
SFX 461 er  e/666,124,125  er   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 461 r  n/666,124,125  er    .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 461 er  a/666,120,121  [^cuáó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 461 cer  za/666,120,121,124,125  cer  .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 461 guer  ga/666,120,121,124,125  guer .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 461 quer  ca/666,120,121,124,125  quer .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 461 er  ia/666,120,121,124,125  [áó]er    .    ds:subxuntivo 
presente P3 + enclítico
SFX 461 er  an/666,124,125  [^cuáó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 461 cer  zan/666,124,125  cer .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 461 guer  gan/666,124,125  guer    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 461 quer  can/666,124,125  quer    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 461 er  ian/666,124,125  [áó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


#defectivos converxer e expeler ############# revisar expelen presente P6
#converxer/362
#convérxer/666,363
SFX 462 Y  81   #Segunda conxugación regular
SFX 462 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 462 er  éndo/666,124,125  er .    ds:xerundio + enclítico
SFX 462 er  ido/10,14  er .    ds:participio
SFX 462 r  r/124  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 462 er  ér/666,125  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 462 r  mos  er .    ds:presente P4 / pretérito P4
SFX 462 er  émos/666,126,127  er .    ds:presente P4 / pretérito P4 
+ enclítico
SFX 462 r  des  er .    ds:presente P5
SFX 462 er  édes/666,128,129  er .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 462 er  ía/120,121,124,125  er    .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 462 er  ías/122,123  er    .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 462 er  iamos  [^ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 462 er  iámos/666,126,127  [^ao]er  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 462 er  ïamos  [ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 462 er  ïámos/666,126,127  [ao]er  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 462 er  iades  [^ao]er .    ds:copretérito P5
SFX 462 er  iádes/666,128,129  [^ao]er  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 462 er  ïades  [ao]er ds:copretérito P5
SFX 462 er  ïádes/666,128,129  [ao]er  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 462 er  ían/124,125  er    .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 462 0  ei/120  er   .    ds:futuro P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 462 0  éi/666,121  er .    ds:futuro P1 + enclítico
SFX 462 0  as/666,122  er .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo 
SFX 462 0  ás/123  er   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 462 0  a/666,122,124  er    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 462 0  á/123,125  er .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 462 0  emos  er    .    ds:futuro P4
SFX 462 0  émos/666,126,127  er  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 462 0  edes  er    .    ds:futuro P5
SFX 462 0  édes/666,122,123  er  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 462 0  an/666,124  er .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 462 0  án/125  er   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 462 0  ía/120,121,124,125  er .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 462 0  ías/122,123  er    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 462 0  iamos  er    .    ds:pospretérito P4
SFX 462 0  iámos/666,126,127  er .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 462 0  iades  er    .    ds:pospretérito P5
SFX 462 0  iádes/666,128,129  er .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 462 0  ían/122,123,124,125  er    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 462 r  de  er .    ds:imperativo P5
SFX 462 er  éde/666,128,129  er  .    ds:imperativo P5 + enclítico
SFX 462 r  n  er  .    ds:presente P6
SFX 462 er  ín/121  er   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 462 er  in/666,120  er .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 462 er  iches  [^ao]er .    ds: pretérito P2
SFX 462 er  íches  [ao]er .    ds: pretérito P2
SFX 462 er  íches/666,122,123  er .    ds: pretérito P2 + enclítico
SFX 462 er  eu/124  er   .    ds: pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 462 er  éu/666,125  er    .    ds: pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 462 r  mos  er .    ds: pretérito P4
SFX 462 er  émos/666,126,127  er .    ds: pretérito P4 + enclítico
SFX 462 r  stes  er    .    ds: pretérito P5
SFX 462 er  éstes/666,128,129  er .    ds: pretérito P5 + enclítico
SFX 462 0  on  er .    ds: pretérito P6
SFX 462 er  éron/666,124,125  er .    ds: pretérito P6 + enclítico
SFX 462 0  a  er  .    ds: antepretérito P1 / P3
SFX 462 er  éra/666,120,121,124,125  er  .    ds: antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 462 0  as  er .    ds: antepretérito P2
SFX 462 er  éras/666,122,123  er .    ds: antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 462 0  amos  er    .    ds: antepretérito P4
SFX 462 0  ámos/666,126,127  er  .    ds: antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 462 0  ades  er    .    ds: antepretérito P5
SFX 462 0  ádes/666,128,129  er  .    ds: antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 462 0  an  er .    ds: antepretérito P6
SFX 462 er  éran/666,124,125  er .    ds: antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 462 r  se  er .    ds: subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 462 er  ése/666,120,121,124,125  er  .    ds: subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 462 r  ses  er .    ds: subxuntivo pretérito P2
SFX 462 er  éses/666,122,123  er .    ds: subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 462 er  ésemos/126,127  er  .    ds: subxuntivo pretérito P4 [ 
+ enclítico]
SFX 462 er  ésedes/128,129  er  .    ds: subxuntivo pretérito P5 [ 
+ enclítico]
SFX 462 r  sen  er .    ds: subxuntivo pretérito P6
SFX 462 er  ésen/666,124,125  er .    ds: subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 462 0  es  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 462 er  éres/666,122,123  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P2 + enclítico
SFX 462 0  mos  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 462 er  érmos/666,126,127  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 462 0  des  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 462 er  érdes/666,128,129  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 462 0  en  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 462 er  éren/666,124,125  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico

SFX 463 Y  1   #C2 con cambio de acento na raíz 
SFX 463 r  n/666,124,125  er    .    ds:presente P6 + enclítico

# defectivo pracer
# pracer/320,321,322,323,326,327,328,329
# prácer/666,340,342
# prouguer/666,323,324,325
# próuger/666,341

# pracer/364
# prouguer/666,365
# prácer/666,366
# próuger/666,367

# pracer 
SFX 464 Y  21   
SFX 464 r  r/124  er    .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 464 er  ér/666,125  er    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 464 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 464 er  éndo/666,124,125  er .    ds:xerundio + enclítico
SFX 464 er  ido/10,14  er .    ds:participio
SFX 464 er  e  cer .    ds:presente P3
SFX 464 r  n  cer .    ds:presente P6
SFX 464 0  en  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 464 er  éren/666,124,125  er .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico
SFX 464 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P3 
SFX 464 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 464 0  a/666,124  r  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 464 0  á/125  r    .    ds:futuro P3 [+ enclítico polisílabo]
SFX 464 0  an/666,124  r  .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 464 0  án/125  r   .    ds:futuro P6 [+ enclítico polisílabo]
SFX 464 0  ía/120,121,124,125  r .    ds:pospretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 464 0  ían/124,125  r .    ds:pospretérito P6 [ + enclítico]
SFX 464 er  ía  [^s]er  .    ds:copretérito P3
SFX 464 er  ía/666,120,121,124,125  [^s]er    .    ds:copretérito 
P3 + enclítico
SFX 464 er  ían  [^s]er  .    ds:copretérito P6
SFX 464 er  ían/666,124,125  [^s]er    .    ds:copretérito P6 + 
enclítico

# prouguer 
SFX 465 Y  15   #2C irregular subxuntivo futuro
SFX 465 r  r/124  r    .    ds:subxuntivo futuro P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 465 er  ér/666,125  er    .    ds:subxuntivo futuro P3 + 
enclítico polisílabo 
SFX 465 0  en  r  .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 465 er  éren/666,124,125  er .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico
SFX 465 guer  go  guer   .    ds:pretérito P3
SFX 465 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 465 er  éron/666,124,125  er .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 465 0  a  r  .    ds:antepretérito P3
SFX 465 er  éra/666,120,121,124,125  er  .    ds:antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 465 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 465 er  éran/666,124,125  er .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 465 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P3
SFX 465 er  ése/666,120,121,124,125  er  .    ds:subxuntivo 
pretérito P3 + enclítico
SFX 465 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 465 er  ésen/666,124,125  er .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico

# prácer
SFX 466 Y  3   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 466 cer  za/666,120,125  cer  .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 466 er  e/666,124,125  [^f]ácer    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 466 r  n/666,124,125  [^f]ácer    .    ds:presente P6 + 
enclítico

# próuger 
SFX 467 Y  1   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 467 er  o/666,124,125  [^l]er .    ds:pretérito P3 + enclítico

# decer infinitivo xerundio presente P4 presente P5
SFX 468 Y  8   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 468 r  r/124  decer  .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 468 er  ér/666,125  decer   .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 468 r  ndo  decer   .    ds:xerundio
SFX 468 er  éndo/666,124,125  decer    .    ds:xerundio + enclítico
SFX 468 r  mos  decer   .    ds:presente P4
SFX 468 er  émos/666,126,127  decer    .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 468 r  des  decer   .    ds:presente P5
SFX 468 er  édes/666,128,129  decer    .    ds:presente P5 + 
enclítico

# impersoais: amañecer amencer anoitecer atardecer chover estrelecer
# amañecer/370
# amañécer/666,371
SFX 470 Y  39   
SFX 470 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 470 er  éndo/666,104,105  er .    ds:xerundio + enclítico
SFX 470 er  ido/10,14  er .    ds:participio
SFX 470 r  r/104  er    .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 470 er  ér/666,105  er    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 470 er  ía/120,121,104,105  er    .    ds:copretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 470 er  ían/104,105  er    .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 470 0  a/666,122,104  er    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 470 0  á/123,105  er .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 470 0  an/666,104  er .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 470 0  án/105  er   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 470 0  ía/120,121,104,105  er .    ds:pospretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 470 0  ían/122,123,104,105  er    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 470 er  a  [^cuao]er  .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 470 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 470 guer  ga  guer   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 470 quer  ca  quer   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 470 er  ia   [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 470 er  an  [^cuao]er .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 470 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 470 er  gan  guer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 470 er  can  quer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 470 er  ian  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 470 er  e  er .    ds:presente P3
SFX 470 r  n  er  .    ds:presente P6
SFX 470 er  eu/104  er   .    ds: pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 470 er  éu/666,105  er    .    ds: pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 470 0  on  er .    ds: pretérito P6
SFX 470 er  éron/666,104,105  er .    ds: pretérito P6 + enclítico
SFX 470 0  a  er  .    ds: antepretérito P3
SFX 470 er  éra/666,120,121,104,105  er  .    ds: antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 470 0  an  er .    ds: antepretérito P6
SFX 470 er  éran/666,104,105  er .    ds: antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 470 r  se  er .    ds: subxuntivo pretérito P3
SFX 470 er  ése/666,120,121,104,105  er  .    ds: subxuntivo 
pretérito P3 + enclítico
SFX 470 r  sen  er .    ds: subxuntivo pretérito P6
SFX 470 er  ésen/666,104,105  er .    ds: subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 470 0  en  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 470 er  éren/666,104,105  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico

SFX 471 Y  12   #C2 con cambio de acento na raíz 
SFX 471 er  e/666,104,105  er   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 471 r  n/666,104,105  er    .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 471 er  a/666,120,121  [^cuáó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 471 cer  za/666,120,121,104,105  cer  .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 471 guer  ga/666,120,121,104,105  guer .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 471 quer  ca/666,120,121,104,105  quer .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 471 er  ia/666,120,121,104,105  [áó]er    .    ds:subxuntivo 
presente P3 + enclítico
SFX 471 er  an/666,104,105  [^cuáó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 471 cer  zan/666,104,105  cer .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 471 guer  gan/666,104,105  guer    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 471 quer  can/666,104,105  quer    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 471 er  ian/666,104,105  [áó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


# ---------------- REGRAS VERBOS DA SEGUNDA CONXUGACIÓN -------------------
# en construción pronominal

# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
# Paradigma dos verbos regulares
#    varrer/210,212,212 e várrer/666,215
# Os verbos ler e crer son parcialmente irregulares na 1ª, 2ª e 3ª PS 
# e 3ª PP do Presente de Indicativo e na 1ª PS do Pretérito de Indicativo
# Os compostos de ler e crer e o sobreser presentan a mesma iregularidade
# aínda que varía a acentuación por ser os primeiros monosílabo.
#    ler/210,212,213 e lér/666,215
#    reler/210,212,214 e relér/666,215
#Segunda conxugación regular en construción pronominal
SFX 510 Y  91   #Segunda conxugación regular
SFX 510 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 510 er  éndo/666,134,135  er .    ds:xerundio + enclítico
SFX 510 er  ido/10,14  [^ao]er   .    ds:participio
SFX 510 er  ído/10,14  [ao]er   .    ds:participio
SFX 510 r  r/134  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 510 er  ér/666,135  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 510 r  mos  er .    ds:presente P4 / pretérito P4
SFX 510 er  émos/666,136,137  er .    ds:presente P4 / pretérito P4 
+ enclítico
SFX 510 r  des  er .    ds:presente P5
SFX 510 er  édes/666,138,139  er .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 510 er  ía/130,131,134,135  er    .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 510 er  ías/132,133  er    .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 510 er  iamos  [^ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 510 er  iámos/666,136,137  [^ao]er  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 510 er  ïamos  [ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 510 er  ïámos/666,136,137  [ao]er  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 510 er  iades  [^ao]er .    ds:copretérito P5
SFX 510 er  iádes/666,138,139  [^ao]er  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 510 er  ïades  [ao]er ds:copretérito P5
SFX 510 er  ïádes/666,138,139  [ao]er  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 510 er  ían/134,135  er    .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 510 0  ei/130  er   .    ds:futuro P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 510 0  éi/666,131  er .    ds:futuro P1 + enclítico
SFX 510 0  as/666,132  er .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo 
SFX 510 0  ás/133  er   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 510 0  a/666,132,134  er    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 510 0  á/133,135  er .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 510 0  emos  er    .    ds:futuro P4
SFX 510 0  émos/666,136,137  er  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 510 0  edes  er    .    ds:futuro P5
SFX 510 0  édes/666,132,133  er  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 510 0  an/666,134  er .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 510 0  án/135  er   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 510 0  ía/130,131,134,135  er .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 510 0  ías/132,133  er    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 510 0  iamos  er    .    ds:pospretérito P4
SFX 510 0  iámos/666,136,137  er .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 510 0  iades  er    .    ds:pospretérito P5
SFX 510 0  iádes/666,138,139  er .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 510 0  ían/132,133,134,135  er    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 510 er  a  [^cuaos]er .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 510 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 510 guer  ga  guer   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 510 quer  ca  quer   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 510 er  a  [^e]ser   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 510 er  ea  sobreser  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 510 er  ia   [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 510 er  as  [^cuaos]er .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 510 cer  zas  cer   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 510 guer  gas  guer  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 510 quer  cas  quer  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 510 er  as  [^e]ser  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 510 er  eas  sobreser .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 510 er  ias  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 510 er  amos  [^cuaos]er    .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 510 er  ámos/666,136,137  [^cuao]er  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 510 cer  zamos  cer  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 510 cer  zámos/666,136,137  cer    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 510 guer  gamos  guer .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 510 guer  gámos/666,136,137  guer   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 510 quer  camos  quer .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 510 quer  cámos/666,136,137  quer   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 510 er  amos  [^e]ser .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 510 er  ámos/666,136,137  [^e]ser   .    ds:subxuntivo presente 
P4
SFX 510 er  eamos  sobreser    .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 510 er  eámos/666,136,137  sobreser  .    ds:subxuntivo presente 
P4
SFX 510 er  iamos  [ao]er .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 510 er  iámos/666,136,137  [ao]er   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 510 er  ades  [^cuaos]er    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 510 er  ádes/666,138,139  [^cuao]er  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico 
SFX 510 cer  zades  cer  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 510 cer  zádes/666,138,139  cer    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 510 guer  gades  guer .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 510 guer  gádes/666,138,139  guer   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 510 quer  cades  quer .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 510 quer  cádes/666,138,139  quer   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 510 er  ades  [^e]ser .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 510 er  ádes/666,138,139  [^e]ser   .    ds:subxuntivo presente 
P4
SFX 510 er  eades  sobreser    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 510 er  eádes/666,138,139  sobreser  .    ds:subxuntivo presente 
P5
SFX 510 er  iades  [ao]er .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 510 er  iádes/666,138,139  [ao]er   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 510 er  an  [^cuaos]er .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 510 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 510 er  gan  guer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 510 er  can  quer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 510 er  an  [^e]ser  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 510 er  ean  sobreser .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 510 er  ian  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 510 r  de  er .    ds:imperativo P5
SFX 510 er  éde/666,138,139  er  .    ds:imperativo P5 + enclítico

SFX 511 Y  10   #C2 regular
SFX 511 er  o  [^cuao]er  .    ds:presente P1
SFX 511 cer  zo  cer    .    ds:presente P1
SFX 511 guer  go  guer   .    ds:presente P1
SFX 511 quer  co  quer   .    ds:presente P1
SFX 511 er  io  [ao]er   .    ds:presente P1
SFX 511 r  s  er  .    ds:presente P2
SFX 511 er  e  er .    ds:presente P3
SFX 511 r  n  er  .    ds:presente P6
SFX 511 er  ín/131  er   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 511 er  in/666,130  er .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo

SFX 512 Y  37   #Segunda conxugación regular
SFX 512 er  iches  [^ao]er .    ds: pretérito P2
SFX 512 er  íches  [ao]er .    ds: pretérito P2
SFX 512 er  íches/666,132,133  er .    ds: pretérito P2 + enclítico
SFX 512 er  eu/134  er   .    ds: pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 512 er  éu/666,135  er    .    ds: pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 512 r  mos  er .    ds: pretérito P4
SFX 512 er  émos/666,136,137  er .    ds: pretérito P4 + enclítico
SFX 512 r  stes  er    .    ds: pretérito P5
SFX 512 er  éstes/666,138,139  er .    ds: pretérito P5 + enclítico
SFX 512 0  on  er .    ds: pretérito P6
SFX 512 er  éron/666,134,135  er .    ds: pretérito P6 + enclítico
SFX 512 0  a  er  .    ds: antepretérito P1 / P3
SFX 512 er  éra/666,130,131,134,135  er  .    ds: antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 512 0  as  er .    ds: antepretérito P2
SFX 512 er  éras/666,132,133  er .    ds: antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 512 0  amos  er    .    ds: antepretérito P4
SFX 512 0  ámos/666,136,137  er  .    ds: antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 512 0  ades  er    .    ds: antepretérito P5
SFX 512 0  ádes/666,138,139  er  .    ds: antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 512 0  an  er .    ds: antepretérito P6
SFX 512 er  éran/666,134,135  er .    ds: antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 512 r  se  er .    ds: subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 512 er  ése/666,130,131,134,135  er  .    ds: subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 512 r  ses  er .    ds: subxuntivo pretérito P2
SFX 512 er  éses/666,132,133  er .    ds: subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 512 er  ésemos/136,137  er  .    ds: subxuntivo pretérito P4 [ 
+ enclítico]
SFX 512 er  ésedes/138,139  er  .    ds: subxuntivo pretérito P5 [ 
+ enclítico]
SFX 512 r  sen  er .    ds: subxuntivo pretérito P6
SFX 512 er  ésen/666,134,135  er .    ds: subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 512 0  es  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 512 er  éres/666,132,133  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P2 + enclítico
SFX 512 0  mos  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 512 er  érmos/666,136,137  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 512 0  des  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 512 er  érdes/666,138,139  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 512 0  en  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 512 er  éren/666,134,135  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico

SFX 513 Y  10   #Verbo ler ou crer
SFX 513 r  o  er  .    ds:presente P1
SFX 513 er  éo/666,130,131  er  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 513 r  s/132  er    .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 513 er  és/666,133  er    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 513 er  e/134  er   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 513 er  é/666,135  er .    ds:presente P3 + enclítico polisílabo
SFX 513 r  n/134  er    .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 513 er  én/666,135  er .    ds:presente P6 + enclítico polisílabo
SFX 513 er  in/130  er   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 513 er  ín/666,131  er    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo]

SFX 514 Y  13   #Reler, trasler e descrer
SFX 514 r  o  er  .    ds:presente P1
SFX 514 er  éo/666,130,131  er  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 514 er  és/133  er  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 514 er  es/666,132  er .    ds:presente P2 + enclítico monosílabo
SFX 514 er  é/135  er   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 514 er  e/666,134  er .    ds:presente P3 + enclítico monosílabo
SFX 514 er  én/135  er  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 514 er  en/666,134  er .    ds:presente P6 + enclítico monosílabo
SFX 514 er  ín/131  er  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 514 er  in/666,130  er .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 514 er  éa/666,100,110,111  er    .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 514 er  éas/666,100,110,111  er    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 514 er  éan/666,100,110,111  er    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

SFX 515 Y  23   #C2 con cambio de acento na raíz 
SFX 515 er  o/666,130,131  [^cuáó]er   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 515 cer  zo/666,130,131  cer  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 515 guer  go/666,130,131  guer .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 515 quer  co/666,130,131  quer .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 515 er  io/666,130,131  [áó]er    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 515 r  s/666,132,133  er    .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 515 er  e/666,134,135  er   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 515 r  n/666,134,135  er    .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 515 er  a/666,130,131  [^cuáó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 515 cer  za/666,130,131,134,135  cer  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 515 guer  ga/666,130,131,134,135  guer .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 515 quer  ca/666,130,131,134,135  quer .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 515 er  ia/666,130,131,134,135  [áó]er    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 515 er  as/666,132,133  [^cuáó]er  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 515 cer  zas/666,132,133  cer .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 515 guer  gas/666,132,133  guer    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 515 quer  cas/666,132,133  quer    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 515 er  ias/666,132,133  [áó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 515 er  an/666,134,135  [^cuáó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 515 cer  zan/666,134,135  cer .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 515 guer  gan/666,134,135  guer    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 515 quer  can/666,134,135  quer    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 515 er  ian/666,134,135  [áó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


# ---------------- VERBOS IRREGULARES DA SEGUNDA CONXUGACIÓN ----------------
# pronominal

# No .dic inclúense varios lemas para cubrir as ditintas raíces dos verbos 
# irregulares así como as variacións de acentuación para cada unha delas.
# caber, saber, haber, poder, querer, facer, ter, poñer, pracer, traer,
# valer, ver e ser
# prover e un verbo especial que nos tempos de perfecto é regular e 
# nos demáis irregular como ver

# abster afacer antepoñer ...
SFX 520 Y  19   # C-II Formas Nominais irregular
SFX 520 r  r/134  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 520 er  ér/666,135  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 520 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 520 er  éndo/666,134,135  er .    ds:xerundio + enclítico
SFX 520 er  ido/10,14  [^cñavs]er .    ds:participio
SFX 520 acer  eito/10,14  facer  .    ds:participio
SFX 520 er  ido/10,14  [^f]acer  .    ds:participio
SFX 520 oñer  osto/10,14  poñer .    ds:participio
SFX 520 er  ído/10,14  aer    .    ds:participio
SFX 520 er  isto/10,14  ver    .    ds:participio
SFX 520 er  ido/10,14  ser .    ds:participio
SFX 520 0  es  r  .    ds:infinitivo P2
SFX 520 er  éres/666,132,133  er .    ds:infinitivo P2 + enclítico
SFX 520 0  mos  r .    ds:infinitivo P4
SFX 520 er  érmos/666,136,137  er .    ds:infinitivo P4 + enclítico
SFX 520 0  des  r .    ds:infinitivo P5
SFX 520 er  érdes/666,138,139  er .    ds:infinitivo P5 + enclítico
SFX 520 0  en  r  .    ds:infinitivo P6
SFX 520 er  éren/666,134,135  er .    ds:infinitivo P6 + enclítico

# abster afacer antepoñer ...
SFX 521 Y  25   #C-II irregular
SFX 521 er  o  [^abclvts]er    .    ds:presente P1
SFX 521 er  on/130  ser  .    ds:presente P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 521 er  ón/666,131  ser    .    ds:presente P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 521 er  eño  ter   .    ds:presente P1
SFX 521 er  éño/666,130,131  ter .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 521 er  exo  ver    .    ds:presente P1
SFX 521 er  éxo/666,130,131  ver .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 521 er  lo  valer   .    ds:presente P1
SFX 521 cer  go  facer   .    ds:presente P1
SFX 521 cer  zo  [^f]acer .    ds:presente P1
SFX 521 aber  aibo  caber .    ds:presente P1
SFX 521 aber  ei/130  [hs]aber   .    ds:presente P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 521 er  io  [a]er   .    ds:presente P1
SFX 521 r  mos  [^s]er   .    ds:presente P4
SFX 521 er  émos/666,136,137  [^s]er   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 521 er  omos  ser   .    ds:presente P4
SFX 521 er  ómos/666,136,137  ser .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 521 r  des  [^st]er  .    ds:presente P5
SFX 521 er  édes/666,138,139  [^st]er   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 521 er  odes  ser   .    ds:presente P5
SFX 521 er  ódes/666,138,139  ser .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 521 er  endes  ter   .    ds:presente P5
SFX 521 er  éndes/666,138,139  ter    .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 521 er  edes  ter   .    ds:presente P5
SFX 521 er  édes/666,138,139  ter .    ds:presente P5 + enclítico

# caber facer haber poder poñer pracer querer saber ser eser érer ter traer 
valer e ver
SFX 522 Y  38   #C-II irregular facer haber poñer ser ter ver 
SFX 522 r  s  [^rñbcvts]er    .    ds:presente P2
SFX 522 r  s  [^é]rer   .    ds:presente P2
SFX 522 ser  s/132  eser  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 rer  s/666,133  érer   .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 522 r  s/132  ter   .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 er  és/666,133  ter    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 522 r  s/132  ver   .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 er  és/666,133  ver    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 522 cer  s/132  facer .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 r  s  [^f]acer   .    ds:presente P2
SFX 522 ber  s/132  haber .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 r  s  [^h]aber   .    ds:presente P2
SFX 522 ñer  s/132  poñer    .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 er  e  [^ñbcvts]er    .    ds:presente P3
SFX 522 rer  0/134,135  érer   .    ds:presente P3 [ + enclítico]
SFX 522 er  en/134  ter  .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 er  én/666,135  ter    .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 522 er  e/134  ver   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 er  é/666,135  ver    .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 522 cer  i/134  facer .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 er  e  [^f]acer  .    ds:presente P3
SFX 522 aber  a/134  haber .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 aber  á/666,135  haber  .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 522 ber  i/134  haber .    ds:presente impersoal [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 er  e  [^h]aber  .    ds:presente P3
SFX 522 oñer  on/134  poñer   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 r  n  [^bcvts]er  .    ds:presente P6
SFX 522 er  on/130,134  ser    .    ds:presente P1 / P6 [ + 
enclítico monosílabo]
SFX 522 er  ón/666,131,135  ser  .    ds:presente P1 / P6 + 
enclítico polisílabo
SFX 522 er  eñen  ter   .    ds:presente P6
SFX 522 er  éñen/666,134,135  ter    .    ds:presente P6+ 
enclítico
SFX 522 er  en/134  ver  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 er  én/666,135  ver    .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 522 cer  n/134  facer .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 r  n  [^f]acer   .    ds:presente P6
SFX 522 ber  n/134  haber .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 522 aber  án/666,133,135  haber    .    ds:presente P6 + 
enclítico polisílabo
SFX 522 r  n  [^h]aber   .    ds:presente P6

# abstiver afixer antepuxer apoñer apuxer arrepuxer ativer compuxer contiver 
contrafixer contrapuxer couber 
# depuxer desafixer desapuxer descompuxer desfixer detiver dispuxer empuxer 
entretiver entrevir expuxer 
# fixer for houber impuxer indispuxer interpuxer mantiver obtiver opuxer 
pospuxer predispuxer presupuxer 
# previr propuxer prouguer prover puider puxer quixer rarefixer recompuxer 
refixer reimpuxer repuxer retiver revir 
# satisfixer sobreexpuxer sostiver souber subexpuxer superpuxer supuxer tiver 
traspuxer trouxer tumefixer vir xustapuxer 
SFX 523 Y  15   #2C irregular subxuntivo futuro
SFX 523 r  r/130,134  r  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 [ + 
enclítico monosílabo]
SFX 523 er  ér/666,131,135  er  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico polisílabo 
SFX 523 ir  ír/666,131,135  ir  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 523 0  es  r  .    ds:subxuntivo futuro P2
SFX 523 er  éres/666,132,133  er .    ds:subxuntivo futuro P2 + 
enclítico
SFX 523 ir  íres/666,132,133  ir .    ds:subxuntivo futuro P2 + 
enclítico
SFX 523 0  mos  r .    ds:subxuntivo futuro P4
SFX 523 er  érmos/666,136,137  er .    ds:subxuntivo futuro P4 + 
enclítico
SFX 523 ir  írmos/666,136,137  ir .    ds:subxuntivo futuro P4 + 
enclítico
SFX 523 0  des  r .    ds:subxuntivo futuro P5
SFX 523 er  érdes/666,138,139  er .    ds:subxuntivo futuro P5 + 
enclítico
SFX 523 ir  írdes/666,138,139  ir .    ds:subxuntivo futuro P5 + 
enclítico
SFX 523 0  en  r  .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 523 er  éren/666,134,135  er .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico
SFX 523 ir  íren/666,134,135  ir .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico

# abstiver afixer antepuxer apuxer arrepuxer ativer compuxer contiver 
contrafixer contrapuxer couber depuxer 
# desafixer desapuxer descompuxer desfixer detiver dispuxer empuxer entretiver 
entrevir expuxer fixer for houber 
# impuxer indispuxer interpuxer mantiver obtiver opuxer pospuxer predispuxer 
presupuxer previr propuxer prouguer 
# puider puxer quixer rarefixer recompuxer refixer reimpuxer repuxer retiver 
revir satisfixer sobreexpuxer sostiver 
# souber subexpuxer superpuxer supuxer tiver traspuxer trouxer tumefixer valer 
vir xustapuxer 
SFX 524 Y  62   #2C irregular
SFX 524 r  ches  [^l]er  .    ds:pretérito P2
SFX 524 er  éches/666,132,133  [^l]er   .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 524 er  iches  valer  .    ds:pretérito P2
SFX 524 er  íches/666,132,133  valer   .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 524 ir  iches  vir   .    ds:pretérito P2
SFX 524 ir  íches/666,132,133  vir    .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 524 or  uches  for   .    ds:pretérito P2
SFX 524 or  úches/666,132,133  for    .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 524 er  o  [^lu]er   .    ds:pretérito P3
SFX 524 guer  go  guer   .    ds:pretérito P3
SFX 524 er  eu/134  valer .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 524 er  éu/666,135  valer   .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 524 ir  iu/134  vir  .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 524 ir  íu/666,135  vir    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 524 r  i/134  for   .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 524 or  ói/666,135  for    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 524 r  mos  r .    ds:pretérito P4
SFX 524 or  ómos/666,136,137  or .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 524 er  émos/666,136,137  er .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 524 ir  ímos/666,136,137  ir .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 524 r  stes  r .    ds:pretérito P5
SFX 524 or  óstes/666,138,139  or .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 524 er  éstes/666,138,139  er .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 524 ir  ístes/666,138,139  ir .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 524 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 524 or  óron/666,134,135  or .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 524 er  éron/666,134,135  er .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 524 ir  íron/666,134,135  ir .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 524 0  a  r  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 524 or  óra/666,130,131,134,135  or  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 524 er  éra/666,130,131,134,135  er  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 524 ir  íra/666,130,131,134,135  ir  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 524 0  as  r  .    ds:antepretérito P2
SFX 524 or  óras/666,132,133  or .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 524 er  éras/666,132,133  er .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 524 ir  íras/666,132,133  ir .    s:antepretérito P2 + enclítico
SFX 524 0  amos  r .    ds:antepretérito P4
SFX 524 0  ámos/666,136,137  r  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 524 0  ades  r .    ds:antepretérito P5
SFX 524 0  ádes/666,138,139  r  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 524 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 524 or  óran/666,134,135  or .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 524 er  éran/666,134,135  er .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 524 ir  íran/666,134,135  ir .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 524 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 524 er  ése/666,130,131,134,135  er  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 524 or  óse/666,130,131,134,135  or  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 524 ir  íse/666,130,131,134,135  ir  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 524 r  ses  r .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 524 or  óses/666,132,133  or .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 524 er  éses/666,132,133  er .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 524 ir  íses/666,132,133  ir .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 524 er  ésemos/136,137  er  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 524 ir  ísemos/138,139  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 524 or  ósemos/138,139  or  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 524 er  ésedes/138,139  er  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 524 ir  ísedes/138,139  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 524 or  ósedes/138,139  or  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 524 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 524 er  ésen/666,134,135  er .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 524 ir  ísen/666,134,135  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 524 or  ósen/666,134,135  or .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico

# abstiver afixer antepuxer apuxer arrepuxer ativer compuxer contiver 
contrafixer contrapuxer couber depuxer desafixer desapuxer 
# descompuxer desfixer detiver dispuxer empuxer entretiver expuxer fixer for 
houber impuxer indispuxer interpuxer mantiver obtiver 
# opuxer pospuxer predispuxer presupuxer propuxer prouguer puider puxer quixer 
rarefixer recompuxer refixer reimpuxer repuxer 
# retiver satisfixer sobreexpuxer sostiver souber subexpuxer superpuxer supuxer 
tiver traspuxer trouxer tumefixer valer vir xustapuxer 
SFX 525 Y  7   #S2C irregular
SFX 525 r  n  [^l]er    .    ds:pretérito P1
SFX 525 aler  alín/131  valer   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 525 aler  alin/666,130  valer .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 525 ir  in/130  vir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 525 ir  ín/666,131  vir    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 525 or  un/130  for  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 525 or  ún/666,131  for    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo

# absteñer afager antepoñer apoñer arrepoñer ateñer caiber compoñer 
 conteñer contrafager contrapoñer depoñer 
# desafager desapoñer descompoñer desfager deteñer dispoñer empoñer 
entreteñer entrevexer expoñer fager 
# haxer impoñer indispoñer interpoñer manteñer obteñer opoñer 
poider poñer pospoñer pracer predispoñer presupoñer 
# prevexer propoñer provexer queirer rarefager recompoñer refager 
reimpoñer repoñer reteñer revexer saiber satisfager ser sexer 
# sobreexpoñer sosteñer subexpoñer superpoñer supoñer teñer traer 
traspoñer tumefager valler vexer xustapoñer 
SFX 526 Y  27   #2C irregular
SFX 526 er  a  [^caox]er  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 526 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3 
SFX 526 er  ia  [ao]er   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3 
SFX 526 exer  éxa/666,130,131,134,135   sexer   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 526 er  a  xer .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 526 er  as  [^cao]er  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 526 er  zas  cer    .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 526 er  ias  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 526 exer  éxas/666,132,133   sexer  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 526 er  as  [^caox]er .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 526 er  amos  [^cao]er .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 526 er  ámos/666,136,137  [^cao]er  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 526 cer  zamos  cer  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 526 cer  zámos/666,136,137  cer    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 526 er  iamos  [ao]er .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 526 er  iámos/666,136,137  [ao]er   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 526 er  ades  [^cao]er .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 526 er  ádes/666,138,139  [^cao]er  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 526 cer  zades  cer  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 526 cer  zádes/666,138,139  cer    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 526 er  iades  [ao]er .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 526 er  iádes/666,138,139  [ao]er   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 526 er  an  [^caox]er .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 526 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 526 exer  éxan/666,134,135   sexer  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 526 er  an  xer    .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 526 er  ian  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P6

# abster afar antepoñer apoñer arrepoñer ater caber compoñer conter 
contrafar contrapoñer depoñer desafar desapoñer descompoñer 
#desfar deter dispoñer empoñer entreter entrever expoñer far haber impoñer 
indispoñer interpoñer manter obter opoñer poder poñer 
# pospoñer pracer predispoñer presupoñer prever propoñer prover querer 
rarefar recompoñer refar reimpoñer repoñer reter rever saber 
# satisfar ser sobreexpoñer soster subexpoñer superpoñer supoñer ter traer 
traspoñer tumefar valer ver xustapoñer 
SFX 527 Y  19   #2C irregular
SFX 527 0  ei/130  r    .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 527 0  éi/666,131  r .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 527 0  as/666,132  r  .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 527 0  ás/133  r   .    ds:futuro P2 [+ enclítico polisílabo]
SFX 527 0  a/666,134  r  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 527 0  á/135  r    .    ds:futuro P3 [+ enclítico polisílabo]
SFX 527 0  emos  r .    ds:futuro P4
SFX 527 0  émos/666,136,137  r  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 527 0  edes  r .    ds:futuro P5
SFX 527 0  édes/666,138,139  r  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 527 0  an/666,134  r  .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 527 0  án/135  r   .    ds:futuro P6 [+ enclítico polisílabo]
SFX 527 0  ía/130,131,134,135  r .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 527 0  ías/132,133  r .    ds:pospretérito P2 [ + enclítico]
SFX 527 0  iamos  r    .    ds:pospretérito P4
SFX 527 0  iámos/666,138,139  r  .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 527 0  iades  r    .    ds:pospretérito P5
SFX 527 0  iádes/666,138,139  r  .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 527 0  ían/134,135  r .    ds:pospretérito P6 [ + enclítico]

# afacer antepoñer apoñer arrepoñer caber compoñer contrafacer contrapoñer 
depoñer desafacer desapoñer descompoñer 
# desfacer dispoñer empoñer entrever expoñer facer haber impoñer 
indispoñer interpoñer opoñer poder poñer pospoñer pracer 
# predispoñer presupoñer prever propoñer prover querer rarefacer recompoñer 
refacer reimpoñer repoñer rever saber satisfacer 
# sobreexpoñer subexpoñer superpoñer supoñer traer traspoñer tumefacer 
valer ver xustapoñer 
SFX 528 Y  14   #Segunda conxugación irregular
SFX 528 er  ía  [^s]er  .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 528 er  ía/666,130,131,134,135  [^s]er    .    ds:copretérito 
P1 / P3 + enclítico
SFX 528 er  ías  [^s]er  .    ds:copretérito P2
SFX 528 er  ías/666,132,133  [^s]er    .    ds:copretérito P2 + 
enclítico
SFX 528 er  iamos  [^sao]er    .    ds:copretérito P4
SFX 528 er  iámos/666,136,137  [^sao]er  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 528 er  ïamos  [ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 528 er  ïámos/666,136,137  [ao]er  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 528 er  iades  [^sao]er    .    ds:copretérito P5
SFX 528 er  iádes/666,138,139  [^sao]er  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 528 er  ïades  [ao]er .    ds:copretérito P5
SFX 528 er  ïádes/666,138,139  [ao]er  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 528 er  ían  [^s]er  .    ds:copretérito P6
SFX 528 er  ían/666,134,135  [^s]er    .    ds:copretérito P6 + 
enclítico

# abster afacer antepoñer apoñer arrepoñer ater caber compoñer conter 
contrafacer contrapoñer depoñer desafacer 
# desapoñer descompoñer desfacer deter dispoñer empoñer entreter entrever 
expoñer facer haber impoñer indispoñer 
# interpoñer manter obter opoñer poder poñer pospoñer pracer predispoñer 
presupoñer prever propoñer prover querer 
# rarefacer recompoñer refacer reimpoñer repoñer reter rever saber 
satisfacer ser sobreexpoñer soster subexpoñer 
# superpoñer supoñer ter traer traspoñer tumefacer valer ver xustapoñer 
SFX 529 Y  9   #2C irregular
SFX 529 er  é/132,133  ser    .    ds:imperativo P2 [ + enclítico]
SFX 529 r  de  [^bt]er   .    ds:imperativo P5
SFX 529 er  éde/666,138,139  [^bt]er   .    ds:imperativo P5 + 
enclítico
SFX 529 r  de  [^h]aber  .    ds:imperativo P5
SFX 529 er  éde/666,138,139  [^h]aber   .    ds:imperativo P5 + 
enclítico
SFX 529 r  nde  ter    .    ds:imperativo P5
SFX 529 er  énde/666,132,133  ter .    ds:imperativo P5 + enclítico
SFX 529 r  de  ter .    ds:imperativo P5
SFX 529 er  éde/666,132,133  ter .    ds:imperativo P5 + enclítico


# abstiñer atiñer contiñer detiñer entretiñer erer érer mantiñer 
obtiñer retiñer sostiñer tiñer
SFX 530 Y  13
SFX 530 er  a  er .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 530 iñer  íña/666,130,131,134,135   tiñer .    ds:copretérito 
P1 / P3 + enclítico
SFX 530 rer  ra/666,130,131,134,135   érer    .    ds:copretérito 
P1 / P3 + enclítico
SFX 530 er  as  er .    ds:copretérito P2
SFX 530 iñer  íñas/666,132,133   tiñer .    ds:copretérito P2 + 
enclítico
SFX 530 rer  ras/666,132,133   érer    .    ds:copretérito P2 + 
enclítico
SFX 530 er  amos  er    .    ds:copretérito P4
SFX 530 er  ámos/666,136,137  er .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 530 er  ades  er    .    ds:copretérito P5
SFX 530 er  ádes/666,138,139  er .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 530 er  an  er .    ds:copretérito P6
SFX 530 iñer  íñan/666,134,135   tiñer .    ds:copretérito P6 + 
enclítico
SFX 530 rer  ran/666,134,135   érer    .    ds:copretérito P6 + 
enclítico

# abster afacer antepoñer apoñer arrepoñer ater compoñer conter contrafacer 
contrapoñer depoñer desafacer 
# desapoñer descompoñer desfacer deter dispoñer empoñer entreter entrever 
expoñer impoñer indispoñer 
# interpoñer manter obter opoñer pospoñer predispoñer presupoñer prever 
propoñer prover rarefacer recompoñer 
# refacer reimpoñer repoñer reter rever satisfacer sobreexpoñer soster 
subexpoñer superpoñer supoñer traspoñer 
# tumefacer xustapoñer 
SFX 532 Y  23   #Compostos de facer, poñer, ter e ver
SFX 532 acer  ás/133  facer    .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 532 cer  s/666,132  facer   .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 532 oñer  ós/133  poñer   .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 532 ñer  s/666,132  poñer  .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 532 er  és/133  ter  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 532 er  és/133  ver  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 532 er  es/666,132  [tv]er   .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 532 cer  i/134  facer .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 532 acer  ái/666,135  facer  .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 532 oñer  ón/135  poñer   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 532 ñer  n/666,134  poñer  .    ds:presente P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 532 er  én/135  ter  .    ds:presente P3 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 532 r  n/666,134  ter .    ds:presente P3 + enclítico monosílabo
SFX 532 er  é/135  ver  .    ds:presente P3 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 532 er  e/666,134  ver .    ds:presente P3 + enclítico monosílabo
SFX 532 acer  án/135  facer    .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 532 cer  n/666,134  facer   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 532 er  en  poñer   .    ds:presente P6
SFX 532 oñer  óñen/666,134,135  poñer .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 532 er  eñen  ter   .    ds:presente P6
SFX 532 er  éñen/666,134,135  ter    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 532 er  én/135  ver  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 532 er  en/666,134  ver    .    ds:presente P6 + enclítico 
monosílabo

# entrevir (entrever) previr (prever) revir (rever)
SFX 535 Y  2   #Compostos de ver 
SFX 535 ir  ín/131  vir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 535 ir  in/666,130  vir    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo

# cáber fácer háber póder póñer prácer quérer sáber tráer váler
SFX 540 Y  26   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 540 er  o/666,130,131  [^ábcl]er   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 540 ler  llo/666,130,131  váler    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 540 cer  go/666,130,131  fácer    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 540 cer  zo/666,130,131  [^f]ácer   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 540 ber  ibo/666,130,131  cáber    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 540 er  io/666,130,131  tráer .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 540 áber  éi/666,131  [hs]áber   .    ds:presente P1 + 
enclítico polisílabo
SFX 540 er  io/666,130,131  [á]er .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 540 r  s/666,132,133  [^bcñ]er    .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 540 cer  s/666,133  fácer   .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 540 r  s/666,132,133  [^f]ácer    .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 540 ber  s/666,133  háber   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 540 r  s/666,132,133  [^h]áber    .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 540 ñer  s/666,133  póñer  .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 540 er  e/666,134,135  [^bcñts]er   .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 540 cer  i/666,135  fácer   .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 540 er  e/666,134,135  [^f]ácer    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 540 áber  á/666,135  háber .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 540 ber  i/666,135  háber   .    ds:presente impersoal + 
enclítico polisílabo
SFX 540 er  e/666,134,135  [^h]áber    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 540 ñer  n/666,135  póñer  .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 540 r  n/666,134,135  [^bcts]er    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 540 ber  án/666,135  háber  .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 540 r  n/666,134,135  [^h]áber    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 540 cer  n/666,135  fácer   .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 540 r  n/666,134,135  [^f]ácer    .    ds:presente P6 + 
enclítico

# abstíver afíxer antepúxer apúxer arrepúxer atíver compúxer contíver 
contrafíxer contrapúxer cóuber depúxer desafíxer 
# desapúxer descompúxer desfíxer detíver dispúxer empúxer entretíver 
expúxer fíxer hóuber impúxer indispúxer interpúxer 
# mantíver obtíver opúxer pospúxer predispúxer presupúxer propúxer 
próuger púider púxer quíxer rarefíxer recompúxer refíxer 
#reimpúxer repúxer retíver satisfíxer sobreexpúxer sostíver sóuber 
subexpúxer superpúxer supúxer tíver traspúxer tróuxer 
# tumefíxer váler xustapúxer 
SFX 541 Y  2   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 541 r  n/666,130,131  [^l]er  .    ds:pretérito P1 + enclítico
SFX 541 er  o/666,134,135  [^l]er .    ds:pretérito P3 + enclítico

# abstéñer afáger antepóñer apóñer arrepóñer atéñer cáiber 
compóñer contéñer 
# contrafáger contrapóñer depóñer desafáger desapóñer decompóñer 
desfáger detéñer dispóñer 
# empóñer entretéñer entrevéxer expóñer fáger háxer impóñer 
indispóñer interpóñer mantéñer obtéñer 
# opóñer póider póñer pospóñer prácer predispóñer presupóñer 
prevéxer propóñer provéxer 
# quéirer rarefáger recompóñer refáger reimpóñer repóñer retéñer 
revéxer sáiber satisfáger sobreexpóñer # sobrepoñer# 
# sostéñer subexpóñer superpóñer supóñer téñer tráer traspóñer 
tumefáger váller véxer xustapóñer
SFX 542 Y  8   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 542 er  o/666,130,131  áger  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 542 er  o/666,130,131  [éó]ñer   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 542 er  a/666,130,131,134,135  [^cáó]er    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 542 cer  za/666,130,131,134,135  cer  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 542 er  ia/666,130,131,134,135  [áó]er    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 542 er  as/666,132,133  [^cáó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 542 er  zas/666,132,133  cer  .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 542 er  ias/666,132,133  [áó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico


# ------------ REGRAS VERBOS PÓR E COMPOSTOS----------------
# pór/350 e por/351
# compostos de pór: pospor/350,351

# antepor apor arrepor ... 
SFX 550 Y  3   #Verbo pór e compostos
SFX 550 r  r/134  [^ó]r  .    ds:infinitivo P3 / P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 550 or  ór/666,135  [^ó]r  .    ds:infinitivo P3 / P6 + 
enclítico polisílabo 
SFX 550 r  r/134,135  ór .    ds:infinitivo P3 / P6 [ + enclítico]

SFX 551 Y  45   #Verbo pór e compostos
SFX 551 r  ndo  or .    ds:xerundio
SFX 551 or  óndo/666,134,135      or .    ds:xerundio + enclítico
SFX 551 r  mos  or .    ds:presente P4
SFX 551 or  ómos/666,136,137  or .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 551 r  ndes  or    .    ds:presente P5
SFX 551 or  óndes/666,138,139  or .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 551 or  uña  or    .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 551 or  úña/666,130,131,134,135  or .    ds:copretérito P1 / P3 
+ enclítico
SFX 551 or  uñas  or   .    ds:copretérito P2
SFX 551 or  úñas/666,132,133  or .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 551 or  uñamos  or  .    ds:copretérito P4
SFX 551 or  uñámos/666,136,137  or    .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 551 or  uñades  or  .    ds:copretérito P5
SFX 551 or  uñádes/666,138,139  or    .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 551 or  uñan  or   .    ds:copretérito P6
SFX 551 or  úñan/666,134,135  or .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 551 0  ei/130  or   .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 551 0  éi/666,131  or .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 551 0  ás/133  or   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 551 0  as/666,132  or .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 551 0  á/135  or   .    ds:futuro P3 + enclítico polisílabo]
SFX 551 0  a/666,134  or  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo 
SFX 551 0  emos  or    .    ds:futuro P4
SFX 551 0  émos/666,136,137  or  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 551 0  edes  or    .    ds:futuro P5
SFX 551 0  édes/666,138,139  or  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 551 0  án/135  or   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 551 0  an/666,134  or .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 551 0  ía/130,131,134,135  or .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 551 0  ías/132,133  or    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 551 0  iamos  or    .    ds:pospretérito P4
SFX 551 0  iámos/666,136,137  or .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 551 0  iades  or    .    ds:pospretérito P5
SFX 551 0  iádes/666,138,139  or .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 551 0  ían/134,135  or    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 551 0  es  or .    ds:infinitivo P2
SFX 551 0  óres/666,132,133  or  .    ds:infinitivo P2 + enclítico
SFX 551 0  mos  or .    ds:infinitivo P4
SFX 551 0  órmos/666,136,137  or .    ds:infinitivo P4 + enclítico
SFX 551 0  des  or .    ds:infinitivo P5
SFX 551 0  órdes/666,138,139  or .    ds:infinitivo P5 + enclítico
SFX 551 0  en  or .    ds:infinitivo P6
SFX 551 0  óren/666,134,135  or  .    ds:infinitivo P6 + enclítico
SFX 551 r  nde  or .    ds:imperativo P5
SFX 551 r  ónde/666,138,139  or  .    ds:imperativo P5 + enclítico

# Conxugación impersoal / defectiva en construción pronominal

# impersoais: amañecer amencer anoitecer atardecer chover estrelecer
# defectivos: acaecer acaer acontecer aquecer atanguer competer ocorrer suceder
# amañecer/360
# amañécer/666,361
SFX 560 Y  39   
SFX 560 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 560 er  éndo/666,134,135  er .    ds:xerundio + enclítico
SFX 560 er  ido/10,14  er .    ds:participio
SFX 560 r  r/134  er    .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 560 er  ér/666,135  er    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 560 er  ía/130,131,134,135  er    .    ds:copretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 560 er  ían/134,135  er    .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 560 0  a/666,132,134  er    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 560 0  á/133,135  er .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 560 0  an/666,134  er .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 560 0  án/135  er   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 560 0  ía/130,131,134,135  er .    ds:pospretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 560 0  ían/132,133,134,135  er    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 560 er  a  [^cuao]er  .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 560 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 560 guer  ga  guer   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 560 quer  ca  quer   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 560 er  ia   [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 560 er  an  [^cuao]er .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 560 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 560 er  gan  guer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 560 er  can  quer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 560 er  ian  [ao]er  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 560 er  e  er .    ds:presente P3
SFX 560 r  n  er  .    ds:presente P6
SFX 560 er  eu/134  er   .    ds: pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 560 er  éu/666,135  er    .    ds: pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 560 0  on  er .    ds: pretérito P6
SFX 560 er  éron/666,134,135  er .    ds: pretérito P6 + enclítico
SFX 560 0  a  er  .    ds: antepretérito P3
SFX 560 er  éra/666,130,131,134,135  er  .    ds: antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 560 0  an  er .    ds: antepretérito P6
SFX 560 er  éran/666,134,135  er .    ds: antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 560 r  se  er .    ds: subxuntivo pretérito P3
SFX 560 er  ése/666,130,131,134,135  er  .    ds: subxuntivo 
pretérito P3 + enclítico
SFX 560 r  sen  er .    ds: subxuntivo pretérito P6
SFX 560 er  ésen/666,134,135  er .    ds: subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 560 0  en  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 560 er  éren/666,134,135  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico

SFX 561 Y  12   #C2 con cambio de acento na raíz 
SFX 561 er  e/666,134,135  er   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 561 r  n/666,134,135  er    .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 561 er  a/666,130,131  [^cuáó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 561 cer  za/666,130,131,134,135  cer  .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 561 guer  ga/666,130,131,134,135  guer .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 561 quer  ca/666,130,131,134,135  quer .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 561 er  ia/666,130,131,134,135  [áó]er    .    ds:subxuntivo 
presente P3 + enclítico
SFX 561 er  an/666,134,135  [^cuáó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 561 cer  zan/666,134,135  cer .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 561 guer  gan/666,134,135  guer    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 561 quer  can/666,134,135  quer    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 561 er  ian/666,134,135  [áó]er   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


#defectivos converxer e expeler ############# revisar expelen presente P6
#converxer/362
#convérxer/666,363
SFX 562 Y  81   #Segunda conxugación regular
SFX 562 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 562 er  éndo/666,134,135  er .    ds:xerundio + enclítico
SFX 562 er  ido/10,14  er .    ds:participio
SFX 562 r  r/134  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 562 er  ér/666,135  er    .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 562 r  mos  er .    ds:presente P4 / pretérito P4
SFX 562 er  émos/666,136,137  er .    ds:presente P4 / pretérito P4 
+ enclítico
SFX 562 r  des  er .    ds:presente P5
SFX 562 er  édes/666,138,139  er .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 562 er  ía/130,131,134,135  er    .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 562 er  ías/132,133  er    .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 562 er  iamos  [^ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 562 er  iámos/666,136,137  [^ao]er  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 562 er  ïamos  [ao]er .    ds:copretérito P4
SFX 562 er  ïámos/666,136,137  [ao]er  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 562 er  iades  [^ao]er .    ds:copretérito P5
SFX 562 er  iádes/666,138,139  [^ao]er  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 562 er  ïades  [ao]er ds:copretérito P5
SFX 562 er  ïádes/666,138,139  [ao]er  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 562 er  ían/134,135  er    .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 562 0  ei/130  er   .    ds:futuro P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 562 0  éi/666,131  er .    ds:futuro P1 + enclítico
SFX 562 0  as/666,132  er .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo 
SFX 562 0  ás/133  er   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 562 0  a/666,132,134  er    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 562 0  á/133,135  er .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 562 0  emos  er    .    ds:futuro P4
SFX 562 0  émos/666,136,137  er  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 562 0  edes  er    .    ds:futuro P5
SFX 562 0  édes/666,132,133  er  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 562 0  an/666,134  er .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 562 0  án/135  er   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 562 0  ía/130,131,134,135  er .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 562 0  ías/132,133  er    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 562 0  iamos  er    .    ds:pospretérito P4
SFX 562 0  iámos/666,136,137  er .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 562 0  iades  er    .    ds:pospretérito P5
SFX 562 0  iádes/666,138,139  er .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 562 0  ían/132,133,134,135  er    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 562 r  de  er .    ds:imperativo P5
SFX 562 er  éde/666,138,139  er  .    ds:imperativo P5 + enclítico
SFX 562 r  n  er  .    ds:presente P6
SFX 562 er  ín/131  er   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 562 er  in/666,130  er .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 562 er  iches  [^ao]er .    ds: pretérito P2
SFX 562 er  íches  [ao]er .    ds: pretérito P2
SFX 562 er  íches/666,132,133  er .    ds: pretérito P2 + enclítico
SFX 562 er  eu/134  er   .    ds: pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 562 er  éu/666,135  er    .    ds: pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 562 r  mos  er .    ds: pretérito P4
SFX 562 er  émos/666,136,137  er .    ds: pretérito P4 + enclítico
SFX 562 r  stes  er    .    ds: pretérito P5
SFX 562 er  éstes/666,138,139  er .    ds: pretérito P5 + enclítico
SFX 562 0  on  er .    ds: pretérito P6
SFX 562 er  éron/666,134,135  er .    ds: pretérito P6 + enclítico
SFX 562 0  a  er  .    ds: antepretérito P1 / P3
SFX 562 er  éra/666,130,131,134,135  er  .    ds: antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 562 0  as  er .    ds: antepretérito P2
SFX 562 er  éras/666,132,133  er .    ds: antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 562 0  amos  er    .    ds: antepretérito P4
SFX 562 0  ámos/666,136,137  er  .    ds: antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 562 0  ades  er    .    ds: antepretérito P5
SFX 562 0  ádes/666,138,139  er  .    ds: antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 562 0  an  er .    ds: antepretérito P6
SFX 562 er  éran/666,134,135  er .    ds: antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 562 r  se  er .    ds: subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 562 er  ése/666,130,131,134,135  er  .    ds: subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 562 r  ses  er .    ds: subxuntivo pretérito P2
SFX 562 er  éses/666,132,133  er .    ds: subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 562 er  ésemos/136,137  er  .    ds: subxuntivo pretérito P4 [ 
+ enclítico]
SFX 562 er  ésedes/138,139  er  .    ds: subxuntivo pretérito P5 [ 
+ enclítico]
SFX 562 r  sen  er .    ds: subxuntivo pretérito P6
SFX 562 er  ésen/666,134,135  er .    ds: subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 562 0  es  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 562 er  éres/666,132,133  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P2 + enclítico
SFX 562 0  mos  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 562 er  érmos/666,136,137  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 562 0  des  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 562 er  érdes/666,138,139  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 562 0  en  er .    ds: infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 562 er  éren/666,134,135  er .    ds: infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico

SFX 563 Y  1   #C2 con cambio de acento na raíz 
SFX 563 r  n/666,134,135  er    .    ds:presente P6 + enclítico

# defectivo pracer
# pracer/320,321,322,323,326,327,328,329
# prácer/666,340,342
# prouguer/666,323,324,325
# próuger/666,341

# pracer/364
# prouguer/666,365
# prácer/666,366
# próuger/666,367

# pracer 
SFX 564 Y  21   
SFX 564 r  r/134  er    .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 564 er  ér/666,135  er    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 564 r  ndo  er .    ds:xerundio
SFX 564 er  éndo/666,134,135  er .    ds:xerundio + enclítico
SFX 564 er  ido/10,14  er .    ds:participio
SFX 564 er  e  cer .    ds:presente P3
SFX 564 r  n  cer .    ds:presente P6
SFX 564 0  en  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 564 er  éren/666,134,135  er .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico
SFX 564 cer  za  cer    .    ds:subxuntivo presente P3 
SFX 564 cer  zan  cer   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 564 0  a/666,134  r  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 564 0  á/135  r    .    ds:futuro P3 [+ enclítico polisílabo]
SFX 564 0  an/666,134  r  .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 564 0  án/135  r   .    ds:futuro P6 [+ enclítico polisílabo]
SFX 564 0  ía/130,131,134,135  r .    ds:pospretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 564 0  ían/134,135  r .    ds:pospretérito P6 [ + enclítico]
SFX 564 er  ía  [^s]er  .    ds:copretérito P3
SFX 564 er  ía/666,130,131,134,135  [^s]er    .    ds:copretérito 
P3 + enclítico
SFX 564 er  ían  [^s]er  .    ds:copretérito P6
SFX 564 er  ían/666,134,135  [^s]er    .    ds:copretérito P6 + 
enclítico

# prouguer 
SFX 565 Y  15   #2C irregular subxuntivo futuro
SFX 565 r  r/134  r    .    ds:subxuntivo futuro P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 565 er  ér/666,135  er    .    ds:subxuntivo futuro P3 + 
enclítico polisílabo 
SFX 565 0  en  r  .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 565 er  éren/666,134,135  er .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico
SFX 565 guer  go  guer   .    ds:pretérito P3
SFX 565 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 565 er  éron/666,134,135  er .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 565 0  a  r  .    ds:antepretérito P3
SFX 565 er  éra/666,130,131,134,135  er  .    ds:antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 565 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 565 er  éran/666,134,135  er .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 565 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P3
SFX 565 er  ése/666,130,131,134,135  er  .    ds:subxuntivo 
pretérito P3 + enclítico
SFX 565 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 565 er  ésen/666,134,135  er .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico

# prácer
SFX 566 Y  3   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 566 cer  za/666,134,135  cer  .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 566 er  e/666,134,135  [^f]ácer    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 566 r  n/666,134,135  [^f]ácer    .    ds:presente P6 + 
enclítico

# próuger 
SFX 567 Y  1   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 567 er  o/666,134,135  [^l]er .    ds:pretérito P3 + enclítico

# decer infinitivo xerundio presente P4 presente P5
SFX 568 Y  8   #2C irregular con cambio de acento na raíz
SFX 568 r  r/134  decer  .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 568 er  ér/666,135  decer   .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 568 r  ndo  decer   .    ds:xerundio
SFX 568 er  éndo/666,134,135  decer    .    ds:xerundio + enclítico
SFX 568 r  mos  decer   .    ds:presente P4
SFX 568 er  émos/666,136,137  decer    .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 568 r  des  decer   .    ds:presente P5
SFX 568 er  édes/666,138,139  decer    .    ds:presente P5 + 
enclítico# ---------------- REGRAS VERBOS DA TERCEIRA CONXUGACIÓN -------------------

# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
# Paradigma dos verbos regulares
#    partir/300,301 e pártir/666,302
#    ouvir/300,306 e óuvir/666,307
#    parir/300,308 e párir/666,309
#    rir/300,303 sorrir/300,304 reunir/300,305
# Os verbos rematados en -aír, -oír e -uír teñen unha soa raíz
#    saír/313
# Verbos con alternancia vocálica u-o FUXIR
#    fuxir/300,314, fúxir/666,315, 
#    foxir/666,316, fóxir/666,317
# Verbos con alternancia vocálica e-i SENTIR
#    sentir/300,320,321, séntir/666,322
#    sintir/666,323   síntir/666,324
# Verbo IR
#    ir/330,331 for/666,331,332 vair/666,333
# Verbo DICIR
#    dicir/334,336,337,338
#    dixer/666,338,339
# Verbo VIR
#    vir/340,341
#    viñer/666,341,342,344

# e 3ª PP do Presente de Indicativo e na 1ª PS do Pretérito de Indicativo
# Os compostos de ler e crer e o sobreser presentan a mesma iregularidade
# aínda que varía a acentuación por ser os primeiros monosílabo.
#    ler/210,211,213 e lér/666,215
#    reler/210,211,214 e relér/666,215

# C-III en construción transitiva
SFX 600 Y  69   #Terceira conxugación regular
SFX 600 r  r/100,114  ir  .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 600 ir  ír/666,115  ir    .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 600 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 600 ir  índo/666,100,114,115  ir   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 600 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 600 ir  ía/100,110,111,114,115  ir  .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 600 ir  ías/100,112,113  ir  .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 600 ir  iamos  ir   .    ds:copretérito P4
SFX 600 ir  iámos/666,100,116,117  ir   .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 600 ir  iades  ir   .    ds:copretérito P5
SFX 600 ir  iádes/666,100,112,113  ir   .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 600 ir  ían/100,114,115  ir  .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 600 ir  iches  ir   .    ds:pretérito P2
SFX 600 ir  íches/666,100,112,113  ir   .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 600 ir  iu/101,114  ir .    ds:pretérito P3 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 600 ir  íu/666,115  ir    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 600 r  mos  ir .    ds:pretérito P4
SFX 600 ir  ímos/666,100,116,117  ir   .    ds:pretérito P4 + 
enclítico
SFX 600 r  stes  ir    .    ds:pretérito P5
SFX 600 ir  ístes/666,100,118,119  ir   .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 600 0  on  ir .    ds:pretérito P6
SFX 600 ir  íron/666,100,114,115  ir   .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 600 0  a  ir  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 600 ir  íra/666,100,110,111,114,115  ir    .    
ds:antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 600 0  as  ir .    ds:antepretérito P2 + enclítico
SFX 600 ir  íras/666,100,112,113  ir   .    ds:antepretérito P2
SFX 600 0  amos  ir    .    ds:antepretérito P4
SFX 600 0  ámos/666,100,116,117  ir    .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 600 0  ades  ir    .    ds:antepretérito P5
SFX 600 0  ádes/666,100,118,119  ir    .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 600 0  an  ir .    ds:antepretérito P6
SFX 600 ir  íran/666,100,114,115  ir   .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 600 0  ei/101,110  ir .    ds:futuro P1 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 600 0  éi/666,111  ir .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 600 0  as/666,100,112  ir   .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 600 0  ás/113  ir   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 600 0  a/666,100,114  ir    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 600 0  á/115  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 600 0  emos  ir    .    ds:futuro P4
SFX 600 0  émos/666,100,116,117  ir    .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 600 0  edes  ir    .    ds:futuro P5
SFX 600 0  édes/666,100,118,119  ir    .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 600 0  an/666,100,114  ir   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 600 0  án/115  ir   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 600 0  ía/100,110,111,114,115  ir   .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 600 0  ías/100,112,113  ir  .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 600 0  iamos  ir    .    ds:pospretérito P4
SFX 600 0  iámos/666,100,116,117  ir   .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 600 0  iades  ir    .    ds:pospretérito P5
SFX 600 0  iádes/666,100,118,119  ir   .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 600 0  ían/100,114,115  ir  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 600 r  se  ir .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 600 ir  íse/666,100,110,111,114,115  ir    .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 600 r  ses  ir .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 600 ir  íses/666,100,112,113  ir   .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 600 ir  ísemos/100,116,117  ir    .    ds:subxuntivo 
pretérito P4 [ + enclítico]
SFX 600 ir  ísedes/100,118,119  ir    .    ds:subxuntivo 
pretérito P5 [ + enclítico]
SFX 600 r  sen  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 600 ir  ísen/666,100,114,115  ir   .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 600 0  es  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 600 ir  íres/666,100,112,113  ir   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P2 + enclítico
SFX 600 0  mos  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 600 ir  írmos/666,100,116,117  ir   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P4 + enclítico
SFX 600 0  des  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 600 ir  írdes/666,100,118,119  ir   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P5 + enclítico
SFX 600 0  en  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 600 ir  íren/666,100,114,115  ir   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P6 + enclítico
SFX 600 r  de  ir .    ds:imperativo P5
SFX 600 ir  íde/666,100,118,119  ir    .    ds:imperativo P5 + 
enclítico

SFX 601 Y  41   #C3 regular
SFX 601 ir  o  [^cu]ir   .    ds:presente P1
SFX 601 cir  zo  cir    .    ds:presente P1
SFX 601 guir  go  guir   .    ds:presente P1
SFX 601 quir  co  quir   .    ds:presente P1
SFX 601 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 601 ir  e  ir .    ds:presente P3 / imperativo P2
SFX 601 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 601 ir  ímos/666,100,116,117  ir   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 601 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 601 ir  ídes/666,100,118,119  ir   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 601 ir  en  ir .    ds:presente P6
SFX 601 ir  ín/111  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 601 ir  in/666,100,110  ir   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 601 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 601 cir  za  cir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 601 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 601 quir  ca  quir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 601 ir  as  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 601 cir  zas  cir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 601 guir  gas  guir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 601 quir  cas  quir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 601 ir  amos  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 601 ir  ámos/666,100,116,117  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 601 cir  zamos  cir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 601 cir  zámos/666,100,116,117  cir  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 601 guir  gamos  guir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 601 guir  gámos/666,100,116,117  guir .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 601 quir  camos  quir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 601 quir  cámos/666,100,116,117  quir .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 601 ir  ades  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 601 ir  ádes/666,100,118,119  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 601 cir  zades  cir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 601 cir  zádes/666,100,118,119  cir  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 601 guir  gades  guir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 601 guir  gádes/666,100,118,119  guir .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 601 quir  cades  quir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 601 quir  cádes/666,100,118,119  quir .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 601 ir  an  [^cuao]ir .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 601 cir  zan  cir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 601 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 601 quir  can  quir  .    ds:subxuntivo presente P6

SFX 602 Y  19   #C3 rregular con cambio de acento na raíz
SFX 602 ir  o/666,100,110,111  [^cu]ir   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 602 cir  zo/666,100,110,111  cir    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 602 guir  go/666,100,110,111  guir   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 602 quir  co/666,100,110,111  quir   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 602 ir  es/666,100,112,113  ir .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 602 ir  e/666,100,114,115  ir .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico
SFX 602 ir  en/666,100,114,115  ir .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 602 ir  a/666,100,110,111,114,115  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 602 cir  za/666,100,110,111,114,115  cir    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 602 guir  ga/666,100,110,111,114,115  guir   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 602 quir  ca/666,100,110,111,114,115  quir   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 602 ir  as/666,100,112,113  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 602 cir  zas/666,100,112,113  cir   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 602 guir  gas/666,100,112,113  guir  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 602 quir  cas/666,100,112,113  quir  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 602 ir  an/666,100,114,115  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 602 cir  zan/666,100,114,115  cir   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 602 guir  gan/666,100,114,115  guir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 602 quir  can/666,100,114,115  quir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


SFX 603 Y  18   #Verbo rir
SFX 603 ir  ío/100,110,111  rir  .    ds:presente P1 [ + enclítico]
SFX 603 ir  is/100,112  rir    .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 603 ir  ís/666,113  rir    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 603 ir  i/100,114  rir .    ds:presente P3 / imperativo P2 [ + 
enclítico monosílabo]
SFX 603 ir  í/666,115  rir    .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 603 ir  imos  ir    .    ds:presente P4
SFX 603 ir  ímos/666,100,116,117  rir   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 603 ir  ides  ir    .    ds:presente P5
SFX 603 ir  ídes/666,100,118,119  ir   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 603 ir  in/100,110  rir    .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 603 ir  ín/666,111  rir    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 603 ir  ía/100,110,111,114,115  rir  .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P1 / P3 [ + enclítico]
SFX 603 ir  ías/100,112,113  rir .    ds:copretérito / subxuntivo 
presente P2 [ + enclítico]
SFX 603 ir  iamos  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo presente P4
SFX 603 ir  iámos/666,100,116,117  rir  .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P4 + enclítico
SFX 603 ir  iades  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo presente P5
SFX 603 ir  iádes/666,100,118,119  rir  .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P5 + enclítico
SFX 603 ir  ían/100,114,115  rir .    ds:copretérito / subxuntivo 
presente P6 [ + enclítico]


SFX 604 Y  18   #Verbo sorrir
SFX 604 ir  ío/100,110,111  rir  .    ds:presente P1 [ + enclítico]
SFX 604 ir  ís/113  rir  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 604 ir  is/666,100,112  rir  .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 604 ir  í/100,115  rir    .    ds:presente P3 / imperativo P2 
[ + acusativo P3 / enclítico polisílabo]
SFX 604 ir  i/666,114  rir .    ds:presente P3 / imperativo P2 + 
enclítico monosílabo <> acusativo P3
SFX 604 ir  imos  ir    .    ds:presente P4
SFX 604 ir  ímos/666,100,116,117  rir   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 604 ir  ides  ir    .    ds:presente P5
SFX 604 ir  ídes/666,100,118,119  ir   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 604 ir  ín/115  rir  .    ds:presente P6 / pretérito P1 [ + 
enclítico polisílabo] 
SFX 604 ir  in/666,100,114  rir  .    ds:presente P6 / pretérito P1 
+ enclítico monosílabo
SFX 604 ir  ía/100,110,111,114,115  rir  .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P1 / P3 [ + enclítico]
SFX 604 ir  ías/100,112,113  rir .    ds:copretérito / subxuntivo 
presente P2 [ + enclítico]
SFX 604 ir  iamos  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo presente P4
SFX 604 ir  iámos/666,100,116,117  rir  .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P4 + enclítico
SFX 604 ir  iades  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo presente P5
SFX 604 ir  iádes/666,100,118,119  rir  .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P5 + enclítico
SFX 604 ir  ían/100,114,115  rir .    ds:copretérito / subxuntivo 
presente P6 [ + enclítico]


SFX 605 Y  17   #Verbo reunir 
SFX 605 unir  úno/100,110,111  unir    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 605 unir  únes/100,112,113  unir   .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 605 unir  úne/100,114,115  unir    .    ds:presente P3 / 
imperativo P2 + enclítico
SFX 605 ir  imos  unir   .    ds:presente P4
SFX 605 ir  ímos/666,100,116,117  unir  .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 605 ir  ides  unir   .    ds:presente P5
SFX 605 ir  ídes/666,100,118,119  unir  .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 605 unir  únen/100,114,115  unir   .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 605 ir  ín/111  unir .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 605 ir  in/666,100,110  unir  .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 605 unir  úna/100,110,111,114,115  unir    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 [ + enclítico]
SFX 605 unir  únas/100,112,113  unir   .    ds:subxuntivo presente 
P2 [ + enclítico]
SFX 605 ir  amos  unir   .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 605 ir  ámos/666,100,116,117  unir  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 605 ir  ades  unir   .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 605 ir  ádes/666,100,118,117  unir  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 605 unir  únan/100,114,115  unir   .    ds:subxuntivo presente 
P6 [ + enclítico]


SFX 606 Y  17   #Verbo ouvir 
SFX 606 vir  zo  ir    .    ds:presente P1
SFX 606 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 606 ir  e  ir .    ds:presente P3 / imperativo P2
SFX 606 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 606 ir  ímos/666,100,116,117  ir   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 606 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 606 ir  ídes/666,100,118,119  ir   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 606 ir  en  ir .    ds:presente P6
SFX 606 ir  ín/111  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 606 ir  in/666,100,110  ir   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 606 vir  za  ir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 606 vir  zas  ir    .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 606 vir  zamos  ir   .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 606 vir  zámos/666,100,116,117  ir  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 606 vir  zades  ir   .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 606 vir  zádes/666,100,118,119  ir  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 606 vir  zan  ir    .    ds:subxuntivo presente P6

SFX 607 Y  7   #Verbo ouvir con cambio de acento na raiz
SFX 607 vir  zo/666,100,110,111  ir    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 607 ir  es/666,100,112,113  ir .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 607 ir  e/666,100,114,115  ir .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico
SFX 607 ir  en/666,100,114,115  ir .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 607 vir  za/666,100,110,111,114,115  ir    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 607 vir  zas/666,100,112,113  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 607 vir  zan/666,100,114,115  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


SFX 608 Y  17   #Verbo parir 
SFX 608 rir  iro  ir    .    ds:presente P1
SFX 608 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 608 ir  e  ir .    ds:presente P3 / imperativo P2
SFX 608 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 608 ir  ímos/666,100,116,117  ir   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 608 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 608 ir  ídes/666,100,118,119  ir   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 608 ir  en  ir .    ds:presente P6
SFX 608 ir  ín/111  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 608 ir  in/666,100,110  ir   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 608 rir  ira  ir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 608 rir  iras  ir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 608 rir  iramos  ir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 608 rir  irámos/666,100,116,117  ir  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 608 rir  irades  ir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 608 rir  irádes/666,100,118,119  ir  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 608 rir  iran  ir   .    ds:subxuntivo presente P6

# párir e malpárir
SFX 609 Y  7   #Verbo parir con cambio de acento na raiz
SFX 609 rir  iro/666,100,110,111  ir    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 609 ir  es/666,100,112,113  ir .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 609 ir  e/666,100,114,115  ir .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico
SFX 609 ir  en/666,100,114,115  ir .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 609 rir  ira/666,100,110,111,114,115  ir    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 609 rir  iras/666,100,112,113  ir   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 609 rir  iran/666,100,114,115  ir   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


SFX 613 Y  97   #3C -aír -oír [desoír, entreoír e oír] -uír Como 
saír, oír ou fluír
SFX 613 r  r/100,114,115  ír   .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + 
enclítico] 
SFX 613 r  ndo/100,114,115  ír  .    ds:xerundio [ + enclítico]
SFX 613 r  do/10,14  ír  .    ds:participio
SFX 613 ír  io  [ao]ír  .    ds:presente P1
SFX 613 aír  áio/666,100,110,111  aír  .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 613 oír  óio/666,100,110,111  oír  .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 613 ir  io/666,100,110,111  óir    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 613 uír  úo/100,110,111  uír    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 613 ír  es  [ao]ír  .    ds:presente P2
SFX 613 aír  áes/666,100,112,113  aír  .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 613 oír  óes/666,100,112,113  oír  .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 613 ir  es/666,100,112,113  óir    .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 613 uír  úes/100,112,113  uír    .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 613 ír  e  [ao]ír  .    ds:presente P3 / imperativo P2
SFX 613 aír  áe/666,100,114,115  aír  .    ds:presente P3 / 
imperativo P2 + enclítico
SFX 613 oír  óe/666,100,114,115  oír  .    ds:presente P3 / 
imperativo P2 + enclítico
SFX 613 ir  e/666,100,114,115  óir    .    ds:presente P3 / 
imperativo P2 + enclítico
SFX 613 uír  úe/100,114,115  uír    .    ds:presente P3 / 
imperativo P2 + enclítico
SFX 613 r  mos/100,116,117  ír  .    ds:presente P4 [ + enclítico] 
SFX 613 r  des/100,118,119  ír  .    ds:presente P5 [ + enclítico] 
SFX 613 ír  en  [ao]ír  .    ds:presente P6
SFX 613 aír  áen/666,100,114,115  aír  .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 613 oír  óen/666,100,114,115  oír  .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 613 ir  en/666,100,114,115  óir    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 613 uír  úen/100,114,115  uír    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 613 ír  ía/100,110,111,114,115  ír .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 613 ír  ías/100,112,113  ír .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 613 ír  ïamos  ír  .    ds:copretérito P4
SFX 613 ír  ïámos/666,100,116,117  ír .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 613 ír  ïades  ír  .    ds:copretérito P5
SFX 613 ír  ïádes/666,100,118,119  ír .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 613 ír  ían/100,114,115  ír .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 613 ír  ín/100,110,111  ír .    ds:pretérito P1 [ + enclítico]
SFX 613 ír  íches/100,112,113  ír    .    ds:pretérito P2
SFX 613 ír  íu/101,114,115  ír .    ds:pretérito P3 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / enclítico]
SFX 613 ír  ímos/100,116,117  ír    .    ds:pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 613 ír  ístes/100,118,119  ír    .    ds:pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 613 ír  íron/100,114,115  ír    .    ds:pretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 613 0  a/100,110,111,114,115  ír   .    ds:antepretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 613 0  as/100,112,113  ír   .    ds:antepretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 613 ír  iramos  ír  .    ds:antepretérito P4
SFX 613 ír  irámos/666,100,116,117  ír .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 613 ír  irades  ír  .    ds:antepretérito P5
SFX 613 ír  irádes/666,100,118,119  ír .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 613 0  an/100,114,115  ír   .    ds:antepretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 613 ír  irei/101,110  ír   .    ds:futuro P1 [ + acusativo P3 
tras ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 613 ír  iréi/666,111  ír  .    ds:futuro P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 613 ír  irás/113  ír    .    ds:futuro P2 [+ enclítico 
polisílabo]
SFX 613 ír  iras/666,100,112  ír .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 613 ír  irá/115  ír .    ds:futuro P3 [+ enclítico polisílabo]
SFX 613 ír  ira/666,100,114  ír .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 613 ír  iremos  ír  .    ds:futuro P4
SFX 613 ír  irémos/666,100,116,117  ír .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 613 ír  iredes  ír  .    ds:futuro P5
SFX 613 ír  irédes/666,100,118,119  ír .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 613 ír  irán/115  ír    .    ds:futuro P6 [+ enclítico 
polisílabo]
SFX 613 ír  iran/666,100,114  ír .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 613 ír  iría/100,110,111,114,115  ír    .    
ds:pospretérito P1 / P3 [ + enclítico]
SFX 613 ír  irías/100,112,113  ír    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 613 ír  iriamos  ír .    ds:pospretérito P4
SFX 613 ír  iriámos/666,100,116,117  ír .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 613 ír  iriades  ír .    ds:pospretérito P5
SFX 613 ír  iriádes/666,100,118,119  ír .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 613 ír  irían/100,114,115  ír    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 613 ír  ia   [ao]ír .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 613 uír  úa/100,110,111,114,115  uír    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 613 aír  áia/666,100,110,111,114,115  aír  .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 613 oír  óia/666,100,110,111,114,115  oír  .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 613 ir  ia/666,100,110,111,114,115  óir    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 613 ír  ias  [ao]ír .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 613 uír  úas/100,112,113  uír    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 613 aír  áias/666,100,112,113  aír .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 613 oír  óias/666,100,112,113  oír .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 613 ir  ias/666,100,112,113  óir   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 613 ír  iamos  [ao]ír    .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 613 ír  iámos/666,100,116,117  [ao]ír    .    ds:subxuntivo 
presente P4 + enclítico
SFX 613 ír  amos  uír  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 613 ír  ámos/666,100,116,117  uír  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 613 ír  iades  [ao]ír    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 613 ír  iádes/666,100,118,119  [ao]ír    .    ds:subxuntivo 
presente P5 + enclítico
SFX 613 ír  ades  uír  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 613 ír  ádes/666,100,118,119  uír  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 613 ír  ian  [ao]ír .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 613 uír  úan/100,114,115  uír    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 613 aír  áian/666,100,114,115  aír .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 613 oír  óian/666,100,114,115  oír .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 613 ir  ian/666,100,114,115  óir   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 613 r  se/100,110,111,114,115  ír   .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 613 r  ses/100,112,113  ír  .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 613 r  semos/100,116,117  ír .    ds:subxuntivo pretérito P4 + 
enclítico
SFX 613 r  sedes/100,118,119  ír .    ds:subxuntivo pretérito P5 + 
enclítico
SFX 613 r  sen/100,114,115  ír  .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 613 0  es/100,112,113  ír   .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P2 + enclítico
SFX 613 0  mos/100,116,117  ír  .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 613 0  des/100,118,119  ír  .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 613 0  en/100,114,115  ír   .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico
SFX 613 r  de/100,118,119  ír   .    ds:imperativo P5


SFX 614 Y  38   #C3 alternancia vocálica u-o 
SFX 614 ir  o  [^cu]ir   .    ds:presente P1
SFX 614 ir  o  [^g]uir   .    ds:presente P1
SFX 614 guir  go  guir   .    ds:presente P1
SFX 614 cir  zo  cir    .    ds:presente P1
SFX 614 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 614 ir  ímos/666,100,116,117  ir   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 614 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 614 ir  ídes/666,100,118,119  ir   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 614 ir  ín/111  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 614 ir  in/666,100,110  ir   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo 
SFX 614 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 614 ir  a  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 614 cir  za  cir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 614 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 614 ir  as  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 614 cir  zas  cir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 614 guir  gas  guir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 614 quir  cas  quir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 614 ir  amos  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 614 ir  ámos/666,100,116,117  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 614 ir  amos  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 614 ir  ámos/666,100,116,117  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 614 cir  zamos  cir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 614 cir  zámos/666,100,116,117  cir  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 614 guir  gamos  guir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 614 guir  gámos/666,100,116,117  guir .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 614 ir  ades  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 614 ir  ádes/666,100,118,119  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 614 ir  ades  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 614 ir  ádes/666,100,118,119  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 614 cir  zades  cir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 614 cir  zádes/666,100,118,119  cir  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 614 guir  gades  guir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 614 guir  gádes/666,100,118,119  guir .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 614 ir  an  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 614 ir  an  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 614 cir  zan  cir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 614 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6

SFX 615 Y  17   #C3 alternancia vocálica u-o Fúxir con cambio de acento 
na raiz
SFX 615 ir  o/666,100,112,113  [^cu]ir   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 615 ir  o/666,100,112,113  [^g]uir   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 615 cir  zo/666,100,112,113  cir    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 615 guir  go/666,100,112,113  guir   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 615 ir  a/666,100,110,111,114,115  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 615 ir  a/666,100,110,111,114,115  [^g]uir   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 615 cir  za/666,100,110,111,114,115  cir    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 615 guir  ga/666,100,110,111,114,115  guir   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 615 ir  as/666,100,112,113  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 615 ir  as/666,100,112,113  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 615 cir  zas/666,100,112,113  cir   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 615 guir  gas/666,100,112,113  guir  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 615 ir  an/666,100,114,115  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 615 ir  an/666,100,114,115  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 615 cir  zan/666,100,114,115  cir   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 615 guir  gan/666,100,114,115  guir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 615 ir  e/666,100,114,115  ir .    ds:imperativo P2 + enclítico

SFX 616 Y  3   #C3 alternancia vocálica u-o Foxir
SFX 616 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 616 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 616 ir  en  ir .    ds:presente P6

SFX 617 Y  3   #C3 alternancia vocálica u-o Fóxir con cambio de acento 
na raiz
SFX 617 ir  es/666,100,112,113  ir .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 617 ir  e/666,100,114,115  ir .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 617 ir  en/666,100,114,115  ir .    ds:presente P6 + enclítico

SFX 620 Y  6   #C3 alternancia vocálica i-e
SFX 620 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 620 ir  ímos/666,100,116,117  ir   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 620 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 620 ir  ídes/666,100,118,119  ir   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 620 ir  ín/111  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 620 ir  in/666,100,110  ir   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo


SFX 621 Y  3   #C3 alternancia vocálica i-e
SFX 621 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 621 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 621 ir  en  ir .    ds:presente P6


SFX 622 Y  3   #C3 alternancia vocálica i-e. cambio de acento na raiz
SFX 622 ir  es/666,100,112,113  ir .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 622 ir  e/666,100,114,115  ir .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 622 ir  en/666,100,114,115  ir .    ds:presente P6 + enclítico

SFX 623 Y  24   #C3 alternancia vocálica i-e. Sirvir
SFX 623 ir  o  [^cu]ir   .    ds:presente P1
SFX 623 ir  o  [^g]uir   .    ds:presente P1
SFX 623 guir  go  guir   .    ds:presente P1
SFX 623 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 623 ir  a  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 623 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 623 ir  as  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 623 guir  gas  guir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 623 quir  cas  quir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 623 ir  amos  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 623 ir  ámos/666,100,116,117  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 623 ir  amos  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 623 ir  ámos/666,100,116,117  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 623 guir  gamos  guir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 623 guir  gámos/666,100,116,117  guir .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 623 ir  ades  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 623 ir  ádes/666,100,118,119  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 623 ir  ades  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 623 ir  ádes/666,100,118,119  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 623 guir  gades  guir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 623 guir  gádes/666,100,118,119  guir .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 623 ir  an  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 623 ir  an  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 623 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6


SFX 624 Y  12   #C3 alternancia vocálica i-e. Sírvir
SFX 624 ir  o/666,100,110,111  [^cu]ir   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 624 ir  o/666,100,110,111  [^g]uir   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 624 guir  go/666,100,110,111  guir   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 624 ir  a/666,100,110,111,114,115  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 624 ir  a/666,100,110,111,114,115  [^g]uir   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 624 guir  ga/666,100,110,111,114,115  guir   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 624 ir  as/666,100,112,113  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 624 ir  as/666,100,112,113  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 624 guir  gas/666,100,112,113  guir  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 624 ir  an/666,100,114,115  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 624 ir  an/666,100,114,115  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 624 guir  gan/666,100,114,115  guir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclíticoSFX 630 Y  35   #Verbo ir
SFX 630 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 630 r  ndo/666,100,114,115  ír    .    ds:xerundio + enclítico
SFX 630 r  do/10,14  ir  .    ds:participio
SFX 630 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 630 r  mos/666,100,116,117  ír    .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 630 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 630 r  des/666,100,118,119  ír    .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 630 r  a/100,110,111,114,115  ír   .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 630 r  as/100,112,113  ír   .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 630 r  amos  ir    .    ds:copretérito P4
SFX 630 r  ámos/666,100,116,117  ir    .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 630 r  ades  ir    .    ds:copretérito P5
SFX 630 r  ádes/666,100,118,119  ir    .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 630 r  an/100,114,115  ír   .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 630 0  ei/101,110  r  .    ds:futuro P1 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 630 0  éi/666,111  r .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 630 0  ás/113  r   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 630 0  as/666,100,112  r    .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 630 0  á/115  r    .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 630 0  a/666,100,114  r    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 630 0  emos  r .    ds:futuro P4
SFX 630 0  émos/666,100,116,117  r    .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 630 0  edes  r .    ds:futuro P5
SFX 630 0  édes/666,100,118,119  r    .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 630 0  an/666,100,114  r    .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 630 0  án/115  r   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 630 0  ía/100,110,111,114,115  r   .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 630 0  ías/100,112,113  r   .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 630 0  iamos  r    .    ds:pospretérito P4
SFX 630 0  iámos/666,100,116,117  r    .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 630 0  iades  r    .    ds:pospretérito P5
SFX 630 0  iádes/666,100,118,119  r    .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 630 0  an/100,114,115  ír   .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 630 r  de  ir .    ds:imperativo P5
SFX 630 r  de/666,100,118,119  ír .    ds:imperativo P5 + enclítico


# ir e for
SFX 631 Y  15
SFX 631 r  r/100,110,114  r    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P1 / P3 [ + enclítico monosílabo]
SFX 631 ir  ír/666,111,115  ir  .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 631 or  ór/666,111,115  or  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 631 0  es  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 631 ir  íres/666,100,112,113  ir   .    ds:infinitivo P2 + 
enclítico polisílabo
SFX 631 or  óres/666,100,112,113  or   .    ds:subxuntivo futuro P2 
+ enclítico polisílabo
SFX 631 0  mos  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 631 ir  írmos/666,100,116,117  ir   .    ds:infinitivo P4 + 
enclítico polisílabo
SFX 631 or  órmos/666,100,116,117  or   .    ds:subxuntivo futuro P4 
+ enclítico polisílabo
SFX 631 0  des  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 631 ir  írdes/666,100,118,119  ir   .    ds:infinitivo P5 + 
enclítico polisílabo
SFX 631 or  órdes/666,100,118,119  or   .    ds:subxuntivo futuro P5 
+ enclítico polisílabo
SFX 631 0  en  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 631 ir  íren/666,100,114,115  ir   .    ds:infinitivo P6 + 
enclítico polisílabo
SFX 631 or  óren/666,100,114,115  or   .    ds:subxuntivo futuro P6 
+ enclítico polisílabo


SFX 632 Y  30   #Verbo ir (Raíz for)
SFX 632 or  un/100,110  r .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 632 or  ún/666,111  r .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 632 or  uches  r    .    ds:pretérito P2
SFX 632 or  úches/666,100,112,113  r   .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 632 r  i/101,114  r  .    ds:pretérito P3 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 632 or  ói/666,115  r .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 632 r  mos  r .    ds:pretérito P4
SFX 632 or  ómos/666,100,116,117  r    .    ds:pretérito P4 + 
enclítico
SFX 632 r  stes  r .    ds:pretérito P5
SFX 632 or  óstes/666,100,118,119  r   .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 632 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 632 or  óron/666,100,114,115  r    .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 632 0  a  r  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 632 or  óra/666,100,110,111,114,115  r    .    
ds:antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 632 0  as  r  .    ds:antepretérito P2
SFX 632 or  óras/666,100,112,113  r    .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 632 0  amos  r .    ds:antepretérito P4
SFX 632 0  ámos/666,100,116,117  r    .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 632 0  ades  r .    ds:antepretérito P5
SFX 632 0  ádes/666,100,118,119  r    .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 632 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 632 or  óran/666,100,114,115  r    .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 632 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 632 or  óse/666,100,110,111,114,115  r    .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 632 r  ses  r .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 632 or  óses/666,100,112,113  r    .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 632 or  ósemos/100,116,117  r .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 632 or  ósedes/100,118,119  r .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 632 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 632 or  ósen/666,100,1114,115  r   .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico


SFX 633 Y  20   #Verbo ir (Raíz vair)
SFX 633 r  a  ir  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 633 r  a/666,100,110,111,114,115  ir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 633 r  as  ir .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 633 r  as/666,100,112,113  ir .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 633 r  amos  ir    .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 633 r  ámos/666,100,116,117  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 633 r  ades  ir    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 633 r  ádes/666,100,118,119  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 633 r  an  ir .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 633 r  an/666,100,114,115  ir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 633 air  ou/101,110  ir    .    ds:presente P1 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 633 air  óu/666,111  ir    .    ds:presente P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 633 ir  s/100,112  ir .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 633 air  ás/666,113  ir    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 633 ir  i/101,114  ir .    ds:presente P3 / imperativo P2 [ + 
acusativo P3 tras ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 633 air  ái/666,115  ir    .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico polisílabo
SFX 633 ir  n/100,114  ir .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 633 air  án/666,115  ir    .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 633 ir  mos  ir    .    ds:imperativo P4
SFX 633 air  ámos/666,100,116,117  ir   .    ds:imperativo P4 + 
enclítico

SFX 634 Y  6   #Verbo dicir
SFX 634 cir  s/100,112  cir    .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 634 icir  ís/666,113  cir   .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 634 icir  i/114  cir  .    ds:presente P3 / imperativo P2 [ + 
enclítico monosílabo <> acusativo P3]
SFX 634 icir  í/666,100,115  cir .    ds:presente P3 / imperativo P2 
[ + acusativo P3 / enclítico polisílabo]
SFX 634 cir  n/100,114  cir    .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 634 icir  ín/666,115  cir   .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo

SFX 635 Y  6   #Verbos compostos de dicir
SFX 635 icir  ís/113  cir .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 635 icir  is/666,100,112  cir .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 635 icir  í/100,115  cir   .    ds:presente P3 / imperativo P2 
[ + enclítico polisílabo]
SFX 635 icir  i/666,114  cir    .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico monosílabo
SFX 635 icir  ín/115  cir .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 635 icir  in/666,100,114  cir .    ds:presente P3 + enclítico 
monosílabo

SFX 636 Y  16   #Verbo dicir
SFX 636 cir  go  cir    .    ds:presente P1
SFX 636 icir  ígo/666,100,110,111  cir  .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 636 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 636 ir  ímos/666,100,116,117  ir   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 636 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 636 ir  ídes/666,100,118,119  ir   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 636 cir  ga  cir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 636 icir  íga/666,100,110,111,114,115  cir  .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 636 cir  gas  cir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 636 icir  ígas/666,100,112,113  cir  .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 636 cir  gamos  cir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 636 icir  ígamos/666,100,116,117  cir .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 636 cir  gades  cir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 636 icir  ígades/666,100,118,119  cir .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 636 cir  gan  cir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 636 icir  ígan/666,100,114,115  cir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


SFX 637 Y  31   #Verbo dicir
SFX 637 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 637 ir  índo/666,100,114,115  ir   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 637 icir  ito/10,14  cir    .    ds:partiticipio
SFX 637 ir  ía/100,110,111,114,115  ir  .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 637 ir  ías/100,112,113  ir  .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 637 ir  iamos  ir   .    ds:copretérito P4
SFX 637 ir  iámos/666,100,116,117  ir   .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 637 ir  iades  ir   .    ds:copretérito P5
SFX 637 ir  iádes/666,100,118,119  ir   .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 637 ir  ían/100,114,115  ir  .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 637 cir  rei/101,110  cir   .    ds:futuro P1 [ + acusativo P3 
tras ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 637 cir  réi/666,111  cir   .    ds:futuro P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 637 cir  rás/113  cir .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 637 cir  ras/666,100,112  cir .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 637 cir  rá/115  cir .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 637 cir  ra/666,100,114  cir  .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 637 cir  remos  cir  .    ds:futuro P4
SFX 637 cir  rémos/666,100,116,117  cir  .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 637 cir  redes  cir  .    ds:futuro P5
SFX 637 cir  rédes/666,100,118,119  cir  .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 637 cir  rán/115  cir .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 637 cir  ran/666,100,114  cir .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 637 cir  ría/100,110,111,114,115  cir .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 637 cir  rías/100,112,113  cir    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 637 cir  riamos  cir  .    ds:pospretérito P4
SFX 637 cir  riámos/666,100,116,117  cir .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 637 cir  riades  cir  .    ds:pospretérito P5
SFX 637 cir  riádes/666,100,118,119  cir .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 637 cir  rían/100,114,115  cir    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 637 r  de  ir .    ds:imperativo P5 
SFX 637 ir  íde/666,100,116,117  ir    .    ds:imperativo P5 + 
enclítico

# constradixer desdixer dixer maldixer predixer contradicir desdicir dicir e 
predicir ################bendicir = maldicir
SFX 638 Y  15   #Verbo dicir (dicir e dixer) 
SFX 638 r  r/100,110,114  r    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P1 / P3 [ + enclítico monosílabo]
SFX 638 ir  ír/666,111,115  ir  .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 638 er  ér/666,111,115  er  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 638 0  es  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 638 ir  íres/666,100,112,113  ir   .    ds:infinitivo P2 + 
enclítico polisílabo
SFX 638 er  éres/666,100,112,113  er   .    ds:subxuntivo futuro P2 
+ enclítico polisílabo
SFX 638 0  mos  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 638 ir  írmos/666,100,116,117  ir   .    ds:infinitivo P4 + 
enclítico polisílabo
SFX 638 er  érmos/666,100,116,117  er   .    ds:subxuntivo futuro P4 
+ enclítico polisílabo
SFX 638 0  des  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 638 ir  írdes/666,100,118,119  ir   .    ds:infinitivo P5 + 
enclítico polisílabo
SFX 638 er  érdes/666,100,118,119  er   .    ds:subxuntivo futuro P5 
+ enclítico polisílabo
SFX 638 0  en  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 638 ir  íren/666,100,114,115  ir   .    ds:infinitivo P6 + 
enclítico polisílabo
SFX 638 er  éren/666,100,114,115  er   .    ds:subxuntivo futuro P6 
+ enclítico polisílabo

# constradixer desdixer dixer maldixer e predixer
SFX 639 Y  30   #Verbo dicir (Raíz dixer)
SFX 639 r  n  r  .    ds:pretérito P1
SFX 639 ixer  íxen/666,100,110,111  r   .    ds:pretérito P1 + 
enclítico
SFX 639 r  ches  r .    ds:pretérito P2
SFX 639 er  éches/666,100,112,113  r   .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 639 er  o  r  .    ds:pretérito P3
SFX 639 ixer  íxo/666,100,114,115  r   .    ds:pretérito P3 + 
enclítico
SFX 639 r  mos  r .    ds:pretérito P4
SFX 639 er  émos/666,100,116,117  r    .    ds:pretérito P4 + 
enclítico
SFX 639 r  stes  r .    ds:pretérito P5
SFX 639 er  éstes/666,100,118,119  r   .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 639 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 639 er  éron/666,100,114,115  r    .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 639 0  a  r  .    ds:pospretérito P1 / P3
SFX 639 er  éra/666,100,110,111,114,115  r    .    
ds:pospretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 639 0  as  r  .    ds:pospretérito P2
SFX 639 er  éras/666,100,112,113  r    .    ds:pospretérito P2 + 
enclítico
SFX 639 0  amos  r .    ds:pospretérito P4
SFX 639 0  ámos/666,100,116,117  r    .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 639 0  ades  r .    ds:pospretérito P5
SFX 639 0  ádes/666,100,118,119  r    .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 639 0  an  r  .    ds:pospretérito P6
SFX 639 er  éran/666,100,114,115  r    .    ds:pospretérito P6 + 
enclítico
SFX 639 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 639 er  ése/666,100,110,111,114,115  r    .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 639 r  ses  r .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 639 er  éses/666,100,112,113  r    .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 639 er  ésemos/100,116,117  r .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 639 er  ésedes/100,118,119  r .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 639 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 639 er  ésen/666,100,114,115  r    .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico

SFX 640 Y  60   #Verbo vir
SFX 640 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 640 ir  índo/666,100,114,115  ir   .    ds:xerundio
SFX 640 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 640 ir  eño  ir    .    ds:presente P1
SFX 640 ir  éño/666,100,110,111  ir   .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 640 ir  és/100,112,113  ir  .    ds:presente P2 [ + enclítico]
SFX 640 ir  én/100,114,115  ir  .    ds:presente P3 [ + enclítico]
SFX 640 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 640 ir  ímos/666,100,116,117  ir   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 640 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 640 ir  ídes/666,100,118,119  ir   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 640 r  ndes  ir    .    ds:presente P5
SFX 640 ir  índes/666,100,118,119  ir   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 640 ir  eñen  ir   .    ds:presente P6
SFX 640 ir  éñen/666,100,114,115  ir   .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 640 r  ña  ir .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 640 ir  íña/666,100,110,111,114,115  ir   .    ds:copretérito 
P1 / P3 + enclítico
SFX 640 r  ñas  ir    .    ds:copretérito P2
SFX 640 ir  íñas/666,100,112,113  ir   .    ds:copretérito P2 + 
enclítico
SFX 640 r  ñamos  ir   .    ds:copretérito P4
SFX 640 ir  ñámos/666,100,116,117  ir  .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 640 r  ñades  ir   .    ds:copretérito P5
SFX 640 ir  ñádes/666,100,118,119  ir  .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 640 r  ñan  ir    .    ds:copretérito P6
SFX 640 ir  íñan/666,100,114,115  ir   .    ds:copretérito P6 + 
enclítico
SFX 640 r  rei/101,110  ir .    ds:futuro P1 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 640 r  réi/666,111  ir    .    ds:futuro P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 640 r  rás/113  ir  .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 640 r  ras/666,100,112  ir   .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 640 r  rá/115  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 640 r  ra/666,100,114  ir   .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 640 r  remos  ir    .    ds:futuro P4
SFX 640 r  rémos/666,100,116,117  ir   .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 640 r  redes  ir    .    ds:futuro P5
SFX 640 r  rédes/666,100,118,119  ir   .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 640 r  rán/115  ir  .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 640 r  ran/666,100,114  ir   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 640 r  ría/100,110,111,114,115  ir  .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico] 
SFX 640 r  rías/100,112,113  ir  .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 640 r  riamos  ir   .    ds:pospretérito P4
SFX 640 r  riámos/666,100,116,117  ir   .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 640 r  riades  ir   .    ds:pospretérito P5
SFX 640 r  riádes/666,100,118,119  ir   .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 640 r  rían/100,114,115  ir  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 640 r  en/100,114  ir .    ds:imperativo P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 640 ir  én/666,115  ir    .    ds:imperativo P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 640 r  de  ir .    ds:imperativo P5
SFX 640 ir  íde/666,100,112,113  ir    .    ds:imperativo P5 + 
enclítico
SFX 640 r  nde  ir .    ds:imperativo P5
SFX 640 ir  índe/666,100,112,113  ir   .    ds:imperativo P5 + 
enclítico
SFX 640 ir  eña  ir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 640 ir  éña/666,100,110,111,114,115  ir   .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 640 ir  eñas  ir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 640 ir  éñas/666,100,112,113  ir   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 640 ir  eñamos  ir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 640 ir  eñámos/666,100,116,117  ir  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 640 ir  eñades  ir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 640 ir  eñádes/666,100,118,119  ir  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 640 ir  eñan  ir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 640 ir  éñan/666,100,114,115  ir   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


SFX 641 Y  15   #Verbo vir (vir e viñer)
SFX 641 r  r/100,110,114  r    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P1 / P3
SFX 641 ir  ír/666,111,115  ir  .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico
SFX 641 er  ér/666,111,115  er  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico
SFX 641 0  es  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 641 ir  íres/666,100,112,113  ir   .    ds:infinitivo P2 + 
enclítico
SFX 641 er  éres/666,100,112,113  er   .    ds:subxuntivo futuro P2 
+ enclítico
SFX 641 0  mos  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 641 ir  írmos/666,100,116,117  ir   .    ds:infinitivo P4 + 
enclítico
SFX 641 er  érmos/666,100,116,117  er   .    ds:subxuntivo futuro P4 
+ enclítico
SFX 641 0  des  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 641 ir  írdes/666,100,118,119  ir   .    ds:infinitivo P5 + 
enclítico
SFX 641 er  érdes/666,100,118,119  er   .    ds:subxuntivo futuro P5 
+ enclítico
SFX 641 0  en  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 641 ir  íren/666,100,114,115  ir   .    ds:infinitivo P6 + 
enclítico
SFX 641 er  éren/666,100,114,115  er   .    ds:subxuntivo futuro P6 
+ enclítico

SFX 642 Y  2   #Verbo vir (Raíz viñer)
SFX 642 ñer  n/100,110  r .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 642 iñer  ín/666,111  r   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo


SFX 643 Y  2   #Verbos compostos vir (Raíz viñer)
SFX 643 iñer  ín/111  r .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 643 ñer  n/666,100,110  r   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo

SFX 644 Y  28   #Verbo vir (Raíz viñer)
SFX 644 r  ches  r .    ds:pretérito P2
SFX 644 er  éches/666,100,112,113  r   .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 644 iñer  eu/101,114  r    .    ds:pretérito P3 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 644 iñer  éu/666,115  r   .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 644 r  mos  r .    ds:pretérito P4
SFX 644 er  émos/666,100,116,117  r    .    ds:pretérito P4 + 
enclítico
SFX 644 r  stes  r .    ds:pretérito P5
SFX 644 er  éstes/666,100,118,119  r   .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 644 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 644 er  éron/666,100,114,115  r    .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 644 0  a  r  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 644 er  éra/666,100,110,111,114,115  r    .    
ds:antepretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 644 0  as  r  .    ds:antepretérito P2
SFX 644 er  éras/666,100,112,113  r    .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 644 0  amos  r .    ds:antepretérito P4
SFX 644 0  ámos/666,100,116,117  r    .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 644 0  ades  r .    ds:antepretérito P5
SFX 644 0  ádes/666,100,118,119  r    .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 644 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 644 er  éran/666,100,114,115  r    .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 644 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 644 er  ése/666,100,110,111,114,115  r    .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 644 r  ses  r .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 644 er  éses/666,100,112,113  r    .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 644 er  ésemos/100,116,117  r .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 644 er  ésedes/100,118,119  r .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 644 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 644 er  ésen/666,100,114,115  r    .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico

# verbos defectivos da C-III en construción transitiva

# defectivos C-III
# atinxir concernir cumprir denegrir devir fundir incumbir sobrevivir 
tremelucir urxir usucapir


# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
# Paradigma dos verbos regulares
#    partir/300,301 e pártir/666,302
#    ouvir/300,306 e óuvir/666,307
#    parir/300,308 e párir/666,309
#    rir/300,303 sorrir/300,304 reunir/300,305
# Os verbos rematados en -aír, -oír e -uír teñen unha soa raíz
#    saír/313

# Verbos con alternancia vocálica e-i SENTIR
#    sentir/300,320,321, séntir/666,322
#    sintir/666,323   síntir/666,324

# Verbo VIR
#    vir/340,341
#    viñer/666,341,342,344SFX 650 Y  29
SFX 650 r  r/100,114  ir  .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 650 ir  ír/666,115  ir    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 650 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 650 ir  índo/666,100,114,115  ir   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 650 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 650 ir  ía/100,114,115  ir  .    ds:copretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 650 ir  ían/100,114,115  ir  .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 650 ir  iu/101,114  ir .    ds:pretérito P3 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 650 ir  íu/666,115  ir    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 650 0  on  ir .    ds:pretérito P6
SFX 650 ir  íron/666,100,114,115  ir   .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 650 0  a  ir  .    ds:antepretérito P3
SFX 650 ir  íra/666,100,114,115  ir    .    ds:antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 650 0  an  ir .    ds:antepretérito P6
SFX 650 ir  íran/666,100,114,115  ir   .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 650 0  ei/101,110  ir .    ds:futuro P1 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 650 0  éi/666,111  ir .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 650 0  a/666,100,114  ir    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 650 0  á/115  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 650 0  an/666,100,114  ir   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 650 0  án/115  ir   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 650 0  ía/100,114,115  ir   .    ds:pospretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 650 0  ían/100,114,115  ir  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 650 r  se  ir .    ds:subxuntivo pretérito P3
SFX 650 ir  íse/666,100,114,115  ir    .    ds:subxuntivo 
pretérito P3 + enclítico
SFX 650 r  sen  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 650 ir  ísen/666,100,114,115  ir   .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 650 0  en  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 650 ir  íren/666,100,114,115  ir   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P6 + enclítico

SFX 651 Y  10
SFX 651 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 651 ir  en  ir .    ds:presente P6
SFX 651 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 651 cir  za  cir    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 651 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 651 quir  ca  quir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 651 ir  an  [^cuao]ir .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 651 cir  zan  cir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 651 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 651 quir  can  quir  .    ds:subxuntivo presente P6

# defectivo regular con acento gráfico na raíz
SFX 652 Y  10
SFX 652 ir  e/666,100,114,115  ir .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 652 ir  en/666,100,114,115  ir .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 652 ir  a/666,100,114,115  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 652 cir  za/666,100,114,115  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 652 guir  ga/666,100,114,115  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 652 quir  ca/666,100,114,115  quir   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 652 ir  an/666,100,114,115  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 652 cir  zan/666,100,114,115  cir   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 652 guir  gan/666,100,114,115  guir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 652 quir  can/666,100,114,115  quir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

# cómprir fondir tremolocir tremelócir concirnir concírnir denigrir denígrir
SFX 653 Y  14   
SFX 653 ir  e/100,114,115  cómprir    .    ds:presente P3 [ + 
enclítico]
SFX 653 ir  en/100,114,115  cómprir    .    ds:presente P6 [ + 
enclítico]
SFX 653 ir  e  [^ó]cir  .    ds:presente P3
SFX 653 ir  en  [^ó]cir  .    ds:presente P6
SFX 653 ir  e/666,100,114,115  [ó]cir   .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 653 ir  en/666,100,114,115  [ó]cir  .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 653 ir  e  [^í]rnir  .    ds:presente P3
SFX 653 ir  en  [^í]rnir .    ds:presente P6
SFX 653 ir  e/666,100,114,115  [í]rnir  .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 653 ir  en/666,100,114,115  [í]rnir  .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 653 ir  e  [^í]grir  .    ds:presente P3
SFX 653 ir  en  [^í]grir .    ds:presente P6
SFX 653 ir  e/666,100,114,115  [í]grir  .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 653 ir  en/666,100,114,115  [í]grir  .    ds:presente P6 + 
enclítico

# concirnir
SFX 654 Y  6   #C3 alternancia vocálica i-e. Sirvir
SFX 654 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 654 ir  a  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 654 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 654 ir  an  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 654 ir  an  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 654 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6

# concírnir
SFX 655 Y  6   #C3 alternancia vocálica i-e. Sírvir
SFX 655 ir  a/666,100,114,115  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 655 ir  a/666,100,114,115  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 655 guir  ga/666,100,114,115  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 655 ir  an/666,100,114,115  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 655 ir  an/666,100,114,115  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 655 guir  gan/666,100,114,115  guir  .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

# devir
SFX 656 Y  24
SFX 656 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 656 ir  índo/666,100,114,115  ir   .    ds:xerundio
SFX 656 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 656 ir  én/100,114,115  ir  .    ds:presente P3 [ + enclítico]
SFX 656 ir  eñen  ir   .    ds:presente P6
SFX 656 ir  éñen/666,100,114,115  ir   .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 656 r  ña  ir .    ds:copretérito P3
SFX 656 ir  íña/666,100,114,115  ir   .    ds:copretérito P3 + 
enclítico
SFX 656 r  ñan  ir    .    ds:copretérito P6
SFX 656 ir  íñan/666,100,114,115  ir   .    ds:copretérito P6 + 
enclítico
SFX 656 r  rá/115  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 656 r  ra/666,100,114  ir   .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 656 r  rán/115  ir  .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 656 r  ran/666,100,114  ir   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 656 r  ría/100,114,115  ir  .    ds:pospretérito P3 [ + 
enclítico] 
SFX 656 r  rían/100,114,115  ir  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 656 ir  eña  ir    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 656 ir  éña/666,100,114,115  ir   .    ds:subxuntivo presente 
P3 + enclítico
SFX 656 ir  eñan  ir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 656 ir  éñan/666,100,114,115  ir   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 656 r  r/100,110,114  r    .    ds:infinitivo P3
SFX 656 ir  ír/666,111,115  ir  .    ds:infinitivo P3 + enclítico
SFX 656 0  en  r  .    ds:infinitivo P6
SFX 656 ir  íren/666,100,114,115  ir   .    ds:infinitivo P6 + 
enclítico

# deviñer
SFX 657 Y  15
SFX 657 iñer  eu/101,114  r    .    ds:pretérito P3 [ + acusativo 
P3 tras ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 657 iñer  éu/666,115  r   .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 657 er  éron/666,100,114,115  r    .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 657 0  a  r  .    ds:antepretérito P3
SFX 657 er  éra/666,100,114,115  r    .    ds:antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 657 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 657 er  éran/666,100,114,115  r    .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 657 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P3
SFX 657 er  ése/666,100,114,115  r    .    ds:subxuntivo 
pretérito P3 + enclítico
SFX 657 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 657 er  ésen/666,100,114,115  r    .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 657 r  r/100,110,114  r    .    ds:subxuntivo futuro P3
SFX 657 er  ér/666,111,115  er  .    ds:subxuntivo futuro P3 + 
enclítico
SFX 657 0  en  r  .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 657 er  éren/666,100,114,115  er   .    ds:subxuntivo futuro P6 
+ enclítico

# defectivos balbucir empedernir gorir guarir manir e preterir
SFX 658 Y  69 
SFX 658 r  r/100,114  ir  .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 658 ir  ír/666,115  ir    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 658 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 658 ir  índo/666,100,114,115  ir   .    ds:xerundio + enclítico
SFX 658 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 658 ir  ía/100,114,115  ir  .    ds:copretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 658 ir  ías/100,112,113  ir  .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 658 ir  iamos  ir   .    ds:copretérito P4
SFX 658 ir  iámos/666,100,116,117  ir   .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 658 ir  iades  ir   .    ds:copretérito P5
SFX 658 ir  iádes/666,100,112,113  ir   .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 658 ir  ían/100,114,115  ir  .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 658 ir  iches  ir   .    ds:pretérito P2
SFX 658 ir  íches/666,100,112,113  ir   .    ds:pretérito P2 + 
enclítico
SFX 658 ir  iu/101,114  ir .    ds:pretérito P3 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 658 ir  íu/666,115  ir    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 658 r  mos  ir .    ds:pretérito P4
SFX 658 ir  ímos/666,100,116,117  ir   .    ds:pretérito P4 + 
enclítico
SFX 658 r  stes  ir    .    ds:pretérito P5
SFX 658 ir  ístes/666,100,118,119  ir   .    ds:pretérito P5 + 
enclítico
SFX 658 0  on  ir .    ds:pretérito P6
SFX 658 ir  íron/666,100,114,115  ir   .    ds:pretérito P6 + 
enclítico
SFX 658 0  a  ir  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 658 ir  íra/666,100,114,115  ir    .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 658 0  as  ir .    ds:antepretérito P2 + enclítico
SFX 658 ir  íras/666,100,112,113  ir   .    ds:antepretérito P2
SFX 658 0  amos  ir    .    ds:antepretérito P4
SFX 658 0  ámos/666,100,116,117  ir    .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 658 0  ades  ir    .    ds:antepretérito P5
SFX 658 0  ádes/666,100,118,119  ir    .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 658 0  an  ir .    ds:antepretérito P6
SFX 658 ir  íran/666,100,114,115  ir   .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 658 0  ei/101,110  ir .    ds:futuro P1 [ + acusativo P3 tras 
ditongo decrecente / enclítico monosílabo]
SFX 658 0  éi/666,111  ir .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 658 0  as/666,100,112  ir   .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 658 0  ás/113  ir   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 658 0  a/666,100,114  ir    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 658 0  á/115  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 658 0  emos  ir    .    ds:futuro P4
SFX 658 0  émos/666,100,116,117  ir    .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 658 0  edes  ir    .    ds:futuro P5
SFX 658 0  édes/666,100,118,119  ir    .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 658 0  an/666,100,114  ir   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 658 0  án/115  ir   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 658 0  ía/100,114,115  ir   .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 658 0  ías/100,112,113  ir  .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 658 0  iamos  ir    .    ds:pospretérito P4
SFX 658 0  iámos/666,100,116,117  ir   .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 658 0  iades  ir    .    ds:pospretérito P5
SFX 658 0  iádes/666,100,118,119  ir   .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 658 0  ían/100,114,115  ir  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 658 r  se  ir .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 658 ir  íse/666,100,114,115  ir    .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 658 r  ses  ir .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 658 ir  íses/666,100,112,113  ir   .    ds:subxuntivo 
pretérito P2 + enclítico
SFX 658 ir  ísemos/100,116,117  ir    .    ds:subxuntivo 
pretérito P4 [ + enclítico]
SFX 658 ir  ísedes/100,118,119  ir    .    ds:subxuntivo 
pretérito P5 [ + enclítico]
SFX 658 r  sen  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 658 ir  ísen/666,100,114,115  ir   .    ds:subxuntivo 
pretérito P6 + enclítico
SFX 658 0  es  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 658 ir  íres/666,100,112,113  ir   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P2 + enclítico
SFX 658 0  mos  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 658 ir  írmos/666,100,116,117  ir   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P4 + enclítico
SFX 658 0  des  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 658 ir  írdes/666,100,118,119  ir   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P5 + enclítico
SFX 658 0  en  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 658 ir  íren/666,100,114,115  ir   .    ds:infinitivo / 
subxuntivo futuro P6 + enclítico
SFX 658 r  de  ir .    ds:imperativo P5
SFX 658 ir  íde/666,100,118,119  ir    .    ds:imperativo P5 + 
enclítico

SFX 659 Y  9
SFX 659 ir  es  balbucir  .    ds:presente P2
SFX 659 ir  e  balbucir  .    ds:presente P3
SFX 659 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 659 ir  ímos/666,100,116,117  ir   .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 659 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 659 ir  ídes/666,100,118,119  ir   .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 659 ir  en  balbucir  .    ds:presente P6
SFX 659 ir  ín/111  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 659 ir  in/666,100,110  ir   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo

SFX 660 Y  3 
SFX 660 ir  es/666,100,112,113  balbúcir .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 660 ir  e/666,100,114,115  balbúcir  .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 660 ir  en/666,100,114,115  balbúcir .    ds:presente P6 + 
enclítico

#C-III en construción intransitiva

SFX 700 Y  69   
SFX 700 r  r/124  ir    .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 700 ir  ír/666,125  ir    .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 700 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 700 ir  índo/666,124,125  ir .    ds:xerundio + enclítico
SFX 700 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 700 ir  ía/120,121,124,125  ir    .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 700 ir  ías/122,123  ir    .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 700 ir  iamos  ir   .    ds:copretérito P4
SFX 700 ir  iámos/666,126,127  ir .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 700 ir  iades  ir   .    ds:copretérito P5
SFX 700 ir  iádes/666,122,123  ir .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 700 ir  ían/124,125  ir    .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 700 ir  iches  ir   .    ds:pretérito P2
SFX 700 ir  íches/666,122,123  ir .    ds:pretérito P2 + enclítico
SFX 700 ir  iu/124  ir   .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 700 ir  íu/666,125  ir    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 700 r  mos  ir .    ds:pretérito P4
SFX 700 ir  ímos/666,126,127  ir .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 700 r  stes  ir    .    ds:pretérito P5
SFX 700 ir  ístes/666,128,129  ir .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 700 0  on  ir .    ds:pretérito P6
SFX 700 ir  íron/666,124,125  ir .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 700 0  a  ir  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 700 ir  íra/666,120,121,124,125  ir  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 700 0  as  ir .    ds:antepretérito P2 + enclítico
SFX 700 ir  íras/666,122,123  ir .    ds:antepretérito P2
SFX 700 0  amos  ir    .    ds:antepretérito P4
SFX 700 0  ámos/666,126,127  ir  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 700 0  ades  ir    .    ds:antepretérito P5
SFX 700 0  ádes/666,128,129  ir  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 700 0  an  ir .    ds:antepretérito P6
SFX 700 ir  íran/666,124,125  ir .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 700 0  ei/120  ir   .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 700 0  éi/666,121  ir .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 700 0  as/666,122  ir .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 700 0  ás/123  ir   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 700 0  a/666,124  ir  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 700 0  á/125  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 700 0  emos  ir    .    ds:futuro P4
SFX 700 0  émos/666,126,127  ir  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 700 0  edes  ir    .    ds:futuro P5
SFX 700 0  édes/666,128,129  ir  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 700 0  an/666,124  ir .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 700 0  án/125  ir   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 700 0  ía/120,121,124,125  ir .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 700 0  ías/122,123  ir    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 700 0  iamos  ir    .    ds:pospretérito P4
SFX 700 0  iámos/666,126,127  ir .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 700 0  iades  ir    .    ds:pospretérito P5
SFX 700 0  iádes/666,128,129  ir .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 700 0  ían/124,125  ir    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 700 r  se  ir .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 700 ir  íse/666,120,121,124,125  ir  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 700 r  ses  ir .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 700 ir  íses/666,122,123  ir .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 700 ir  ísemos/126,127  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 700 ir  ísedes/128,129  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 700 r  sen  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 700 ir  ísen/666,124,125  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 700 0  es  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 700 ir  íres/666,122,123  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P2 + enclítico
SFX 700 0  mos  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 700 ir  írmos/666,126,127  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 700 0  des  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 700 ir  írdes/666,128,129  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 700 0  en  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 700 ir  íren/666,124,125  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico
SFX 700 r  de  ir .    ds:imperativo P5
SFX 700 ir  íde/666,128,129  ir  .    ds:imperativo P5 + enclítico

SFX 701 Y  41   #C3 regular
SFX 701 ir  o  [^cu]ir   .    ds:presente P1
SFX 701 cir  zo  cir    .    ds:presente P1
SFX 701 guir  go  guir   .    ds:presente P1
SFX 701 quir  co  quir   .    ds:presente P1
SFX 701 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 701 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 701 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 701 ir  ímos/666,126,127  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 701 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 701 ir  ídes/666,128,129  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 701 ir  en  ir .    ds:presente P6
SFX 701 ir  ín/121  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 701 ir  in/666,120  ir .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 701 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 701 cir  za  cir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 701 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 701 quir  ca  quir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 701 ir  as  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 701 cir  zas  cir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 701 guir  gas  guir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 701 quir  cas  quir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 701 ir  amos  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 701 ir  ámos/666,126,127  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 701 cir  zamos  cir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 701 cir  zámos/666,126,127  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 701 guir  gamos  guir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 701 guir  gámos/666,126,127  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 701 quir  camos  quir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 701 quir  cámos/666,126,127  quir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 701 ir  ades  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 701 ir  ádes/666,128,129  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 701 cir  zades  cir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 701 cir  zádes/666,128,129  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 701 guir  gades  guir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 701 guir  gádes/666,128,129  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 701 quir  cades  quir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 701 quir  cádes/666,128,129  quir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 701 ir  an  [^cuao]ir .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 701 cir  zan  cir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 701 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 701 quir  can  quir  .    ds:subxuntivo presente P6

SFX 702 Y  19   #C3 rregular con cambio de acento na raíz
SFX 702 ir  o/666,120,121  [^cu]ir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 702 cir  zo/666,120,121  cir  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 702 guir  go/666,120,121  guir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 702 quir  co/666,120,121  quir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 702 ir  es/666,122,123  ir   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 702 ir  e/666,124,125  ir   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 702 ir  en/666,124,125  ir   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 702 ir  a/666,120,121,124,125  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 702 cir  za/666,120,121,124,125  cir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 702 guir  ga/666,120,121,124,125  guir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 702 quir  ca/666,120,121,124,125  quir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 702 ir  as/666,122,123  [^cu]ir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 702 cir  zas/666,122,123  cir .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 702 guir  gas/666,122,123  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 702 quir  cas/666,122,123  quir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 702 ir  an/666,124,125  [^cu]ir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 702 cir  zan/666,124,125  cir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 702 guir  gan/666,124,125  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 702 quir  can/666,124,125  quir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


SFX 703 Y  18   #Verbo rir
SFX 703 ir  ío/120,121  rir    .    ds:presente P1 [ + enclítico]
SFX 703 ir  is/122  rir  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 703 ir  ís/666,123  rir    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 703 ir  i/124  rir   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 703 ir  í/666,125  rir    .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 703 ir  imos  ir    .    ds:presente P4
SFX 703 ir  ímos/666,126,127  rir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 703 ir  ides  ir    .    ds:presente P5
SFX 703 ir  ídes/666,128,129  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 703 ir  in/120  rir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 703 ir  ín/666,121  rir    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 703 ir  ía/120,121,124,125  rir    .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P1 / P3 [ + enclítico]
SFX 703 ir  ías/122,123  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo 
presente P2 [ + enclítico]
SFX 703 ir  iamos  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo presente P4
SFX 703 ir  iámos/666,126,127  rir    .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P4 + enclítico
SFX 703 ir  iades  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo presente P5
SFX 703 ir  iádes/666,128,129  rir    .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P5 + enclítico
SFX 703 ir  ían/124,125  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo 
presente P6 [ + enclítico]


SFX 704 Y  18   #Verbo sorrir
SFX 704 ir  ío/120,121  rir    .    ds:presente P1 [ + enclítico]
SFX 704 ir  ís/123  rir  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 704 ir  is/666,122  rir    .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 704 ir  í/125  rir  .    ds:presente P3 [ + acusativo P3 / 
enclítico polisílabo]
SFX 704 ir  i/666,124  rir .    ds:presente P3 + enclítico monosílabo 
<> acusativo P3
SFX 704 ir  imos  ir    .    ds:presente P4
SFX 704 ir  ímos/666,126,127  rir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 704 ir  ides  ir    .    ds:presente P5
SFX 704 ir  ídes/666,128,129  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 704 ir  ín/125  rir  .    ds:presente P6 / pretérito P1 [ + 
enclítico polisílabo] 
SFX 704 ir  in/666,124  rir    .    ds:presente P6 / pretérito P1 
+ enclítico monosílabo
SFX 704 ir  ía/120,121,124,125  rir    .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P1 / P3 [ + enclítico]
SFX 704 ir  ías/122,123  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo 
presente P2 [ + enclítico]
SFX 704 ir  iamos  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo presente P4
SFX 704 ir  iámos/666,126,127  rir    .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P4 + enclítico
SFX 704 ir  iades  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo presente P5
SFX 704 ir  iádes/666,128,129  rir    .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P5 + enclítico
SFX 704 ir  ían/124,125  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo 
presente P6 [ + enclítico]


SFX 705 Y  17   #Verbo reunir 
SFX 705 unir  úno/120,121  unir  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 705 unir  únes/122,123  unir .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 705 unir  úne/124,125  unir  .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 705 ir  imos  unir   .    ds:presente P4
SFX 705 ir  ímos/666,126,127  unir    .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 705 ir  ides  unir   .    ds:presente P5
SFX 705 ir  ídes/666,128,129  unir    .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 705 unir  únen/124,125  unir .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 705 ir  ín/121  unir .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 705 ir  in/666,120  unir    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 705 unir  úna/120,121,124,125  unir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 [ + enclítico]
SFX 705 unir  únas/122,123  unir .    ds:subxuntivo presente P2 [ + 
enclítico]
SFX 705 ir  amos  unir   .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 705 ir  ámos/666,126,127  unir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 705 ir  ades  unir   .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 705 ir  ádes/666,128,127  unir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 705 unir  únan/124,125  unir .    ds:subxuntivo presente P6 [ + 
enclítico]


SFX 706 Y  17   #Verbo ouvir 
SFX 706 vir  zo  ir    .    ds:presente P1
SFX 706 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 706 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 706 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 706 ir  ímos/666,126,127  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 706 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 706 ir  ídes/666,128,129  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 706 ir  en  ir .    ds:presente P6
SFX 706 ir  ín/121  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 706 ir  in/666,120  ir .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 706 vir  za  ir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 706 vir  zas  ir    .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 706 vir  zamos  ir   .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 706 vir  zámos/666,126,127  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 706 vir  zades  ir   .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 706 vir  zádes/666,128,129  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 706 vir  zan  ir    .    ds:subxuntivo presente P6

SFX 707 Y  7   #Verbo ouvir con cambio de acento na raiz
SFX 707 vir  zo/666,120,121  ir  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 707 ir  es/666,122,123  ir   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 707 ir  e/666,124,125  ir   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 707 ir  en/666,124,125  ir   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 707 vir  za/666,120,121,124,125  ir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 707 vir  zas/666,122,123  ir  .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 707 vir  zan/666,124,125  ir  .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico


SFX 708 Y  17   #Verbo parir 
SFX 708 rir  iro  ir    .    ds:presente P1
SFX 708 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 708 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 708 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 708 ir  ímos/666,126,127  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 708 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 708 ir  ídes/666,128,129  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 708 ir  en  ir .    ds:presente P6
SFX 708 ir  ín/121  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 708 ir  in/666,120  ir .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 708 rir  ira  ir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 708 rir  iras  ir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 708 rir  iramos  ir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 708 rir  irámos/666,126,127  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 708 rir  irades  ir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 708 rir  irádes/666,128,129  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 708 rir  iran  ir   .    ds:subxuntivo presente P6

# párir e malpárir
SFX 709 Y  7   #Verbo parir con cambio de acento na raiz
SFX 709 rir  iro/666,120,121  ir  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 709 ir  es/666,122,123  ir   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 709 ir  e/666,124,125  ir   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 709 ir  en/666,124,125  ir   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 709 rir  ira/666,120,121,124,125  ir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 709 rir  iras/666,122,123  ir .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 709 rir  iran/666,124,125  ir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico


SFX 713 Y  97   #3C -aír -oír [desoír, entreoír e oír] -uír Como 
saír, oír ou fluír
SFX 713 r  r/124,125  ír .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico] 
SFX 713 r  ndo/124,125  ír    .    ds:xerundio [ + enclítico]
SFX 713 r  do/10,14  ír  .    ds:participio
SFX 713 ír  io  [ao]ír  .    ds:presente P1
SFX 713 aír  áio/666,120,121  aír    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 713 oír  óio/666,120,121  oír    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 713 ir  io/666,120,121  óir  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 713 uír  úo/120,121  uír  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 713 ír  es  [ao]ír  .    ds:presente P2
SFX 713 aír  áes/666,122,123  aír    .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 713 oír  óes/666,122,123  oír    .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 713 ir  es/666,122,123  óir  .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 713 uír  úes/122,123  uír  .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 713 ír  e  [ao]ír  .    ds:presente P3
SFX 713 aír  áe/666,124,125  aír    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 713 oír  óe/666,124,125  oír    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 713 ir  e/666,124,125  óir  .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 713 uír  úe/124,125  uír  .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 713 r  mos/126,127  ír    .    ds:presente P4 [ + enclítico] 
SFX 713 r  des/128,129  ír    .    ds:presente P5 [ + enclítico] 
SFX 713 ír  en  [ao]ír  .    ds:presente P6
SFX 713 aír  áen/666,124,125  aír    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 713 oír  óen/666,124,125  oír    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 713 ir  en/666,124,125  óir  .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 713 uír  úen/124,125  uír  .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 713 ír  ía/120,121,124,125  ír   .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 713 ír  ías/122,123  ír   .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 713 ír  ïamos  ír  .    ds:copretérito P4
SFX 713 ír  ïámos/666,126,127  ír   .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 713 ír  ïades  ír  .    ds:copretérito P5
SFX 713 ír  ïádes/666,128,129  ír   .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 713 ír  ían/124,125  ír   .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 713 ír  ín/120,121  ír   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico]
SFX 713 ír  íches/122,123  ír  .    ds:pretérito P2
SFX 713 ír  íu/124,125  ír   .    ds:pretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 713 ír  ímos/126,127  ír  .    ds:pretérito P4 [ + enclítico]
SFX 713 ír  ístes/128,129  ír  .    ds:pretérito P5 [ + enclítico]
SFX 713 ír  íron/124,125  ír  .    ds:pretérito P6 [ + enclítico]
SFX 713 0  a/120,121,124,125  ír .    ds:antepretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 713 0  as/122,123  ír .    ds:antepretérito P2 [ + enclítico]
SFX 713 ír  iramos  ír  .    ds:antepretérito P4
SFX 713 ír  irámos/666,126,127  ír   .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 713 ír  irades  ír  .    ds:antepretérito P5
SFX 713 ír  irádes/666,128,129  ír   .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 713 0  an/124,125  ír .    ds:antepretérito P6 [ + enclítico]
SFX 713 ír  irei/120  ír .    ds:futuro P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 713 ír  iréi/666,121  ír  .    ds:futuro P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 713 ír  irás/123  ír    .    ds:futuro P2 [+ enclítico 
polisílabo]
SFX 713 ír  iras/666,122  ír   .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 713 ír  irá/125  ír .    ds:futuro P3 [+ enclítico polisílabo]
SFX 713 ír  ira/666,124  ír   .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 713 ír  iremos  ír  .    ds:futuro P4
SFX 713 ír  irémos/666,126,127  ír   .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 713 ír  iredes  ír  .    ds:futuro P5
SFX 713 ír  irédes/666,128,129  ír   .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 713 ír  irán/125  ír    .    ds:futuro P6 [+ enclítico 
polisílabo]
SFX 713 ír  iran/666,124  ír   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 713 ír  iría/120,121,124,125  ír  .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 713 ír  irías/122,123  ír  .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 713 ír  iriamos  ír .    ds:pospretérito P4
SFX 713 ír  iriámos/666,126,127  ír   .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 713 ír  iriades  ír .    ds:pospretérito P5
SFX 713 ír  iriádes/666,128,129  ír   .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 713 ír  irían/124,125  ír  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 713 ír  ia   [ao]ír .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 713 uír  úa/120,121,124,125  uír  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 713 aír  áia/666,120,121,124,125  aír    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 713 oír  óia/666,120,121,124,125  oír    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 713 ir  ia/666,120,121,124,125  óir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 713 ír  ias  [ao]ír .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 713 uír  úas/122,123  uír  .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 713 aír  áias/666,122,123  aír   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 713 oír  óias/666,122,123  oír   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 713 ir  ias/666,122,123  óir .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 713 ír  iamos  [ao]ír    .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 713 ír  iámos/666,126,127  [ao]ír  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 713 ír  amos  uír  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 713 ír  ámos/666,126,127  uír    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 713 ír  iades  [ao]ír    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 713 ír  iádes/666,128,129  [ao]ír  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 713 ír  ades  uír  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 713 ír  ádes/666,128,129  uír    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 713 ír  ian  [ao]ír .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 713 uír  úan/124,125  uír  .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 713 aír  áian/666,124,125  aír   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 713 oír  óian/666,124,125  oír   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 713 ir  ian/666,124,125  óir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 713 r  se/120,121,124,125  ír .    ds:subxuntivo pretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 713 r  ses/122,123  ír    .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 713 r  semos/126,127  ír   .    ds:subxuntivo pretérito P4 + 
enclítico
SFX 713 r  sedes/128,129  ír   .    ds:subxuntivo pretérito P5 + 
enclítico
SFX 713 r  sen/124,125  ír    .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 713 0  es/122,123  ír .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2 + 
enclítico
SFX 713 0  mos/126,127  ír    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 713 0  des/128,129  ír    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 713 0  en/124,125  ír .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6 + 
enclítico
SFX 713 r  de/128,129  ír .    ds:imperativo P5


SFX 714 Y  38   #C3 alternancia vocálica u-o 
SFX 714 ir  o  [^cu]ir   .    ds:presente P1
SFX 714 ir  o  [^g]uir   .    ds:presente P1
SFX 714 guir  go  guir   .    ds:presente P1
SFX 714 cir  zo  cir    .    ds:presente P1
SFX 714 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 714 ir  ímos/666,126,127  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 714 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 714 ir  ídes/666,128,129  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 714 ir  ín/121  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 714 ir  in/666,120  ir .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo 
SFX 714 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 714 ir  a  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 714 cir  za  cir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 714 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 714 ir  as  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 714 cir  zas  cir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 714 guir  gas  guir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 714 quir  cas  quir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 714 ir  amos  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 714 ir  ámos/666,126,127  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 714 ir  amos  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 714 ir  ámos/666,126,127  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 714 cir  zamos  cir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 714 cir  zámos/666,126,127  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 714 guir  gamos  guir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 714 guir  gámos/666,126,127  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 714 ir  ades  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 714 ir  ádes/666,128,129  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 714 ir  ades  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 714 ir  ádes/666,128,129  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 714 cir  zades  cir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 714 cir  zádes/666,128,129  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 714 guir  gades  guir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 714 guir  gádes/666,128,129  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 714 ir  an  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 714 ir  an  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 714 cir  zan  cir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 714 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6

SFX 715 Y  17   #C3 alternancia vocálica u-o Fúxir con cambio de acento 
na raiz
SFX 715 ir  o/666,122,123  [^cu]ir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 715 ir  o/666,122,123  [^g]uir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 715 cir  zo/666,122,123  cir  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 715 guir  go/666,122,123  guir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 715 ir  a/666,120,121,124,125  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 715 ir  a/666,120,121,124,125  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 715 cir  za/666,120,121,124,125  cir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 715 guir  ga/666,120,121,124,125  guir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 715 ir  as/666,122,123  [^cu]ir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 715 ir  as/666,122,123  [^g]uir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 715 cir  zas/666,122,123  cir .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 715 guir  gas/666,122,123  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 715 ir  an/666,124,125  [^cu]ir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 715 ir  an/666,124,125  [^g]uir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 715 cir  zan/666,124,125  cir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 715 guir  gan/666,124,125  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 715 ir  e/666,124,125  ir   .    ds:imperativo P2 + enclítico

SFX 716 Y  3   #C3 alternancia vocálica u-o Foxir
SFX 716 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 716 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 716 ir  en  ir .    ds:presente P6

SFX 717 Y  3   #C3 alternancia vocálica u-o Fóxir con cambio de acento 
na raiz
SFX 717 ir  es/666,122,123  ir   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 717 ir  e/666,124,125  ir   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 717 ir  en/666,124,125  ir   .    ds:presente P6 + enclítico

SFX 720 Y  6   #C3 alternancia vocálica i-e
SFX 720 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 720 ir  ímos/666,126,127  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 720 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 720 ir  ídes/666,128,129  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 720 ir  ín/121  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 720 ir  in/666,120  ir .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo


SFX 721 Y  3   #C3 alternancia vocálica i-e
SFX 721 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 721 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 721 ir  en  ir .    ds:presente P6


SFX 722 Y  3   #C3 alternancia vocálica i-e. cambio de acento na raiz
SFX 722 ir  es/666,122,123  ir   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 722 ir  e/666,124,125  ir   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 722 ir  en/666,124,125  ir   .    ds:presente P6 + enclítico

SFX 723 Y  24   #C3 alternancia vocálica i-e. Sirvir
SFX 723 ir  o  [^cu]ir   .    ds:presente P1
SFX 723 ir  o  [^g]uir   .    ds:presente P1
SFX 723 guir  go  guir   .    ds:presente P1
SFX 723 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 723 ir  a  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 723 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 723 ir  as  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 723 guir  gas  guir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 723 quir  cas  quir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 723 ir  amos  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 723 ir  ámos/666,126,127  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 723 ir  amos  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 723 ir  ámos/666,126,127  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 723 guir  gamos  guir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 723 guir  gámos/666,126,127  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 723 ir  ades  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 723 ir  ádes/666,128,129  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 723 ir  ades  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 723 ir  ádes/666,128,129  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 723 guir  gades  guir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 723 guir  gádes/666,128,129  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 723 ir  an  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 723 ir  an  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 723 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6


SFX 724 Y  12   #C3 alternancia vocálica i-e. Sírvir
SFX 724 ir  o/666,120,121  [^cu]ir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 724 ir  o/666,120,121  [^g]uir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 724 guir  go/666,120,121  guir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 724 ir  a/666,120,121,124,125  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 724 ir  a/666,120,121,124,125  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 724 guir  ga/666,120,121,124,125  guir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 724 ir  as/666,122,123  [^cu]ir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 724 ir  as/666,122,123  [^g]uir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 724 guir  gas/666,122,123  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 724 ir  an/666,124,125  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 724 ir  an/666,124,125  [^g]uir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 724 guir  gan/666,124,125  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclíticoSFX 730 Y  35   #Verbo ir
SFX 730 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 730 r  ndo/666,124,125  ír  .    ds:xerundio + enclítico
SFX 730 r  do/10,14  ir  .    ds:participio
SFX 730 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 730 r  mos/666,126,127  ír  .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 730 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 730 r  des/666,128,129  ír  .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 730 r  a/120,121,124,125  ír .    ds:copretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 730 r  as/122,123  ír .    ds:copretérito P2 [ + enclítico]
SFX 730 r  amos  ir    .    ds:copretérito P4
SFX 730 r  ámos/666,126,127  ir  .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 730 r  ades  ir    .    ds:copretérito P5
SFX 730 r  ádes/666,128,129  ir  .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 730 r  an/124,125  ír .    ds:copretérito P6 [ + enclítico]
SFX 730 0  ei/120  r    .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 730 0  éi/666,121  r .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 730 0  ás/123  r   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 730 0  as/666,122  r  .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 730 0  á/125  r    .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 730 0  a/666,124  r  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 730 0  emos  r .    ds:futuro P4
SFX 730 0  émos/666,126,127  r  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 730 0  edes  r .    ds:futuro P5
SFX 730 0  édes/666,128,129  r  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 730 0  an/666,124  r  .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 730 0  án/125  r   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 730 0  ía/120,121,124,125  r .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 730 0  ías/122,123  r .    ds:pospretérito P2 [ + enclítico]
SFX 730 0  iamos  r    .    ds:pospretérito P4
SFX 730 0  iámos/666,126,127  r  .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 730 0  iades  r    .    ds:pospretérito P5
SFX 730 0  iádes/666,128,129  r  .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 730 0  an/124,125  ír .    ds:pospretérito P6 [ + enclítico]
SFX 730 r  de  ir .    ds:imperativo P5
SFX 730 r  de/666,128,129  ír   .    ds:imperativo P5 + enclítico


# ir e for
SFX 731 Y  15
SFX 731 r  r/120,124  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P1 / 
P3 [ + enclítico monosílabo]
SFX 731 ir  ír/666,121,125  ir  .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 731 or  ór/666,121,125  or  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 731 0  es  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 731 ir  íres/666,122,123  ir .    ds:infinitivo P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 731 or  óres/666,122,123  or .    ds:subxuntivo futuro P2 + 
enclítico polisílabo
SFX 731 0  mos  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 731 ir  írmos/666,126,127  ir .    ds:infinitivo P4 + enclítico 
polisílabo
SFX 731 or  órmos/666,126,127  or .    ds:subxuntivo futuro P4 + 
enclítico polisílabo
SFX 731 0  des  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 731 ir  írdes/666,128,129  ir .    ds:infinitivo P5 + enclítico 
polisílabo
SFX 731 or  órdes/666,128,129  or .    ds:subxuntivo futuro P5 + 
enclítico polisílabo
SFX 731 0  en  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 731 ir  íren/666,124,125  ir .    ds:infinitivo P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 731 or  óren/666,124,125  or .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico polisílabo


SFX 732 Y  30   #Verbo ir (Raíz for)
SFX 732 or  un/120  r   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 732 or  ún/666,121  r .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 732 or  uches  r    .    ds:pretérito P2
SFX 732 or  úches/666,122,123  r .    ds:pretérito P2 + enclítico
SFX 732 r  i/124  r    .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 732 or  ói/666,125  r .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 732 r  mos  r .    ds:pretérito P4
SFX 732 or  ómos/666,126,127  r  .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 732 r  stes  r .    ds:pretérito P5
SFX 732 or  óstes/666,128,129  r .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 732 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 732 or  óron/666,124,125  r  .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 732 0  a  r  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 732 or  óra/666,120,121,124,125  r  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 732 0  as  r  .    ds:antepretérito P2
SFX 732 or  óras/666,122,123  r  .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 732 0  amos  r .    ds:antepretérito P4
SFX 732 0  ámos/666,126,127  r  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 732 0  ades  r .    ds:antepretérito P5
SFX 732 0  ádes/666,128,129  r  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 732 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 732 or  óran/666,124,125  r  .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 732 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 732 or  óse/666,120,121,124,125  r  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 732 r  ses  r .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 732 or  óses/666,122,123  r  .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 732 or  ósemos/126,127  r   .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 732 or  ósedes/128,129  r   .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 732 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 732 or  ósen/666,1214,125  r .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico


SFX 733 Y  20   #Verbo ir (Raíz vair)
SFX 733 r  a  ir  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 733 r  a/666,120,121,124,125  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 733 r  as  ir .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 733 r  as/666,122,123  ir   .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 733 r  amos  ir    .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 733 r  ámos/666,126,127  ir  .    ds:subxuntivo presente P4 + 
enclítico
SFX 733 r  ades  ir    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 733 r  ádes/666,128,129  ir  .    ds:subxuntivo presente P5 + 
enclítico
SFX 733 r  an  ir .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 733 r  an/666,124,125  ir   .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 733 air  ou/120  ir  .    ds:presente P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 733 air  óu/666,121  ir    .    ds:presente P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 733 ir  s/122  ir   .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 733 air  ás/666,123  ir    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 733 ir  i/124  ir   .    ds:presente P3 / imperativo P2 [ + 
enclítico monosílabo]
SFX 733 air  ái/666,125  ir    .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico polisílabo
SFX 733 ir  n/124  ir   .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 733 air  án/666,125  ir    .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 733 ir  mos  ir    .    ds:imperativo P4
SFX 733 air  ámos/666,126,127  ir .    ds:imperativo P4 + enclítico

SFX 734 Y  6   #Verbo dicir
SFX 734 cir  s/122  cir  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 734 icir  ís/666,123  cir   .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 734 icir  i/124  cir  .    ds:presente P3 / imperativo P2 [ + 
enclítico monosílabo <> acusativo P3]
SFX 734 icir  í/666,125  cir   .    ds:presente P3 / imperativo P2 
[ + acusativo P3 / enclítico polisílabo]
SFX 734 cir  n/124  cir  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 734 icir  ín/666,125  cir   .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo

SFX 735 Y  6   #Verbos compostos de dicir
SFX 735 icir  ís/123  cir .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 735 icir  is/666,122  cir   .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 735 icir  í/125  cir .    ds:presente P3 / imperativo P2 [ + 
enclítico polisílabo]
SFX 735 icir  i/666,124  cir    .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico monosílabo
SFX 735 icir  ín/125  cir .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 735 icir  in/666,124  cir   .    ds:presente P3 + enclítico 
monosílabo

SFX 736 Y  16   #Verbo dicir
SFX 736 cir  go  cir    .    ds:presente P1
SFX 736 icir  ígo/666,120,121  cir    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 736 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 736 ir  ímos/666,126,127  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 736 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 736 ir  ídes/666,128,129  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 736 cir  ga  cir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 736 icir  íga/666,120,121,124,125  cir    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 736 cir  gas  cir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 736 icir  ígas/666,122,123  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 736 cir  gamos  cir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 736 icir  ígamos/666,126,127  cir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 736 cir  gades  cir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 736 icir  ígades/666,128,129  cir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 736 cir  gan  cir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 736 icir  ígan/666,124,125  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


SFX 737 Y  31   #Verbo dicir
SFX 737 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 737 ir  índo/666,124,125  ir .    ds:xerundio + enclítico
SFX 737 icir  ito/10,14  cir    .    ds:partiticipio
SFX 737 ir  ía/120,121,124,125  ir    .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 737 ir  ías/122,123  ir    .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 737 ir  iamos  ir   .    ds:copretérito P4
SFX 737 ir  iámos/666,126,127  ir .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 737 ir  iades  ir   .    ds:copretérito P5
SFX 737 ir  iádes/666,128,129  ir .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 737 ir  ían/124,125  ir    .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 737 cir  rei/120  cir .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 737 cir  réi/666,121  cir   .    ds:futuro P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 737 cir  rás/123  cir .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 737 cir  ras/666,122  cir   .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 737 cir  rá/125  cir .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 737 cir  ra/666,124  cir    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 737 cir  remos  cir  .    ds:futuro P4
SFX 737 cir  rémos/666,126,127  cir    .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 737 cir  redes  cir  .    ds:futuro P5
SFX 737 cir  rédes/666,128,129  cir    .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 737 cir  rán/125  cir .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 737 cir  ran/666,124  cir   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 737 cir  ría/120,121,124,125  cir   .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 737 cir  rías/122,123  cir  .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 737 cir  riamos  cir  .    ds:pospretérito P4
SFX 737 cir  riámos/666,126,127  cir   .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 737 cir  riades  cir  .    ds:pospretérito P5
SFX 737 cir  riádes/666,128,129  cir   .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 737 cir  rían/124,125  cir  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 737 r  de  ir .    ds:imperativo P5 
SFX 737 ir  íde/666,126,127  ir  .    ds:imperativo P5 + enclítico

# constradixer desdixer dixer maldixer predixer contradicir desdicir dicir e 
predicir ################bendicir = maldicir
SFX 738 Y  15   #Verbo dicir (dicir e dixer) 
SFX 738 r  r/120,124  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P1 / 
P3 [ + enclítico monosílabo]
SFX 738 ir  ír/666,121,125  ir  .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 738 er  ér/666,121,125  er  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 738 0  es  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 738 ir  íres/666,122,123  ir .    ds:infinitivo P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 738 er  éres/666,122,123  er .    ds:subxuntivo futuro P2 + 
enclítico polisílabo
SFX 738 0  mos  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 738 ir  írmos/666,126,127  ir .    ds:infinitivo P4 + enclítico 
polisílabo
SFX 738 er  érmos/666,126,127  er .    ds:subxuntivo futuro P4 + 
enclítico polisílabo
SFX 738 0  des  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 738 ir  írdes/666,128,129  ir .    ds:infinitivo P5 + enclítico 
polisílabo
SFX 738 er  érdes/666,128,129  er .    ds:subxuntivo futuro P5 + 
enclítico polisílabo
SFX 738 0  en  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 738 ir  íren/666,124,125  ir .    ds:infinitivo + enclítico 
polisílabo
SFX 738 er  éren/666,124,125  er .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico polisílabo

# constradixer desdixer dixer maldixer e predixer
SFX 739 Y  30   #Verbo dicir (Raíz dixer)
SFX 739 r  n  r  .    ds:pretérito P1
SFX 739 ixer  íxen/666,120,121  r .    ds:pretérito P1 + enclítico
SFX 739 r  ches  r .    ds:pretérito P2
SFX 739 er  éches/666,122,123  r .    ds:pretérito P2 + enclítico
SFX 739 er  o  r  .    ds:pretérito P3
SFX 739 ixer  íxo/666,124,125  r .    ds:pretérito P3 + enclítico
SFX 739 r  mos  r .    ds:pretérito P4
SFX 739 er  émos/666,126,127  r  .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 739 r  stes  r .    ds:pretérito P5
SFX 739 er  éstes/666,128,129  r .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 739 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 739 er  éron/666,124,125  r  .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 739 0  a  r  .    ds:pospretérito P1 / P3
SFX 739 er  éra/666,120,121,124,125  r  .    ds:pospretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 739 0  as  r  .    ds:pospretérito P2
SFX 739 er  éras/666,122,123  r  .    ds:pospretérito P2 + enclítico
SFX 739 0  amos  r .    ds:pospretérito P4
SFX 739 0  ámos/666,126,127  r  .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 739 0  ades  r .    ds:pospretérito P5
SFX 739 0  ádes/666,128,129  r  .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 739 0  an  r  .    ds:pospretérito P6
SFX 739 er  éran/666,124,125  r  .    ds:pospretérito P6 + enclítico
SFX 739 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 739 er  ése/666,120,121,124,125  r  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 739 r  ses  r .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 739 er  éses/666,122,123  r  .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 739 er  ésemos/126,127  r   .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 739 er  ésedes/128,129  r   .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 739 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 739 er  ésen/666,124,125  r  .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico

SFX 740 Y  60   #Verbo vir
SFX 740 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 740 ir  índo/666,124,125  ir .    ds:xerundio
SFX 740 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 740 ir  eño  ir    .    ds:presente P1
SFX 740 ir  éño/666,120,121  ir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 740 ir  és/122,123  ir    .    ds:presente P2 [ + enclítico]
SFX 740 ir  én/124,125  ir    .    ds:presente P3 [ + enclítico]
SFX 740 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 740 ir  ímos/666,126,127  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 740 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 740 ir  ídes/666,128,129  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 740 r  ndes  ir    .    ds:presente P5
SFX 740 ir  índes/666,128,129  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 740 ir  eñen  ir   .    ds:presente P6
SFX 740 ir  éñen/666,124,125  ir .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 740 r  ña  ir .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 740 ir  íña/666,120,121,124,125  ir .    ds:copretérito P1 / P3 
+ enclítico
SFX 740 r  ñas  ir    .    ds:copretérito P2
SFX 740 ir  íñas/666,122,123  ir .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 740 r  ñamos  ir   .    ds:copretérito P4
SFX 740 ir  ñámos/666,126,127  ir    .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 740 r  ñades  ir   .    ds:copretérito P5
SFX 740 ir  ñádes/666,128,129  ir    .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 740 r  ñan  ir    .    ds:copretérito P6
SFX 740 ir  íñan/666,124,125  ir .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 740 r  rei/120  ir   .    ds:futuro P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 740 r  réi/666,121  ir    .    ds:futuro P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 740 r  rás/123  ir  .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 740 r  ras/666,122  ir .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 740 r  rá/125  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 740 r  ra/666,124  ir .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 740 r  remos  ir    .    ds:futuro P4
SFX 740 r  rémos/666,126,127  ir .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 740 r  redes  ir    .    ds:futuro P5
SFX 740 r  rédes/666,128,129  ir .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 740 r  rán/125  ir  .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 740 r  ran/666,124  ir .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 740 r  ría/120,121,124,125  ir    .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico] 
SFX 740 r  rías/122,123  ir    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 740 r  riamos  ir   .    ds:pospretérito P4
SFX 740 r  riámos/666,126,127  ir .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 740 r  riades  ir   .    ds:pospretérito P5
SFX 740 r  riádes/666,128,129  ir .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 740 r  rían/124,125  ir    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 740 r  en/124  ir   .    ds:imperativo P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 740 ir  én/666,125  ir    .    ds:imperativo P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 740 r  de  ir .    ds:imperativo P5
SFX 740 ir  íde/666,122,123  ir  .    ds:imperativo P5 + enclítico
SFX 740 r  nde  ir .    ds:imperativo P5
SFX 740 ir  índe/666,122,123  ir .    ds:imperativo P5 + enclítico
SFX 740 ir  eña  ir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 740 ir  éña/666,120,121,124,125  ir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 740 ir  eñas  ir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 740 ir  éñas/666,122,123  ir .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 740 ir  eñamos  ir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 740 ir  eñámos/666,126,127  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 740 ir  eñades  ir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 740 ir  eñádes/666,128,129  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 740 ir  eñan  ir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 740 ir  éñan/666,124,125  ir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico


SFX 741 Y  15   #Verbo vir (vir e viñer)
SFX 741 r  r/120,124  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P1 / 
P3
SFX 741 ir  ír/666,121,125  ir  .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico
SFX 741 er  ér/666,121,125  er  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico
SFX 741 0  es  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 741 ir  íres/666,122,123  ir .    ds:infinitivo P2 + enclítico
SFX 741 er  éres/666,122,123  er .    ds:subxuntivo futuro P2 + 
enclítico
SFX 741 0  mos  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 741 ir  írmos/666,126,127  ir .    ds:infinitivo P4 + enclítico
SFX 741 er  érmos/666,126,127  er .    ds:subxuntivo futuro P4 + 
enclítico
SFX 741 0  des  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 741 ir  írdes/666,128,129  ir .    ds:infinitivo P5 + enclítico
SFX 741 er  érdes/666,128,129  er .    ds:subxuntivo futuro P5 + 
enclítico
SFX 741 0  en  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 741 ir  íren/666,124,125  ir .    ds:infinitivo P6 + enclítico
SFX 741 er  éren/666,124,125  er .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico

SFX 742 Y  2   #Verbo vir (Raíz viñer)
SFX 742 ñer  n/120  r   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 742 iñer  ín/666,121  r   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo


SFX 743 Y  2   #Verbos compostos vir (Raíz viñer)
SFX 743 iñer  ín/121  r .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 743 ñer  n/666,120  r .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo

SFX 744 Y  28   #Verbo vir (Raíz viñer)
SFX 744 r  ches  r .    ds:pretérito P2
SFX 744 er  éches/666,122,123  r .    ds:pretérito P2 + enclítico
SFX 744 iñer  eu/124  r  .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 744 iñer  éu/666,125  r   .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 744 r  mos  r .    ds:pretérito P4
SFX 744 er  émos/666,126,127  r  .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 744 r  stes  r .    ds:pretérito P5
SFX 744 er  éstes/666,128,129  r .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 744 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 744 er  éron/666,124,125  r  .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 744 0  a  r  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 744 er  éra/666,120,121,124,125  r  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 744 0  as  r  .    ds:antepretérito P2
SFX 744 er  éras/666,122,123  r  .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 744 0  amos  r .    ds:antepretérito P4
SFX 744 0  ámos/666,126,127  r  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 744 0  ades  r .    ds:antepretérito P5
SFX 744 0  ádes/666,128,129  r  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 744 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 744 er  éran/666,124,125  r  .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 744 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 744 er  ése/666,120,121,124,125  r  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 744 r  ses  r .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 744 er  éses/666,122,123  r  .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 744 er  ésemos/126,127  r   .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 744 er  ésedes/128,129  r   .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 744 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 744 er  ésen/666,124,125  r  .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico

# verbos defectivos da C-III en construción intransitiva

# defectivos C-III
# atinxir concernir cumprir denegrir devir fundir incumbir sobrevivir 
tremelucir urxir usucapir


# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
# Paradigma dos verbos regulares
#    partir/300,301 e pártir/666,302
#    ouvir/300,306 e óuvir/666,307
#    parir/300,308 e párir/666,309
#    rir/300,303 sorrir/300,304 reunir/300,305
# Os verbos rematados en -aír, -oír e -uír teñen unha soa raíz
#    saír/313

# Verbos con alternancia vocálica e-i SENTIR
#    sentir/300,320,321, séntir/666,322
#    sintir/666,323   síntir/666,324

# Verbo VIR
#    vir/340,341
#    viñer/666,341,342,344SFX 750 Y  29
SFX 750 r  r/124  ir    .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 750 ir  ír/666,125  ir    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 750 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 750 ir  índo/666,124,125  ir .    ds:xerundio + enclítico
SFX 750 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 750 ir  ía/124,125  ir    .    ds:copretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 750 ir  ían/124,125  ir    .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 750 ir  iu/124  ir   .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 750 ir  íu/666,125  ir    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 750 0  on  ir .    ds:pretérito P6
SFX 750 ir  íron/666,124,125  ir .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 750 0  a  ir  .    ds:antepretérito P3
SFX 750 ir  íra/666,124,125  ir  .    ds:antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 750 0  an  ir .    ds:antepretérito P6
SFX 750 ir  íran/666,124,125  ir .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 750 0  ei/120  ir   .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 750 0  éi/666,121  ir .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 750 0  a/666,124  ir  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 750 0  á/125  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 750 0  an/666,124  ir .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 750 0  án/125  ir   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 750 0  ía/124,125  ir .    ds:pospretérito P3 [ + enclítico]
SFX 750 0  ían/124,125  ir    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 750 r  se  ir .    ds:subxuntivo pretérito P3
SFX 750 ir  íse/666,124,125  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P3 + 
enclítico
SFX 750 r  sen  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 750 ir  ísen/666,124,125  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 750 0  en  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 750 ir  íren/666,124,125  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico

SFX 751 Y  10
SFX 751 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 751 ir  en  ir .    ds:presente P6
SFX 751 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 751 cir  za  cir    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 751 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 751 quir  ca  quir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 751 ir  an  [^cuao]ir .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 751 cir  zan  cir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 751 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 751 quir  can  quir  .    ds:subxuntivo presente P6

# defectivo regular con acento gráfico na raíz
SFX 752 Y  10
SFX 752 ir  e/666,124,125  ir   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 752 ir  en/666,124,125  ir   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 752 ir  a/666,124,125  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 752 cir  za/666,124,125  cir  .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 752 guir  ga/666,124,125  guir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 752 quir  ca/666,124,125  quir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 752 ir  an/666,124,125  [^cu]ir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 752 cir  zan/666,124,125  cir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 752 guir  gan/666,124,125  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 752 quir  can/666,124,125  quir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

# cómprir fondir tremolocir tremelócir concirnir concírnir denigrir denígrir
SFX 753 Y  14   
SFX 753 ir  e/124,125  cómprir  .    ds:presente P3 [ + enclítico]
SFX 753 ir  en/124,125  cómprir  .    ds:presente P6 [ + enclítico]
SFX 753 ir  e  [o]cir   .    ds:presente P3
SFX 753 ir  en  [o]cir   .    ds:presente P6
SFX 753 ir  e/666,124,125  [ó]cir .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 753 ir  en/666,124,125  [ó]cir    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 753 ir  e  [^í]rnir  .    ds:presente P3
SFX 753 ir  en  [^í]rnir .    ds:presente P6
SFX 753 ir  e/666,124,125  [í]rnir    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 753 ir  en/666,124,125  [í]rnir    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 753 ir  e  [^í]grir  .    ds:presente P3
SFX 753 ir  en  [^í]grir .    ds:presente P6
SFX 753 ir  e/666,124,125  [í]grir    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 753 ir  en/666,124,125  [í]grir    .    ds:presente P6 + 
enclítico


# concirnir
SFX 754 Y  6   #C3 alternancia vocálica i-e. Sirvir
SFX 754 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 754 ir  a  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 754 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 754 ir  an  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 754 ir  an  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 754 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6

# concírnir
SFX 755 Y  6   #C3 alternancia vocálica i-e. Sírvir
SFX 755 ir  a/666,124,125  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 755 ir  a/666,124,125  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 755 guir  ga/666,124,125  guir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 755 ir  an/666,124,125  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 755 ir  an/666,124,125  [^g]uir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 755 guir  gan/666,124,125  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

# devir
SFX 756 Y  24
SFX 756 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 756 ir  índo/666,124,125  ir .    ds:xerundio
SFX 756 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 756 ir  én/124,125  ir    .    ds:presente P3 [ + enclítico]
SFX 756 ir  eñen  ir   .    ds:presente P6
SFX 756 ir  éñen/666,124,125  ir .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 756 r  ña  ir .    ds:copretérito P3
SFX 756 ir  íña/666,124,125  ir .    ds:copretérito P3 + enclítico
SFX 756 r  ñan  ir    .    ds:copretérito P6
SFX 756 ir  íñan/666,124,125  ir .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 756 r  rá/125  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 756 r  ra/666,124  ir .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 756 r  rán/125  ir  .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 756 r  ran/666,124  ir .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 756 r  ría/124,125  ir    .    ds:pospretérito P3 [ + 
enclítico] 
SFX 756 r  rían/124,125  ir    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 756 ir  eña  ir    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 756 ir  éña/666,124,125  ir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 756 ir  eñan  ir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 756 ir  éñan/666,124,125  ir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 756 r  r/120,124  r  .    ds:infinitivo P3
SFX 756 ir  ír/666,121,125  ir  .    ds:infinitivo P3 + enclítico
SFX 756 0  en  r  .    ds:infinitivo P6
SFX 756 ir  íren/666,124,125  ir .    ds:infinitivo P6 + enclítico

# deviñer
SFX 757 Y  15
SFX 757 iñer  eu/124  r  .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 757 iñer  éu/666,125  r   .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 757 er  éron/666,124,125  r  .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 757 0  a  r  .    ds:antepretérito P3
SFX 757 er  éra/666,124,125  r  .    ds:antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 757 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 757 er  éran/666,124,125  r  .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 757 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P3
SFX 757 er  ése/666,124,125  r  .    ds:subxuntivo pretérito P3 + 
enclítico
SFX 757 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 757 er  ésen/666,124,125  r  .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 757 r  r/120,124  r  .    ds:subxuntivo futuro P3
SFX 757 er  ér/666,121,125  er  .    ds:subxuntivo futuro P3 + 
enclítico
SFX 757 0  en  r  .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 757 er  éren/666,124,125  er .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico

# defectivos balbucir empedernir gorir guarir manir e preterir
SFX 758 Y  69 
SFX 758 r  r/124  ir    .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 758 ir  ír/666,125  ir    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 758 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 758 ir  índo/666,124,125  ir .    ds:xerundio + enclítico
SFX 758 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 758 ir  ía/124,125  ir    .    ds:copretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 758 ir  ías/122,123  ir    .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 758 ir  iamos  ir   .    ds:copretérito P4
SFX 758 ir  iámos/666,126,127  ir .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 758 ir  iades  ir   .    ds:copretérito P5
SFX 758 ir  iádes/666,122,123  ir .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 758 ir  ían/124,125  ir    .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 758 ir  iches  ir   .    ds:pretérito P2
SFX 758 ir  íches/666,122,123  ir .    ds:pretérito P2 + enclítico
SFX 758 ir  iu/124  ir   .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 758 ir  íu/666,125  ir    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 758 r  mos  ir .    ds:pretérito P4
SFX 758 ir  ímos/666,126,127  ir .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 758 r  stes  ir    .    ds:pretérito P5
SFX 758 ir  ístes/666,128,129  ir .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 758 0  on  ir .    ds:pretérito P6
SFX 758 ir  íron/666,124,125  ir .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 758 0  a  ir  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 758 ir  íra/666,124,125  ir  .    ds:antepretérito P1 / P3 + 
enclítico
SFX 758 0  as  ir .    ds:antepretérito P2 + enclítico
SFX 758 ir  íras/666,122,123  ir .    ds:antepretérito P2
SFX 758 0  amos  ir    .    ds:antepretérito P4
SFX 758 0  ámos/666,126,127  ir  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 758 0  ades  ir    .    ds:antepretérito P5
SFX 758 0  ádes/666,128,129  ir  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 758 0  an  ir .    ds:antepretérito P6
SFX 758 ir  íran/666,124,125  ir .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 758 0  ei/120  ir   .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 758 0  éi/666,121  ir .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 758 0  as/666,122  ir .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 758 0  ás/123  ir   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 758 0  a/666,124  ir  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 758 0  á/125  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 758 0  emos  ir    .    ds:futuro P4
SFX 758 0  émos/666,126,127  ir  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 758 0  edes  ir    .    ds:futuro P5
SFX 758 0  édes/666,128,129  ir  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 758 0  an/666,124  ir .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 758 0  án/125  ir   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 758 0  ía/124,125  ir .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + enclítico]
SFX 758 0  ías/122,123  ir    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 758 0  iamos  ir    .    ds:pospretérito P4
SFX 758 0  iámos/666,126,127  ir .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 758 0  iades  ir    .    ds:pospretérito P5
SFX 758 0  iádes/666,128,129  ir .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 758 0  ían/124,125  ir    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 758 r  se  ir .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 758 ir  íse/666,124,125  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 758 r  ses  ir .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 758 ir  íses/666,122,123  ir .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 758 ir  ísemos/126,127  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 758 ir  ísedes/128,129  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 758 r  sen  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 758 ir  ísen/666,124,125  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 758 0  es  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 758 ir  íres/666,122,123  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P2 + enclítico
SFX 758 0  mos  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 758 ir  írmos/666,126,127  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 758 0  des  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 758 ir  írdes/666,128,129  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 758 0  en  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 758 ir  íren/666,124,125  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico
SFX 758 r  de  ir .    ds:imperativo P5
SFX 758 ir  íde/666,128,129  ir  .    ds:imperativo P5 + enclítico

SFX 759 Y  9
SFX 759 ir  es  balbucir  .    ds:presente P2
SFX 759 ir  e  balbucir  .    ds:presente P3
SFX 759 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 759 ir  ímos/666,126,127  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 759 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 759 ir  ídes/666,128,129  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 759 ir  en  balbucir  .    ds:presente P6
SFX 759 ir  ín/121  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 759 ir  in/666,120  ir .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo

SFX 760 Y  3 
SFX 760 ir  es/666,122,123  balbúcir   .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 760 ir  e/666,124,125  balbúcir    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 760 ir  en/666,124,125  balbúcir   .    ds:presente P6 + 
enclítico

#C-III en construción pronominal

SFX 800 Y  69   
SFX 800 r  r/134  ir    .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 800 ir  ír/666,135  ir    .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 800 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 800 ir  índo/666,134,135  ir .    ds:xerundio + enclítico
SFX 800 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 800 ir  ía/130,131,134,135  ir    .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 800 ir  ías/132,133  ir    .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 800 ir  iamos  ir   .    ds:copretérito P4
SFX 800 ir  iámos/666,136,137  ir .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 800 ir  iades  ir   .    ds:copretérito P5
SFX 800 ir  iádes/666,132,133  ir .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 800 ir  ían/134,135  ir    .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 800 ir  iches  ir   .    ds:pretérito P2
SFX 800 ir  íches/666,132,133  ir .    ds:pretérito P2 + enclítico
SFX 800 ir  iu/134  ir   .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 800 ir  íu/666,135  ir    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 800 r  mos  ir .    ds:pretérito P4
SFX 800 ir  ímos/666,136,137  ir .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 800 r  stes  ir    .    ds:pretérito P5
SFX 800 ir  ístes/666,138,139  ir .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 800 0  on  ir .    ds:pretérito P6
SFX 800 ir  íron/666,134,135  ir .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 800 0  a  ir  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 800 ir  íra/666,130,131,134,135  ir  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 800 0  as  ir .    ds:antepretérito P2 + enclítico
SFX 800 ir  íras/666,132,133  ir .    ds:antepretérito P2
SFX 800 0  amos  ir    .    ds:antepretérito P4
SFX 800 0  ámos/666,136,137  ir  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 800 0  ades  ir    .    ds:antepretérito P5
SFX 800 0  ádes/666,138,139  ir  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 800 0  an  ir .    ds:antepretérito P6
SFX 800 ir  íran/666,134,135  ir .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 800 0  ei/130  ir   .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 800 0  éi/666,131  ir .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 800 0  as/666,132  ir .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 800 0  ás/133  ir   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 800 0  a/666,134  ir  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 800 0  á/135  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 800 0  emos  ir    .    ds:futuro P4
SFX 800 0  émos/666,136,137  ir  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 800 0  edes  ir    .    ds:futuro P5
SFX 800 0  édes/666,138,139  ir  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 800 0  an/666,134  ir .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 800 0  án/135  ir   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 800 0  ía/130,131,134,135  ir .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 800 0  ías/132,133  ir    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 800 0  iamos  ir    .    ds:pospretérito P4
SFX 800 0  iámos/666,136,137  ir .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 800 0  iades  ir    .    ds:pospretérito P5
SFX 800 0  iádes/666,138,139  ir .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 800 0  ían/134,135  ir    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 800 r  se  ir .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 800 ir  íse/666,130,131,134,135  ir  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 800 r  ses  ir .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 800 ir  íses/666,132,133  ir .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 800 ir  ísemos/136,137  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 800 ir  ísedes/138,139  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 800 r  sen  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 800 ir  ísen/666,134,135  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 800 0  es  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 800 ir  íres/666,132,133  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P2 + enclítico
SFX 800 0  mos  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 800 ir  írmos/666,136,137  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 800 0  des  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 800 ir  írdes/666,138,139  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 800 0  en  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 800 ir  íren/666,134,135  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico
SFX 800 r  de  ir .    ds:imperativo P5
SFX 800 ir  íde/666,138,139  ir  .    ds:imperativo P5 + enclítico

SFX 801 Y  41   #C3 regular
SFX 801 ir  o  [^cu]ir   .    ds:presente P1
SFX 801 cir  zo  cir    .    ds:presente P1
SFX 801 guir  go  guir   .    ds:presente P1
SFX 801 quir  co  quir   .    ds:presente P1
SFX 801 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 801 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 801 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 801 ir  ímos/666,136,137  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 801 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 801 ir  ídes/666,138,139  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 801 ir  en  ir .    ds:presente P6
SFX 801 ir  ín/131  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 801 ir  in/666,130  ir .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 801 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 801 cir  za  cir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 801 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 801 quir  ca  quir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 801 ir  as  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 801 cir  zas  cir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 801 guir  gas  guir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 801 quir  cas  quir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 801 ir  amos  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 801 ir  ámos/666,136,137  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 801 cir  zamos  cir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 801 cir  zámos/666,136,137  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 801 guir  gamos  guir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 801 guir  gámos/666,136,137  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 801 quir  camos  quir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 801 quir  cámos/666,136,137  quir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 801 ir  ades  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 801 ir  ádes/666,138,139  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 801 cir  zades  cir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 801 cir  zádes/666,138,139  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 801 guir  gades  guir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 801 guir  gádes/666,138,139  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 801 quir  cades  quir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 801 quir  cádes/666,138,139  quir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 801 ir  an  [^cuao]ir .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 801 cir  zan  cir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 801 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 801 quir  can  quir  .    ds:subxuntivo presente P6

SFX 802 Y  19   #C3 rregular con cambio de acento na raíz
SFX 802 ir  o/666,130,131  [^cu]ir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 802 cir  zo/666,130,131  cir  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 802 guir  go/666,130,131  guir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 802 quir  co/666,130,131  quir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 802 ir  es/666,132,133  ir   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 802 ir  e/666,134,135  ir   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 802 ir  en/666,134,135  ir   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 802 ir  a/666,130,131,134,135  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 802 cir  za/666,130,131,134,135  cir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 802 guir  ga/666,130,131,134,135  guir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 802 quir  ca/666,130,131,134,135  quir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 802 ir  as/666,132,133  [^cu]ir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 802 cir  zas/666,132,133  cir .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 802 guir  gas/666,132,133  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 802 quir  cas/666,132,133  quir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 802 ir  an/666,134,135  [^cu]ir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 802 cir  zan/666,134,135  cir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 802 guir  gan/666,134,135  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 802 quir  can/666,134,135  quir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


SFX 803 Y  18   #Verbo rir
SFX 803 ir  ío/130,131  rir    .    ds:presente P1 [ + enclítico]
SFX 803 ir  is/132  rir  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 803 ir  ís/666,133  rir    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 803 ir  i/134  rir   .    ds:presente P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 803 ir  í/666,135  rir    .    ds:presente P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 803 ir  imos  ir    .    ds:presente P4
SFX 803 ir  ímos/666,136,137  rir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 803 ir  ides  ir    .    ds:presente P5
SFX 803 ir  ídes/666,138,139  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 803 ir  in/130  rir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 803 ir  ín/666,131  rir    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 803 ir  ía/130,131,134,135  rir    .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P1 / P3 [ + enclítico]
SFX 803 ir  ías/132,133  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo 
presente P2 [ + enclítico]
SFX 803 ir  iamos  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo presente P4
SFX 803 ir  iámos/666,136,137  rir    .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P4 + enclítico
SFX 803 ir  iades  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo presente P5
SFX 803 ir  iádes/666,138,139  rir    .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P5 + enclítico
SFX 803 ir  ían/134,135  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo 
presente P6 [ + enclítico]


SFX 804 Y  18   #Verbo sorrir
SFX 804 ir  ío/130,131  rir    .    ds:presente P1 [ + enclítico]
SFX 804 ir  ís/133  rir  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 804 ir  is/666,132  rir    .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 804 ir  í/135  rir  .    ds:presente P3 [ + acusativo P3 / 
enclítico polisílabo]
SFX 804 ir  i/666,134  rir .    ds:presente P3 + enclítico monosílabo 
<> acusativo P3
SFX 804 ir  imos  ir    .    ds:presente P4
SFX 804 ir  ímos/666,136,137  rir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 804 ir  ides  ir    .    ds:presente P5
SFX 804 ir  ídes/666,138,139  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 804 ir  ín/135  rir  .    ds:presente P6 / pretérito P1 [ + 
enclítico polisílabo] 
SFX 804 ir  in/666,134  rir    .    ds:presente P6 / pretérito P1 
+ enclítico monosílabo
SFX 804 ir  ía/130,131,134,135  rir    .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P1 / P3 [ + enclítico]
SFX 804 ir  ías/132,133  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo 
presente P2 [ + enclítico]
SFX 804 ir  iamos  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo presente P4
SFX 804 ir  iámos/666,136,137  rir    .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P4 + enclítico
SFX 804 ir  iades  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo presente P5
SFX 804 ir  iádes/666,138,139  rir    .    ds:copretérito / 
subxuntivo presente P5 + enclítico
SFX 804 ir  ían/134,135  rir   .    ds:copretérito / subxuntivo 
presente P6 [ + enclítico]


SFX 805 Y  17   #Verbo reunir 
SFX 805 unir  úno/130,131  unir  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 805 unir  únes/132,133  unir .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 805 unir  úne/134,135  unir  .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 805 ir  imos  unir   .    ds:presente P4
SFX 805 ir  ímos/666,136,137  unir    .    ds:presente P4 + 
enclítico
SFX 805 ir  ides  unir   .    ds:presente P5
SFX 805 ir  ídes/666,138,139  unir    .    ds:presente P5 + 
enclítico
SFX 805 unir  únen/134,135  unir .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 805 ir  ín/131  unir .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 805 ir  in/666,130  unir    .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 805 unir  úna/130,131,134,135  unir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 [ + enclítico]
SFX 805 unir  únas/132,133  unir .    ds:subxuntivo presente P2 [ + 
enclítico]
SFX 805 ir  amos  unir   .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 805 ir  ámos/666,136,137  unir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 805 ir  ades  unir   .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 805 ir  ádes/666,138,137  unir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 805 unir  únan/134,135  unir .    ds:subxuntivo presente P6 [ + 
enclítico]


SFX 806 Y  17   #Verbo ouvir 
SFX 806 vir  zo  ir    .    ds:presente P1
SFX 806 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 806 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 806 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 806 ir  ímos/666,136,137  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 806 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 806 ir  ídes/666,138,139  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 806 ir  en  ir .    ds:presente P6
SFX 806 ir  ín/131  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 806 ir  in/666,130  ir .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 806 vir  za  ir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 806 vir  zas  ir    .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 806 vir  zamos  ir   .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 806 vir  zámos/666,136,137  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 806 vir  zades  ir   .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 806 vir  zádes/666,138,139  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 806 vir  zan  ir    .    ds:subxuntivo presente P6

SFX 807 Y  7   #Verbo ouvir con cambio de acento na raiz
SFX 807 vir  zo/666,130,131  ir  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 807 ir  es/666,132,133  ir   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 807 ir  e/666,134,135  ir   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 807 ir  en/666,134,135  ir   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 807 vir  za/666,130,131,134,135  ir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 807 vir  zas/666,132,133  ir  .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 807 vir  zan/666,134,135  ir  .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico


SFX 808 Y  17   #Verbo parir 
SFX 808 rir  iro  ir    .    ds:presente P1
SFX 808 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 808 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 808 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 808 ir  ímos/666,136,137  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 808 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 808 ir  ídes/666,138,139  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 808 ir  en  ir .    ds:presente P6
SFX 808 ir  ín/131  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 808 ir  in/666,130  ir .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo
SFX 808 rir  ira  ir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 808 rir  iras  ir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 808 rir  iramos  ir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 808 rir  irámos/666,136,137  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 808 rir  irades  ir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 808 rir  irádes/666,138,139  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 808 rir  iran  ir   .    ds:subxuntivo presente P6

# párir e malpárir
SFX 809 Y  7   #Verbo parir con cambio de acento na raiz
SFX 809 rir  iro/666,130,131  ir  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 809 ir  es/666,132,133  ir   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 809 ir  e/666,134,135  ir   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 809 ir  en/666,134,135  ir   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 809 rir  ira/666,130,131,134,135  ir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 809 rir  iras/666,132,133  ir .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 809 rir  iran/666,134,135  ir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico


SFX 813 Y  97   #3C -aír -oír [desoír, entreoír e oír] -uír Como 
saír, oír ou fluír
SFX 813 r  r/134,135  ír .    ds:infinitivo P1 / P3 [ + enclítico] 
SFX 813 r  ndo/134,135  ír    .    ds:xerundio [ + enclítico]
SFX 813 r  do/10,14  ír  .    ds:participio
SFX 813 ír  io  [ao]ír  .    ds:presente P1
SFX 813 aír  áio/666,130,131  aír    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 813 oír  óio/666,130,131  oír    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 813 ir  io/666,130,131  óir  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 813 uír  úo/130,131  uír  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 813 ír  es  [ao]ír  .    ds:presente P2
SFX 813 aír  áes/666,132,133  aír    .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 813 oír  óes/666,132,133  oír    .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 813 ir  es/666,132,133  óir  .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 813 uír  úes/132,133  uír  .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 813 ír  e  [ao]ír  .    ds:presente P3
SFX 813 aír  áe/666,134,135  aír    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 813 oír  óe/666,134,135  oír    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 813 ir  e/666,134,135  óir  .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 813 uír  úe/134,135  uír  .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 813 r  mos/136,137  ír    .    ds:presente P4 [ + enclítico] 
SFX 813 r  des/138,139  ír    .    ds:presente P5 [ + enclítico] 
SFX 813 ír  en  [ao]ír  .    ds:presente P6
SFX 813 aír  áen/666,134,135  aír    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 813 oír  óen/666,134,135  oír    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 813 ir  en/666,134,135  óir  .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 813 uír  úen/134,135  uír  .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 813 ír  ía/130,131,134,135  ír   .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 813 ír  ías/132,133  ír   .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 813 ír  ïamos  ír  .    ds:copretérito P4
SFX 813 ír  ïámos/666,136,137  ír   .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 813 ír  ïades  ír  .    ds:copretérito P5
SFX 813 ír  ïádes/666,138,139  ír   .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 813 ír  ían/134,135  ír   .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 813 ír  ín/130,131  ír   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico]
SFX 813 ír  íches/132,133  ír  .    ds:pretérito P2
SFX 813 ír  íu/134,135  ír   .    ds:pretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 813 ír  ímos/136,137  ír  .    ds:pretérito P4 [ + enclítico]
SFX 813 ír  ístes/138,139  ír  .    ds:pretérito P5 [ + enclítico]
SFX 813 ír  íron/134,135  ír  .    ds:pretérito P6 [ + enclítico]
SFX 813 0  a/130,131,134,135  ír .    ds:antepretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 813 0  as/132,133  ír .    ds:antepretérito P2 [ + enclítico]
SFX 813 ír  iramos  ír  .    ds:antepretérito P4
SFX 813 ír  irámos/666,136,137  ír   .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 813 ír  irades  ír  .    ds:antepretérito P5
SFX 813 ír  irádes/666,138,139  ír   .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 813 0  an/134,135  ír .    ds:antepretérito P6 [ + enclítico]
SFX 813 ír  irei/130  ír .    ds:futuro P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 813 ír  iréi/666,131  ír  .    ds:futuro P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 813 ír  irás/133  ír    .    ds:futuro P2 [+ enclítico 
polisílabo]
SFX 813 ír  iras/666,132  ír   .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 813 ír  irá/135  ír .    ds:futuro P3 [+ enclítico polisílabo]
SFX 813 ír  ira/666,134  ír   .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 813 ír  iremos  ír  .    ds:futuro P4
SFX 813 ír  irémos/666,136,137  ír   .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 813 ír  iredes  ír  .    ds:futuro P5
SFX 813 ír  irédes/666,138,139  ír   .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 813 ír  irán/135  ír    .    ds:futuro P6 [+ enclítico 
polisílabo]
SFX 813 ír  iran/666,134  ír   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 813 ír  iría/130,131,134,135  ír  .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 813 ír  irías/132,133  ír  .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 813 ír  iriamos  ír .    ds:pospretérito P4
SFX 813 ír  iriámos/666,136,137  ír   .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 813 ír  iriades  ír .    ds:pospretérito P5
SFX 813 ír  iriádes/666,138,139  ír   .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 813 ír  irían/134,135  ír  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 813 ír  ia   [ao]ír .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 813 uír  úa/130,131,134,135  uír  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 813 aír  áia/666,130,131,134,135  aír    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 813 oír  óia/666,130,131,134,135  oír    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 813 ir  ia/666,130,131,134,135  óir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 813 ír  ias  [ao]ír .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 813 uír  úas/132,133  uír  .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 813 aír  áias/666,132,133  aír   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 813 oír  óias/666,132,133  oír   .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 813 ir  ias/666,132,133  óir .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 813 ír  iamos  [ao]ír    .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 813 ír  iámos/666,136,137  [ao]ír  .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 813 ír  amos  uír  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 813 ír  ámos/666,136,137  uír    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 813 ír  iades  [ao]ír    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 813 ír  iádes/666,138,139  [ao]ír  .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 813 ír  ades  uír  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 813 ír  ádes/666,138,139  uír    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 813 ír  ian  [ao]ír .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 813 uír  úan/134,135  uír  .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 813 aír  áian/666,134,135  aír   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 813 oír  óian/666,134,135  oír   .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 813 ir  ian/666,134,135  óir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 813 r  se/130,131,134,135  ír .    ds:subxuntivo pretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 813 r  ses/132,133  ír    .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 813 r  semos/136,137  ír   .    ds:subxuntivo pretérito P4 + 
enclítico
SFX 813 r  sedes/138,139  ír   .    ds:subxuntivo pretérito P5 + 
enclítico
SFX 813 r  sen/134,135  ír    .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 813 0  es/132,133  ír .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2 + 
enclítico
SFX 813 0  mos/136,137  ír    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 813 0  des/138,139  ír    .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 813 0  en/134,135  ír .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6 + 
enclítico
SFX 813 r  de/138,139  ír .    ds:imperativo P5


SFX 814 Y  38   #C3 alternancia vocálica u-o 
SFX 814 ir  o  [^cu]ir   .    ds:presente P1
SFX 814 ir  o  [^g]uir   .    ds:presente P1
SFX 814 guir  go  guir   .    ds:presente P1
SFX 814 cir  zo  cir    .    ds:presente P1
SFX 814 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 814 ir  ímos/666,136,137  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 814 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 814 ir  ídes/666,138,139  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 814 ir  ín/131  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 814 ir  in/666,130  ir .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo 
SFX 814 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 814 ir  a  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 814 cir  za  cir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 814 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 814 ir  as  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 814 cir  zas  cir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 814 guir  gas  guir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 814 quir  cas  quir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 814 ir  amos  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 814 ir  ámos/666,136,137  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 814 ir  amos  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 814 ir  ámos/666,136,137  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 814 cir  zamos  cir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 814 cir  zámos/666,136,137  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 814 guir  gamos  guir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 814 guir  gámos/666,136,137  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 814 ir  ades  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 814 ir  ádes/666,138,139  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 814 ir  ades  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 814 ir  ádes/666,138,139  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 814 cir  zades  cir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 814 cir  zádes/666,138,139  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 814 guir  gades  guir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 814 guir  gádes/666,138,139  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 814 ir  an  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 814 ir  an  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 814 cir  zan  cir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 814 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6

SFX 815 Y  17   #C3 alternancia vocálica u-o Fúxir con cambio de acento 
na raiz
SFX 815 ir  o/666,132,133  [^cu]ir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 815 ir  o/666,132,133  [^g]uir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 815 cir  zo/666,132,133  cir  .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 815 guir  go/666,132,133  guir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 815 ir  a/666,130,131,134,135  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 815 ir  a/666,130,131,134,135  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 815 cir  za/666,130,131,134,135  cir  .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 815 guir  ga/666,130,131,134,135  guir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 815 ir  as/666,132,133  [^cu]ir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 815 ir  as/666,132,133  [^g]uir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 815 cir  zas/666,132,133  cir .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 815 guir  gas/666,132,133  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 815 ir  an/666,134,135  [^cu]ir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 815 ir  an/666,134,135  [^g]uir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 815 cir  zan/666,134,135  cir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 815 guir  gan/666,134,135  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 815 ir  e/666,134,135  ir   .    ds:imperativo P2 + enclítico

SFX 816 Y  3   #C3 alternancia vocálica u-o Foxir
SFX 816 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 816 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 816 ir  en  ir .    ds:presente P6

SFX 817 Y  3   #C3 alternancia vocálica u-o Fóxir con cambio de acento 
na raiz
SFX 817 ir  es/666,132,133  ir   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 817 ir  e/666,134,135  ir   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 817 ir  en/666,134,135  ir   .    ds:presente P6 + enclítico

SFX 820 Y  6   #C3 alternancia vocálica i-e
SFX 820 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 820 ir  ímos/666,136,137  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 820 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 820 ir  ídes/666,138,139  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 820 ir  ín/131  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 820 ir  in/666,130  ir .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo


SFX 821 Y  3   #C3 alternancia vocálica i-e
SFX 821 ir  es  ir .    ds:presente P2
SFX 821 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 821 ir  en  ir .    ds:presente P6


SFX 822 Y  3   #C3 alternancia vocálica i-e. cambio de acento na raiz
SFX 822 ir  es/666,132,133  ir   .    ds:presente P2 + enclítico
SFX 822 ir  e/666,134,135  ir   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 822 ir  en/666,134,135  ir   .    ds:presente P6 + enclítico

SFX 823 Y  24   #C3 alternancia vocálica i-e. Sirvir
SFX 823 ir  o  [^cu]ir   .    ds:presente P1
SFX 823 ir  o  [^g]uir   .    ds:presente P1
SFX 823 guir  go  guir   .    ds:presente P1
SFX 823 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 823 ir  a  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 823 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 823 ir  as  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 823 guir  gas  guir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 823 quir  cas  quir  .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 823 ir  amos  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 823 ir  ámos/666,136,137  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 823 ir  amos  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 823 ir  ámos/666,136,137  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 823 guir  gamos  guir .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 823 guir  gámos/666,136,137  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 823 ir  ades  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 823 ir  ádes/666,138,139  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 823 ir  ades  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 823 ir  ádes/666,138,139  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 823 guir  gades  guir .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 823 guir  gádes/666,138,139  guir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 823 ir  an  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 823 ir  an  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 823 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6


SFX 824 Y  12   #C3 alternancia vocálica i-e. Sírvir
SFX 824 ir  o/666,130,131  [^cu]ir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 824 ir  o/666,130,131  [^g]uir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 824 guir  go/666,130,131  guir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 824 ir  a/666,130,131,134,135  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 824 ir  a/666,130,131,134,135  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 824 guir  ga/666,130,131,134,135  guir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 824 ir  as/666,132,133  [^cu]ir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 824 ir  as/666,132,133  [^g]uir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 824 guir  gas/666,132,133  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 824 ir  an/666,134,135  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 824 ir  an/666,134,135  [^g]uir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 824 guir  gan/666,134,135  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclíticoSFX 830 Y  35   #Verbo ir
SFX 830 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 830 r  ndo/666,134,135  ír  .    ds:xerundio + enclítico
SFX 830 r  do/10,14  ir  .    ds:participio
SFX 830 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 830 r  mos/666,136,137  ír  .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 830 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 830 r  des/666,138,139  ír  .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 830 r  a/130,131,134,135  ír .    ds:copretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 830 r  as/132,133  ír .    ds:copretérito P2 [ + enclítico]
SFX 830 r  amos  ir    .    ds:copretérito P4
SFX 830 r  ámos/666,136,137  ir  .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 830 r  ades  ir    .    ds:copretérito P5
SFX 830 r  ádes/666,138,139  ir  .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 830 r  an/134,135  ír .    ds:copretérito P6 [ + enclítico]
SFX 830 0  ei/130  r    .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 830 0  éi/666,131  r .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 830 0  ás/133  r   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 830 0  as/666,132  r  .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 830 0  á/135  r    .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 830 0  a/666,134  r  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 830 0  emos  r .    ds:futuro P4
SFX 830 0  émos/666,136,137  r  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 830 0  edes  r .    ds:futuro P5
SFX 830 0  édes/666,138,139  r  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 830 0  an/666,134  r  .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 830 0  án/135  r   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 830 0  ía/130,131,134,135  r .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 830 0  ías/132,133  r .    ds:pospretérito P2 [ + enclítico]
SFX 830 0  iamos  r    .    ds:pospretérito P4
SFX 830 0  iámos/666,136,137  r  .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 830 0  iades  r    .    ds:pospretérito P5
SFX 830 0  iádes/666,138,139  r  .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 830 0  an/134,135  ír .    ds:pospretérito P6 [ + enclítico]
SFX 830 r  de  ir .    ds:imperativo P5
SFX 830 r  de/666,138,139  ír   .    ds:imperativo P5 + enclítico

# ir e for
SFX 831 Y  15
SFX 831 r  r/130,134  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P1 / 
P3 [ + enclítico monosílabo]
SFX 831 ir  ír/666,131,135  ir  .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 831 or  ór/666,131,135  or  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 831 0  es  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 831 ir  íres/666,132,133  ir .    ds:infinitivo P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 831 or  óres/666,132,133  or .    ds:subxuntivo futuro P2 + 
enclítico polisílabo
SFX 831 0  mos  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 831 ir  írmos/666,136,137  ir .    ds:infinitivo P4 + enclítico 
polisílabo
SFX 831 or  órmos/666,136,137  or .    ds:subxuntivo futuro P4 + 
enclítico polisílabo
SFX 831 0  des  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 831 ir  írdes/666,138,139  ir .    ds:infinitivo P5 + enclítico 
polisílabo
SFX 831 or  órdes/666,138,139  or .    ds:subxuntivo futuro P5 + 
enclítico polisílabo
SFX 831 0  en  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 831 ir  íren/666,134,135  ir .    ds:infinitivo P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 831 or  óren/666,134,135  or .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico polisílabo


SFX 832 Y  30   #Verbo ir (Raíz for)
SFX 832 or  un/130  r   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 832 or  ún/666,131  r .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 832 or  uches  r    .    ds:pretérito P2
SFX 832 or  úches/666,132,133  r .    ds:pretérito P2 + enclítico
SFX 832 r  i/134  r    .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 832 or  ói/666,135  r .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 832 r  mos  r .    ds:pretérito P4
SFX 832 or  ómos/666,136,137  r  .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 832 r  stes  r .    ds:pretérito P5
SFX 832 or  óstes/666,138,139  r .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 832 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 832 or  óron/666,134,135  r  .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 832 0  a  r  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 832 or  óra/666,130,131,134,135  r  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 832 0  as  r  .    ds:antepretérito P2
SFX 832 or  óras/666,132,133  r  .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 832 0  amos  r .    ds:antepretérito P4
SFX 832 0  ámos/666,136,137  r  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 832 0  ades  r .    ds:antepretérito P5
SFX 832 0  ádes/666,138,139  r  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 832 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 832 or  óran/666,134,135  r  .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 832 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 832 or  óse/666,130,131,134,135  r  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 832 r  ses  r .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 832 or  óses/666,132,133  r  .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 832 or  ósemos/136,137  r   .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 832 or  ósedes/138,139  r   .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 832 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 832 or  ósen/666,1314,135  r .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico


SFX 833 Y  20   #Verbo ir (Raíz vair)
SFX 833 r  a  ir  .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 833 r  a/666,130,131,134,135  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 833 r  as  ir .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 833 r  as/666,132,133  ir   .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 833 r  amos  ir    .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 833 r  ámos/666,136,137  ir  .    ds:subxuntivo presente P4 + 
enclítico
SFX 833 r  ades  ir    .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 833 r  ádes/666,138,139  ir  .    ds:subxuntivo presente P5 + 
enclítico
SFX 833 r  an  ir .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 833 r  an/666,134,135  ir   .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 833 air  ou/130  ir  .    ds:presente P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 833 air  óu/666,131  ir    .    ds:presente P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 833 ir  s/132  ir   .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 833 air  ás/666,133  ir    .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 833 ir  i/134  ir   .    ds:presente P3 / imperativo P2 [ + 
enclítico monosílabo]
SFX 833 air  ái/666,135  ir    .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico polisílabo
SFX 833 ir  n/134  ir   .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 833 air  án/666,135  ir    .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 833 ir  mos  ir    .    ds:imperativo P4
SFX 833 air  ámos/666,136,137  ir .    ds:imperativo P4 + enclítico

SFX 834 Y  6   #Verbo dicir
SFX 834 cir  s/132  cir  .    ds:presente P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 834 icir  ís/666,133  cir   .    ds:presente P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 834 icir  i/134  cir  .    ds:presente P3 / imperativo P2 [ + 
enclítico monosílabo <> acusativo P3]
SFX 834 icir  í/666,135  cir   .    ds:presente P3 / imperativo P2 
[ + acusativo P3 / enclítico polisílabo]
SFX 834 cir  n/134  cir  .    ds:presente P6 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 834 icir  ín/666,135  cir   .    ds:presente P6 + enclítico 
polisílabo

SFX 835 Y  6   #Verbos compostos de dicir
SFX 835 icir  ís/133  cir .    ds:presente P2 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 835 icir  is/666,132  cir   .    ds:presente P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 835 icir  í/135  cir .    ds:presente P3 / imperativo P2 [ + 
enclítico polisílabo]
SFX 835 icir  i/666,134  cir    .    ds:presente P3 / imperativo P2 
+ enclítico monosílabo
SFX 835 icir  ín/135  cir .    ds:presente P6 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 835 icir  in/666,134  cir   .    ds:presente P3 + enclítico 
monosílabo

SFX 836 Y  16   #Verbo dicir
SFX 836 cir  go  cir    .    ds:presente P1
SFX 836 icir  ígo/666,130,131  cir    .    ds:presente P1 + 
enclítico
SFX 836 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 836 ir  ímos/666,136,137  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 836 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 836 ir  ídes/666,138,139  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 836 cir  ga  cir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 836 icir  íga/666,130,131,134,135  cir    .    ds:subxuntivo 
presente P1 / P3 + enclítico
SFX 836 cir  gas  cir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 836 icir  ígas/666,132,133  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P2 + enclítico
SFX 836 cir  gamos  cir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 836 icir  ígamos/666,136,137  cir   .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 836 cir  gades  cir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 836 icir  ígades/666,138,139  cir   .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 836 cir  gan  cir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 836 icir  ígan/666,134,135  cir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico


SFX 837 Y  31   #Verbo dicir
SFX 837 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 837 ir  índo/666,134,135  ir .    ds:xerundio + enclítico
SFX 837 icir  ito/10,14  cir    .    ds:partiticipio
SFX 837 ir  ía/130,131,134,135  ir    .    ds:copretérito P1 / P3 
[ + enclítico]
SFX 837 ir  ías/132,133  ir    .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 837 ir  iamos  ir   .    ds:copretérito P4
SFX 837 ir  iámos/666,136,137  ir .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 837 ir  iades  ir   .    ds:copretérito P5
SFX 837 ir  iádes/666,138,139  ir .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 837 ir  ían/134,135  ir    .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 837 cir  rei/130  cir .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 837 cir  réi/666,131  cir   .    ds:futuro P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 837 cir  rás/133  cir .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 837 cir  ras/666,132  cir   .    ds:futuro P2 + enclítico 
monosílabo
SFX 837 cir  rá/135  cir .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 837 cir  ra/666,134  cir    .    ds:futuro P3 + enclítico 
monosílabo
SFX 837 cir  remos  cir  .    ds:futuro P4
SFX 837 cir  rémos/666,136,137  cir    .    ds:futuro P4 + 
enclítico
SFX 837 cir  redes  cir  .    ds:futuro P5
SFX 837 cir  rédes/666,138,139  cir    .    ds:futuro P5 + 
enclítico
SFX 837 cir  rán/135  cir .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 837 cir  ran/666,134  cir   .    ds:futuro P6 + enclítico 
monosílabo
SFX 837 cir  ría/130,131,134,135  cir   .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico]
SFX 837 cir  rías/132,133  cir  .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 837 cir  riamos  cir  .    ds:pospretérito P4
SFX 837 cir  riámos/666,136,137  cir   .    ds:pospretérito P4 + 
enclítico
SFX 837 cir  riades  cir  .    ds:pospretérito P5
SFX 837 cir  riádes/666,138,139  cir   .    ds:pospretérito P5 + 
enclítico
SFX 837 cir  rían/134,135  cir  .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 837 r  de  ir .    ds:imperativo P5 
SFX 837 ir  íde/666,136,137  ir  .    ds:imperativo P5 + enclítico

# constradixer desdixer dixer maldixer predixer contradicir desdicir dicir e 
predicir ################bendicir = maldicir
SFX 838 Y  15   #Verbo dicir (dicir e dixer) 
SFX 838 r  r/130,134  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P1 / 
P3 [ + enclítico monosílabo]
SFX 838 ir  ír/666,131,135  ir  .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 838 er  ér/666,131,135  er  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico polisílabo
SFX 838 0  es  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 838 ir  íres/666,132,133  ir .    ds:infinitivo P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 838 er  éres/666,132,133  er .    ds:subxuntivo futuro P2 + 
enclítico polisílabo
SFX 838 0  mos  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 838 ir  írmos/666,136,137  ir .    ds:infinitivo P4 + enclítico 
polisílabo
SFX 838 er  érmos/666,136,137  er .    ds:subxuntivo futuro P4 + 
enclítico polisílabo
SFX 838 0  des  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 838 ir  írdes/666,138,139  ir .    ds:infinitivo P5 + enclítico 
polisílabo
SFX 838 er  érdes/666,138,139  er .    ds:subxuntivo futuro P5 + 
enclítico polisílabo
SFX 838 0  en  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 838 ir  íren/666,134,135  ir .    ds:infinitivo P6 + enclítico 
polisílabo
SFX 838 er  éren/666,134,135  er .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico polisílabo

# constradixer desdixer dixer maldixer e predixer
SFX 839 Y  30   #Verbo dicir (Raíz dixer)
SFX 839 r  n  r  .    ds:pretérito P1
SFX 839 ixer  íxen/666,130,131  r .    ds:pretérito P1 + enclítico
SFX 839 r  ches  r .    ds:pretérito P2
SFX 839 er  éches/666,132,133  r .    ds:pretérito P2 + enclítico
SFX 839 er  o  r  .    ds:pretérito P3
SFX 839 ixer  íxo/666,134,135  r .    ds:pretérito P3 + enclítico
SFX 839 r  mos  r .    ds:pretérito P4
SFX 839 er  émos/666,136,137  r  .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 839 r  stes  r .    ds:pretérito P5
SFX 839 er  éstes/666,138,139  r .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 839 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 839 er  éron/666,134,135  r  .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 839 0  a  r  .    ds:pospretérito P1 / P3
SFX 839 er  éra/666,130,131,134,135  r  .    ds:pospretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 839 0  as  r  .    ds:pospretérito P2
SFX 839 er  éras/666,132,133  r  .    ds:pospretérito P2 + enclítico
SFX 839 0  amos  r .    ds:pospretérito P4
SFX 839 0  ámos/666,136,137  r  .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 839 0  ades  r .    ds:pospretérito P5
SFX 839 0  ádes/666,138,139  r  .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 839 0  an  r  .    ds:pospretérito P6
SFX 839 er  éran/666,134,135  r  .    ds:pospretérito P6 + enclítico
SFX 839 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 839 er  ése/666,130,131,134,135  r  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 839 r  ses  r .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 839 er  éses/666,132,133  r  .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 839 er  ésemos/136,137  r   .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 839 er  ésedes/138,139  r   .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 839 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 839 er  ésen/666,134,135  r  .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico

SFX 840 Y  60   #Verbo vir
SFX 840 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 840 ir  índo/666,134,135  ir .    ds:xerundio
SFX 840 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 840 ir  eño  ir    .    ds:presente P1
SFX 840 ir  éño/666,130,131  ir .    ds:presente P1 + enclítico
SFX 840 ir  és/132,133  ir    .    ds:presente P2 [ + enclítico]
SFX 840 ir  én/134,135  ir    .    ds:presente P3 [ + enclítico]
SFX 840 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 840 ir  ímos/666,136,137  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 840 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 840 ir  ídes/666,138,139  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 840 r  ndes  ir    .    ds:presente P5
SFX 840 ir  índes/666,138,139  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 840 ir  eñen  ir   .    ds:presente P6
SFX 840 ir  éñen/666,134,135  ir .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 840 r  ña  ir .    ds:copretérito P1 / P3
SFX 840 ir  íña/666,130,131,134,135  ir .    ds:copretérito P1 / P3 
+ enclítico
SFX 840 r  ñas  ir    .    ds:copretérito P2
SFX 840 ir  íñas/666,132,133  ir .    ds:copretérito P2 + enclítico
SFX 840 r  ñamos  ir   .    ds:copretérito P4
SFX 840 ir  ñámos/666,136,137  ir    .    ds:copretérito P4 + 
enclítico
SFX 840 r  ñades  ir   .    ds:copretérito P5
SFX 840 ir  ñádes/666,138,139  ir    .    ds:copretérito P5 + 
enclítico
SFX 840 r  ñan  ir    .    ds:copretérito P6
SFX 840 ir  íñan/666,134,135  ir .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 840 r  rei/130  ir   .    ds:futuro P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 840 r  réi/666,131  ir    .    ds:futuro P1 + enclítico 
polisílabo
SFX 840 r  rás/133  ir  .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 840 r  ras/666,132  ir .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 840 r  rá/135  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 840 r  ra/666,134  ir .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 840 r  remos  ir    .    ds:futuro P4
SFX 840 r  rémos/666,136,137  ir .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 840 r  redes  ir    .    ds:futuro P5
SFX 840 r  rédes/666,138,139  ir .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 840 r  rán/135  ir  .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 840 r  ran/666,134  ir .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 840 r  ría/130,131,134,135  ir    .    ds:pospretérito P1 / 
P3 [ + enclítico] 
SFX 840 r  rías/132,133  ir    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 840 r  riamos  ir   .    ds:pospretérito P4
SFX 840 r  riámos/666,136,137  ir .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 840 r  riades  ir   .    ds:pospretérito P5
SFX 840 r  riádes/666,138,139  ir .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 840 r  rían/134,135  ir    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 840 r  en/134  ir   .    ds:imperativo P2 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 840 ir  én/666,135  ir    .    ds:imperativo P2 + enclítico 
polisílabo
SFX 840 r  de  ir .    ds:imperativo P5
SFX 840 ir  íde/666,132,133  ir  .    ds:imperativo P5 + enclítico
SFX 840 r  nde  ir .    ds:imperativo P5
SFX 840 ir  índe/666,132,133  ir .    ds:imperativo P5 + enclítico
SFX 840 ir  eña  ir    .    ds:subxuntivo presente P1 / P3
SFX 840 ir  éña/666,130,131,134,135  ir .    ds:subxuntivo presente 
P1 / P3 + enclítico
SFX 840 ir  eñas  ir   .    ds:subxuntivo presente P2
SFX 840 ir  éñas/666,132,133  ir .    ds:subxuntivo presente P2 + 
enclítico
SFX 840 ir  eñamos  ir  .    ds:subxuntivo presente P4
SFX 840 ir  eñámos/666,136,137  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P4 + enclítico
SFX 840 ir  eñades  ir  .    ds:subxuntivo presente P5
SFX 840 ir  eñádes/666,138,139  ir    .    ds:subxuntivo presente 
P5 + enclítico
SFX 840 ir  eñan  ir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 840 ir  éñan/666,134,135  ir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico


SFX 841 Y  15   #Verbo vir (vir e viñer)
SFX 841 r  r/130,134  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P1 / 
P3
SFX 841 ir  ír/666,131,135  ir  .    ds:infinitivo P1 / P3 + 
enclítico
SFX 841 er  ér/666,131,135  er  .    ds:subxuntivo futuro P1 / P3 + 
enclítico
SFX 841 0  es  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 841 ir  íres/666,132,133  ir .    ds:infinitivo P2 + enclítico
SFX 841 er  éres/666,132,133  er .    ds:subxuntivo futuro P2 + 
enclítico
SFX 841 0  mos  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 841 ir  írmos/666,136,137  ir .    ds:infinitivo P4 + enclítico
SFX 841 er  érmos/666,136,137  er .    ds:subxuntivo futuro P4 + 
enclítico
SFX 841 0  des  r .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 841 ir  írdes/666,138,139  ir .    ds:infinitivo P5 + enclítico
SFX 841 er  érdes/666,138,139  er .    ds:subxuntivo futuro P5 + 
enclítico
SFX 841 0  en  r  .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 841 ir  íren/666,134,135  ir .    ds:infinitivo P6 + enclítico
SFX 841 er  éren/666,134,135  er .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico

SFX 842 Y  2   #Verbo vir (Raíz viñer)
SFX 842 ñer  n/130  r   .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 842 iñer  ín/666,131  r   .    ds:pretérito P1 + enclítico 
polisílabo


SFX 843 Y  2   #Verbos compostos vir (Raíz viñer)
SFX 843 iñer  ín/131  r .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 843 ñer  n/666,130  r .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo

SFX 844 Y  28   #Verbo vir (Raíz viñer)
SFX 844 r  ches  r .    ds:pretérito P2
SFX 844 er  éches/666,132,133  r .    ds:pretérito P2 + enclítico
SFX 844 iñer  eu/134  r  .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 844 iñer  éu/666,135  r   .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 844 r  mos  r .    ds:pretérito P4
SFX 844 er  émos/666,136,137  r  .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 844 r  stes  r .    ds:pretérito P5
SFX 844 er  éstes/666,138,139  r .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 844 0  on  r  .    ds:pretérito P6
SFX 844 er  éron/666,134,135  r  .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 844 0  a  r  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 844 er  éra/666,130,131,134,135  r  .    ds:antepretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 844 0  as  r  .    ds:antepretérito P2
SFX 844 er  éras/666,132,133  r  .    ds:antepretérito P2 + 
enclítico
SFX 844 0  amos  r .    ds:antepretérito P4
SFX 844 0  ámos/666,136,137  r  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 844 0  ades  r .    ds:antepretérito P5
SFX 844 0  ádes/666,138,139  r  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 844 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 844 er  éran/666,134,135  r  .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 844 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 844 er  ése/666,130,131,134,135  r  .    ds:subxuntivo 
pretérito P1 / P3 + enclítico
SFX 844 r  ses  r .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 844 er  éses/666,132,133  r  .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 844 er  ésemos/136,137  r   .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 844 er  ésedes/138,139  r   .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 844 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 844 er  ésen/666,134,135  r  .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico

# verbos defectivos da C-III en construción pronominal

# defectivos C-III
# atinxir concernir cumprir denegrir devir fundir incumbir sobrevivir 
tremelucir urxir usucapir


# No .dic inclúense dous lemas. O segundo lema e para a formación das formas
# verbais que levan un acento que non existe na raíz orixinal do verbo.
# Paradigma dos verbos regulares
#    partir/300,301 e pártir/666,302
#    ouvir/300,306 e óuvir/666,307
#    parir/300,308 e párir/666,309
#    rir/300,303 sorrir/300,304 reunir/300,305
# Os verbos rematados en -aír, -oír e -uír teñen unha soa raíz
#    saír/313

# Verbos con alternancia vocálica e-i SENTIR
#    sentir/300,320,321, séntir/666,322
#    sintir/666,323   síntir/666,324

# Verbo VIR
#    vir/340,341
#    viñer/666,341,342,344


# denegrir ...
SFX 850 Y  29
SFX 850 r  r/134  ir    .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 850 ir  ír/666,135  ir    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 850 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 850 ir  índo/666,134,135  ir .    ds:xerundio + enclítico
SFX 850 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 850 ir  ía/134,135  ir    .    ds:copretérito P3 [ + 
enclítico]
SFX 850 ir  ían/134,135  ir    .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 850 ir  iu/134  ir   .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 850 ir  íu/666,135  ir    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 850 0  on  ir .    ds:pretérito P6
SFX 850 ir  íron/666,134,135  ir .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 850 0  a  ir  .    ds:antepretérito P3
SFX 850 ir  íra/666,134,135  ir  .    ds:antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 850 0  an  ir .    ds:antepretérito P6
SFX 850 ir  íran/666,134,135  ir .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 850 0  ei/130  ir   .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 850 0  éi/666,131  ir .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 850 0  a/666,134  ir  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 850 0  á/135  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 850 0  an/666,134  ir .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 850 0  án/135  ir   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 850 0  ía/134,135  ir .    ds:pospretérito P3 [ + enclítico]
SFX 850 0  ían/134,135  ir    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 850 r  se  ir .    ds:subxuntivo pretérito P3
SFX 850 ir  íse/666,134,135  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P3 + 
enclítico
SFX 850 r  sen  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 850 ir  ísen/666,134,135  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 850 0  en  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 850 ir  íren/666,134,135  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico

SFX 851 Y  10
SFX 851 ir  e  ir .    ds:presente P3
SFX 851 ir  en  ir .    ds:presente P6
SFX 851 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 851 cir  za  cir    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 851 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 851 quir  ca  quir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 851 ir  an  [^cuao]ir .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 851 cir  zan  cir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 851 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 851 quir  can  quir  .    ds:subxuntivo presente P6

# defectivo regular con acento gráfico na raíz
SFX 852 Y  10
SFX 852 ir  e/666,134,135  ir   .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 852 ir  en/666,134,135  ir   .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 852 ir  a/666,134,135  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 852 cir  za/666,134,135  cir  .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 852 guir  ga/666,134,135  guir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 852 quir  ca/666,134,135  quir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 852 ir  an/666,134,135  [^cu]ir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 852 cir  zan/666,134,135  cir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 852 guir  gan/666,134,135  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 852 quir  can/666,134,135  quir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

# cómprir fondir tremolocir tremelócir concirnir concírnir denigrir denígrir
SFX 853 Y  14   
SFX 853 ir  e/134,135  cómprir  .    ds:presente P3 [ + enclítico]
SFX 853 ir  en/134,135  cómprir  .    ds:presente P6 [ + enclítico]
SFX 853 ir  e  [^ó]cir  .    ds:presente P3
SFX 853 ir  en  [^ó]cir  .    ds:presente P6
SFX 853 ir  e/666,134,135  [ó]cir .    ds:presente P3 + enclítico
SFX 853 ir  en/666,134,135  [ó]cir    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 853 ir  e  [^í]rnir  .    ds:presente P3
SFX 853 ir  en  [^í]rnir .    ds:presente P6
SFX 853 ir  e/666,134,135  [í]rnir    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 853 ir  en/666,134,135  [í]rnir    .    ds:presente P6 + 
enclítico
SFX 853 ir  e  [^í]grir  .    ds:presente P3
SFX 853 ir  en  [^í]grir .    ds:presente P6
SFX 853 ir  e/666,134,135  [í]grir    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 853 ir  en/666,134,135  [í]grir    .    ds:presente P6 + 
enclítico


# concirnir denigrir
SFX 854 Y  6   #C3 alternancia vocálica i-e. Sirvir
SFX 854 ir  a  [^cu]ir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 854 ir  a  [^g]uir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 854 guir  ga  guir   .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 854 ir  an  [^cu]ir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 854 ir  an  [^g]uir  .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 854 guir  gan  guir  .    ds:subxuntivo presente P6

# concírnir denígrir
SFX 855 Y  6   #C3 alternancia vocálica i-e. Sírvir
SFX 855 ir  a/666,134,135  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 855 ir  a/666,134,135  [^g]uir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 855 guir  ga/666,134,135  guir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 855 ir  an/666,134,135  [^cu]ir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 855 ir  an/666,134,135  [^g]uir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico
SFX 855 guir  gan/666,134,135  guir    .    ds:subxuntivo presente 
P6 + enclítico

# devir
SFX 856 Y  24
SFX 856 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 856 ir  índo/666,134,135  ir .    ds:xerundio
SFX 856 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 856 ir  én/134,135  ir    .    ds:presente P3 [ + enclítico]
SFX 856 ir  eñen  ir   .    ds:presente P6
SFX 856 ir  éñen/666,134,135  ir .    ds:presente P6 + enclítico
SFX 856 r  ña  ir .    ds:copretérito P3
SFX 856 ir  íña/666,134,135  ir .    ds:copretérito P3 + enclítico
SFX 856 r  ñan  ir    .    ds:copretérito P6
SFX 856 ir  íñan/666,134,135  ir .    ds:copretérito P6 + enclítico
SFX 856 r  rá/135  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 856 r  ra/666,134  ir .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 856 r  rán/135  ir  .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 856 r  ran/666,134  ir .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 856 r  ría/134,135  ir    .    ds:pospretérito P3 [ + 
enclítico] 
SFX 856 r  rían/134,135  ir    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 856 ir  eña  ir    .    ds:subxuntivo presente P3
SFX 856 ir  éña/666,134,135  ir .    ds:subxuntivo presente P3 + 
enclítico
SFX 856 ir  eñan  ir   .    ds:subxuntivo presente P6
SFX 856 ir  éñan/666,134,135  ir .    ds:subxuntivo presente P6 + 
enclítico
SFX 856 r  r/130,134  r  .    ds:infinitivo P3
SFX 856 ir  ír/666,131,135  ir  .    ds:infinitivo P3 + enclítico
SFX 856 0  en  r  .    ds:infinitivo P6
SFX 856 ir  íren/666,134,135  ir .    ds:infinitivo P6 + enclítico

# deviñer
SFX 857 Y  15
SFX 857 iñer  eu/134  r  .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 857 iñer  éu/666,135  r   .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 857 er  éron/666,134,135  r  .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 857 0  a  r  .    ds:antepretérito P3
SFX 857 er  éra/666,134,135  r  .    ds:antepretérito P3 + 
enclítico
SFX 857 0  an  r  .    ds:antepretérito P6
SFX 857 er  éran/666,134,135  r  .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 857 r  se  r  .    ds:subxuntivo pretérito P3
SFX 857 er  ése/666,134,135  r  .    ds:subxuntivo pretérito P3 + 
enclítico
SFX 857 r  sen  r .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 857 er  ésen/666,134,135  r  .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 857 r  r/130,134  r  .    ds:subxuntivo futuro P3
SFX 857 er  ér/666,131,135  er  .    ds:subxuntivo futuro P3 + 
enclítico
SFX 857 0  en  r  .    ds:subxuntivo futuro P6
SFX 857 er  éren/666,134,135  er .    ds:subxuntivo futuro P6 + 
enclítico

# defectivos balbucir empedernir gorir guarir manir e preterir
SFX 858 Y  69 
SFX 858 r  r/134  ir    .    ds:infinitivo P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 858 ir  ír/666,135  ir    .    ds:infinitivo P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 858 r  ndo  ir .    ds:xerundio
SFX 858 ir  índo/666,134,135  ir .    ds:xerundio + enclítico
SFX 858 ir  ido/10,14  ir .    ds:participio
SFX 858 ir  ía/134,135  ir    .    ds:copretérito P1 / P3 [ + 
enclítico]
SFX 858 ir  ías/132,133  ir    .    ds:copretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 858 ir  iamos  ir   .    ds:copretérito P4
SFX 858 ir  iámos/666,136,137  ir .    ds:copretérito P4 + enclítico
SFX 858 ir  iades  ir   .    ds:copretérito P5
SFX 858 ir  iádes/666,132,133  ir .    ds:copretérito P5 + enclítico
SFX 858 ir  ían/134,135  ir    .    ds:copretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 858 ir  iches  ir   .    ds:pretérito P2
SFX 858 ir  íches/666,132,133  ir .    ds:pretérito P2 + enclítico
SFX 858 ir  iu/134  ir   .    ds:pretérito P3 [ + enclítico 
monosílabo]
SFX 858 ir  íu/666,135  ir    .    ds:pretérito P3 + enclítico 
polisílabo
SFX 858 r  mos  ir .    ds:pretérito P4
SFX 858 ir  ímos/666,136,137  ir .    ds:pretérito P4 + enclítico
SFX 858 r  stes  ir    .    ds:pretérito P5
SFX 858 ir  ístes/666,138,139  ir .    ds:pretérito P5 + enclítico
SFX 858 0  on  ir .    ds:pretérito P6
SFX 858 ir  íron/666,134,135  ir .    ds:pretérito P6 + enclítico
SFX 858 0  a  ir  .    ds:antepretérito P1 / P3
SFX 858 ir  íra/666,134,135  ir  .    ds:antepretérito P1 / P3 + 
enclítico
SFX 858 0  as  ir .    ds:antepretérito P2 + enclítico
SFX 858 ir  íras/666,132,133  ir .    ds:antepretérito P2
SFX 858 0  amos  ir    .    ds:antepretérito P4
SFX 858 0  ámos/666,136,137  ir  .    ds:antepretérito P4 + 
enclítico
SFX 858 0  ades  ir    .    ds:antepretérito P5
SFX 858 0  ádes/666,138,139  ir  .    ds:antepretérito P5 + 
enclítico
SFX 858 0  an  ir .    ds:antepretérito P6
SFX 858 ir  íran/666,134,135  ir .    ds:antepretérito P6 + 
enclítico
SFX 858 0  ei/130  ir   .    ds:futuro P1 [ + enclítico monosílabo]
SFX 858 0  éi/666,131  ir .    ds:futuro P1 + enclítico polisílabo
SFX 858 0  as/666,132  ir .    ds:futuro P2 + enclítico monosílabo
SFX 858 0  ás/133  ir   .    ds:futuro P2 [ + enclítico polisílabo]
SFX 858 0  a/666,134  ir  .    ds:futuro P3 + enclítico monosílabo
SFX 858 0  á/135  ir   .    ds:futuro P3 [ + enclítico polisílabo]
SFX 858 0  emos  ir    .    ds:futuro P4
SFX 858 0  émos/666,136,137  ir  .    ds:futuro P4 + enclítico
SFX 858 0  edes  ir    .    ds:futuro P5
SFX 858 0  édes/666,138,139  ir  .    ds:futuro P5 + enclítico
SFX 858 0  an/666,134  ir .    ds:futuro P6 + enclítico monosílabo
SFX 858 0  án/135  ir   .    ds:futuro P6 [ + enclítico polisílabo]
SFX 858 0  ía/134,135  ir .    ds:pospretérito P1 / P3 [ + enclítico]
SFX 858 0  ías/132,133  ir    .    ds:pospretérito P2 [ + 
enclítico]
SFX 858 0  iamos  ir    .    ds:pospretérito P4
SFX 858 0  iámos/666,136,137  ir .    ds:pospretérito P4 + enclítico
SFX 858 0  iades  ir    .    ds:pospretérito P5
SFX 858 0  iádes/666,138,139  ir .    ds:pospretérito P5 + enclítico
SFX 858 0  ían/134,135  ir    .    ds:pospretérito P6 [ + 
enclítico]
SFX 858 r  se  ir .    ds:subxuntivo pretérito P1 / P3
SFX 858 ir  íse/666,134,135  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P1 / 
P3 + enclítico
SFX 858 r  ses  ir .    ds:subxuntivo pretérito P2
SFX 858 ir  íses/666,132,133  ir .    ds:subxuntivo pretérito P2 + 
enclítico
SFX 858 ir  ísemos/136,137  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P4 [ + 
enclítico]
SFX 858 ir  ísedes/138,139  ir  .    ds:subxuntivo pretérito P5 [ + 
enclítico]
SFX 858 r  sen  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6
SFX 858 ir  ísen/666,134,135  ir .    ds:subxuntivo pretérito P6 + 
enclítico
SFX 858 0  es  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P2
SFX 858 ir  íres/666,132,133  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P2 + enclítico
SFX 858 0  mos  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P4
SFX 858 ir  írmos/666,136,137  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P4 + enclítico
SFX 858 0  des  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P5
SFX 858 ir  írdes/666,138,139  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P5 + enclítico
SFX 858 0  en  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo futuro P6
SFX 858 ir  íren/666,134,135  ir .    ds:infinitivo / subxuntivo 
futuro P6 + enclítico
SFX 858 r  de  ir .    ds:imperativo P5
SFX 858 ir  íde/666,138,139  ir  .    ds:imperativo P5 + enclítico

SFX 859 Y  9
SFX 859 ir  es  balbucir  .    ds:presente P2
SFX 859 ir  e  balbucir  .    ds:presente P3
SFX 859 r  mos  ir .    ds:presente P4
SFX 859 ir  ímos/666,136,137  ir .    ds:presente P4 + enclítico
SFX 859 r  des  ir .    ds:presente P5
SFX 859 ir  ídes/666,138,139  ir .    ds:presente P5 + enclítico
SFX 859 ir  en  balbucir  .    ds:presente P6
SFX 859 ir  ín/131  ir  .    ds:pretérito P1 [ + enclítico 
polisílabo]
SFX 859 ir  in/666,130  ir .    ds:pretérito P1 + enclítico 
monosílabo

SFX 860 Y  3 
SFX 860 ir  es/666,132,133  balbúcir   .    ds:presente P2 + 
enclítico
SFX 860 ir  e/666,134,135  balbúcir    .    ds:presente P3 + 
enclítico
SFX 860 ir  en/666,134,135  balbúcir   .    ds:presente P6 + 
enclítico

------------ próxima parte ------------
58571
a/10
á/10
aba/10
abáboro/10
abacá/10
abacelamento/10
abacial/12
ábaco/10
abada/10
abade/10
abadengo/10,14
abadesa/10
abadexo/10
abadía/10
abadinense/10
abaetado/10,14
abafadizo/10,14
abafador/10,13
abafallo/10
abafamento/10
abafante/10
abafo/10
abaixador/10,13
abaixamento/10
abaixo
abaladura/10
abalamento/10
abaleiro/10
abalo/10
abaloira/10
abalón/10
abanador/10
abanadura/10
abandonadamente
abandono/10
abaneadura/10
abaneo/10
abaneón/10
abanico/10
abano/10
abanqueiro/10
abaratamento/10
abarca/10
abarcábel/12
abarcable/10
abarcamento/10
abarloamento/10
abarquiñamento/10
abarregamento/10
abarrotamento/10
abasia/10
abastadamente
abastamento/10
abastanza/10
abastardamento/10
abastecedor/10,13
abastecemento/10
abasto/10
abatemento/10
abatíbel/12
abatible/10
abázcaro/10
abdicación/10
abdome/10
abdominal/12
abdución/10
abdutor/10,13
abeaca/10
abecé/10
abecedario/10
abeiradoiro/10
abeiro/10
abelá/10
abelaira/10
abelanado/10,14
abeledo/10
abeleira/10
abella/10
abellariza/10
abelleiro/10,14
abellón/10
abelmosco/10
abelorio/10
abelurio/10,14
abeneiral/12
abeneiro/10
aberiota/10
aberración/10
aberrante/10
abertal/12
abertamente
aberto/10,14
abertura/10
abertzale/10
abertzalismo/10
abesouro/10
abesullón/10,15
abeto/10
abietácea/10
abietina/10
abiñadoira/10
abiótico/10,14
abioxénese/10
abisal/12
abiscoitado/10,14
abisinio/10,14
abismal/12
abismo/10
abixeato/10
ablación/10
ablaqueación/10
ablativo/10,14
ablegado/10
ablución/10
abnegación/10
abnegadamente
aboador/10,13
aboamento/10
abobamento/10
abofé
aboladura/10
abolición/10
abolicionismo/10
abolicionista/10
abominábel/12
abominable/10
abominación/10
abonamento/10
abonda
abondamento/10
abondas
abondo
abondos
abondoso/10,14
abono/10
abordábel/12
abordable/10
abordador/10,13
abordaxe/10
aborixe/10
aborrecemento/10
aborrecíbel/12
aborrecible/10
abortista/10
abortivo/10,14
aborto/10
aboubamento/10
abouxador/10,13
abouxamento/10
abouxante/10
abra/10
abracadabra/10
abracadabrante/10
abraiante/10
abraio/10
abraira/10
abrancazado/10,14
abrandamento/10
abrasador/10,13
abrasante/10
abrasión/10
abrasivo/10,14
abrazadeira/10
abrazo/10
abreboca/10
abrecartas
abrelatas
abrente/10
abreviación/10
abreviadamente
abreviador/10,13
abreviativo/10,14
abreviatura/10
abrideiro/10,14
abridor/10
abrigadoiro/10
abrigo/10
abrigoso/10,14
abrileiro/10,14
abrillantador/10
abrocho/10,14
abrogábel/12
abrogable/10
abrogación/10
abrollo/10
abrótano/10
abrótea/10
abrótega/10
abrucés/10,14
abruñal/12
abruñedo/10
abruñeiro/10
abruño/10
abruón/10
abruptamente
abrupto/10,14
absceso/10
abscisa/10
abscisión/10
absentismo/10
absentista/10
ábsida/10
absidal/12
absidiola/10
absintio/10
absolución/10
absolutamente
absolutismo/10
absolutista/10
absoluto/10,14
absolutorio/10,14
absorbencia/10
absorbente/10
absorbíbel/12
absorbible/10
absorción/10
absorto/10,14
abstemio/10,14
abstención/10
abstencionismo/10
abstencionista/10
abstersión/10
absterxente/10
abstinencia/10
abstinente/10
abstracción/10
abstractamente
abstractivo/10,14
abstracto/10,14
abstrusamente
abstruso/10,14
absurdamente
absurdeza/10
absurdo/10,14
abulense/10
abulia/10
abúlico/10,14
abundancia/10
abundancial/12
abundante/10
abundantemente
aburguesamento/10
aburrimento/10
abusivamente
abusivo/10,14
abuso/10
abusón/10,15
abxección/10
abxecto/10,14
abxuración/10
acá
acabador/10,13
acabamento/10
acacia/10
academia/10
academicamente
academicismo/10
academicista/10
académico/10,14
acadio/10,14
acaecemento/10
acalcárea/10
acalefo/10
acaloradamente
acaloramento/10
acampada/10
acampanado/10,14
acanalador/10
acanaladura/10
acaneadoiro/10
acaneo/10
acantácea/10
acanto/10
acantoamento/10
acantocéfalo/10
acantonamento/10
acantopterixio/10
acaparador/10,13
acaparamento/10
acareo/10
acariciador/10,13
acariciante/10
acariñador/10,13
ácaro/10
acaso/10
acastañado/10,14
acatamento/10
acaule/10
accedente/10
accesíbel/12
accesibilidade/10
accesible/10
accesión/10
accésit/10
acceso/10
accesoriamente
accesorio/10,14
accidental/12
accidentalmente
accidente/10
acción/10
accionariado/10
accionista/10
accipiteriforme/10
acea/10
aceal/12
acebre/10
aceda/10
acedamente
acedamento/10
acedía/10
acedo/10,14
acedume/10
acefalia/10
acéfalo/10,14
aceiramento/10
aceiro/10
aceite/10
aceiteiro/10,14
aceitoso/10,14
aceleración/10
aceleradamente
acelerador/10,13
aceleramento/10
acelerante/10
aceleratriz/10
acelerógrafo/10
acelerómetro/10
acelga/10
acendalla/10
acendedor/10,13
acendemento/10
acendidamente
aceno/10
acento/10
acentuación/10
acentuadamente
acentual/12
acepción/10
acepilladora/10
acepilladura/10
aceptábel/12
aceptabelmente
aceptabilidade/10
aceptable/10
aceptablemente
aceptación/10
aceptante/10
acerácea/10
acerbaixano/10,14
acerbamente
acerbidade/10
acerbo/10,14
acercamento/10
acernador/10,13
acernadura/10
acerrimamente
acérrimo/10,14
acertadamente
acertante/10
acerto/10
acervo/10
aceso/10,14
acetal/12
acetato/10
acético/10,14
acetificación/10
acetil/12
acetileno/10
acetímetro/10
acetona/10
acetoso/10,14
acevo/10
acha/10
achacábel/12
achacable/10
achacoso/10,14
achadizo/10,14
achancada/10
achaparrado/10,14
achaque/10
achatamento/10
achega/10
achegador/10,13
achegamento/10
achego/10
acheite/10
acía/10
aciago/10,14
acibechado/10,14
acibecharía/10
acibeche/10
acibecheiro/10,14
acibechería/10
acicarro/10
acicate/10
acíclico/10,14
acicular/10
acidez/10
acidia/10
acidificación/10
acidimetría/10
acidímetro/10
acidioso/10,14
ácido/10,14
acidose/10
acidulación/10
aciforme/10
acimbre/10
ácimo/10
acimut/10
acimutal/12
aciñeira/10
aciñeiral/12
acinesia/10
acio/10
acipensérido/10
acirrante/10
acivro/10
aclamación/10
aclaración/10
aclaratorio/10,14
aclimatábel/12
aclimatable/10
aclimatación/10
aclorhidria/10
acme/10
acne/10
acó
acocho/10
acoitelamento/10
acolá
acolchamento/10
acolia/10
acolitado/10
acólito/10
acolledor/10,13
acollemento/10
acollida/10
acometida/10
acomodábel/12
acomodable/10
acomodación/10
acomodadamente
acomodadizo/10,14
acomodador/10,13
acomodaticiamente
acomodaticio/10,14
acomodo/10
acompañamento/10
acompañante/10
acompasadamente
aconchado/10,14
aconchego/10
acondicionábel/12
acondicionable/10
acondicionador/10,13
acondicionamento/10
aconfesional/12
aconitina/10
acónito/10
aconsellábel/12
aconsellable/10
acontecemento/10
acoramento/10
acordanza/10
acorde/10
acordeón/10
acordeonista/10
acordo/10
acordoamento/10
acoro/10
acorporado/10,14
acorreito/10,14
acorro/10
acoso/10
acotiledónea/10
acotío
acougo/10
acoutamento/10
acovardamento/10
acracia/10
ácrata/10
acre/10
acrecentábel/12
acrecentable/10
acrecentador/10,13
acrecentamento/10
acreditábel/12
acreditable/10
acreditación/10
acreditativo/10,14
acredor/10,13
acremente
acridade/10
acrídido/10
acrílico/10,14
acrimonia/10
acrisoladamente
acrisolamento/10
acritude/10
acrobacia/10
acróbata/10
acrobaticamente
acrobático/10,14
acrobatismo/10
acrofobia/10
acromático/10,14
acromatismo/10
acromegalia/10
acromegálico/10,14
acrónimo/10
acrópole/10
acróstico/10,14
acroterio/10
acta/10
actinia/10
actínico/10,14
actinio/10
actinismo/10
actinoloxía/10
actinometría/10
actinómetro/10
actinomiceto/10
actinomicose/10
actinoterapia/10
actitude/10
activación/10
activador/10,13
activamente
actividade/10
activismo/10
activista/10
activo/10,14
acto/10
actor/10
actriz/10
actuación/10
actual/12
actualidade/10
actualización/10
actualmente
actuante/10
actuario/10,14
acuarela/10
acuarelista/10
acuario/10
acuartelamento/10
acuático/10,14
acuberto/10,14
acubillo/10
acueduto/10
acuícola/10
acuicultor/10,13
acuicultura/10
acuidade/10
acuífero/10,14
acuifoliácea/10
aculeado/10
acúleo/10
aculturación/10
acume/10
acúmetro/10
acuminado/10,14
acumulábel/12
acumulable/10
acumulación/10
acumulador/10,13
acumulativamente
acumulativo/10,14
acunchado/10,14
acuosidade/10
acuoso/10,14
acupuntura/10
acusábel/12
acusable/10
acusación/10
acusador/10,13
acusativo/10,14
acusatorio/10,14
acusón/10,15
acusticamente
acústico/10,14
acutángulo/10,14
adáctilo/10,14
adagio/10
adaíl/12
adamantino/10,14
adamascado/10,14
adámico/10,14
adamismo/10
adamita/10
adán/10
adaptábel/12
adaptable/10
adaptación/10
adaptadarve/10
adaptador/10,13
adarga/10
adarme/10
adaxio/10
addenda/10
adeallo/10,14
adecuación/10
adecuadamente
adega/10
adegueiro/10,14
adelfa/10
adelgazamento/10
adelgazante/10
adella/10
ademais
ademán/10
adenite/10
adenocarcinoma/10
adenoide/10
adenoloxía/10
adenoma/10
adenopatía/10
adentros
adepto/10,14
aderezo/10
adestrador/10,13
adestramento/10
adeus/10
adherencia/10
adherente/10
adhesión/10
adhesividade/10
adhesivo/10,14
adiabático/10,14
adiabatismo/10
adiábel/12
adiable/10
adiaforese/10
adiaforético/10,14
adiáforo/10,14
adiamantado/10,14
adiamento/10
adiantamento/10
adiante
adianto/10
adicación/10
adicatoria/10
adicción/10
adición/10
adicional/12
adicionalmente
adictivo/10,14
adicto/10,14
adinamia/10
adiñeirado/10,14
adípico/10,14
adipose/10
adiposidade/10
adiposo/10,14
adipsia/10
adisabebano/10,14
aditamento/10
aditivo/10,14
adival/12
adiviña/10
adiviñación/10
adiviñanza/10
adiviño/10,14
adligante/10
adminículo/10
administrábel/12
administrable/10
administración/10
administrador/10,13
administrativamente
administrativo/10,14
admirábel/12
admirabelmente
admirable/10
admirablemente
admiración/10
admirador/10,13
admirativamente
admirativo/10,14
admisíbel/12
admisibilidade/10
admisible/10
admisión/10
admitancia/10
admonición/10
admonitorio/10,14
adobe/10
adobío/10
adobo/10
adoito/10,14
adolescencia/10
adolescente/10
adónico/10,14
adonis
adopción/10
adoptábel/12
adoptable/10
adoptante/10
adoptivo/10,14
adorábel/12
adorabelmente
adorable/10
adorablemente
adoración/10
adorador/10,13
adoratriz/10
adormecemento/10
adormentador/10,13
adorno/10
adoutrinamento/10
adozamento/10
adozante/10
adquirente/10
adquiríbel/12
adquirible/10
adquiridor/10,13
adquisición/10
adquisitivo/10,14
adral/12
adramán/10
adrede
adrenal/12
adrenalina/10
adriático/10,14
adro/10
adscrición/10
adscrito/10,14
aduana/10
aduanada/10
aduaneiro/10,14
adubo/10
aducíbel/12
aducible/10
adución/10
adufe/10
adulación/10
adulador/10,13
adulatorio/10,14
adulterábel/12
adulterable/10
adulteración/10
adulterador/10,13
adulterante/10
adulterativo/10,14
adulterino/10,14
adulterio/10
adúltero/10,14
adulto/10,14
adunco/10,14
adustamente
adustez/10
adustión/10
adusto/10,14
adutor/10,13
adventiciamente
adventicio/10,14
adventismo/10
adventista/10
advento/10
adverbial/12
adverbialización/10
adverbialmente
adverbio/10
adversamente
adversario/10,14
adversidade/10
adverso/10,14
advertencia/10
advertidamente
advocación/10
adxacente/10
adxectivábel/12
adxectivable/10
adxectivación/10
adxectivo/10,14
adxudicábel/12
adxudicable/10
adxudicación/10
adxudicador/10,13
adxudicatario/10,14
adxudicativo/10,14
adxunción/10
adxunto/10,14
aedo/10
aeración/10
aéreo/10,14
aerobio/10,14
aerobús/10
aerodinámico/10,14
aeródromo/10
aerofaxia/10
aerofobia/10
aerografía/10
aerógrafo/10
aerograma/10
aerólito/10
aeroloxía/10
aeromancia/10
aeromántico/10,14
aerometría/10
aerométrico/10,14
aerómetro/10
aeromodelismo/10
aeronauta/10
aeronáutico/10,14
aeronaval/12
aeronave/10
aeroplano/10
aeroporto/10
aeroscopio/10
aerosol/12
aerostático/10,14
aeróstato/10
aeroterapia/10
aeroterrestre/10
aerotransportábel/12
aerotransportable/10
afábel/12
afabelmente
afabilidade/10
afable/10
afablemente
afagador/10,13
afago/10
afamado/10,14
afán/10
afaníptero/10
afanosamente
afanoso/10,14
afasia/10
afásico/10,14
afastamento/10
afección/10
afectación/10
afectadamente
afectivamente
afectividade/10
afectivo/10,14
afecto/10,14
afectuosamente
afectuoso/10,14
afeite/10
afelio/10
afelpado/10,14
afeminadamente
afeminador/10,13
afeminamento/10
aferente/10
aférese/10
aferidoiro/10
aferramento/10
aferrollamento/10
afervoadamente
afervoamento/10
afgán/10,14
afiadoira/10
afiador/10,13
afiadura/10
afialapis
afianzador/10,13
afianzamento/10
aficionado/10,14
áfido/10
afiliación/10
afiligranado/10,14
afín/10
afinación/10
afinadamente
afinador/10,13
afinidade/10
afirmación/10
afirmativamente
afirmativo/10,14
afixación/10
afixo/10
aflición/10
aflitivo/10,14
aflixidamente
afliximento/10
afloramento/10
afloxístico/10,14
afluencia/10
afluente/10
afluxo/10
afogadamente
afogadizo/10,14
afogamento/10
afogo/10
afondamento/10
afonía/10
afónico/10,14
áfono/10,14
afonsino/10,14
aforador/10,13
aforamento/10
aforas
aforcamento/10
aforismo/10
aforístico/10,14
aforrador/10,13
aforro/10
aforrón/10,15
afortunadamente
afortunado/10,14
afoutamente
afouteza/10
afouto/10,14
afrancesamento/10
afrautado/10,14
afreita/10
africación/10
africado/10,14
africáner/11
africanismo/10
africanista/10
africano/10,14
afroamericano/10,14
afroasiático/10,14
afrocubano/10,14
afrodisíaco/10,14
afrodita/10
afronta/10
afrontador/10,13
afrontamento/10
afrontosamente
afrontoso/10,14
afrouxamento/10
afta/10
aftoso/10,14
afumadoiro/10
afumador/10
afumadura/10
afundimento/10
afungadoiro/10
afusado/10,14
afusal/12
aga
agalactia/10
agalegamento/10
agámico/10,14
ágamo/10,14
agano/10
ágape/10
ágar-ágar/10
agareno/10,14
agaricácea/10
agárico/10
agarimador/10,13
agarimante/10
agarimo/10
agarimosamente
agarimoso/10,14
agarra/10
agarrada/10
agarradeira/10
agarradoira/10
agarrotamento/10
agás
agasalleiro/10,14
agasallo/10
ágata/10
agatuñador/10
agave/10
aglaio/10
aglomeración/10
aglutinábel/12
aglutinable/10
aglutinación/10
aglutinador/10,13
aglutinante/10
aglutinina/10
agnación/10
agnaticio/10,14
agnato/10
agnición/10
agnominación/10
agnosticismo/10
agnóstico/10,14
agoadizo/10,14
agocho/10
agoirador/10,13
agoireiro/10,14
agoirento/10,14
agoiro/10
agonía/10
agoniante/10
agónico/10,14
agonístico/10,14
agonizante/10
agora
ágora/10
agorafobia/10
agostiño/10,14
60391
agra/10
agradábel/12
agradabelmente
agradable/10
agradablemente
agrade/10
agradecemento/10
agrado/10
agrafía/10
ágrafo/10,14
agramatical/12
agramaticalidade/10
agramaticalmente
agrandamento/10
agrario/10,14
agrarismo/10
agrarista/10
agravación/10
agravamento/10
agravante/10
agraviante/10
agravio/10
agraz/10
agre/10
agregábel/12
agregable/10
agregación/10
agregativo/10,14
agrego/10
agremán/10
agremente
agremiación/10
agresión/10
agresivamente
agresividade/10
agresivo/10,14
agresor/10,13
agreste/10
agrícola/10
agricolamente
agricultor/10,13
agricultura/10
agridoce/10
agrimensor/10,13
agrimensura/10
agrimonia/10
agrión/10
agrisado/10,14
agro/10
agrón/10
agronomía/10
agronómico/10,14
agrónomo/10,14
agropecuario/10,14
agrume/10
agrúo/10
agrupábel/12
agrupable/10
agrupación/10
agrupamento/10
agrura/10
aguacate/10
aguada/10
aguadeira/10
aguadoiro/10
aguaforte/10
aguafortista/10
aguamar/10
aguamariña/10
aguaneve/10
aguante/10
aguardente/10
aguardenteiro/10,14
aguardentoso/10,14
aguarrás
agudamente
agudeza/10
agudo/10,14
aguerrido/10,14
aguia/10
aguiacho/10
aguieiro/10
aguillada/10
aguilloada/10
aguillón/10
aguinaldeiro/10,14
aguinaldo/10
agulla/10
agulleiro/10,14
agulleto/10,14
agurgullante/10
aguzadoira/10
aguzadura/10
aguzalapis
aguzoso/10,14
aí
aia/10
aiatolá/10
aiga/10
aigote/10
aimará/10
aínda
aio/10
aira/10
airado/10,14
airbag/10
aire/10
aireación/10
aireada/10
airexa/10
airoa/10
airosamente
airoso/10,14
aixada/10
aixola/10
aizoácea/10
alá
ala/10
alabandina/10
alabarda/10
alabardada/10
alabardeiro/10
alabastrino/10,14
alabastro/10
alacantino/10,14
alacrán/10
alacridade/10
alado/10,14
alagadizo/10,14
alagamento/10
alalá/10
alamano/10,14
alamar/10
alambique/10
alameda/10
álamo/10
alán/10
alancada/10
alano/10,14
alaranxado/10,14
alarbe/10
alarde/10
alardeador/10,13
alargadeira/10
alargamento/10
alargo/10
alarido/10
alarife/10
alarma/10
alarmante/10
alarmismo/10
alarmista/10
alascano/10,14
alaterno/10
aláudido/10
alavés/10,14
alazán/10,14
alba/10
albaceteño/10,14
albacora/10
albaialde/10
albanel/12
albanelaría/10
albanelería/10
albanés/10,14
albar/10
albará/10
albarda/10
albardeiro/10
albardón/10
albarello/10,14
albaricoque/10
albaricoqueiro/10
albariño/10,14
albaroque/10
albatros
albedrío/10
albedro/10
albeiro/10,14
albeitaría/10
albeite/10
albeitería/10
albelo/10,14
albergue/10
albinismo/10
albino/10,14
albitorno/10
albixense/10
albízaras
albo/10,14
albogue/10
alboio/10
albóndega/10
albor/10
alborada/10
albornoz/10
alborotadamente
alborotador/10,13
alboroto/10
alborozadamente
alborozo/10
albufeira/10
álbum/10
albume/10
albumina/10
albuminato/10
albuminoide/10
albuminometría/10
albuminoso/10,14
albuminuria/10
albura/10
alburgada/10
alburgueiro/10,14
alburo/10
albuxe/10
albuxíneo/10,14
alcabala/10
alcabaleiro/10
alcacén/10
alcachofa/10
alcachofal/12
alcaiata/10
alcaico/10,14
alcaide/10
alcaidesa/10
alcaidía/10
alcaiotaría/10
alcaiote/10,14
alcaiotería/10
alcaldada/10
alcalde/10
alcaldesa/10
alcaldía/10
alcalescencia/10
alcalescente/10
álcali/10
alcalimetría/10
alcalímetro/10
alcalinidade/10
alcalino/10,14
alcaloide/10
alcalose/10
alcance/10
alcándara/10
alcanfor/10
alcanzábel/12
alcanzable/10
alcaparra/10
alcaparral/12
alcaraván/10
alcarraza/10
alcatra/10
alcatrán/10
alcatreo/10
alcatruz/10
alcázar/10
alce/10
alcedínido/10
álcido/10
alción/10
alcipreste/10
alcista/10
alcoba/10
alcobacense/10
alcohol/12
alcoholato/10
alcoholemia/10
alcohólico/10,14
alcoholimetría/10
alcoholímetro/10
alcoholismo/10
alcol/12
alcolato/10
alcolemia/10
alcólico/10,14
alcolimetría/10
alcolímetro/10
alcolismo/10
Alcorán/10
alcoránico/10,14
alcouve/10
alcrique/10
alcume/10
alcuño/10
aldea/10
aldeán/10,14
aldehídico/10,14
aldehido/10
aldino/10,14
aldraba/10
aldrabada/10
aldrabeiro/10,14
aldrabón/10
aldraxante/10
aldraxe/10
aldroga/10
aleatoriamente
aleatorio/10,14
alefriz/10
alegábel/12
alegable/10
alegación/10
alegante/10
alegoría/10
alegoricamente
alegórico/10,14
alegre/10
alegremente
alegrete/10
alegría/10
alegrón/10
aleira/10
aleivosamente
aleivosía/10
aleivoso/10,14
aleixado/10,14
alelí/10
alemán/10,14
alemánico/10,14
alén/10
alentador/10,13
alentexano/10,14
alento/10
alerce/10
alergólogo/10,14
alergoloxía/10
alerón/10
alerta/10
alertador/10,13
alérxeno/10
alerxia/10
alérxico/10,14
aleta/10
aleurona/10
aleuto/10,14
alexandrino/10,14
alexia/10
alexifármaco/10,14
alfa/10
alfabeticamente
alfabético/10,14
alfabetización/10
alfabeto/10
alfaia/10
alfaiate/10
alfalfa/10
alfalfal/12
alfándega/10
alfandegueiro/10,14
alfanumérico/10,14
alfanxe/10
alfaquí/10
alfareme/10
alferecía/10
alférez/10
alferga/10
alfiestra/10
alfil/12
alfinetada/10
alfinete/10
alfineteiro/10
alfocés/10,14
alfombra/10
alfóndega/10
alforfa/10
alforxa/10
alforxada/10
alfoz/10
alfúfaro/10,14
alga/10
algalia/10
algara/10
algarabía/10
algarada/10
algareiro/10,14
algareo/10
algareón/10,15
algaria/10
algarismo/10
algarrada/10
algarvío/10,14
algazara/10
algo
algodoal/12
algodoeiro/10,14
algodón/10
algoritmia/10
algorítmico/10,14
algoritmo/10
algoso/10,14
alguacil/12
algueirada/10
alguén
algún
algunha
algunhas
algúns
algures
alí
aliáceo/10,14
alianza/10
alias
aliaxe/10
alicate/10
alicerce/10
aliciente/10
alicorno/10
alicuanta/10
alícuota/10
alidada/10
alienábel/12
alienabilidade/10
alienable/10
alienación/10
alienador/10,13
alienante/10
alienista/10
alifafe/10
alifático/10,14
alífero/10,14
aliforme/10
alimentación/10
alimentador/10,13
alimentario/10,14
alimenticio/10,14
alimento/10
aliñación/10
aliñamento/10
alindador/10,13
alínea/10
aliño/10
aliñón/10,15
alintelado/10,14
alípede/10
alisador/10,13
alisadura/10
alisamento/10
alisio/10
alisma/10
alismatácea/10
alistamento/10
aliteración/10
aliviadoiro/10
aliviador/10,13
alivio/10
alixeiramento/10
alíxero/10,14
alixo/10
alizarina/10
alla/10
allada/10
allaricense/10
alleábel/12
alleabilidade/10
alleable/10
alleación/10
alleador/10,13
alleamento/10
alleante/10
allegretto/10
allegro/10
alleiro/10
alleo/10,14
allo/10
alma/10
almacén/10
almacenábel/12
almacenable/10
almacenamento/10
almacenaxe/10
almacenista/10
almadía/10
almadraba/10
almadraque/10
almafí/10
almagre/10
almallo/10,14
almanaque/10
almenara/10
almeriense/10
almexía/10
almilla/10
almiranta/10
almirantado/10
almirante/10
almiscre/10
almixendro/10
almo/10,14
almocadén/10
almoeda/10
almofada/10
almofadiña/10
almofadón/10
almofía/10
almogávar/10
almohade/10
almorábide/10
almorrás
almorzo/10
almotacé/10
almoxarife/10
almude/10
almuíña/10
aló
alobado/10,14
alocarpo/10
alóctono/10,14
alocución/10
alodial/12
alodio/10
áloe/10
aloético/10,14
alogamia/10
alombamento/10
alomorfia/10
alomórfico/10,14
alomorfismo/10
alomorfo/10
alongábel/12
alongable/10
alongamento/10
alópata/10
alopatía/10
alopecia/10
alopécico/10,14
alópido/10
alotropía/10
alotrópico/10,14
alótropo/10
aloucadamente
aloucado/10,14
aloumiñeiro/10,14
aloumiño/10
alourado/10,14
aloxamento/10
alóxeno/10,14
alpabarda/10
alpaca/10
alpargata/10
alpendre/10
alpestre/10
alpinismo/10
alpinista/10
alpino/10,14
alpiste/10
alporca/10
alporizamento/10
alquermes
alquimia/10
alquímico/10,14
alquimista/10
alquitara/10
alsaciano/10,14
alta/10
altaico/10,14
altamente
altar/10
altea/10
alterábel/12
alterabilidade/10
alterable/10
alteración/10
alteradamente
alterador/10,13
alterante/10
alterativo/10,14
alteridade/10
alternador/10
alternancia/10
alternante/10
alternativamente
alternativo/10,14
alterno/10,14
alteza/10
altibaixos
altilocuencia/10
altilocuente/10
altimetría/10
altímetro/10
altiplano/10
altisonante/10
altitude/10
altivamente
altivez/10
altiveza/10
altivo/10,14
alto/10,14
altofalante/10
altolimego/10,14
altor/10
altorrelevo/10
altovoltense/10
altruísmo/10
altruísta/10
altura/10
aluaxe/10
alucinación/10
alucinadamente
alucinante/10
alucinatorio/10,14
alucinóxeno/10,14
alúcita/10
alude/10
alugábel/12
alugable/10
alugador/10,13
alugamento/10
alugueiro/10,14
aluguer/10
alume/10
alumina/10
aluminato/10
alumínico/10,14
aluminio/10
aluminita/10
aluminose/10
aluminoso/10,14
alumnado/10
alumno/10,14
alusión/10
alusivo/10,14
alustro/10
aluvial/12
aluvión/10
alvariza/10
álveo/10
alveolado/10,14
alveolar/10
alvéolo/10
alxaba/10
alxabeira/10
alxamía/10
álxebra/10
alxebricamente
alxébrico/10,14
alxebrista/10
alxecireño/10,14
alxeriano/10,14
alxerino/10,14
alxia/10
alxibe/10
alxidez/10
álxido/10,14
alxofre/10
alxube/10
alza/10
alzada/10
alzadeiro/10
alzamento/10
alzaprema/10
ama/10
amábel/12
amabelmente
amabilidade/10
amable/10
amablemente
amador/10,13
ámago/10
amais
amálgama/10
amalló/10
amalloa/10
amañador/10,13
amancebamento/10
amandi/10
amañecida/10
amaneiradamente
amaneiramento/10
amanelado/10,14
amanexo/10
amanita/10
amaño/10
amansamento/10
amante/10
amanuense/10
amarantácea/10
amarantino/10,14
amaranto/10
amaraxe/10
amareleza/10
amarelle/10
amarelo/10,14
amargadamente
amargamente
amargo/10,14
amargor/10
amarguexo/10
amargura/10
amarilidácea/10
amarilis
amarra/10
amarradoira/10
amarradura/10
amarralla/10
amarre/10
amasada/10
amasadela/10
amasadora/10
amasadura/10
amasillo/10
amasio/10
amata/10
amatista/10
amatorio/10,14
amaurose/10
amazona/10
amazónico/10,14
amazonita/10
ámbalas
ámbar/10
ambarado/10,14
ambarino/10,14
ambas
ambaxes
ambición/10
ambiciosamente
ambicioso/10,14
ambidextro/10,14
ambientación/10
ambientador/10,13
ambiental/12
ambiente/10
ambiguamente
ambigüidade/10
ambiguo/10,14
ámbito/10
ambivalencia/10
ambivalente/10
ambliopía/10
ámboa/10
ámbolos
ambón/10
ambos
ambrosía/10
ambrosiano/10,14
ambulacro/10
ambulancia/10
ambulante/10
ambulatorio/10,14
amea/10
ameaza/10
ameazador/10,13
ameazadoramente
ameazante/10
ameba/10
amebeo/10,14
amebiano/10,14
ameboide/10
amecedalla/10
amecedura/10
amedrentador/10,13
ameixa/10
ameixeira/10
ameloado/10,14
amencia/10
amencida/10
améndoa/10
amendoado/10,14
amendoal/12
amendoeira/10
ameneiral/12
ameneiro/10
amenidade/10
ameno/10,14
amenorrea/10
amenorreico/10,14
amentáceo/10,14
americanismo/10
americanista/10
americanización/10
americano/10,14
americio/10
amerindio/10,14
amestrábel/12
amestrable/10
amestrador/10,13
amestramento/10
ametencia/10
ametista/10
ametrallador/10,13
amétrope/10
ametropía/10
amhárico/10,14
amianto/10
amicto/10
amida/10
amidón/10
amidonaxe/10
amieiral/12
amieiro/10
amigábel/12
amigabelmente
amigable/10
amigablemente
amígdala/10
amigdalácea/10
amigdalina/10
amigdalite/10
amigdaloide/10
amigdalotomía/10
amigo/10,14
amiláceo/10,14
amilase/10
amílico/10,14
amiliforme/10
amina/10
aminoácido/10
aminoplasto/10
aminoración/10
aminorativo/10,14
amistade/10
amistosamente
amistoso/10,14
amizade/10
amnesia/10
amnésico/10,14
amnio/10
amniótico/10,14
amnistía/10
amo/10,14
amoado/10
amocelo/10
amodo
amoestación/10
amoestador/10,13
amolación/10
amoladura/10
amolecemento/10
amolloamento/10
amomo/10
amoniacal/12
amoníaco/10,14
amónico/10,14
amonio/10
amonita/10
amontoamento/10
amor/10
amora/10
amoral/12
amoralidade/10
amordazamento/10
amoreamento/10
amorfo/10,14
amorío/10
amormado/10,14
amorodeira/10
amorodo/10
amorosamente
amorosidade/10
amoroso/10,14
amorroado/10,14
amortecedor/10,13
amortecemento/10
amortizábel/12
amortizable/10
amortización/10
amortuxado/10,14
amosega/10
amosegadura/10
amourado/10,14
amovíbel/12
amovible/10
amozcadura/10
amparo/10
ampelidácea/10
ampelita/10
ampelografía/10
ampelográfico/10,14
amperaxe/10
ampere/10
amperímetro/10
amperio/10
amplamente
amplexicaule/10
ampliábel/12
ampliable/10
ampliación/10
ampliador/10,13
amplificación/10
amplificador/10,13
amplificativo/10,14
amplitude/10
amplo/10,14
ampola/10
ampulosamente
ampulosidade/10
ampuloso/10,14
amputación/10
amsterdamés/10,14
amsterdamiense/10
amulatado/10,14
amuleto/10
amullerado/10,14
amúo/10
amura/10
amurada/10
anabaptismo/10
anabaptista/10
anabólico/10,14
anabolismo/10
anabolizante/10
anacarado/10,14
anacardiácea/10
anacardio/10
anaco/10
anacoluto/10
anaconda/10
anacoreta/10
anacorético/10,14
anacreóntico/10,14
anacronicamente
anacrónico/10,14
anacronismo/10
anacruse/10
anada/10
anadiplose/10
anaerobio/10,14
anaerobiose/10
anafase/10
anafil/12
anafiláctico/10,14
anafilaxe/10
anáfora/10
anaforese/10
anafórico/10,14
anafrodisia/10
anafrodisíaco/10,14
anafrodita/10
anáglifo/10
anaglíptico/10,14
anagnórise/10
añagoto/10,14
anagoxía/10
anagóxico/10,14
anagrama/10
anagramático/10,14
anais
anal/12
analecta/10
analéptico/10,14
analfabetismo/10
analfabeto/10,14
análise/10
analista/10
analístico/10,14
analiticamente
analítico/10,14
analizábel/12
analizable/10
analizador/10,13
analogamente
análogo/10,14
analoxía/10
analoxicamente
analóxico/10,14
analxesia/10
analxésico/10,14
anamnese/10
anamorfose/10
ananás/10
ananismo/10
anano/10,14
anapéstico/10,14
anapesto/10
anaplastia/10
anaptixe/10
anarcosindicalismo/10
anarcosindicalista/10
anarquía/10
anarquicamente
anárquico/10,14
anarquismo/10
anarquista/10
anarquizante/10
anasarca/10
anastático/10,14
anastigmático/10,14
anastomose/10
anástrofe/10
anatema/10
anátido/10
anatólico/10,14
anatolio/10,14
anatomía/10
anatomicamente
anatómico/10,14
anatomista/10
anca/10
ancestral/12
ancheamento/10
ancho/10,14
anchoa/10
anchura/10
ancián/10,14
ancianidade/10
ancilar/10
anciño/10
áncora/10
ancoradoiro/10
ancoraxe/10
andábel/12
andable/10
andaboi/10
andacamiños
andadeiro/10,14
andador/10,13
andadura/10
andaina/10
andalucismo/10
andalucista/10
andalusí/10
andaluz/10,13
andante/10
andantino/10
andanza/10
andarela/10
andarica/10
andarivel/12
andas
andavía/10
andazo/10
andel/12
andesita/10
andino/10,14
andoriña/10
andorrano/10,14
andosco/10,14
androcéfalo/10
androceo/10
androide/10
androlatría/10
androlla/10
androloxía/10
andrómena/10
andropausa/10
androsterona/10
andróxeno/10,14
androxinia/10
andróxino/10,14
andruviada/10
andruvieira/10
anécdota/10
anecdotario/10
anecdótico/10,14
anegamento/10
aneiro/10,14
anel/12
anélido/10
anello/10,14
anemia/10
anémico/10,14
anemófilo/10,14
anemografía/10
anemógrafo/10
anemometría/10
anemométrico/10,14
anemómetro/10
anémona/10
anemoscopio/10
anepigráfico/10,14
aneroide/10
anestesia/10
anestésico/10,14
anestesioloxía/10
anestesista/10
aneto/10
aneurisma/10
anexión/10
anexionismo/10
anexionista/10
anexo/10,14
anfibio/10,14
anfibolita/10
anfíbolo/10,14
anfiboloxía/10
anfibolóxico/10,14
anfíbraco/10
anfictión/10
anfictionado/10
anfictionia/10
anfictionía/10
anfictiónico/10,14
anfímacro/10
anfineuro/10
anfioxo/10
anfípodo/10
anfipróstilo/10,14
anfisbena/10
anfisbénido/10
anfiteatro/10
anfitrión/10,14
ánfora/10
anfótero/10,14
anfractuosidade/10
anfractuoso/10,14
anga/10
angarela/10
angarellas
angarello/10
angazo/10
anglicanismo/10
anglicano/10,14
anglicismo/10
anglo/10,14
angloamericano/10,14
angloárabe/10
anglofilia/10
anglófilo/10,14
anglofobia/10
anglófobo/10,14
anglófono/10,14
anglonormando/10,14
anglosaxón/10,14
angolano/10,14
angosto/10,14
angostura/10
angstrom/10
angueira/10
anguía/10
anguiacho/10
ánguido/10
anguieira/10
angüiforme/10
anguílido/10
angüiliforme/10
anguilón/10
angüílula/10
angula/10
angular/10
ángulo/10
angulosidade/10
anguloso/10,14
angustia/10
angustiosamente
angustioso/10,14
anharmónico/10,14
anhelo/10
anhelosamente
anheloso/10,14
anhídrido/10
anhidrita/10
anhidro/10,14
anhidrose/10
anil/12
anilina/10
ánima/10
animación/10
animadamente
animador/10,13
animadversión/10
animal/12
animalada/10
animálculo/10
animalidade/10
animicamente
anímico/10,14
animismo/10
animista/10
ánimo/10
animosamente
animosidade/10
animoso/10,14
aniñadoiro/10
aniñador/10
aninovo/10
anión/10
aniquilación/10
aniquilador/10,13
aniquilamento/10
anís/10
anisado/10,14
anisete/10
anisodonte/10
anisófilo/10,14
anisómero/10,14
anisometría/10
anisopétalo/10,14
anisóptero/10
anisosilabismo/10
anisotropía/10
anisótropo/10,14
aniversario/10
anllar/10
año/10,14
ano/10
anódico/10,14
anódino/10,14
anodización/10
ánodo/10
anófele/10
anomalamente
anomalía/10
anómalo/10,14
anómido/10
anomuro/10
anona/10
anonácea/10
anonimamente
anonimato/10
anonimia/10
anónimo/10,14
anopluro/10
anorak/10
anorexia/10
anoréxico/10,14
anorgánico/10,14
anormal/12
anormalidade/10
anormalmente
anosmia/10
anotación/10
anotador/10,13
anovador/10,13
anovamento/10
anovo/10
anovulatorio/10,14
anoxadizo/10,14
anoxemia/10
anoxo/10
anozcoada/10
anquilosamento/10
anquilose/10
ansia/10
ansiedade/10
ansiosamente
ansioso/10,14
anta/10
antagonicamente
antagónico/10,14
antagonismo/10
antagonista/10
antano
antártico/10,14
ante/10
antebrazo/10
antecámara/10
antecedencia/10
antecedente/10
antecesor/10,13
antecos
antedata/10
antediluviano/10,14
antedito/10,14
anteface/10
antefirma/10
anteira/10
antela/10
antelación/10
antelar/10
antemán
antemeridiano/10,14
antemural/12
antena/10
antenado/10,14
antenome/10
anteolleira/10
anteollos
antepasado/10,14
antepeito/10
antepenúltimo/10,14
anteposición/10
anteproxecto/10
antera/10
anteridio/10
anterior/10
anterioridade/10
anteriormente
anteroexterior/10
anteroinferior/10
anterointerior/10
anterolateral/12
anteromedial/12
anteroposterior/10
anterosuperior/10
anterozoide/10
antes
antesala/10
antese/10
antetempo
anteversión/10
antevéspera/10
antiabortista/10
antiácido/10,14
antiaéreo/10,14
antiafrodisíaco/10,14
antialcohólico/10,14
antialcólico/10,14
antialérxico/10,14
antiartrítico/10,14
antiasmático/10,14
antiatómico/10,14
antibalas
antibiótico/10,14
anticanceroso/10,14
anticiclón/10
anticiclónico/10,14
anticipación/10
anticipadamente
anticipo/10
anticlerical/12
anticlericalismo/10
anticlímax
anticlinal/12
anticloro/10
anticoagulante/10
anticolonial/12
anticoncepción/10
anticonceptivo/10,14
anticonstitucional/12
anticonxelante/10
anticorpo/10
anticorrosivo/10,14
anticrese/10
anticriptogámico/10,14
anticristián/10,14
anticristo/10
anticuado/10,14
anticuario/10
antidemocrático/10,14
antideportivo/10,14
antidepresivo/10,14
antidiarreico/10,14
antidiftérico/10,14
antidisturbios
antidopaxe/10
antídoto/10
antieconómico/10,14
antiemético/10,14
antiespasmódico/10,14
antiestatutario/10,14
antiestético/10,14
antifascismo/10
antifascista/10
antifloxístico/10,14
antífona/10
antifonario/10
antífrase/10
antifrástico/10,14
antiga/10
antigalla/10
antigamente
antigás
antigo/10
antígrafo/10,14
antigripal/12
antigüidade/10
antihelmíntico/10,14
antihemorráxico/10,14
antihemorroidal/12
antihistamínico/10,14
antihixiénico/10,14
antiimperialismo/10
antiimperialista/10
antiinflamatorio/10,14
antillano/10,14
antilogaritmo/10
antílope/10
antiloxía/10
antilóxico/10,14
antimateria/10
antímero/10
antimilitarismo/10
antimilitarista/10
antimonárquico/10,14
antimónico/10,14
antimonio/10
antimonita/10
antinatural/12
antinéboa/10
antinebra/10
antineurálxico/10,14
antinomía/10
antinómico/10,14
antinuclear/10
antioquense/10
antioxidante/10
antipapa/10
antipapado/10
antipapista/10
antiparasitario/10,14
antiparlamentarismo/10
antipartícula/10
antipatía/10
antipático/10,14
antipatriótico/10,14
antipatriotismo/10
antipedagóxico/10,14
antiperistáltico/10,14
antipirético/10,14
antípoda/10
antipoético/10,14
antipoliomielítico/10,14
antipopular/10
antirrábico/10,14
antirracista/10
antirregulamentario/10,14
antirrelixioso/10,14
antirresonancia/10
antirreumático/10,14
antirroubo/10
antisandinismo/10
antisandinista/10
antisemita/10
antisemitismo/10
antisepsia/10
antiséptico/10,14
antisindical/12
antisocial/12
antístrofa/10
antitérmico/10,14
antiterrorismo/10
antiterrorista/10
antítese/10
antitetánico/10,14
antitético/10,14
antitóxico/10,14
antitoxina/10
antituberculoso/10,14
antivariólico/10,14
antivelenoso/10,14
antivenéreo/10,14
antivirus
antíxeno/10
antófago/10,14
antófilo/10
antolladizo/10,14
antollo/10
antoloxía/10
antolóxico/10,14
antonimia/10
antónimo/10,14
antonomasia/10
antonte
antozoo/10
antraceno/10
antracita/10
antracose/10
ántrax
antro/10
antropocéntrico/10,14
antropocentrismo/10
antropófago/10,14
antropofaxia/10
antropofáxico/10,14
antropoide/10
antropólogo/10,14
antropoloxía/10
antropolóxico/10,14
antropometría/10
antropométrico/10,14
antropomórfico/10,14
antropomorfismo/10
antropomorfo/10,14
antroponimia/10
antroponímico/10,14
antropónimo/10
antropopiteco/10
antropoxénese/10
antropozoico/10,14
antuca/10
antuerpino/10,14
anual/12
anualidade/10
anualmente
anuario/10
anúduba/10
anuencia/10
anuente/10
anulábel/12
anulable/10
anulación/10
anulador/10,13
anulatorio/10,14
anunciación/10
anunciador/10,13
anunciante/10
anunciativo/10,14
anuncio/10
anuria/10
anuro/10
anveresino/10,14
anverso/10
anxelical/12
anxelicalmente
anxelicamente
anxélico/10,14
anxelolatría/10
anxevino/10,14
anxina/10
anxinoso/10,14
anxiografía/10
anxioloxía/10
anxioma/10
anxiosperma/10
anxo/10
anzol/12
ao
aorístico/10,14
aoristo/10
aorta/10
aórtico/10,14
aortite/10
aos
apache/10
apadriñamento/10
apagábel/12
apagable/10
apagadamente
apagador/10,13
apagamento/10
apago/10
apaisado/10,14
apaixonadamente
apaixonadizo/10,14
apaixonamento/10
apaixonante/10
apalermado/10,14
apalluzado/10,14
apalpada/10
apalpadeira/10
apalpadela/10
apaña/10
apañadoira/10
apañador/10,13
apanda/10
apaño/10
aparador/10
aparadura/10
aparato/10
aparatosamente
aparatoso/10,14
aparcadoiro/10
aparcamento/10
apardazado/10,14
apareamento/10
aparella/10
aparellador/10,13
aparellamento/10
aparello/10
aparencia/10
aparente/10
aparentemente
aparicio/10
aparición/10
aparrulado/10,14
apartación/10
apartadizo/10,14
apartadoiro/10
apartador/10,13
apartamento/10
aparte/10
apartheid/10
apartotel
aparvamento/10
apatía/10
apaticamente
apático/10,14
apátrida/10
apeadeiro/10
apeadoiro/10
apedramento/10
apedro/10
apegadizo/10,14
apegañento/10,14
apegañoso/10,14
apego/10
apegón/10
apeiría/10
apeiro/10
apelábel/12
apelable/10
apelación/10
apeladoira/10
apelante/10
apelativo/10,14
apelatorio/10,14
apelido/10
apenas
apéndice/10
apendicectomía/10
apendicite/10
apendicular/10
apendiculariáceo/10
apeo/10
apepsia/10
apercibimento/10
apergamiñado/10,14
aperiódico/10,14
aperitivo/10
aperta/10
apertadamente
apertador/10,13
apertamento/10
apertarrabos
aperto/10
apertón/10
apertura/10
aperturismo/10
aperturista/10
aperulado/10,14
apétalo/10,14
apetecíbel/12
apetecible/10
apeteirado/10,14
apetencia/10
apetito/10
apetitoso/10,14
apiario/10
apical/12
ápice/10
apicoalveolar/10
apicodental/12
apícola/10
apicultor/10,13
apicultura/10
apigarado/10,14
apio/10
apiol/12
apirético/10,14
apirexia/10
apisoadora/10
aplacábel/12
aplacable/10
aplanador/10
aplanamento/10
aplanético/10,14
aplanetismo/10
aplaudidor/10,13
aplauso/10
aplicábel/12
aplicabilidade/10
aplicable/10
aplicación/10
aplicadamente
aplicador/10
aplique/10
apnea/10
apocalipse/10
Apocalipse/10
apocalíptico/10,14
apócema/10
apocinácea/10
apócope/10
apócrifo/10,14
apodíctico/10,14
apodixe/10
ápodo/10,14
apódose/10
apófise/10
apofonía/10
apofónico/10,14
apógrafo/10,14
apoio/10
apolíneo/10,14
apolítico/10,14
apólogo/10
apoloxético/10,14
apoloxía/10
apolóxico/10,14
apoloxista/10
aponeurose/10
apopléctico/10,14
apoplexía/10
aporía/10
aporraido/10
aportuguesamento/10
após
aposición/10
aposiopese/10
apositivo/10,14
apósito/10
aposta/10
apostante/10
apostasía/10
apóstata/10
apostema/10
apostila/10
aposto/10,14
apostolado/10
apostolicamente
apostólico/10,14
apóstolo/10
apóstrofe/10
apóstrofo/10
apostura/10
apotecio/10
apotegma/10
apotema/10
apoteose/10
apoteótico/10,14
apoucamento/10
apousentador/10,13
apousentamento/10
apousento/10
apóutega/10
apoxa/10
apoxeo/10
apracíbel/12
apracible/10
aprazábel/12
aprazable/10
aprazamento/10
apreciábel/12
apreciabelmente
apreciable/10
apreciablemente
apreciación/10
apreciador/10,13
apreciativo/10,14
aprecio/10
aprehensión/10
aprehensivo/10,14
apreixo/10
aprendiz/10,13
aprendizaxe/10
apresamento/10
apresto/10
apresunllado/10,14
apresuradamente
apresuramento/10
apriorismo/10
apriorístico/10,14
aprisionamento/10
aprobábel/12
aprobable/10
aprobación/10
aprobatorio/10,14
apropiábel/12
apropiable/10
apropiación/10
apropiadamente
apropiador/10,13
aproveitábel/12
aproveitable/10
aproveitadamente
aproveitamento/10
aprovisionador/10,13
aprovisionamento/10
aproximación/10
aproximadamente
aproximativo/10,14
apterigóceno/10
áptero/10,14
aptitude/10
apto/10,14
apuñalamento/10
apuntador/10,13
apuntamento/10
apupada/10
apupo/10
apuradamente
apuro/10
apuxón/10
aquel/10,14
aqueloutro/10,14
aquén
aquenio/10
aqueo/10,14
aquerno/10
aquí
aquiescencia/10
aquiescente/10
aquietamento/10
aquifoliácea/10
aquilea/10
aquilía/10
aquilino/10,14
aquillado/10,14
aquilo
aquilón/10
aquitano/10,14
ar/10
ara/10
árabe/10
arábel/12
arabela/10
arabesco/10,14
arabías
arábico/10,14
arábigo/10,14
arabismo/10
arabista/10
arabización/10
arable/10
araboi/10
arácea/10
arácnido/10
aracnoide/10
aracnoidite/10
arádidos/10
aradoiro/10
arador/10
aradura/10
aragonés/10,14
aragonesismo/10
aragonita/10
aralia/10
araliácea/10
aramaico/10,14
arame/10
arameña/10
arameo/10,14
aramio/10
araña/10
arancel/12
arancelario/10,14
arandeira/10
arandela/10
arando/10
araneido/10
arañeira/10
arangaño/10
aranguelo/10
arañón/10
arao/10
arauaco/10,14
araucano/10,14
araucaria/10
arauto/10
aravesa/10
arbitrábel/12
arbitrable/10
arbitrador/10,13
arbitral/12
arbitralmente
arbitrariamente
arbitrariedade/10
arbitrario/10,14
arbitraxe/10
arbitrio/10
árbitro/10,14
arboradura/10
árbore/10
arboredo/10
arbóreo/10,14
arborescencia/10
arborescente/10
arborícola/10
arboricultor/10,13
arboricultura/10
arboriforme/10
arborizábel/12
arborizable/10
arborización/10
arborizado/10,14
arbustivo/10,14
arbusto/10
arca/10
arcabuceiro/10
arcabucería/10
arcabuz/10
arcabuzada/10
arcabuzaría/10
arcada/10
árcade/10
arcádico/10,14
arcádido/10
arcaico/10,14
arcaísmo/10
arcaizante/10
arcano/10,14
arcanxélico/10,14
arcanxo/10
arcea/10
arcebispado/10
arcebispal/12
arcebispo/10
arcediagado/10
arcediago/10
arciprestado/10
arcipreste/10
arco/10
arcobotante/10
arcoxo/10
árdego/10
ardeido/10
ardeiforme/10
ardencia/10
ardente/10
ardentemente
ardentía/10
ardidamente
ardideza/10
ardimento/10
ardor/10
ardora/10
ardorosamente
ardoroso/10,14
arduamente
arduo/10,14
area/10
área/10
areal/12
areallo/10
areca/10
areeiro/10,14
areento/10,14
arefacción/10
arega/10
areixa/10
arelo/10,14
arena/10
arenga/10
arengador/10,13
arengo/10
aréngolas
arenícola/10
arenífero/10,14
arenque/10
arento/10
aréola/10
areometría/10
areómetro/10
areón/10
areópago/10
areopaxita/10
areoso/10,14
areóstilo/10
aresán/10,14
aresta/10
arestora
areúdo/10,14
arfada/10
arfante/10
argadelo/10
argallada/10
argallante/10
argalleiro/10,14
argamasa/10
argana/10
arganeo/10
argazo/10
argola/10
árgoma/10
argon/10
argonauta/10
argos
argot/10
argucia/10
arguciosamente
argucioso/10,14
argueiro/10
argüente/10
argulario/10,14
argumentación/10
argumentador/10,13
argumental/12
argumento/10
arguto/10,14
aria/10
arianismo/10
ariano/10,14
arica/10
aridamente
aridez/10
árido/10,14
Aries
ariete/10
arilo/10
arinque/10
ario/10,14
arisco/10,14
aristocracia/10
aristócrata/10
aristocraticamente
aristocrático/10,14
aristofánico/10,14
aristoloquia/10
aristoloquiácea/10
aristotélico/10,14
aristotelismo/10
aritenoide/10
aritmeticamente
aritmético/10,14
arlequín/10
arlequinado/10,14
arlequinesco/10,14
arma/10
armábel/12
armable/10
armada/10
armadillo/10
armadoiro/10
armador/10,13
armadura/10
armamento/10
armante/10
armaría/10
armario/10
armatoste/10
armazón/10
armeiro/10,14
armela/10
arménico/10,14
armenio/10,14
armentío/10
armería/10
armífero/10,14
armila/10
armilar/10
armiñado/10,14
armiño/10
armisticio/10
armíxero/10,14
armol/12
armón/10
arna/10
arnal/12
arneiro/10
arneirón/10
arnela/10
arnés/10
arneste/10
árnica/10
arnicina/10
arnoián/10,14
arnoiao/10
aro/10
arola/10
aroma/10
aromático/10,14
aromatización/10
aromatizante/10
arousán/10,14
arouxo/10
arpa/10
arpado/10,14
arpeo/10
arpeu/10
arpexo/10
arpista/10
arpoador/10
arpón/10
arquegonio/10
arqueiro/10,14
arqueo/10
arqueólogo/10,14
arqueoloxía/10
arqueolóxico/10,14
arqueozoico/10,14
arqueta/10
arquetípico/10,14
arquetipo/10
arquexante/10
arquexo/10
arquiatro/10
arquibanco/10
arquicoñecido/10,14
arquiconfrade/10
arquiconfraría/10
arquidiácono/10
arquidiocesano/10,14
arquidiocese/10
arquiducado/10
arquiducal/12
arquiduque/10
arquiduquesa/10
arquiepiscopal/12
arquilaúde/10
arquimandrita/10
arquimillonario/10,14
arquipélago/10
arquíptero/10
arquitecto/10,14
arquitectonicamente
arquitectónico/10,14
arquitectura/10
arquitrabe/10
arquivábel/12
arquivable/10
arquivador/10,13
arquiveiro/10,14
arquivista/10
arquivístico/10,14
arquivo/10
arquivolta/10
arrabalde/10
arrabaldeiro/10,14
arracada/10
arrafén/10
arraial/12
arraián/10
arraigamento/10
arrais
arramado/10,14
arranca/10
arrancada/10
arrancadeira/10
arrandas
arrandeadoiro/10
arrandeo/10
arranque/10
arranxo/10
arraposado/10,14
arras
arrasamento/10
arrastradamente
arrastre/10
arrastrón/10
arrautada/10
arrebatador/10,13
arrebato/10
arreboladizo/10,14
arrecamento/10
arrecendente/10
arrecendo/10
arrecife/10
arredamento/10
arredismo/10
arredista/10
arredondamento/10
arredor/10
arrefriamento/10
arreguizo/10
arreitó/10
arremedábel/12
arremedable/10
arremedo/10
arremetida/10
arrenda/10
arrendábel/12
arrendable/10
arrendador/10,13
arrendamento/10
arrendatario/10,14
arrendo/10
arreo/10
arrepentimento/10
arrepiante/10
arrepío/10
arresto/10
arrevesado/10,14
arriba
arribada/10
arribazón/10
arribismo/10
arribista/10
arrieiro/10
arriga/10
arrimadizo/10,14
arrimo/10
arrinca/10
arrincada/10
arrincadeira/10
arrinque/10
arriscadamente
arrisco/10
arritmia/10
arritmicamente
arrítmico/10,14
arrizotónico/10,14
arro/10
arró/10
arroa/10
arroallo/10
arroaz/10
arroba/10
arroceiro/10,14
arrocho/10
arrodeo/10
arrogación/10
arrogancia/10
arrogante/10
arrogantemente
arroiada/10
arroio/10
arroleiro/10
arrolo/10
arroto/10
arroubo/10
arroutadamente
arrouto/10
arroxa/10
arroz/10
arrozal/12
arruinador/10,13
arsenal/12
arseniato/10
arsenical/12
arsénico/10,14
arsenioso/10,14
arsenito/10
arsina/10
ártabro/10,14
arte/10
artefacto/10
arteiramente
arteiro/10,14
artello/10
artemisa/10
artemón/10
arterial/12
arteriografía/10
arteríola/10
arterioloxía/10
arteriosclerose/10
arteriosclerótico/10,14
arterite/10
artesa/10
artesán/10,14
artesanado/10
artesanal/12
artesanalmente
artesanía/10
artesiano/10,14
artesoado/10,14
artesón/10
ártico/10,14
articulábel/12
articulable/10
articulación/10
articuladamente
articulatorio/10,14
articulista/10
ártido/10
artífice/10
artificial/12
artificialmente
artificieiro/10,14
artificio/10
artificiosamente
artificiosidade/10
artificioso/10,14
artigo/10
artillaría/10
artilleiro/10
artillería/10
artimaña/10
artimañeiro/10,14
artiodáctilo/10
artista/10
artisticamente
artístico/10,14
artralxia/10
artrite/10
artrítico/10,14
artritismo/10
artrografía/10
artroloxía/10
artropatía/10
artrópodo/10
artrose/10
artúrico/10,14
arume/10
arúspice/10
arvense/10
arxe/10
arxentador/10,13
arxénteo/10,14
arxentífero/10,14
arxentinismo/10
arxentino/10,14
arxidal/12
arxila/10
arxiláceo/10,14
arxiloso/10,14
arxina/10
arxirismo/10
arxivo/10,14
arxón/10
arzón/10
arzuán/10,14
as
ás/10
asa/10
asadeiro/10
asador/10
asadura/10
asafétida/10
asalmoado/10,14
asaltador/10,13
asaltante/10
asalto/10
asañadamente
asañadizo/10,14
asañamento/10
asasinato/10
asasino/10,14
asbesto/10
asbolita/10
ascáride/10
ascaridíase/10
ascendencia/10
ascendente/10
ascendíbel/12
ascendible/10
ascensión/10
ascensional/12
ascenso/10
ascensor/10
ascensorista/10
ascese/10
asceta/10
asceticamente
ascético/10,14
ascetismo/10
ascidia/10
ascidiáceo/10
ascidio/10
ascite/10
asclepiadácea/10
asclepiadeo/10
asco/10
ascoliques
ascomiceto/10
ascón/10
ascórbico/10,14
ascospora/10
ascua/10
ascuado/10,14
ascueira/10
aseadamente
asediador/10,13
asediante/10
asedio/10
asegurábel/12
asegurable/10
asegurador/10,13
aseguranza/10
aseidade/10
aselo/10,14
asemade
asemántico/10,14
asemblea/10
asembleario/10,14
asemblearismo/10
asembleísta/10
asenso/10
asentada/10
asentadamente
asentadeiras
asentadoiro/10
asentador/10
asentamento/10
asente/10
asentimento/10
asento/10
aseo/10
asépalo/10,14
asepsia/10
aséptico/10,14
aserción/10
asertivamente
asertivo/10,14
aserto/10
asertor/10,13
asertorio/10,14
asesor/10,13
asesoramento/10
asesoría/10
aseteador/10,13
aseveración/10
aseverativamente
aseverativo/10,14
asexante/10
asexo/10
asexuado/10,14
asexual/12
asfáltico/10,14
asfalto/10
asfixia/10
asfixiante/10
asfódelo/10
así
asiático/10,14
asibilación/10
asidrado/10,14
asiduamente
asiduidade/10
asiduo/10,14
asigmático/10,14
asignación/10
asilábico/10,14
asilo/10
asimetría/10
asimetricamente
asimétrico/10,14
asimilábel/12
asimilable/10
asimilación/10
asimilador/10,13
asimilativo/10,14
asimilismo/10
asimilista/10
asinábel/12
asinable/10
asinamento/10
asinante/10
asincrónico/10,14
asincronismo/10
asíncrono/10,14
asindético/10,14
asíndeto/10
asinerxía/10
asinino/10,14
asíntota/10
asintótico/10,14
asirio/10,14
asiriólogo/10,14
asirioloxía/10
asisadamente
asisado/10,14
asistencia/10
asistencial/12
asistente/10,14
asistolia/10
asistólico/10,14
asma/10
asmático/10,14
asmo/10
asnal/12
asneira/10
asnelo/10
asno/10,14
asoballador/10,13
asoballamento/10
asoballante/10
asociábel/12
asociable/10
asociación/10
asociacionismo/10
asociativamente
asociativo/10,14
asolagamento/10
asolamento/10
asombro/10
asombrosamente
asombroso/10,14
asomo/10
asonancia/10
asonante/10
aspa/10
asparaxina/10
aspecto/10
asperamente
aspereza/10
asperidade/10
áspero/10,14
aspersión/10
aspersorio/10
asperxes
asperxilo/10
asperxilose/10
áspide/10
aspidistra/10
aspilladoira/10
aspiración/10
aspirador/10,13
aspirante/10
aspirina/10
astácido/10
astártido/10
astasia/10
astático/10,14
astato/10
asteísmo/10
astenia/10
asténico/10,14
áster/10
asteria/10
asterisco/10
asteroide/10
asteroideo/10
astigmático/10,14
astigmatismo/10
astorgano/10,14
astracán/10
astrágalo/10
ástrago/10
astral/12
astrinxencia/10
astrinxente/10
astritivo/10,14
astro/10
astrofísico/10,14
astrolabio/10
astrólogo/10,14
astroloxía/10
astrolóxico/10,14
astronauta/10
astronáutico/10,14
astronave/10
astronomía/10
astronomicamente
astronómico/10,14
astrónomo/10,14
astroso/10,14
astucia/10
ástur/10
asturiano/10,14
asturicense/10
astutamente
astuto/10,14
asubiadela/10
asubiador/10,13
asubiante/10
asubío/10
asucadoiro/10
asueto/10
asumíbel/12
asumible/10
asunción/10
asunto/10
asura/10
asustábel/12
asustable/10
asustadizo/10,14
ata/10
atabacado/10,14
atabal/12
atacábel/12
atacable/10
atacador/10
atacadura/10
atacante/10
atadallo/10
atadeiro/10,14
atador/10,13
atadura/10
atafal/12
atafarrilla/10
atafegante/10
atafego/10
atafinda/10
atalaia/10
atallo/10
ataque/10
ataraxia/10
atardecida/10
atarefado/10,14
ataúde/10
ataurique/10
atavicamente
atávico/10,14
atavío/10
atavismo/10
ataxia/10
atáxico/10,14
até
ateigamento/10
ateísmo/10
ateísta/10
ateixado/10,14
atelanas
atemático/10,14
atemporal/12
atemporalidade/10
atención/10
atendíbel/12
atendible/10
ateneo/10
ateniense/10
atentamente
atentatorio/10,14
atento/10,14
atenuación/10
atenuante/10
ateo/10,14
aterínido/10
atermia/10
atérmico/10,14
ateroma/10
aterrador/10,13
aterraxe/10
aterrecedor/10,13
atestación/10
atetose/10
aticamente
aticismo/10
ático/10,14
atigrado/10,14
atilamento/10
atillo/10
atinadamente
atinente/10
atinxíbel/12
atinxible/10
atípico/10,14
atizador/10
atlante/10
atlántico/10,14
atlantismo/10
atlas
atleta/10
atleticamente
atlético/10,14
atletismo/10
atmosfera/10
atmosférico/10,14
atoallado/10,14
atoamento/10
atol/12
atoladamente
atoleirado/10,14
atomicamente
atomicidade/10
atómico/10,14
atomismo/10
atomista/10
atomización/10
atomizador/10
átomo/10
atonal/12
atonalidade/10
atonía/10
atónico/10,14
atónito/10,14
átono/10,14
atordadamente
atordamento/10
atormentador/10,13
atoutiñante/10
atrabile/10
atrabiliariamente
atrabiliario/10,14
atracada/10
atracadoiro/10
atracador/10,13
atracción/10
atraco/10
atractivo/10,14
atraente/10
atragoamento/10
atraíbel/12
atraíble/10
atrancallo/10
atrancamento/10
atranco/10
atrapalladamente
atrás
atraso/10
atravesadamente
atrepsia/10
atréptico/10,14
atresia/10
atrevemento/10
atrevidamente
atribución/10
atribuíbel/12
atribuíble/10
atributivamente
atributivo/10,14
atributo/10
atrición/10
atrigado/10,14
atril/12
atrincheiramento/10
atrio/10
atrito/10,14
atrocidade/10
atrofia/10
atrófico/10,14
atroitado/10,14
atrompetado/10,14
atronador/10,13
atronadoramente
atropeladamente
atropelo/10
atropina/10
atroz/10
atrozmente
atuamento/10
atún/10
atuneiro/10,14
aturábel/12
aturable/10
aturulo/10
aturuxo/10
atusmón/10,15
audacia/10
audaz/10
audazmente
audíbel/12
audibilidade/10
audible/10
audición/10
audiencia/10
audiófono/10
audiofrecuencia/10
audiograma/10
audiometría/10
audiómetro/10
audiovisual/12
auditivo/10,14
auditor/10,13
auditoría/10
auditorio/10
auga/10
augacento/10,14
augada/10
augadeira/10
augadoiro/10
augaforte/10
augafortista/10
augallada/10
augamar/10
augamariña/10
auganeve/10
augardente/10
augardenteiro/10,14
augardentoso/10,14
augueiro/10
auguento/10,14
augur/10
augural/12
augurio/10
augustamente
augusto/10,14
aula/10
áulico/10,14
aumentábel/12
aumentable/10
aumentativo/10,14
aumento/10
aura/10
aurato/10
áureo/10,14
auréola/10
aurianciácea/10
auricalcita/10
áurico/10,14
aurícula/10
auricular/10
auriense/10
aurífero/10,14
auriga/10
aurilucente/10
aurora/10
auroral/12
auscultación/10
ausencia/10
ausente/10
auspicio/10
austeramente
austeridade/10
austero/10,14
austral/12
australiano/10,14
australopiteco/10
austríaco/10,14
austro/10
austrohúngaro/10,14
autarquía/10
autárquico/10,14
autente/10
autenticación/10
autenticamente
autenticidade/10
auténtico/10,14
autismo/10
autista/10
auto/10
autoadhesivo/10,14
autoafirmación/10
autoavaliación/10
autobiografía/10
autobiográfico/10,14
autobús/10
autocar/10
autocéfalo/10,14
autoclave/10
autoconsumo/10
autocontrol/12
autocracia/10
autócrata/10
autocrático/10,14
autocrítico/10,14
autocrós/10
autóctono/10,14
autodefensa/10
autodeterminación/10
autodidacta/10
autodidáctico/10,14
autodominio/10
autoescola/10
autoestrada/10
autofamia/10
autofecundación/10
autofinanciamento/10
autogamia/10
autogoberno/10
autografía/10
autógrafo/10,14
autoindución/10
autoinfección/10
autoinmunización/10
autointoxicación/10
autolatría/10
autólise/10
autómata/10
automaticamente
automático/10,14
automatismo/10
automatización/10
automedicación/10
automóbil/10
automobilismo/10
automobilista/10
automobilístico/10,14
automotor/10
automotriz/10
automutilación/10
autonomamente
autonomía/10
autonomicamente
autonómico/10,14
autonomismo/10
autonomista/10
autónomo/10,14
autopista/10
autoplastia/10
autoplástico/10,14
autoportante/10
autopropulsado/10,14
autopropulsión/10
autopsia/10
autor/10,13
autoría/10
autoridade/10
autoritariamente
autoritario/10,14
autoritarismo/10
autorizábel/12
autorizable/10
autorización/10
autorizadamente
autorregulación/10
autorregulador/10,13
autorretrato/10
autosatisfacción/10
autoservicio/10
autostop/10
autostopista/10
autosuficiencia/10
autosuficiente/10
autosuxestión/10
autotomía/10
autotrofia/10
autotrófico/10,14
autovacina/10
autovía/10
autoxénese/10
autóxeno/10,14
autoxestión/10
autoxestionario/10,14
autoxiro/10
autumnal/12
auxe/10
auxiliador/10,13
auxilio/10
auxómetro/10
aval/12
avalancha/10
avaliábel/12
avaliable/10
avaliación/10
avaliador/10,13
avalista/10
avance/10
avantaxadamente
avante
avantuxo/10
avanzada/10
avaramente
avarento/10,14
avareza/10
avaría/10
avaricia/10
avariciosamente
avaricioso/10,14
avaro/10,14
avasalador/10,13
avasalamento/10
avatar/10
ave/10
avea/10
aveal/12
aveciñamento/10
avecío/10
avefría/10
avegoso/10,14
aveirense/10
avelaíño/10,14
avellentamento/10
aveludado/10,14
avemaría/10
avenida/10
aveño/10
aventa/10
avéntoa/10
aventura/10
aventureiro/10,14
aventurina/10
averdado/10,14
avermellado/10,14
averno/10
averroísmo/10
averroísta/10
aversión/10
avesamente
avesedo/10,14
avesío/10,14
aveso/10,14
avespa/10
avespeiro/10
avéspora/10
avesporeiro/10
avéstico/10,14
avestruz/10
avetarda/10
aviación/10
aviador/10,13
aviario/10,14
avícola/10
avicúlido/10
avicultor/10,13
avicultura/10
avidamente
avidez/10
ávido/10,14
avifauna/10
avilesino/10,14
aviñado/10,14
avinza/10
avío/10
avión/10
avioneta/10
avisadamente
avisador/10,13
aviso/10
avitaminose/10
avituallador/10,13
avituallamento/10
avivador/10,13
avivamento/10
avó/10,14
avoceta/10
avoengo/10
avogacía/10
avogoso/10,14
avolto/10,14
ávrego/10,14
avreguía/10
avulsión/10
avultadamente
avultamento/10
axada/10
axadrezado/10,14
axardinamento/10
axe/10
axeitadamente
axeito/10
axencia/10
axenda/10
axenesia/10
axenésico/10,14
axente/10
axérato/10
axexante/10
axexo/10
axial/12
áxil/10
axila/10
axilar/10
axilidade/10
axilización/10
axilmente
axiña
axio/10
axioloxía/10
axiolóxico/10,14
axioma/10
axiomaticamente
axiomático/10,14
axiotaxe/10
axiotista/10
axitación/10
axitadamente
axitador/10,13
axoide/10
axolote/10
axonometría/10
axonométrico/10,14
axorca/10
axóuxere/10
axuaga/10
axuda/10
axudador/10,13
axudante/10,14
axudantía/10
axuntamento/10
axustábel/12
axustable/10
axustadamente
axustador/10,13
axuste/10
azafata/10
azafate/10
azafrán/10
azafranal/12
azagaia/10
azalea/10
azamboado/10,14
azancada/10
azaque/10
azar/10
azarí/10
azaroso/10,14
azo/10
azoico/10,14
azoospermia/10
azor/10
azoramento/10
azoriano/10,14
azotato/10
azote/10
azotea/10
azotemia/10
azótico/10,14
azotito/10
azotoso/10,14
azoturia/10
azoturo/10
azougamento/10
azougue/10
azourido/10,14
azouta/10
azoutaburros
azoutador/10,13
azoutamento/10
azoute/10
azteca/10
azucena/10
azucre/10
azucreiro/10,14
azueira/10
azuído/10,14
azul/12
azulenta/10
azulexo/10
azulino/10,14
azume/10
azurita/10
baba/10
babadeiro/10
baballa/10
baballada/10
baballón/10,15
baballoso/10,14
babecada/10
babeco/10,14
babeiro/10,14
babel/12
babélico/10,14
babeo/10
babilónico/10,14
babilonio/10,14
babiolo/10,14
babirusa/10
bable/10
babor/10
babosada/10
baboso/10,14
babucha/10
babuíno/10
babuña/10
babuxa/10
babuxento/10,14
baca/10
bacallaeiro/10,14
bacanal/12
bacante/10
bacará/10
baceira/10
bacelar/10
bacelo/10
bacento/10,14
bacharel/12
bacharelato/10
bacía/10
bacífero/10,14
baciforme/10
bacilar/10
bacilo/10
bacilose/10
bacinete/10
bacío/10
bacoriño/10,14
bácoro/10
bacteria/10
bacteriano/10,14
bactericida/10
bacteriófago/10,14
bacteriólogo/10,14
bacterioloxía/10
bacteriolóxico/10,14
bacteriostático/10,14
báculo/10
badalada/10
badaleo/10
badalo/10
badalonés/10,14
badana/10
badanas
badaxocense/10
baderna/10
badía/10
badil/12
bádminton/10
bado/10
badoco/10,14
badueiro/10,14
badulaque/10
baeta/10
bafa/10
bafarada/10
bafareira/10
bafento/10,14
bafexo/10
bafo/10
bafordo/10
baga/10
bagaña/10
bagañeira/10
bagaño/10
bagatela/10
bagaxe/10
bagazo/10
bagdadí/10
bago/10
bágoa/10
bagoada/10
bagullo/10,14
baguto/10
bahamés/10,14
baía/10
baiano/10,14
baila/10
bailábel/12
bailable/10
bailada/10
bailadeiro/10,14
bailador/10,13
bailanacriba/10
bailante/10
bailarete/10
bailarín/10,14
baile/10
bailía/10
baio/10,14
baionés/10,14
baioneta/10
baiuca/10
baixa/10
baixada/10
baixadoiro/10
baixamar/10
baixamente
baixante/10
baixeira/10
baixeza/10
baixío/10
baixista/10
baixo/10,14
baixolimego/10,14
baixolorenés/10,14
baixomiñoto/10,14
baixón/10
baixorrelevo/10
baixosaxón/10,14
baixura/10
bala/10
balada/10
balalaica/10
balance/10
balanceiro/10
balanceo/10
balancín/10
balandrán/10,15
balandro/10,14
balanite/10
bálano/10
balanza/10
balastro/10
balaustia/10
balaustrado/10,14
balaústre/10
balaxe/10
balazo/10
balboa/10
balbordo/10
balbuciente/10
balcánico/10,14
balcón/10
balconada/10
balda/10
baldada/10
baldaquino/10
balde/10
baldeiro/10,14
baldeo/10
baldeta/10
baldío/10,14
baldón/10
baldosa/10
baldragas
baldreo/10,14
baldroeiro/10,14
baldrogas
balea/10
baleadoira/10
baleárico/10,14
baleato/10
baleeiro/10,14
baleigán/10,15
baleiro/10,14
balénido/10
balenoptérido/10
balinés/10,14
balístico/10,14
baliza/10
balizamento/10
ballestrinque/10
ballet/10
ballo/10
balloada/10
ballón/10
balneario/10,14
balneoterapia/10
balo/10
baloco/10,14
baloira/10
balón/10
baloncesto/10
balonmán/10
baloqueiro/10,14
balor/10
balorento/10,14
balote/10
balsa/10
balsada/10
balsámico/10,14
balsamina/10
balsaminácea/10
bálsamo/10
balseira/10
balso/10
bálteo/10
báltico/10,14
baltroteiro/10,14
baluarte/10
baluga/10
baluro/10,14
bambán/10
bambeante/10
bambeo/10
bambo/10,14
bambolina/10
bambú/10
bañador/10
bañadura/10
banal/12
banalidade/10
banalización/10
banana/10
bananal/12
bananeiro/10,14
banastra/10
banca/10
bancada/10
bancal/12
bancario/10,14
bancarrota/10
banceira/10
banco/10
banda/10
bandado/10,14
bandalleiro/10,14
bandallo/10
bandazo/10
bandeira/10
bandeirante/10
bandeirola/10
banderilla/10
banderilleiro/10
bandexa/10
bandidaxe/10
bandido/10,14
bando/10
bandola/10
bandoleirismo/10
bandoleiro/10,14
bandoneón/10
bandougada/10
bandougo/10
bandoxo/10
bandullada/10
bandullo/10
bandurra/10
bañeira/10
bañense/10
bañista/10
baño/10
banqueiro/10,14
banqueta/10
banquete/10
banquiño/10
bantú/10
banzado/10
banzo/10
baobab/10
baptista/10
baptisterio/10
baquelita/10
baqueta/10
baquetazo/10
báquico/10,14
bar/10
barafunda/10
baralla/10
barallada/10
baralleiro/10,14
barallete/10
barallocas
barateiro/10,14
barateza/10
barato/10,14
báratro/10
baratura/10
barazal/12
barazo/10,14
barba/10
barbacá/10
barbada/10
barbadeira/10
barbadela/10
barbado/10,14
barballada/10
barballeiro/10,14
barbán/10,15
barbaña/10
barbancés/10,14
barbantesa/10
barbaramente
barbaridade/10
barbarie/10
barbarismo/10
bárbaro/10,14
barbarote/10
barbatesa/10
barbearía/10
barbeiro/10,14
barbeito/10
barbela/10
barbería/10
barbeta/10
barbicano/10
barbiforme/10
barbilouro/10
barbinegro/10
barbirroibo/10
barbital/12
barbitúrico/10,14
barbo/10
barbudo/10,14
barbullo/10
barbuña/10
barbuxa/10
barbuza/10
barbuzán/10,15
barca/10
barcada/10
barcal/12
barcalés/10,14
barcarola/10
barcaxe/10
barcaza/10
barcelense/10
barcelonés/10,14
barco/10
barda/10
bardallas
bardalleiro/10,14
bardante
bárdico/10,14
bardismo/10
bardo/10
baremo/10
baria/10
baría/10
baricéntrico/10,14
baricentro/10
baril/12
barimetría/10
bario/10
barisfera/10
barita/10
baritina/10
barítono/10
barlovento/10
barnabita/10
barógrafo/10
barometría/10
barométrico/10,14
barómetro/10
barón/10
baronesa/10
baronete/10
baronía/10
baroscopio/10
baroutada/10
barqueiro/10,14
barquela/10
barquense/10
barqueta/10
barquilleiro/10,14
barquillo/10
barquín/10
barra/10
barrabás/10
barrabasada/10
barraca/10
barracón/10
barragán/10
barraganete/10
barral/12
barrallo/10
barralloso/10,14
barrañada/10
barranca/10
barrancada/10
barranco/10
barregán/10,14
barreiro/10,14
barrela/10
barreleiro/10
barrelo/10
barrena/10
barreña/10
barreneiro/10,14
barreno/10
barreño/10
barreñón/10
barrento/10,14
barreta/10
barrete/10
barretina/10
barría/10
barriada/10
barrica/10
barricada/10
barriga/10
barrigada/10
barrigán/10,15
barrigudo/10,14
barril/12
barrilada/10
barrilla/10
barrio/10
barro/10
barroco/10,14
barrón/10
barronca/10
barroquismo/10
barrosiña/10
barroso/10,14
barrote/10
barroteiro/10
barrufa/10
barrufeiro/10
barruñeira/10
barruzo/10
barullada/10
barullán/10,15
barulleiro/10,14
barullento/10,14
barullo/10
baruto/10
basal/12
basáltico/10,14
basalto/10
báscula/10
basculante/10
base/10
baseamento/10
basicamente
basicidade/10
básico/10,14
basidio/10
basidioliques
basidiomiceto/10
basilar/10
basiliano/10,14
basilical/12
basílico/10,14
basilicón/10
basilisco/10
basófilo/10,14
basomatóforo/10
basta/10
bastamente
bastante
bastantemente
bastantes
bastardía/10
bastardo/10,14
bastida/10
bastidor/10
bastimento/10
bastión/10
basto/10,14
bastón/10
bastonada/10
bastrén/10
bata/10
batalla/10
batallador/10,13
batallante/10
batalleira/10
batallo/10
batallón/10
batán/10
bataneiro/10
bataría/10
batea/10
batecú/10
batedeira/10
batedoiro/10
batedor/10,13
batedura/10
bátega/10
bategada/10
batel/12
bateleiro/10,14
batente/10
bateo/10
batería/10
batifondo/10
batimetría/10
batimétrico/10,14
batímetro/10
batín/10
batiscafo/10
batista/10
batoallada/10
batoco/10
batoideo/10
batómetro/10
batracio/10
batume/10
batuta/10
batuxada/10
baúl/12
bauprés/10
bauticeiro/10
bautismal/12
bautismo/10
bautista/10
bautizo/10
bauxita/10
bavarés/10,14
bávaro/10,14
bazar/10
bazo/10,14
bazofia/10
bazuncho/10
be/10
bearnés/10,14
beatamente
beataría/10
beatería/10
beaterio/10
beatificación/10
beatificamente
beatífico/10,14
beatitude/10
beato/10,14
bebé/10
bébeda/10
bebedeiro/10,14
bebedela/10
bebedizo/10
bébedo/10,14
bebedoiro/10
bebedor/10,13
bebedura/10
beberaxe/10
bebíbel/12
bebible/10
beca/10
becacina/10
beceira/10
becerra/10
becerrada/10
becerreense/10
becerreiro/10
becerro/10,14
beche/10
becho/10,14
bechoco/10
becuadro/10
bedano/10
bedel/12
beduíno/10,14
begardo/10,14
begonia/10
begoniácea/10
beguino/10,14
behaviorismo/10
beira/10
beirado/10,14
beiral/12
beiramar/10
beirarrúa/10
beiravía/10
beiril/12
beirón/10,14
beirutí/10
béisbol/10
beixador/10,13
beixamán/10
beixo/10
beizo/10
beizón/10
beizudo/10,14
beladona/10
belamente
beldade/10
béldrago/10
beldro/10
beldroega/10
beleca/10
belemnita/10
belén/10
belenita/10
beleño/10
beleza/10
belfo/10,14
belga/10
belgradino/10,14
belicense/10
belicismo/10
belicista/10
bélico/10,14
belicosamente
belicosidade/10
belicoso/10,14
belido/10,14
belio/10
beliscadura/10
belisco/10
belixerancia/10
belixerante/10
belleco/10,14
belo/10,14
belota/10
bemol/12
bemolizado/10,14
ben/10
benandanza/10
benaventurado/10,14
benaventuranza/10
bencénico/10,14
benceno/10
bencina/10
bendición/10
bendito/10,14
benedícite/10
beneditino/10,14
beneficamente
beneficencia/10
beneficial/12
beneficiario/10,14
beneficio/10
beneficiosamente
beneficioso/10,14
benéfico/10,14
benemérito/10,14
beneplácito/10
benestar/10
benevolamente
benevolencia/10
benevolente/10
benévolo/10,14
benfalado/10,14
benfeitor/10,13
benfeitoría/10
bengala/10
bengalí/10
benignamente
benignidade/10
benigno/10,14
beninés/10,14
benquerenza/10
benquerer/10
bentónico/10,14
bentos
benvido/10,14
benvindo/10,14
benxamín/10,14
benxuí/10
benzoato/10
benzoico/10,14
benzol/12
benzolismo/10
beocio/10,14
berbequí/10
bérber/10
berberecheiro/10,14
berberecho/10
berberidácea/10
berberisco/10,14
berbesa/10
berbesado/10,14
berce/10
berciano/10,14
berenxena/10
berete/10
bergamota/10
bergantín/10
bergantiñán/10,14
beriberi/10
berilio/10
berilo/10
berimbao/10
berlina/10
berlinés/10,14
berma/10
bermudas
bermudiano/10,14
bernardo/10,14
bernés/10,14
berquelio/10
berro/10
berrón/10,15
bertón/10
bertorella/10
berxel/12
besa/10
besante/10
besbello/10
best-seller/11
besta/10
bésta/10
bestaría/10
besteiro/10
bestería/10
bestial/12
bestialidade/10
bestialismo/10
bestialmente
bestiario/10
bestrega/10
bestregada/10
beta/10
betacismo/10
betanceiro/10,14
betatrón/10
betegallo/10
bétel/10
bético/10,14
betlemita/10
betónica/10
betoque/10
betulácea/10
betume/10
bévera/10
bevereira/10
bexato/10
bexense/10
bezoar/10
bianual/12
biarritztarra/10
biauricular/10
biaxial/12
bibásico/10,14
biberón/10
biblia/10
bíblico/10,14
bibliofilia/10
bibliófilo/10,14
bibliografía/10
bibliográfico/10,14
bibliógrafo/10,14
biblioloxía/10
bibliomanía/10
bibliómano/10,14
biblioteca/10
bibliotecario/10,14
biblioteconomía/10
bica/10
bicador/10,13
bicadrado/10,14
bicadrático/10,14
bical/12
bicameral/12
bicarbonato/10
bicarelo/10
bicefalia/10
bicéfalo/10,14
bicentenario/10,14
bíceps
bicha/10
bicharada/10
bicharía/10
bicheiro/10
bichería/10
bicho/10
bichoco/10,14
bici/10
bicicleta/10
biciclo/10
bicipital/12
bico/10
bicoca/10
bicolor/10
bicóncavo/10,14
biconvexo/10,14
bicorne/10
bicromía/10
bicudo/10,14
bicúspide/10
bídalo/10
bidé/10
bidente/10
bidireccional/12
bido/10
bidón/10
bidueiral/12
bidueiro/10
bieita/10
bieiteiro/10
bieito/10,14
biela/10
bielorruso/10,14
bienal/12
bienio/10
bifásico/10,14
bífero/10,14
bífido/10,14
bifilar/10
bifocal/12
biforme/10
bifronte/10
bifurcación/10
big-bang/10
biga/10
bigamia/10
bígamo/10,14
bígaro/10
bignoniácea/10
bigornia/10
bigota/10
bigote/10
bigoteira/10
bigotudo/10,14
bikini/10
bilabiado/10,14
bilabial/12
bilateral/12
bilbaíno/10,14
bilbilitano/10,14
bilbotarra/10
bile/10
biliar/10
bilinear/10
bilingüe/10
bilingüismo/10
bilioso/10,14
bilirrubina/10
bilítero/10,14
billa/10
billame/10
billar/10
billarda/10
billardeiro/10,14
billardo/10
billete/10
billeteira/10
billón/10
billote/10
bilma/10
bilobulado/10,14
bilocación/10
bilurico/10
bima/10
bímano/10,14
bimbarreira/10
bimbastro/10
bimembre/10
bimensual/12
bimestral/12
bimestre/10
bimetálico/10,14
bimetalismo/10
bimilenario/10,14
bimotor/10,13
binación/10
binario/10,14
binarismo/10
bingo/10
binguelete/10
binocular/10
binóculo/10
binomial/12
binomio/10
biñón/10
bínubo/10,14
biobibliográfico/10,14
biocenose/10
bioclima/10
bioclimático/10,14
bioclimatoloxía/10
bioco/10
biodegradábel/12
biodegradable/10
biodinámica/10
bioelectricidade/10
bioelemento/10
bioenxeñaría/10
bioenxeñería/10
biofísico/10,14
biografía/10
biográfico/10,14
biógrafo/10,14
biol/12
biolo/10
biólogo/10,14
bioloxía/10
biolóxico/10,14
bioluminescencia/10
bioluminescente/10
bioluminiscente/10
biomasa/10
biombo/10
biomecánica/10
biomecánico/10,14
biomedicina/10
biomédico/10,14
biometría/10
biométrico/10,14
biónica/10
biónico/10,14
biopsia/10
biopsíquico/10,14
bioquímica/10
bioquímico/10,14
biorrítmico/10,14
biorritmo/10
biosbardos
biosfera/10
biosíntese/10
biotecnoloxía/10
biotecnolóxico/10,14
bioterapia/10
biótico/10,14
biotipo/10
biotita/10
biótopo/10
bioxénese/10
bioxenético/10,14
bioxeografía/10
bióxido/10
bíparo/10,14
bipartición/10
bipartidismo/10
bipartito/10,14
bípede/10
bipenne/10
bipétalo/10,14
biplano/10
bipolar/10
bipolaridade/10
bipolarización/10
bipraza/10
biqueira/10
biquelo/10,14
birlo/10
birmano/10,14
birollo/10,14
birreactor/10
birrefrinxencia/10
birrefrinxente/10
birreme/10
birrio/10
birta/10
bis/10
bisagra/10
bisarma/10
bisavó/10,14
bisballo/10
bisbarra/10
biscaíño/10,14
biscaítarra/10
biscallo/10
biscardo/10
biscato/10
biscoito/10
bisección/10
bisector/10
bisectriz/10
bisel/12
bisemanal/12
bisesto/10
bisexuado/10,14
bisexual/12
bisexualidade/10
bisílabo/10,14
bismuto/10
bisneto/10,14
biso/10
bisonte/10
bispado/10
bispal/12
bispel/12
bispo/10
bisté/10
bisturí/10
bisulfato/10
bisulfito/10
bisulfuro/10
bit/10
bita/10
bitácora/10
bitola/10
bituminoso/10,14
biunívoco/10,14
bivalencia/10
bivalente/10
bivalvo/10,14
bivaque/10
bixutaría/10
bixutería/10
bizantinismo/10
bizantino/10,14
blandicia/10
blasfemia/10
blasfemo/10,14
blastema/10
blastoderma/10
blastómero/10
blastomiceto/10
blástula/10
blátido/10
blefarite/10
blenda/10
blénido/10
blenorraxia/10
blenorráxico/10,14
blenorrea/10
blindaxe/10
blogue/10
blonda/10
bloque/10
bloqueo/10
blusa/10
blusón/10
bo/10
boa/10
boamente
boato/10
boaventura/10
bobada/10
bobina/10
bobo/10,14
boca/10
bocaaberta/10
bocadillo/10
bocado/10
bocal/12
bocalada/10
bocalán/10,15
bocallada/10
bocana/10
bocanoite/10
bocapodre/10
bocareo/10
bocarribeira/10
bocarte/10
bocatella/10
bocel/12
bocexo/10
bocha/10
boche/10
bóchega/10
bocho/10
bochorno/10
bochudo/10,14
bocio/10
bocoi/10
bode/10
bodego/10,14
bodegón/10
bodegueiro/10,14
bodoque/10
boedo/10
boeira/10
boenza/10
bóer/11
boeta/10
bofe/10
boga/10
bogada/10
bogón/10
bogotano/10,14
bogueira/10
bohemio/10,14
boi/10
boia/10
boiada/10
boiante/10
boiardo/10
boicot/10
boicoteador/10,13
boieiro/10,14
boina/10
boíña/10
boirense/10
bola/10
bóla/10
bolada/10
bolboreta/10
bolboroto/10
boldo/10
bóldrega/10
boleca/10
boleira/10
bolerca/10
bolero/10
bolés/10,14
boletín/10
boleto/10
boliche/10
bólido/10
bolígrafo/10
bolina/10
bolívar/10
boliviano/10,14
bolo/10
boloardo/10
boloco/10
boloñés/10,14
bolouro/10
bolsa/10
bolsada/10
bolseiro/10,14
bolsín/10
bolsista/10
bolso/10
bolxevique/10
bolxevismo/10
bomba/10
bombacácea/10
bombacho/10
bombarda/10
bombardeiro/10
bombardeo/10
bombardino/10
bombeiro/10,14
bombeo/10
bómbice/10
bombícido/10
bombo/10
bombón/10
bombona/10
bomboneira/10
bonaerense/10
bonanza/10
bonapartismo/10
bonapartista/10
bondade/10
bondadosamente
bondadoso/10,14
boneco/10,14
bonete/10
bonhomía/10
bonificación/10
boniteiro/10,14
bonito/10,14
bonitura/10
bono/10
bononiense/10
bonsai/10
bonzo/10
boqueada/10
boqueiro/10,14
boqueixonés/10,14
boquelo/10,14
borato/10
bórax
borba/10
borbónico/10,14
borbonismo/10
borboroto/10
borceguín/10
borda/10
bordador/10,13
bordadura/10
bordel/12
bordelés/10,14
bordelo/10
bordo/10
bordón/10
boreal/12
bóreas
borgoña/10
borgoñón/10,14
bórico/10,14
borla/10
borleta/10
bornaceira/10
bornal/12
borne/10
boro/10
boroa/10
boroeiro/10,14
borra/10
borracheira/10
borracho/10,14
borrachón/10,15
borrador/10
borradura/10
borralla/10
borralleiro/10,14
borrallento/10,14
borrallo/10
borrancho/10
borrasca/10
borrascoso/10,14
borraxe/10
borraxeira/10
borraxinácea/10
borrea/10
borrecas
borreiro/10
borro/10
borroeira/10
borrón/10
borroso/10,14
bortel/12
boscaxe/10
boscoso/10,14
bosníaco/10,14
bosque/10
bosquete/10
bosquexo/10
bosquimán/10,14
bosta/10
bostarega/10
bosteiro/10,14
bostela/10
bostoniano/10,14
bota/10
botador/10
botadura/10
botafogo/10
botafumeiro/10
botaina/10
botaló/10
botánico/10,14
botaporela/10
botarel/12
bote/10
botefa/10
botella/10
botellaría/10
botelleiro/10
botellería/10
botello/10
botellón/10
botelo/10
botica/10
boticario/10,14
botifarra/10
botín/10
botina/10
boto/10
botoalla/10
botoeiro/10,14
botón/10
botonaría/10
botonería/10
botriocéfalo/10
botswaniano/10,14
botúlico/10,14
botulismo/10
bou/10
bouba/10
boubería/10
boubexo/10,14
boubín/10
boubo/10,14
boucelo/10
bouquelo/10
boura/10
bourel/12
boureo/10
boureón/10,15
bouta/10
bouza/10
bóveda/10
bovedilla/10
bóvido/10
bovino/10,14
boxeador/10,13
boxeo/10
boxo/10
bozo/10,14
bracarense/10
braceiro/10,14
braceo/10
bráctea/10
bracteado/10,14
bracteal/12
bractéola/10
bradicardia/10
bradido/10
bradipepsia/10
brado/10
braga/10
bragado/10,14
bragal/12
bragancés/10,14
bragueiro/10
bragueta/10
brahmana/10
brahmánico/10,14
brahmanismo/10
braille/10
brama/10
bramador/10,13
bramido/10
braña/10
brañal/12
brancal/12
brancellao/10
branco/10,14
brancor/10
brancura/10
brandamente
brandeburgués/10,14
brandido/10,14
brando/10,14
brandoeiro/10
brandón/10
brandura/10
brañego/10,14
brañeira/10
brañento/10,14
branqueábel/12
branqueable/10
branqueador/10,13
branqueo/10
branquia/10
branquiado/10,14
branquial/12
branquiazul/12
branquiópodo/10
braquial/12
braquicéfalo/10,14
braquícero/10
braquiélitro/10
braquífero/10,14
braquigrafía/10
braquiloxía/10
braquiópodo/10
braquíptera/10
braquirrínquido/10
braquiúro/10
brasa/10
braseiro/10
brasido/10
brasil/12
brasileirismo/10
brasileiro/10,14
brasiliano/10,14
brasón/10
bravádego/10
bravamente
bravata/10
braveiro/10
braveza/10
bravío/10,14
bravo/10,14
bravún/10
bravura/10
braza/10
brazado/10,14
brazal/12
brazalete/10
brazo/10
brazola/10
brazolada/10
brea/10
breca/10
brecha/10
breco/10,14
bregma/10
brégolas
breimante/10
breixeira/10
breixo/10
brelo/10
breña/10
brenza/10
breo/10
breque/10
brete/10
brétema/10
bretemoso/10,14
bretón/10,14
breve/10
brevemente
breviario/10
brevidade/10
brevipenne/10
brevirrostro/10,14
brial/12
bricolaxe/10
brida/10
bridge/10
brigada/10
brigadier/10
brigantino/10,14
brillante/10
brillantemente
brillantez/10
brillantina/10
brillo/10
brinca/10
brincadeira/10
brincador/10,13
brinco/10
brinda/10
brinde/10
bringa/10
bringuelo/10,14
brinquedo/10
brío/10
briófita/10
briol/12
brioloxía/10
brionés/10,14
brionia/10
briosamente
brioso/10,14
briozoo/10
brisa/10
brisca/10
brístol/10
brita/10
británico/10,14
britano/10,14
britoniense/10
briza/10
brizado/10,14
brizo/10,14
bro/10
broca/10
brocado/10
brocardo/10
brocatel/12
brocha/10
brochada/10
broche/10
brocheira/10
broco/10,14
brócoli/10
brodio/10
broeira/10
brollón/10,15
broma/10
bromato/10
bromatólogo/10,14
bromatoloxía/10
bromatometría/10
bromeliácea/10
bromhídrico/10,14
brómico/10,14
bromista/10
bromo/10
bromuro/10
bronce/10
bronceador/10,13
broncista/10
bronconeumonía/10
broncopneumonía/10
broncopulmonar/10
broncorraxia/10
broncorrea/10
broncoscopio/10,14
bronquial/12
bronquio/10
bronquiolo/10
bronquite/10
bronquítico/10,14
brontosauro/10
broquel/12
brosa/10
brosada/10
brota/10
brote/10
brouca/10
broucazo/10
broulla/10
broza/10
bruador/10,13
bruazo/10
brucelose/10
bruído/10
bruma/10
brume/10
brumeiro/10
brumoso/10,14
brunidor/10,13
bruño/10
brúo/10
bruscamente
brusco/10,14
brusquidade/10
brutal/12
brutalidade/10
brutalmente
brutamente
brután/10,15
bruto/10,14
bruxa/10
bruxaría/10
bruxelés/10,14
bruxería/10
bruxo/10
bruzo/10
bubela/10
bubón/10
bubónico/10,14
bucal/12
bucaneiro/10
buceiro/10,14
bucela/10
buceta/10
bucho/10
bucil/12
bucina/10
bucinador/10,13
bucínido/10
bucio/10
bucle/10
bucodental/12
bucofarínxeo/10,14
bucolicamente
bucólico/10,14
bucolismo/10
bucranio/10
budión/10
budismo/10
budista/10
buela/10
bufa/10
búfalo/10
bufanda/10
bufarada/10
bufardo/10,14
bufarro/10,14
bufete/10
bufido/10
bufiñada/10
bufiñón/10,15
bufo/10,14
bufón/10
bufonada/10
bufónido/10
bugallo/10,14
buganvílea/10
buglosa/10
buguina/10
buíz/10
bula/10
bulastrón/10,15
bulbar/10
bulbífero/10,14
bulbiforme/10
bulbo/10
bulboso/10,14
bulebule/10
buleirán/10,15
buleiro/10,14
bulerías
bulevar/10
búlgaro/10,14
bulicio/10
buliciosamente
bulicioso/10,14
bulideiro/10,14
bulimia/10
bulla/10
bullaco/10,14
bulleirento/10,14
bulleiro/10
bullo/10
bulló/10
bullote/10
bulón/10
bulso/10,14
búmerang/10
búnker/10
buño/10
bupréstido/10
buque/10
buqué/10
buraco/10,14
burato/10,14
buraz/10
burbulla/10
burbullante/10
burdigalense/10
burel/12
burela/10
burelán/10,14
burelao/10
burelense/10
burgalés/10,14
burgazo/10
burgo/10
burgomestre/10
burgrave/10
burgués/10,14
burguesía/10
burgundio/10,14
buril/12
burilada/10
burkinense/10
burla/10
burlador/10,13
burleiro/10,14
burlesco/10,14
burlete/10
burlista/10
burlón/10,15
burocracia/10
burócrata/10
burocraticamente
burocrático/10,14
burocratismo/10
burocratización/10
burrada/10
burrán/10,15
burraxeiro/10
burreiro/10
burremia/10
burreño/10,14
burricada/10
burricán/10,15
burrico/10,14
burro/10,14
burundiano/10,14
bus/10
busca/10
buscabullas
buscador/10,13
buscavidas
buscaxenros
busilis
busto/10
butaca/10
butanés/10,14
butano/10
buteno/10
butil/12
butileno/10
butílico/10,14
butiráceo/10,14
butirato/10
butírico/10,14
butirina/10
butirómetro/10
butomácea/10
buxa/10
buxácea/10
buxaina/10
buxán/10,15
buxarda/10
buxato/10
buxeiro/10
buxeo/10
buxería/10
buxía/10
buxo/10
buzaco/10,14
buzo/10
byroniano/10,14
byte/10
ca
cá
cabaceiro/10,14
cabaciña/10
cabal/12
cabala/10
cábala/10
cabalar/10
cabalaría/10
cabalario/10,14
cabaleiresco/10,14
cabaleiro/10,14
cabaleiroso/10,14
cabalería/10
cabalete/10
cabalgadura/10
cabalgata/10
cabaliño/10
cabalista/10
cabalisticamente
cabalístico/10,14
cabalmente
cabalo/10
cabalón/10
cabaneiro/10,14
cabanel/12
cabanela/10
cabanense/10
cabanés/10,14
cabano/10,14
cabanón/10
cabaré/10
cabaz/10
cabazal/12
cabazo/10,14
cabeceiro/10,14
cabeceo/10
cabeiro/10,14
cabeleira/10
cabelo/10
cabeludo/10,14
cabemento/10
cabestro/10
cabezada/10
cabezal/12
cabezaleiro/10
cabezalla/10
cabezallo/10
cabezán/10,15
cabezo/10,14
cabezoalla/10
cabezolo/10
cabezón/10,15
cabezudo/10,14
cabicha/10
cabilo/10,14
cabina/10
cable/10
cablegrama/10
cabo/10
cabodano/10
cabotaxe/10
caboverdiano/10,14
cabozo/10
cabra/10
cabrego/10,14
cabreiro/10,14
cabreo/10
cabrestante/10
cabria/10
cabrifollo/10
cabriola/10
cabriolé/10
cabriteiro/10,14
cabrito/10,14
cabrón/10
cabronada/10
cabrún/10,14
cabulés/10,14
cabuxo/10,14
caca/10
cacabina/10
cácabo/10
cacafede/10
cacahuete/10
cacao/10
cacaracá/10
cacarelo/10,14
cacarexador/10,13
cacarexo/10
cacatúa/10
cacea/10
cacereño/10,14
cacería/10
caceta/10
cacha/10
cachaba/10
cachaceiro/10,14
cachada/10
cachafello/10,14
cachafundo/10
cachal/12
cachalote/10
cachamoulán/10,15
cachamúa/10
cachán/10,15
cachapiollos
cachapo/10
cacharela/10
cacharolo/10
cacharrada/10
cacharreiro/10,14
cacharro/10
cacharufo/10
cacharulo/10,14
cachazo/10,14
cachazudo/10,14
cachea/10
cacheador/10,13
cacheira/10
cacheirada/10
cacheiro/10,14
cachelada/10
cacheleira/10
cachelo/10,14
cachemarín/10
cacheno/10,14
cacheo/10
cacherla/10
cachifallada/10
cachifallo/10
cachimba/10
cachimbada/10
cachiño/10,14
cachiza/10
cacho/10,14
cachoada/10
cachoeira/10
cachogas
cachola/10
cacholada/10
cacholán/10,15
cachón/10
cachopa/10
cachopeira/10
cachopo/10
cachorro/10,14
cachotaría/10
cachote/10
cachoteiro/10
cachotería/10
cachourizo/10
cachucho/10,14
cacicado/10,14
cacifo/10
cacipo/10
cacique/10
caciquil/12
caciquismo/10
caco/10
cacodilato/10
cacófago/10,14
cacofaxia/10
cacofonía/10
cacofónico/10,14
cacografía/10
cacoloxía/10
cacoquimia/10
cactácea/10
cacto/10
cacume/10
cacuminal/12
cada
cadabullo/10
cadafalso/10
cadal/12
cadaleito/10
cadamollo/10
cadaneiro/10,14
cadanseu/10
cadansúa/10
cadaquén
cadarme/10
cadaval/12
cadáver/10
cadavérico/10,14
cádavo/10
cadea/10
cadeado/10
cadeeira/10
cadeira/10
cadeirado/10
cadeixo/10,14
cadeleiro/10,14
cadelo/10,14
cadelucha/10
cadencia/10
cadencioso/10,14
cadeneta/10
cadernal/12
caderno/10,14
cadete/10
cádiga/10
cadigueiro/10
cadillo/10
cadmía/10
cadmio/10,14
cadoiro/10,14
cadolo/10
cadora
cadorneira/10
cadorno/10
cadra/10
cadrelo/10
cadrifollo/10
cadril/12
cadro/10
cadrozo/10
caduceo/10
caducidade/10
caducifolio/10,14
caduco/10,14
cadullo/10
caedizo/10,14
café/10
cafeal/12
cafeeira/10
cafeína/10
cafeísmo/10
cafetaría/10
cafeteiro/10,14
cafetería/10
cáfila/10
cafre/10
caftán/10
cafurna/10
cagada/10
cagadeiro/10,14
cágado/10
cagadoiro/10
cagainas
cagalla/10
cagallada/10
cagalleiro/10,14
cagallón/10
cagán/10,15
cagarato/10
cagarolas
cagarrela/10
cagarría/10
cagarrón/10
cagaxo/10
cagofo/10
cagón/10,15
cagote/10
cagoxo/10
cagueiro/10,14
caguelo/10,14
caguiñas
cagulo/10
caguña/10
caiada/10
caída/10
caimán/10
caíño/10,14
caínza/10
cainzada/10
caínzo/10
caiota/10
cairel/12
cairo/10,14
cairota/10
caiuco/10
caivanca/10
caixa/10
caixada/10
caixal/12
caixarolo/10
caixeiro/10,14
caixista/10
caixón/10
cal/10
cala/10
calabozo/10
calabrés/10,14
calabrote/10
calaceiro/10,14
calacú/10
calacueira/10
caladamente
caladoiro/10
calafate/10
calafateo/10
calafrío/10
calagurritano/10,14
calaíta/10
calamento/10
calamidade/10
calamina/10
calaminta/10
calamita/10
calamitosamente
calamitoso/10,14
cálamo/10
calamoucha/10
calanco/10
calandra/10
calandroiro/10
calasancio/10,14
calátide/10
calatravo/10,14
calaza/10
calcadura/10
calcafoles
calcañar/10
calcañeira/10
calcáneo/10
calcaño/10
calcapapeis
calcario/10,14
calcedonia/10
calcés/10
calceta/10
calcetín/10
calcía/10
cálcico/10,14
calcificación/10
calcímetro/10
calcinación/10
calcinose/10
calcio/10
calcita/10
calco/10
calcografía/10
calcográfico/10,14
calcógrafo/10,14
calcomanía/10
calcón/10
calcopirita/10
calcotipia/10
calculábel/12
calculable/10
calculador/10,13
cálculo/10
calculoso/10,14
calda/10
caldada/10
caldaico/10,14
caldeiraría/10
caldeireiro/10
caldeirería/10
caldeireta/10
caldeiro/10,14
caldeirón/10
caldelán/10,14
caldelao/10
caldelo/10
caldense/10
caldeo/10,14
calderoniano/10,14
caldeta/10
caldo/10
caldoada/10
caldoso/10,14
caldoxe/10
calduda/10
caldufada/10
caldulla/10
caldulleiro/10
calé/10
calea/10
caledonio/10,14
calefacción/10
calefactor/10,13
caleiro/10,14
calello/10,14
calembur/10
calendario/10
calendas
caléndula/10
calepino/10
cales
caletre/10
calexo/10,14
calfocha/10
calibración/10
calibrador/10
calibre/10
calicida/10
caliciforme/10
calicó/10
calículo/10
calidade/10
cálido/10,14
calidoscópico/10,14
calidoscopio/10
califa/10
califato/10
californiano/10,14
californio/10
califoxo/10
caligrafía/10
caligráfico/10,14
calígrafo/10,14
caligrama/10
calimbornio/10
calime/10
calimosa/10
calionímido/10
calista/10
calistro/10
calixe/10
calixinoso/10,14
cáliz/10
callao/10
calleiro/10,14
callo/10
callón/10
calloubada/10
calma/10
calmante/10
calmazo/10
calmeiro/10
calminta/10
calmizo/10
calmo/10,14
calmoso/10,14
calmudo/10,14
calmuzo/10
calo/10
caló/10
calobiótica/10
caloloxía/10
calomelanos
calón/10
calor/10
caloría/10
caloricidade/10
calórico/10,14
calorífero/10,14
calorificación/10
calorífico/10,14
calorífugo/10,14
calorimetría/10
calorimétrico/10,14
calorímetro/10
calorización/10
calorosamente
caloroso/10,14
calosidade/10
caloso/10,14
calostra/10
calote/10
calquera
cálsamo/10
caltridura/10
caluga/10
calumnia/10
calumniador/10,13
calumniosamente
calumnioso/10,14
calustra/10
calva/10
calvario/10
calvelo/10,14
calvicie/10
calvinismo/10
calvinista/10
calvo/10,14
calza/10
calzadeiro/10
calzador/10
calzo/10
calzón/10
calzudo/10,14
cama/10
camada/10
camafeo/10
camaleón/10
camaleónico/10,14
camaleónido/10
camalleira/10
camallón/10
camándula/10
camandulada/10
camanduleiro/10,14
cámara/10
camarada/10
camaradaría/10
camaradería/10
camareiro/10,14
camareta/10
camarilla/10
camarín/10
camariña/10
camariñán/10,14
camariñeira/10
camariñés/10,14
camarlengo/10
camarón/10
camarote/10
camarzón/10
camba/10
cambada/10
cambadela/10
cambadés/10,14
cambaleo/10
cambeiro/10,14
cambela/10
cambeleira/10
cambelo/10,14
camberrano/10,14
cambeta/10
cambiábel/12
cambiable/10
cambiador/10,13
cambiante/10
cambio/10,14
cambo/10
cambón/10
cambona/10
cambota/10
cambote/10,14
camboxano/10,14
cambra/10
cámbrico/10,14
cambril/12
camedrio/10
camela/10
cameleiro/10
camelia/10
camelídeo/10
camelina/10
camelo/10,14
camerino/10
camerunés/10,14
cámido/10
camiñada/10
camiñante/10
camiñeiro/10,14
camiñense/10
camiño/10
camión/10
camioneiro/10,14
camioneta/10
camisa/10
camisaría/10
camiseiro/10,14
camisería/10
camiseta/10
camisola/10
camisón/10
camita/10
camítico/10,14
camoés/10,14
camomila/10
camorra/10
camorrista/10
campa/10
campá/10
campaíña/10
campal/12
campamento/10
campaña/10
campanario/10
campaneiro/10,14
campaniforme/10
campanil/12
campanólogo/10,14
campante/10
campanudo/10,14
campánula/10
campanulácea/10
campaza/10
campeiro/10,14
campelo/10,14
campesiñado/10
campesiño/10,14
campestre/10
campiña/10
cámping/10
campío/10,14
campión/10,14
campionato/10
campismo/10
campista/10
campizo/10
campo/10
campón/10
camposa/10
camposanto/10
campucheo/10,14
campus
camuflaxe/10
can/10
cana/10
canabarro/10
cánabo/10
canaco/10,14
canadeiro/10
canadense/10
canadiña/10
canado/10,14
canafrecha/10
canal/12
canalículo/10
canalizábel/12
canalizable/10
canalización/10
canalla/10
canallada/10
canana/10
cananeo/10,14
canapé/10
canario/10,14
canastra/10
canastrada/10
canastrel/12
canastro/10
canaval/12
canaveira/10
canavela/10
canavés/10,14
cáncamo/10,14
cancán/10
cáncaro/10
canceira/10
cancelación/10
canceleiro/10,14
cancelo/10,14
cáncer/10
cancereixo/10
canceriforme/10
canceríxeno/10,14
canceroso/10,14
cancha/10
canchés/10,14
cancil/12
canción/10
cancioneiro/10
cancro/10
canda
candea/10
candeal/12
candeeiro/10
candelabro/10
candelo/10,14
candeloria/10
candente/10
candeón/10
candi/10
candidamente
candidato/10,14
candidatura/10
candidez/10
cándido/10,14
candil/12
cando/10
candongo/10,14
candongueiro/10,14
candor/10
candorca/10
candoroso/10,14
cáneba/10
caneco/10,14
canedo/10
canéfora/10
cañeira/10
caneirado/10
caneiro/10,14
canelácea/10
canelada/10
canelán/10,15
caneleiro/10,14
canella/10
canellón/10
canelo/10,14
canelón/10
caneludo/10,14
caneo/10
canesú/10
caneta/10
canetada/10
canfurna/10
canfurnada/10
canfurneiro/10,14
canfurnias
canga/10
cangadoiro/10
cangalla/10
cangallada/10
cangallán/10,15
cangalleira/10
cangallo/10
cango/10
cangón/10
cangorza/10
cangrexeira/10
cangrexo/10,14
cangués/10,14
canguro/10
caníbal/10
canibalesco/10,14
canibalismo/10
canícula/10
canicular/10
cánido/10
canilonga/10
caninea/10
canino/10,14
canistrel/12
canivela/10
canivés/10,14
canivete/10
canizada/10
canizo/10,14
canle/10
canlea/10
canlón/10
cannabácea/10
cannabis
cannácea/10
cano/10,14
caño/10
cañó/10
canoa/10
canódromo/10
canon/10
canón/10
canonazo/10
canoneiro/10,14
canoneo/10
canonical/12
canonicamente
canonicato/10
canónico/10,14
canonista/10
canonización/10
canoro/10,14
canoto/10
canouco/10
cansazo/10
canseira/10
canso/10,14
canta
cantábel/12
cantable/10
cantábrico/10,14
cántabro/10,14
cantacuco/10
cantadeiro/10,14
cantadela/10
cantadoiro/10
cantador/10,13
cantante/10
cántara/10
cantarea/10
cantareiro/10,14
cantarelo/10,14
cantaría/10
cantáride/10
cantaridina/10
cantariña/10
cántaro/10
cantaruxada/10
cantaruxeiro/10,14
cantas
cantata/10
cantautor/10,13
cantazo/10
canteiro/10,14
cantelo/10
cantería/10
canterla/10
cántico/10
cantidade/10
cantiga/10
cántiga/10
cantil/12
cantilena/10
cantimplora/10
cantina/10
cantineiro/10,14
canto/10
cantón/10
cantonal/12
cantonalismo/10
cantonalista/10
cantoneira/10
cantonés/10,14
cantor/10,13
cantos
cantroxina/10
cantroxo/10
canudo/10
cánula/10
canxirón/10
canzada/10
canzorro/10
caoba/10
caolín/10
caos
caoticamente
caótico/10,14
capa/10
capacete/10
capacidade/10
capacitación/10
capadocio/10,14
capadoira/10
capador/10,13
capadura/10
caparidácea/10
caparrosa/10
caparucheira/10
caparucho/10,14
caparuza/10
capataz/10
capaz/10
capciosamente
capcioso/10,14
capela/10
capelán/10
capelanía/10
capeleira/10
capelo/10
capeludo/10,14
capía/10
capialzo/10
capiceiro/10,14
capicúa/10
capilar/10
capilaridade/10
capio/10
capitación/10
capitado/10,14
capital/12
capitalidade/10
capitalismo/10
capitalista/10
capitalizábel/12
capitalizable/10
capitalización/10
capitán/10,14
capitanía/10
capitel/12
capitolino/10,14
capitolio/10
capitón/10
capitulación/10
capítulo/10
capizo/10
capnomancia/10
capó/10
capoeiro/10,14
capón/10,15
caporal/12
capota/10
capote/10
capricho/10
caprichosamente
caprichoso/10,14
Capricornio/10
caprificación/10
caprifoliácea/10
caprimúlxico/10
caprino/10,14
cápsula/10
capsular/10
captación/10
captador/10,13
captura/10
capuchino/10,14
capucho/10,14
capuchón/10
capúlido/10
capuz/10
caquéctico/10,14
caquexia/10
caqui/10
cara/10
carabelo/10,14
carábido/10
carabina/10
carabineiro/10
carabullada/10
carabullo/10
carabuña/10
carácea/10
caracocha/10
caracol/12
caracoleo/10
carácter
caracteres
caracteristicamente
característico/10,14
caracterizábel/12
caracterizable/10
caracterización/10
caracterizador/10,13
caracterizante/10
caracteroloxía/10
caracterolóxico/10,14
carádrido/10
caradriforme/10
carafuncho/10
carallán/10,15
carallazo/10
carallo/10,14
carallote/10
caralludamente
caralludo/10,14
carambelo/10
carambo/10
carambola/10
caramecha/10
caramelo/10,14
caramiña/10
caramiñeira/10
caramuxo/10,14
caranguexo/10
caranta/10
carantoña/10
caránxido/10
carapa/10
carapela/10
carapola/10
carapucha/10
carapucheira/10
carapucho/10
caraqueño/10,14
carauta/10
caravana/10
caravel/12
caraveleira/10
caravilla/10
caravillón/10
carazo/10
carba/10
carbaliza/10
carballal/12
carballeira/10
carballés/10,14
carballinés/10,14
carballiza/10
carballo/10,14
carballuda/10
carbeso/10
carboeiro/10,14
carbón/10
carbonado/10,14
carbonaría/10
carbonario/10,14
carbonarismo/10
carbonatación/10
carbonato/10
carbonería/10
carbónico/10,14
carbonífero/10,14
carbonilo/10
carbonización/10
carbono/10
carbonoso/10,14
carborundo/10
carboxilo/10
carbuncho/10
carbúnculo/10
carburación/10
carburador/10
carburante/10
carburo/10
carca/10
carcamán/10,15
carcasa/10
cárcava/10
carcerario/10,14
cárcere/10
carcereiro/10,14
carcinoloxía/10
carcinolóxico/10,14
carcinoma/10
carcinomatoso/10,14
carcinose/10
carda/10
cardada/10
cardador/10,13
cardadura/10
cardamina/10
cardamomo/10
cardán/10
cardeal/12
cardealado/10
cardeña/10
cardia/10
cardíaco/10,14
cardial/12
cardialxia/10
cardiálxico/10,14
cárdidos/10
cárdigan/10
cardinal/12
cardinalicio/10,14
cardiñeira/10
cardiografía/10
cardiógrafo/10
cardiograma/10
cardioide/10
cardiólogo/10,14
cardioloxía/10
cardiómetro/10
cardiopatía/10
cardióptero/10,14
cardiorrespiratorio/10,14
cardioscopia/10
cardiotomía/10
cardiotónico/10,14
cardiovascular/10
cardite/10
cardítido/10
cardo/10
cardoso/10,14
cardume/10
carecedor/10,13
carecente/10
careiro/10,14
careixeira/10
careixón/10
carena/10
carenada/10
carencia/10
carente/10
carestía/10
careto/10,14
carfoloxía/10
carga/10
cargación/10
cargadeiro/10
cargadoiro/10
cargador/10,13
cargamento/10
cargo/10
cargoso/10,14
cargueiro/10
cariátide/10
caribe/10
caribeño/10,14
caribú/10
caricatura/10
caricaturesco/10,14
caricaturista/10
caricia/10
caridade/10
carídido/10
carie/10
carillón/10
cariño/10
cariñosamente
cariñoso/10,14
carioca/10
cariocinese/10
cariocinético/10,14
cariofilácea/10
cariópside/10
carisma/10
carismático/10,14
caritativamente
caritativo/10,14
cariz/10
carlina/10
carlinga/10
carlismo/10
carlista/10
carlou/10
carmelita/10
carmelitano/10,14
carmesí/10
carmín/10
carminativo/10,14
carnación/10
carnada/10
carnal/12
carnalidade/10
carnalmente
carnaval/12
carnavalesco/10,14
carnaxe/10
carnaz/10
carnazal/12
carnazo/10,14
carne/10
carné/10
carneirada/10
carneirán/10,15
carneireiro/10
carneiro/10
carneirolo/10
carniceiro/10,14
carnicería/10
cárnico/10,14
carnificación/10
carnívoro/10,14
carnizaría/10
carnosidade/10
carnoso/10,14
carnotán/10,14
caro/10,14
caroa/10
caroal/12
caroca/10
carocho/10,14
caroleira/10
carolinxio/10,14
carolo/10,14
carón/10
carótide/10
carotina/10
caroucón/10
carouquexas
carouxo/10
carozo/10,14
carpa/10
carpaceira/10
carpanel/12
carpanta/10
carpático/10,14
carpazal/12
carpazo/10,14
carpeadura/10
carpelo/10
carpenta/10
carpeta/10
carpetazo/10
carpiano/10,14
carpideira/10
carpín/10
carpintaría/10
carpinteiro/10,14
carpintería/10
carpo/10
carpófago/10,14
carpófilo/10,14
carpóforo/10
carpola/10
carpoloxía/10
carqueixa/10
carqueixal/12
carqueixedo/10
carrabouxo/10,14
carraca/10
carracho/10,14
carramelo/10,14
carramolo/10
carrán/10
carraña/10
carranca/10
carrancholas
carrandán/10,15
carrandeo/10
carrandiola/10
carrañento/10,14
carrañoso/10,14
carranqueira/10
carrapato/10,14
carrapeto/10,14
carrapicho/10
carrapito/10
carrapizo/10
carrapucheiro/10,14
carrapucho/10,14
carrascal/12
carrasco/10,14
carraspeira/10
carrasquedo/10
carrasqueiro/10,14
carraxe/10
carraxento/10,14
carraza/10
carreiro/10,14
carrelo/10,14
carretada/10
carrete/10
carreteiro/10,14
carretel/12
carretilla/10
carreto/10,14
carrexador/10,13
carrexo/10,14
carricanta/10
carriceira/10
carricova/10
carrieira/10
carril/12
carrileira/10
carrilleira/10
carriño/10
carriñouzo/10
carriola/10
carrión/10,15
carriozo/10
carrizo/10,14
carro/10
carroceiro/10,14
carrocería/10
carroceta/10
carromato/10
carromeiro/10
carronzo/10
carroucho/10,14
carroulán/10,15
carroza/10
carrozaría/10
carrúa/10
carruaxe/10
carrumba/10
carrupa/10
carrupada/10
carrusel/12
carruxo/10,14
cartabón/10
cartáceo/10,14
cartafol/10
cartapacio/10
cartaxinés/10,14
carteirista/10
carteiro/10,14
cartel/12
cartela/10
carteleira/10
carteo/10
cárter/10
cartesianismo/10
cartesiano/10,14
cartilaxe/10
cartilaxinoso/10,14
cartilla/10
carto/10,14
cartografía/10
cartográfico/10,14
cartógrafo/10,14
cartolina/10
cartomancia/10
cartomántico/10,14
cartometría/10
cartón/10
cartonaxe/10
cartoné/10
cartucheira/10
cartucho/10
cartulario/10
cartuxo/10,14
caruncho/10
carunchoso/10,14
carúncula/10
carvea/10
carvén/10
carvés
cas
cás
casa/10
casaca/10
casación/10
casadeiro/10,14
casal/12
casamata/10
casamenteiro/10,14
casamento/10
cásamo/10
casandrego/10,14
casarada/10
casarello/10
casarete/10
casarío/10,14
casca/10
cascabel/12
cascabeleiro/10,14
cascabello/10
cascabullada/10
cascabulleiro/10
cascabullo/10
cascadeiro/10
cascallada/10
cascallal/12
cascalleiro/10
cascallento/10,14
cascallo/10
cascamelo/10
cascarexo/10
cascarilla/10
cascarolo/10
cascarra/10
cascarria/10
casco/10
cascote/10
cascudo/10,14
case
caseificación/10
caseína/10
caseiro/10,14
casemente
caseño/10,14
caseoso/10,14
caserna/10
caseta/10
casete/10
caseteiro/10,14
caseto/10
casetón/10
casídido/10
casil/12
casimira/10
casino/10
casiterita/10
caso/10
casoiro/10
casoma/10
casopo/10,14
casorio/10
caspa/10
caspela/10
casposo/10,14
casqueiro/10,14
casquete/10
casta/10
castal/12
castamente
castañal/12
castañego/10,14
castañeiro/10,14
castañeta/10
castaño/10,14
castañola/10
caste/10
castelán/10,14
castelanada/10
castelanía/10
castelanismo/10
castelanista/10
castelanización/10
castelanizante/10
casteleiro/10,14
castellonenco/10,14
castelo/10
casticismo/10
castidade/10
castigábel/12
castigable/10
castigador/10,13
castigo/10
castina/10
castiñeiro/10,14
castiro/10
castizal/12
castizamente
castizo/10,14
casto/10,14
castor/10
castóreo/10
castración/10
castrador/10,13
castramentación/10
castrapo/10
castrelo/10
castrense/10
castrexo/10,14
castro/10
castroeira/10
castrón/10
casual/12
casualidade/10
casualmente
casuario/10
casuísta/10
casuístico/10,14
casulla/10
casulo/10,14
cata/10
catabólico/10,14
catabolismo/10
cataclismo/10
catacrese/10
catacumba/10
catadióptrico/10,14
catador/10,13
catadura/10
catafalco/10
catáfora/10
cataforese/10
catafórico/10,14
catalán/10,14
catalanidade/10
catalanismo/10
catalanista/10
catalano-aragonés/10,14
cataléctico/10
catalepsia/10
cataléptico/10,14
catalexe/10
catálise/10
catalítico/10,14
catalizador/10,13
catalogábel/12
catalogable/10
catalogación/10
catalogador/10,13
catálogo/10
catamarán/10
catana/10
cataplasma/10
cataplexia/10
catapulta/10
catarata/10
catarina/10
catarismo/10
cátaro/10,14
catarral/12
catarreira/10
catarríneo/10
catarro/10
catarroso/10,14
catarse/10
catártico/10,14
catasol/10
catastral/12
catastro/10
catástrofe/10
catastrófico/10,14
catastrofismo/10
catastrofista/10
catatonía/10
catatónico/10,14
catavento/10
catecismo/10
catecumenado/10
catecúmeno/10,14
cátedra/10
catedral/12
catedralicio/10,14
catedrático/10,14
categorema/10
categoremático/10,14
categoría/10
categoricamente
categórico/10,14
catenaria/10
catequese/10
catequético/10,14
catequista/10
catequístico/10,14
catequización/10
catequizador/10,13
catérese/10
caterético/10,14
caterva/10
catéter/10
cateterismo/10
cateto/10
catetómetro/10
catilinaria/10
catión/10
catiusca/10
cativada/10
cativador/10,13
cativamente
cativeiro/10,14
cativerio/10
cativeza/10
catividade/10
cativo/10,14
catódico/10,14
cátodo/10
catolicidade/10
catolicismo/10
católico/10,14
catolicón/10
catón/10
catóptrico/10,14
catorce/10
catorceavo/10,14
catrapola/10
catre/10
catro/10
catrocentas
catrocentos
catropea/10
catueiro/10
caucásico/10,14
caucho/10
caución/10
caudado/10,14
caudal/12
caudaloso/10,14
caudatario/10
caudillismo/10
caudillo/10
caudino/10,14
caule/10
caulescente/10
caulículo/10
cauliforme/10
caulinar/10
caurel/12
caurí/10
causa/10
causal/12
causalidade/10
causante/10
causativo/10,14
causela/10
causídico/10,14
causticamente
causticidade/10
cáustico/10,14
caustra/10
cautamente
cautela/10
cautelar/10
cautelosamente
cauteloso/10,14
cauterio/10
cauterización/10
cauto/10,14
cava/10
cavaco/10,14
cavada/10
cavadela/10
cavadoiro/10
cavador/10,13
cavadura/10
cavatina/10
caveira/10
caverna/10
cavernícola/10
cavernoso/10,14
caveto/10
cavianca/10
caviar/10
cavidade/10
cavilación/10
cavilador/10,13
cavilla/10
cavillón/10
caviloso/10,14
cavón/10
cavorco/10
cavoza/10
caxato/10,14
caxemira/10
caxigo/10,14
caxigueira/10
caza/10
cazabello/10,14
cazacú/10
cazador/10,13
cazapelo/10,14
cazapo/10
cazaría/10
cazarola/10
cazcarra/10
cazo/10
cazoeira/10
cazolada/10
cazoleiro/10,14
cazoleta/10
cazolo/10,14
cazón/10
cazurraría/10
cazurrería/10
cazurro/10,14
ce/10
cea/10
cebadeiro/10,14
cebador/10,13
cebo/10,14
cebolada/10
ceboleiro/10,14
ceboliño/10
cebolizo/10,14
cebolo/10,14
cebón/10
cebote/10
cebreirego/10,14
cebrina/10
cebrisca/10
cebro/10,14
cebú/10
cebullo/10
ceca/10
ceceante/10
ceceo/10
cecidia/10
cecimbre/10
cedeirense/10
cedente/10
cedíbel/12
cedible/10
cedilla/10
cedillado/10,14
cedizo/10,14
cedo
cedría/10
cedrino/10,14
cedro/10
cédula/10
cedular/10
ceense/10
cefalalxia/10
cefalea/10
cefálico/10,14
cefalite/10
cefalocordado/10
cefalómetro/10
cefalópodo/10
cefalorraquídeo/10,14
cefalotórax
céfiro/10
cegador/10,13
cegamente
cegarato/10,14
cego/10,14
cegoña/10
cegoñal/12
cegude/10
cegueira/10
ceibe/10
ceibo/10,14
ceifa/10
ceilanés/10,14
celada/10
celador/10,13
celamín/10
celandés/10,14
celanovés/10,14
celante/10
celastrácea/10
celaxe/10
celebérrimo/10,14
celebración/10
celebrante/10
celebridade/10
celeireiro/10,14
celeiro/10
celenterado/10
celentéreo/10
celeridade/10
celeste/10
celestial/12
celestinesco/10,14
celestino/10,14
celíaco/10,14
celibato/10,14
célibe/10
celidonia/10
celigras
cello/10,14
celludo/10,14
celme/10
celmoso/10,14
celo/10,14
celofán/10
celoma/10
celomado/10
celosamente
celosía/10
celoso/10,14
celote/10
celta/10
celtibérico/10,14
celtibero/10,14
céltico/10,14
celtismo/10
celtista/10
célula/10
celular/10
celulite/10
celuloide/10
celuloso/10,14
cemba/10
cementación/10
cemento/10
cemiterio/10
cen/10
cenáculo/10
cenceno/10
cendal/12
cendo/10
cenestesia/10
cenestésico/10,14
cenfollas
cénit/10
cenital/12
cenmilésimo/10,14
cenmillonésimo/10,14
ceno/10
cenobio/10
cenobita/10
cenobítico/10,14
cenoria/10
cenoroico/10
cenotafio/10
cenozoico/10,14
censatario/10,14
censo/10
censor/10,13
censual/12
censura/10
censurábel/12
censurable/10
censurador/10,13
centáurea/10
centauro/10
centavo/10
centeal/12
centeeiro/10,14
centena/10
centenar/10
centenario/10,14
centeo/10,14
centesimal/12
centésimo/10,14
centiárea/10
centígrado/10,14
centígramo/10
centilitro/10
centímetro/10
céntimo/10
cento/10
centola/10
centón/10
central/12
centralismo/10
centralista/10
centralización/10
centralizador/10,13
céntrico/10,14
centrífuga/10
centrifugación/10
centrifugador/10,13
centrifugadora/10
centrífugo/10,14
centrípeto/10,14
centrismo/10
centrista/10
centro/10
centroafricano/10,14
centroamericano/10,14
centroasiático/10,14
centrobárico/10,14
centrocampista/10
centrodereita/10
centroesfera/10
centroesquerda/10
centroeuropeo/10,14
centrómero/10
centrosoma/10
céntuplo/10,14
centuria/10
centurión/10
cenuro/10
cenurose/10
cenzo/10
ceo/10
ceolita/10
cepada/10
cepeira/10
cepelín/10
cepilladora/10
cepilladura/10
cepillo/10
cepo/10,14
cepudo/10,14
cerambícido/10
cerámico/10,14
ceramista/10
ceramógrafo/10,14
ceraría/10
cerasina/10
cerasta/10
cerato/10
ceratofilácea/10
ceratospónxido/10
ceraunia/10
ceraunomancia/10
cérbero/10
cercador/10,13
cercella/10
cerceta/10
cerco/10,14
cercopitécido/10
cercopiteco/10
cerdeira/10
cereal/12
cerealeiro/10,14
cerebelo/10
cerebral/12
cerebralidade/10
cerebro/10
cerebrospinal/12
cereiro/10,14
cereixa/10
cereixeira/10
cereixo/10
cerellada/10
cerello/10
céreo/10,14
cerería/10
ceresina/10
cerimonia/10
cerimonial/12
cerimoniosamente
cerimonioso/10,14
cerio/10
cerítido/10
cerna/10
cernello/10,14
cernil/12
cernizo/10
cero/10,14
cerollo/10
ceroma/10
ceroplástica/10
ceroso/10,14
cerqueiro/10
cerquiño/10
cerradiña/10
cerradura/10
cerralla/10
cerralleiro/10,14
cerramento/10
cerraportelos
cerrazón/10
cerrello/10
cerreña/10
cerreta/10
cerrizo/10
cerro/10
cerrote/10
cerrudo/10,14
cerrulo/10
cerrume/10
certame/10
certamente
certeiro/10,14
certeza/10
certificación/10
certificador/10,13
certo/10,14
ceruda/10
cerúleo/10,14
cerullo/10
cerume/10
ceruminoso/10,14
cerusa/10
cerval/12
cervantego/10,14
cervato/10
cervexa/10
cervexaría/10
cervexeiro/10,14
cervexería/10
cervical/12
cérvido/10
cerviño/10,14
cerviz/10
cervo/10,14
cervún/10,14
cerzo/10
cesación/10
cesamento/10
cesante/10
cesantía/10
césar/10
cesáreo/10,14
cesariano/10,14
cesarismo/10
cesarista/10
cesio/10
cesión/10
cesionario/10,14
céspede/10
cestada/10
cestaría/10
cesteiro/10,14
cestería/10
cesto/10,14
cestodo/10
cestón/10
cesura/10
ceta/10
cetáceo/10
cetaria/10
cetina/10
cetoloxía/10
cetona/10
cetonia/10
cetónico/10,14
cetraría/10
cetreiro/10
cetrería/10
cetro/10,14
ceugma/10
ceutí/10
cha
chá/10
chabola/10
chabolismo/10
chabolista/10
chacal/12
cháchara/10
chacina/10
chacinaría/10
chacineiro/10,14
chacinería/10
chacolí/10
chacona/10
chacota/10
chadiano/10,14
chaeira/10
chaela/10
chafallada/10
chafallas
chafalleiro/10,14
chafariz/10
chafrán/10
chafullada/10
chafullas
chafulleiro/10,14
chaga/10
chagorza/10
chaguazo/10
chaguazoso/10,14
chaila/10
chairego/10,14
chairiño/10,14
chairo/10,14
chal/10
chaladura/10
chalán/10,15
chalaneo/10
chalé/10
chaleco/10
chaleiro/10
chalupa/10
chama/10
chamada/10
chamadeira/10
chamadoira/10
chamador/10,13
chamamento/10
chamariza/10
chambaril/12
chambón/10,15
chambonada/10
chambra/10
chambrón/10,15
chameante/10
chamente
chamiceira/10
chamil/12
chamizo/10,14
champada/10
champaña/10
champañés/10,14
champiñón/10
champola/10
chamurra/10
chamuscadura/10
chamusco/10,14
chamuza/10
chan/10
chanca/10
chancada/10
chanceira/10
chancela/10
chancelaría/10
chanceler/10
chancelería/10
chanchada/10
chancil/12
chancla/10
chancleta/10
chanco/10
chándal/10
chandarme/10
chanfaina/10
changüí/10
chanqueiro/10
chanta/10
chantada/10
chantadino/10,14
chantaxe/10
chantaxista/10
chanteiro/10,14
chantillí/10
chanto/10
chantón/10
chantre/10
chantría/10
chanzo/10,14
chapa/10
chapacuña/10
chapada/10
chapapote/10
chaparena/10
chaparrada/10
chaparreta/10
chaparro/10,14
chapeirazo/10
chapela/10
chapelada/10
chapeletada/10
chapeta/10
chapeu/10
chapín/10
chapitel/12
chapizo/10,14
chapodadura/10
chapón/10,15
chapuza/10
chapuzadura/10
chaqué/10
chaqueta/10
chaqueteiro/10,14
chaquetón/10
charabisca/10
charabiscas
charada/10
charamela/10
charamona/10
charamusca/10
charamuza/10
charango/10,14
charangueiro/10,14
charco/10,14
chareta/10
charla/10
charlatán/10,15
charlatanaría/10
charlatanería/10
charón/10
charouvía/10
charqueira/10
charquento/10,14
charra/10
charramangueiro/10,14
charrela/10
charrizo/10
charrúa/10
chárter/11
chas
chascarraschás/10
chaschás/10
chasco/10,14
chasis
chatarra/10
chatarraría/10
chatarreiro/10,14
chatarrería/10
chato/10,14
chatola/10
chauvinismo/10
chauvinista/10
chave/10
chaveiro/10,14
chavelleira/10
chavello/10,14
chavellón/10,15
chavelluco/10
chavelludo/10,14
chaveta/10
chazo/10,14
che/10
checo/10,14
checoslovaco/10,14
cheda/10
chedeiro/10
chef/10
chegada/10
chegote/10
cheirento/10,14
cheiro/10
cheirón/10,15
cheiror/10
cheiroso/10,14
cheirume/10
cheísmo/10
cheminea/10
chencha/10
chenchudo/10,14
cheo/10,14
chepa/10
chepudo/10,14
cheque/10
cherburgués/10,14
cherna/10
cheviot/10
chiador/10,13
chibo/10,14
chica/10
chicado/10
chicano/10,14
chicha/10
chícharo/10
chicharro/10,14
chiche/10
chichi/10
chicho/10
chico/10
chicoria/10
chicotada/10
chicote/10
chifre/10
chile/10
chileno/10,14
chilindrada/10
chimpancé/10
chimpo/10
chinche/10
chincheta/10
chinchilla/10
chinchín/10
chincho/10,14
chinchón/10
chinchona/10
chinchorro/10
chinco/10
chineiro/10
chinela/10
chinés/10,14
chino/10,14
chintófano/10
chío/10
chiolada/10
chioleiro/10,14
chiolo/10,14
chip/10
chipriota/10
chiquirrichí/10
chirimía/10
chirimoio/10,14
chiriviscas
chirlador/10,13
chirlo/10,14
chirlomirlo/10
chisco/10,14
chisme/10
chispazo/10
chispo/10,14
chisqueiro/10
chiste/10
chistera/10
chistosamente
chistoso/10,14
chito/10
cho/10
choca/10
chocallada/10
chocalleiro/10,14
chocallo/10
chocante/10
chocarelo/10
chocheira/10
chocho/10,14
choco/10,14
chocolatada/10
chocolataría/10
chocolate/10
chocolateiro/10,14
chocolatería/10
choedura/10
chofer/10
chofre/10
choio/10,14
choiva/10
chola/10
chope/10
chopo/10,14
choque/10
choqueirada/10
choqueiro/10,14
choqueleo/10
choquén/10
chor/10
chorada/10
choradeira/10
choremia/10
choricada/10
choricas
chorida/10
chorima/10
choro/10
choromicada/10
choromicas
choromiqueiro/10,14
chorón/10,15
chorosamente
choroso/10,14
chorra/10
chorrazo/10
chorro/10
choruma/10
chorume/10
chos
chosco/10,14
chotis
choto/10,14
chou
choucho/10,14
choulán/10
choupa/10
choupada/10
choupana/10
chouparro/10
choupín/10
chourela/10
chouriceiro/10,14
chouricería/10
chouriza/10
chourizada/10
chourizaría/10
chourizo/10
chousa/10
chousal/12
chouselo/10
chouso/10
chousume/10
chouteiro/10,14
chouto/10
choza/10
chuca/10
chuchamel/10
chucho/10,14
chuchón/10,15
chufa/10
chufón/10,15
chularía/10
chulería/10
chulo/10,14
chumaceira/10
chumazo/10
chumbada/10
chumbeiro/10,14
chumbo/10,14
chupábel/12
chupable/10
chupada/10
chupadeira/10
chupadela/10
chupador/10,13
chupamel/10
chupatinta/10
chupatintas
chupeta/10
chupete/10
chupón/10,15
churraría/10
churrascada/10
churrascaría/10
churrasco/10
churrasquería/10
churreiro/10,14
churrería/10
churrigueresco/10,14
churro/10,14
churruscada/10
churrusqueiro/10,14
chuschús/10
chusco/10
chusmo/10,14
chuspe/10
chuvaco/10,14
chuvascada/10
chuvasco/10
chuvasqueiro/10
chuvia/10
chuvieira/10
chuviñada/10
chuviñoso/10,14
chuvioso/10,14
chuvisca/10
chuviscada/10
chuzada/10
chuzo/10,14
cianato/10
cianhídrico/10,14
ciánico/10,14
cianofícea/10
cianose/10
cianótico/10,14
cianóxeno/10
cianuro/10
ciático/10,14
ciatio/10
cíato/10
cibaco/10
ciballo/10
cibelina/10
cibernético/10,14
ciborio/10
cicádido/10
cicatrícula/10
cicatriz/10
cicatrización/10
cicatrizante/10
cicel/12
cicelador/10,13
cícero/10
cicerone/10
ciceroniano/10,14
cichafontes
cicho/10,14
cichón/10
cichote/10
cicindela/10
cicindélido/10
ciclamino/10
ciclicamente
cíclico/10,14
ciclismo/10
ciclista/10
ciclo/10
ciclocrós/10
cicloidal/12
cicloide/10
ciclomotor/10
ciclón/10
ciclónico/10,14
ciclope/10
ciclópeo/10,14
ciclostilo/10
ciclóstomo/10
ciclotimia/10
ciclotímico/10,14
ciclotrón/10
cicloturismo/10
cicónido/10
ciconiforme/10
cicuta/10
cidadán/10,14
cidadanía/10
cidade/10
cidadela/10
cidoiro/10
cidra/10
cidreira/10
ciencia/10
cientificamente
científico/10,14
cifose/10
cifótico/10,14
cifra/10
cigala/10
cigallada/10
cigallo/10,14
cigano/10,14
cigarreiro/10,14
cigarro/10,14
cigarrón/10
cigomático/10,14
cigomorfo/10,14
cigoto/10
cigurat/10
ciliar/10
cilicio/10
cilindrada/10
cilíndrico/10,14
cilindro/10
cilio/10
cillado/10,14
cima/10
cimacio/10
cimase/10
cimbabués/10,14
címbalo/10
címbrico/10,14
cimbro/10,14
cimbrón/10
cimeira/10
cimentación/10
cimento/10
cimícido/10
cimitarra/10
cimo/10
cimografía/10
cimógrafo/10
cimograma/10
cimón/10
cimótico/10,14
cimprón/10,15
cinabrio/10
cinámico/10,14
cinamomo/10
cinasco/10
cinc/10
cinceiro/10,14
cincento/10,14
cincha/10
cincheira/10
cinchón/10
cíncico/10,14
cinco/10
cincocentas
cincocentos
cincoenrama/10
cincografía/10
cincogravado/10
cincona/10
cinconina/10
cincuenta/10
cincuentavo/10,14
cincuentena/10
cincuentenario/10
cincuentón/10,15
cine/10
cineasta/10
cineclub/10
cinefilia/10
cinéfilo/10,14
cinefórum/10
cinema/10
cinemascope/10
cinemateca/10
cinemática/10
cinematografía/10
cinematográfico/10,14
cinematógrafo/10
cinerama/10
cinerario/10,14
cinéreo/10,14
cinético/10,14
cinexético/10,14
cínfano/10
cingalés/10,14
cíngaro/10,14
cinguideira/10
cinguideiro/10
cíngulo/10
cinicamente
cínico/10,14
cínife/10
cinismo/10
cinllado/10,14
cinocéfalo/10,14
cinoglosa/10
cinsa/10
cinseiro/10,14
cinsento/10,14
cinta/10
cintado/10,14
cintaxe/10
cintazo/10
cinto/10
cintón/10
cintura/10
cinxiberácea/10
cinza/10
cinzarra/10
cinzarrada/10
cinzarro/10
ciobra/10
ciperácea/10
cipo/10
cipolino/10
cipreido/10
ciprés/10
ciprínido/10
cipsélido/10
circense/10
circio/10,14
circo/10
circón/10
circonfuso/10,14
circónico/10,14
circonio/10
circuíto/10
circulación/10
circulante/10
circularidade/10
circularmente
circulatorio/10,14
círculo/10
circumpolar/10
circuncentro/10
circuncisión/10
circunciso/10,14
circundábel/12
circundable/10
circundante/10
circundo/10
circunferencia/10
circunflexo/10,14
circunlocución/10
circunloquio/10
circunnavegación/10
circunscrición/10
circunscrito/10,14
circunspección/10
circunspectamente
circunspecto/10,14
circunstancia/10
circunstanciado/10,14
circunstancial/12
circunstancialmente
circunstante/10
circunvalación/10
circunveciño/10,14
circunvolución/10
cireneo/10,14
cirial/12
cirichón/10
cirílico/10,14
cirindainas
ciringallada/10
ciringalleiro/10,14
ciringallo/10
cirio/10
ciriscón/10
cirola/10
cirolán/10
ciroleira/10
cirolo/10
cirrio/10
cirrípides
cirro/10
cirrocúmulo/10
cirrose/10
cirrostrato/10
cirrótico/10,14
cirurxía/10
cirurxián/10,14
cirúrxico/10,14
cisalla/10
cisalpino/10,14
cisandino/10,14
cisca/10
ciscallo/10
cisco/10
cisma/10
cismático/10,14
cismeiro/10,14
cismón/10,15
cisne/10
cispadano/10,14
cisqueira/10
cista/10
cistácea/10
cisterciense/10
cisterna/10
cisticerco/10
cisticercose/10
cístico/10,14
cistina/10
cistite/10
cistoflaxelado/10
cistoscopio/10,14
cistotomía/10
cisxordano/10,14
cita/10
citábel/12
citable/10
citación/10
citania/10
cítara/10
citarista/10
citatorio/10,14
citerior/10
cítiso/10
citodiagnóstico/10
cítola/10
citólise/10
citoloxía/10
citolóxico/10,14
citoplasma/10
citoplasmático/10,14
citostático/10,14
citote/10
citra/10
citrano/10
citrato/10
cítrico/10,14
citrino/10,14
civeta/10
civicamente
cívico/10,14
civil/12
civilidade/10
civilista/10
civilizábel/12
civilizable/10
civilización/10
civilizadamente
civilizador/10,13
civilmente
civismo/10
cizalla/10
cizoiro/10
clac/10
cladócero/10
cladodio/10
clámide/10
clamor/10
clamorosamente
clamoroso/10,14
clan/10
clandestinamente
clandestinidade/10
clandestino/10,14
claque/10
claqueta/10
clara/10
claraboia/10
claramente
clareeira/10
clareiro/10
clarencia/10
clareo/10
clarete/10
clarexa/10
clareza/10
claridade/10
clarificábel/12
clarificable/10
clarificación/10
clarificador/10,13
clarificante/10
clarín/10
clarinete/10
clarinetista/10
clarisa/10
clarividencia/10
clarividente/10
claro/10,14
clarón/10
claroscuro/10
clase/10
clasicamente
clasicismo/10
clasicista/10
clásico/10,14
clasificábel/12
clasificable/10
clasificación/10
clasificador/10,13
clasismo/10
clasista/10
clástico/10,14
claudia/10
claudicación/10
claudicante/10
claudieira/10
claustral/12
claustro/10
claustrofobia/10
claustrófobo/10,14
cláusula/10
clausura/10
clava/10
clave/10
clavecín/10
clavecinista/10
clavicembalista/10
clavicémbalo/10
clavicordio/10
clavícula/10
clavicular/10
cleistogamia/10
clemátide/10
clemencia/10
clemente/10
clementina/10
clepsidra/10
cleptomanía/10
cleptómano/10,14
clerecía/10
clerical/12
clericalismo/10
clericato/10
clérigo/10
clero/10
clic/10
cliente/10,14
clientela/10
clientelismo/10
clima/10
climatérico/10,14
climaterio/10
climático/10,14
climatización/10
climatoloxía/10
climatolóxico/10,14
climatoterapia/10
clímax
clinicamente
clínico/10,14
clinómetro/10
clinopodio/10
clip/10
clípeo/10
clister/10
clitorídeo/10,14
clítoris
clixé/10
cloaca/10
cloasma/10
clon/10
clonación/10
clónico/10,14
cloración/10
cloral/12
cloranfenicol/12
clorato/10
clorhidrato/10
clorhídrico/10,14
clórico/10,14
clorito/10,14
cloro/10
clorofícea/10
clorofila/10
clorofílico/10,14
clorofórmico/10,14
cloroformización/10
cloroformo/10
clorometría/10
cloromicetina/10
cloroplasto/10
clorose/10
cloroso/10,14
clorótico/10,14
cloruro/10
club/10
cluniacense/10
clupeido/10
cnidario/10
cnidosporídeo/10
co
có
coa
coacción/10
coactivamente
coactivo/10,14
coada/10
coadoiro/10
coador/10
coadquirente/10
coadura/10
coadxutor/10,13
coadxutoría/10
coadxuvante/10
coagulábel/12
coagulable/10
coagulación/10
coagulante/10
coágulo/10
coala/10
coalescencia/10
coalición/10
coana/10
coañadeira/10
coandro/10
coañeira/10
coaño/10
coaptación/10
coarrendador/10,13
coarrendatario/10,14
coartación/10
coartada/10
coas
coautor/10,13
coautoría/10
coaxial/12
cóbado/10
cobaia/10
cobalto/10
cobaltoterapia/10
cobertoira/10
cobertor/10
cobertura/10
cobítido/10
cobiza/10
cobizábel/12
cobizable/10
cobizosamente
cobizoso/10,14
cobra/10
cobrábel/12
cobrable/10
cobrador/10,13
cobramento/10
cobranza/10
cobre/10
cóbrega/10
cobreiro/10,14
cobro/10
coca/10
cocada/10
cocaína/10
cocainas
cocainomanía/10
cocainómano/10,14
coccidio/10
coccidiose/10
cóccido/10
coccinela/10
coccinélido/10
coccíneo/10,14
cocción/10
cóccix
coccíxeo/10,14
cocedoiro/10,14
cocedor/10,13
cocedura/10
coceira/10
cocemento/10
cocerello/10
cocha/10
cochada/10
cochaino/10,14
coche/10
cochechas
cóchegas
cocheiro/10,14
cochinchas
cochinchinés/10,14
cochinilla/10
cocho/10,14
cochorra/10
cochorro/10
cochosa/10
cociente/10
cociña/10
cociñeiro/10,14
cóclea/10
coclear/10
coclearia/10
coco/10
cocoso/10,14
cocote/10
cóctel/10
cocteleira/10
coda/10
codaste/10
codecha/10
codeína/10
codelo/10,14
codesal/12
codeseira/10
codeso/10
codia/10
códice/10
codicilar/10
codicilo/10
codicoloxía/10
codificábel/12
codificable/10
codificación/10
codificador/10,13
código/10
codio/10
codirector/10,13
codobela/10
codorniz/10
codorno/10,14
codrolo/10
codroso/10
coedición/10
coeducación/10
coeficiencia/10
coeficiente/10
coeiro/10
coella/10
coelleiro/10,14
coello/10
cóengo/10
coenlleiro/10,14
coenllo/10
coenxía/10
coercíbel/12
coercibilidade/10
coercible/10
coerción/10
coercitivo/10,14
coetaneamente
coetáneo/10,14
coeterno/10,14
coevo/10,14
coexistencia/10
coexistente/10
cofadoira/10
cofia/10
cofiño/10
cofre/10
cognación/10
cognado/10,14
cognaticio/10,14
cognición/10
cognitivo/10,14
cognome/10
cognoscíbel/12
cognoscible/10
cognoscitivo/10,14
cogombro/10
cogomelo/10
cogordo/10,14
cogula/10
cohabitación/10
coherdeiro/10,14
coherencia/10
coherente/10
coherentemente
cohesión/10
cohesivo/10,14
cohibición/10
cohobación/10
cohorte/10
coia/10
coial/12
coiazo/10
coidador/10,13
coidadosamente
coidadoso/10,14
coido/10
coído/10
coieira/10
coimbrán/10,14
coíña/10
coiñal/12
coincidencia/10
coincidente/10
coiñeiro/10,14
coio/10
coiote/10
coira/10
coiraceiro/10
coiracho/10
coiraza/10
coirento/10,14
coiro/10
coirudo/10,14
coita/10
coitado/10,14
coitela/10
coitelada/10
coitelaría/10
coiteleiro/10
coitelería/10
coitelo/10
coitío/10
coito/10
col/10
cola/10
colaboración/10
colaboracionismo/10
colaboracionista/10
colaborador/10,13
colaborativo/10,14
colación/10
colagogo/10,14
colapso/10
colateral/12
colateralidade/10
colateralmente
colaxe/10
coláxeno/10,14
colcha/10
colchoaría/10
colchoeiro/10,14
colchoería/10
colchón/10
colección/10
coleccionista/10
coleciste/10
colecistite/10
colecta/10
colectánea/10
colectivamente
colectividade/10
colectivismo/10
colectivista/10
colectivístico/10,14
colectivización/10
colectivo/10,14
colector/10,13
colédoco/10
colega/10
coleira/10
coleiro/10
colémbolo/10
colemia/10
colendo/10,14
colénquima/10
coleóptero/10
cólera/10
colericamente
colérico/10,14
coleriforme/10
colerina/10
colesterina/10
colesterol/12
colesterolemia/10
coleta/10
colete/10
colexial/12,13
colexialmente
colexiata/10
colexio/10
colgadoiro/10
colgadura/10
colgallo/10
colgante/10
colibacilo/10
colibacilose/10
colibrí/10
cólico/10,14
coliflor/10
coliga/10
colimación/10
colimador/10
colímbido/10
colimbo/10
colirio/10
coliseo/10
colisión/10
colite/10
colitigante/10
colla/10
colledeira/10
colledizo/10,14
colledoira/10
colledor/10,13
colledura/10
colleita/10
colleitadora/10
colleiteiro/10,14
colleitizo/10
collizo/10
colloada/10
collón/10
colludo/10,14
colma/10
colmaceiro/10,14
colmazo/10
colmea/10
colmeira/10
colmeirada/10
colmeiro/10,14
colmo/10,14
colo/10
colocación/10
colodión/10
colofón/10
coloidal/12
coloide/10
colombiano/10,14
colon/10
colón/10
colonato/10
colondro/10
colondrollo/10
colonés/10,14
colonia/10
colonial/12
colonialismo/10
colonialista/10
colonización/10
colonizador/10,13
colono/10
coloquial/12
coloquialismo/10
coloquialmente
coloquíntida/10
coloquio/10
color/10
coloración/10
colorante/10
colorete/10
colorido/10
colorimetría/10
colorimétrico/10,14
colorímetro/10
colorismo/10
colorista/10
colosal/12
colosalmente
coloso/10
cólquico/10
colt/10
colúbrido/10
columbario/10
colúmbido/10
columbiforme/10
columbino/10,14
columbio/10
columbofilia/10
columbófilo/10,14
columela/10
columna/10
columnario/10,14
columnata/10
columnista/10
coluro/10
colusión/10
colusorio/10,14
colutorio/10
colza/10
coma/10
comadre/10
comadreo/10
comadroa/10
comanche/10
comandancia/10
comandante/10
comandita/10
comanditario/10,14
comando/10
comarca/10
comarcal/12
comarcalización/10
comarcán/10,14
comareiro/10
cómaro/10
comarón/10
comatoso/10,14
cómbaro/10
combarro/10
combate/10
combatedor/10,13
combatente/10
combativamente
combatividade/10
combativo/10,14
combinábel/12
combinable/10
combinación/10
combinatorio/10,14
comborza/10
combretácea/10
comburente/10
combustíbel/12
combustibilidade/10
combustible/10
combustión/10
comechón/10
comechume/10
comedeiro/10,14
comedela/10
comedia/10
comediante/10,14
comedidamente
comedido/10,14
comedimento/10
comediógrafo/10,14
comedor/10,13
comellón/10,15
comemerda/10
comenda/10
comendador/10,13
comendatario/10,14
comenencia/10
comenenciudo/10,14
comensal/12
comentador/10,13
comentario/10
comentarista/10
comento/10
comerciábel/12
comerciable/10
comercial/12
comercialización/10
comercialmente
comerciante/10
comercio/10
comestíbel/12
comestible/10
cometa/10
cometedor/10,13
comezo/10
comíbel/12
comible/10
cómic/10
comicamente
comichón/10
comicial/12
comicidade/10
comicio/10
cómico/10,14
comigo
cominación/10
comiñas
cominatorio/10,14
comiño/10
comisaría/10
comisariado/10
comisario/10,14
comisión/10
comisionista/10
comiso/10
comisorio/10,14
comisura/10
comité/10
comitente/10
comitiva/10
como
cómoda/10
comodamente
comodante/10
comodatario/10,14
comodato/10
comodidade/10
comodín/10
cómodo/10,14
comodoro/10
comoriano/10,14
compactamente
compactidade/10
compacto/10,14
compadecemento/10
compadre/10
compadreo/10
compaixón/10
compaña/10
compañeirismo/10
compañeiro/10,14
compangada/10
compango/10
compangueiro/10,14
compañía/10
comparábel/12
comparable/10
comparación/10
comparanza/10
comparatismo/10
comparatista/10
comparativamente
comparativo/10,14
comparecencia/10
comparecente/10
comparsa/10
compartidor/10,13
compartimento/10
compás/10
compasadamente
compasíbel/12
compasible/10
compasivamente
compasivo/10,14
compatíbel/12
compatibilidade/10
compatible/10
compatriota/10
compaxinación/10
compendiador/10,13
compendio/10
compendiosamente
compendioso/10,14
compenetración/10
compensábel/12
compensable/10
compensación/10
compensador/10,13
compensatoriamente
compensatorio/10,14
competencia/10
competente/10
competentemente
competición/10
competidor/10,13
competitividade/10
competitivo/10,14
compilación/10
compilador/10,13
complementariamente
complementariedade/10
complementario/10,14
complemento/10
completamente
completas
completivamente
completivo/10,14
completo/10,14
complexidade/10
complexión/10
complexo/10,14
complicación/10
complicadamente
cómplice/10
complicidade/10
complot/10
complutense/10
compluvio/10
compoñedor/10,13
compoñedura/10
componenda/10
compoñente/10
compoñíbel/12
compoñible/10
comporta/10
comportamento/10
composición/10
compositivo/10,14
compósito/10,14
compositor/10,13
compostas
compostelán/10,14
composto/10,14
compostoiro/10
compostor/10,13
compostura/10
compota/10
compra/10
comprábel/12
comprable/10
compracencia/10
compracente/10
comprador/10,13
compravenda/10
comprensíbel/12
comprensibelmente
comprensibilidade/10
comprensible/10
comprensiblemente
comprensión/10
comprensivamente
comprensivo/10,14
compresa/10
compresíbel/12
compresibilidade/10
compresible/10
compresión/10
compresivo/10,14
compresor/10,13
comprimario/10,14
comprimíbel/12
comprimible/10
comprobábel/12
comprobable/10
comprobación/10
comprobante/10
comprobatorio/10,14
comprometedor/10,13
comprometido/10,14
compromisario/10,14
compromiso/10
compromisorio/10,14
compulsa/10
compulsión/10
compulsivamente
compulsivo/10,14
compulsorio/10,14
compunción/10
computábel/12
computable/10
computación/10
computador/10,13
computadora/10
cómputo/10
común/10
comuna/10
comuña/10
comunal/12
comunalmente
comuneiro/10,14
comuñeiro/10
comungante/10
comungatorio/10
comunicábel/12
comunicable/10
comunicación/10
comunicador/10,13
comunicante/10
comunicativo/10,14
comunidade/10
comunismo/10
comunista/10
comunitariamente
comunitario/10,14
comunmente
comuñón/10
con/10
cona/10
coñac/10
conacha/10
conainas
conativo/10,14
conato/10
conca/10
concada/10
concatenación/10
concausa/10
concavidade/10
cóncavo/10,14
concelebración/10
concelebrante/10
concellaría/10
concelleiro/10,14
concellería/10
concello/10
concento/10
concentración/10
concentrador/10,13
concéntrico/10,14
concepción/10
concepcionista/10
conceptismo/10
conceptista/10
concepto/10
conceptual/12
conceptualismo/10
conceptualista/10
conceptualización/10
conceptualmente
conceptuosamente
conceptuoso/10,14
concernente/10
concertación/10
concertadamente
concertador/10,13
concertante/10
concertina/10
concertino/10
concertista/10
concerto/10
concesión/10
concesionario/10,14
concesiva/10
concesivo/10,14
concha/10
conchado/10,14
cónchega/10
concheiro/10,14
conchelo/10
conchil/12
concho/10
concibíbel/12
concibible/10
concidadán/10,14
conciencia/10
concienciación/10
concienciudamente
concienciudo/10,14
conciliábel/12
conciliable/10
conciliábulo/10
conciliación/10
conciliador/10,13
conciliatorio/10,14
concilio/10
concisamente
concisión/10
conciso/10,14
concitación/10
concitador/10,13
concitativo/10,14
conclave/10
conclavista/10
concluínte/10
concluintemente
conclusión/10
conclusivo/10,14
concluso/10,14
conco/10
concoidal/12
concoide/10
concomitancia/10
concomitante/10
concordancia/10
concordante/10
concordato/10
concordatorio/10,14
concorde/10
concordemente
concordia/10
concorrencia/10
concorrente/10
concorrentemente
concreación/10
concreción/10
concrescencia/10
concrescente/10
concretamente
concreto/10,14
concubina/10
concubinario/10
concubinato/10
concúbito/10
conculcación/10
conculcador/10,13
concuñado/10,14
concupiscencia/10
concupiscente/10
concupiscíbel/12
concupiscible/10
concursante/10
concurso/10
conda/10
condado/10
condal/12
conde/10
condecoración/10
condena/10
condenábel/12
condenable/10
condenación/10
condenador/10,13
condenatorio/10,14
condensábel/12
condensable/10
condensación/10
condensadamente
condensador/10,13
condesa/10
condescendencia/10
condescendente/10
condestable/10
condición/10
condicionadamente
condicional/12
condicionalmente
condicionamento/10
condicionante/10
condigno/10,14
cóndilo/10
condiloma/10
condimentación/10
condimento/10
condiscípulo/10,14
condolencia/10
condómina/10
condominio/10
condón/10
condonábel/12
condonable/10
condonación/10
cóndor/10
cóndrico/10,14
condrina/10
condrioma/10
condriosoma/10
condrite/10
condrografía/10
condrográfico/10,14
condroloxía/10
condroma/10
condrose/10
conducente/10
condución/10
conduta/10
condutancia/10
condutíbel/12
condutibilidade/10
condutible/10
condutismo/10
condutista/10
condutividade/10
condutivo/10,14
conduto/10
condutor/10,13
coñecedor/10,13
coñecemento/10
coñecíbel/12
coñecible/10
conectábel/12
conectable/10
conectador/10
conectivo/10,14
conexamente
conexión/10
conexo/10,14
confabulación/10
confabulador/10,13
confección/10
confeccionador/10,13
confederación/10
confederadamente
confederal/12
confederativo/10,14
confeitaría/10
confeiteiro/10,14
confeitería/10
confeito/10
conferencia/10
conferenciante/10
confesábel/12
confesable/10
confesión/10
confesional/12
confesionalidade/10
confesionalismo/10
confesionario/10
confeso/10,14
confesor/10
confiadamente
confianza/10
confidencia/10
confidencial/12
confidencialidade
confidencialmente
confidente/10
configuración/10
configurador/10,13
confín/10
confinamento/10
confinante/10
confirmábel/12
confirmable/10
confirmación/10
confirmador/10,13
confirmante/10
confirmativo/10,14
confirmatorio/10,14
confiscábel/12
confiscable/10
confiscación/10
confiscador/10,13
conflagración/10
conflitividade/10
conflitivo/10,14
conflito/10
confluencia/10
confluente/10
conformación/10
conformador/10
conforme/10
conformidade/10
conformismo/10
conformista/10
confort/10
confortábel/12
confortabelmente
confortable/10
confortablemente
confortador/10,13
confortante/10
conforto/10
confrade/10,14
confraría/10
confraternidade/10
confraternización/10
confrontación/10
confucianismo/10
confucianista/10
confuciano/10,14
confundíbel/12
confundible/10
confundidamente
confusamente
confusión/10
confusionismo/10
confusionista/10
confuso/10,14
confutábel/12
confutable/10
confutación/10
conga/10
conglomeración/10
conglutinación/10
conglutinante/10
congolés/10,14
congostra/10
congoxa/10
congoxoso/10,14
congraciamento/10
congratulación/10
congratulatorio/10,14
congregación/10
congregante/10
congresista/10
congreso/10
congresual/12
congro/10
congrua/10
congruencia/10
congruente/10
congruentemente
congruidade/10
congruo/10,14
conicho/10,14
conicidade/10
cónico/10,14
conidio/10
cónido/10
conífera/10
coniforme/10
coniñas
coniqueiro/10,14
conirrostro/10
conivalvo/10,14
conivencia/10
conivente/10
conmemorábel/12
conmemorable/10
conmemoración/10
conmemorativo/10,14
conmensurábel/12
conmensurabilidade/10
conmensurable/10
conmensuración/10
conmensurativo/10,14
conminuto/10,14
conmiseración/10
conmiserativo/10,14
conmoción/10
conmovedor/10,13
conmovíbel/12
conmovible/10
conmutábel/12
conmutabilidade/10
conmutable/10
conmutación/10
conmutador/10,13
conmutativo/10,14
conmutatriz/10
connatural/12
connaturalización/10
connosco
connotación/10
connotativo/10,14
connubial/12
connubio/10
cono/10
conoidal/12
conoide/10
conoideo/10,14
conopeo/10
conopial/12
conque
conqueiro/10,14
conquense/10
conquiforme/10
conquista/10
conquistábel/12
conquistable/10
conquistador/10,13
consabido/10,14
consagración/10
consagrante/10
consanguíneo/10,14
consanguinidade/10
consciencia/10
consciente/10
conscientemente
consecución/10
consecuencia/10
consecuente/10
consecuentemente
consecutiva/10
consecutivamente
consecutivo/10,14
conseguíbel/12
conseguible/10
conseguinte/10
conseguintemente
consellaría/10
conselleiro/10,14
consellería/10
consello/10
consenso/10
consensual/12
consentidor/10,13
consentimento/10
conserva/10
conservábel/12
conservable/10
conservación/10
conservador/10,13
conservadorismo/10
conservante/10
conservatorio/10
conserveiro/10,14
conserxaría/10
conserxe/10
conserxería/10
considerábel/12
considerabelmente
considerable/10
considerablemente
consideración/10
consideradamente
considerando/10
consigna/10
consignación/10
consignador/10,13
consignatario/10,14
consigo
consiliario/10
consistencia/10
consistente/10
consistentemente
consistorial/12
consistorio/10
consoante/10
consocio/10,14
consogro/10,14
consola/10
consolábel/12
consolable/10
consolación/10
consolador/10,13
consolda/10
consolidábel/12
consolidable/10
consolidación/10
consolidante/10
consolo/10
consomé/10
consonancia/10
consonante/10
consonántico/10,14
consonantismo/10
consonantización/10
consonte
consorcio/10
consorte/10
conspicuamente
conspicuidade/10
conspicuo/10,14
conspiración/10
conspirador/10,13
constancia/10
constante/10
constantemente
constatación/10
constelación/10
consternación/10
constipación/10
constitución/10
constitucional/12
constitucionalidade/10
constitucionalismo/10
constitucionalmente
constituínte/10
constitutivo/10,14
constrición/10
constrinxente/10
constrinximento/10
constritivo/10,14
constritor/10,13
construción/10
construíbel/12
construíble/10
construtivamente
construtivismo/10
construtivista/10
construtivo/10,14
construtor/10,13
consubstanciación/10
consubstancial/12
consubstancialidade/10
consuetudinario/10,14
cónsul/10
consulado/10
consular/10
consulesa/10
consulta/10
consultivo/10,14
consultor/10,13
consultoría/10
consultorio/10
consumación/10
consumadamente
consumíbel/12
consumible/10
consumición/10
consumidor/10,13
consumismo/10
consumista/10
consumo/10
consunción/10
consuntivo/10,14
conta/10
contaataque/10
contábel/12
contabilidade/10
contabilización/10
contable/10
contacto/10
contador/10,13
contadoría/10
contafíos
contagotas
contaminación/10
contaminador/10,13
contaminante/10
contapasos
contaquilómetros
contaxio/10
contaxioso/10,14
contedor/10
contemplación/10
contemplador/10,13
contemplativo/10,14
contemporaneamente
contemporaneidade/10
contemporáneo/10,14
contemporización/10
contemporizador/10,13
contención/10
contencioso/10,14
contenda/10
contendente/10
contentábel/12
contentable/10
contentadizo/10,14
contentamento/10
contento/10,14
conterráneo/10,14
contestábel/12
contestable/10
contestación/10
contestador/10
contestatario/10,14
conteste/10
contestón/10,15
contexto/10
contextual/12
contextualmente
contextura/10
contía/10
contigo
contiguamente
contigüidade/10
contiguo/10,14
contiñeiro/10,14
continencia/10
continental/12
continente/10
continuábel/12
continuable/10
continuación/10
continuadamente
continuador/10,13
continuamente
continuativo/10,14
continuidade/10
continuísmo/10
continuísta/10
continuo/10,14
contínuum/10
continxencia/10
continxente/10
contista/10
conto/10
contorna/10
contorno/10
contorsión/10
contorsionismo/10
contorsionista/10
contra/10
contraalmirante/10
contraatacante/10
contraaviso/10
contrabaixista/10
contrabaixo/10
contrabandista/10
contrabando/10
contrabarreira/10
contracambio/10
contracción/10
contracédula/10
contracepción/10
contraceptivo/10,14
contracodaste/10
contracorrente/10
contracosta/10
contráctil/10
contractilidade/10
contracto/10,14
contractual/12
contractura/10
contracultura/10
contracurva/10
contradanza/10
contradición/10
contradique/10
contraditor/10,13
contraditoriamente
contraditorio/10,14
contraente/10
contraescarpa/10
contraescota/10
contraescritura/10
contraespionaxe/10
contrafeito/10,14
contrafigura/10
contrafileira/10
contrafío/10
contrafirma/10
contrafolla/10
contrafoque/10
contraforte/10
contrafuga/10
contragolpe/10
contraíbel/12
contraíble/10
contraindicación/10
contralto/10
contraluz/10
contramán
contramarca/10
contramarcha/10
contramesana/10
contramestre/10
contramina/10
contramuro/10
contranatural/12
contraofensiva/10
contraorde/10
contrapartida/10
contrapaso/10
contrapeso/10
contrapilastra/10
contraporca/10
contraporta/10
contraportada/10
contraposición/10
contraposto/10,14
contraproducente/10
contraproposta/10
contraprotesta/10
contraproxecto/10
contrapunta/10
contrapuntista/10
contrapuntístico/10,14
contrapunto/10
contraquilla/10
contrariamente
contrariedade/10
contrario/10,14
contrarreforma/10
contrarreformista/10
contrarrelleira/10
contrarréplica/10
contrarrevolución/10
contrarrevolucionario/10,14
contrarroda/10
contrasenso/10
contrasentido/10
contrasinal/12
contrasol/10
contrastábel/12
contrastable/10
contrastante/10
contraste/10
contrastivo/10,14
contrata/10
contratación/10
contratante/10
contratempo/10
contratista/10
contrato/10
contratorpedeiro/10
contravalación/10
contravalor/10
contraveleno/10
contravención/10
contraventá/10
contraventor/10,13
contribución/10
contribuidor/10,13
contribuínte/10
contributivo/10,14
contricamente
contrición/10
contrincante/10
contrito/10,14
control/12
controlábel/12
controlable/10
controlador/10,13
controversia/10
controvertíbel/12
controvertible/10
contubernio/10
contumacia/10
contumaz/10
contumazmente
contumelia/10
contundencia/10
contundente/10
contundentemente
conturbación/10
contusión/10
contuso/10,14
convalecencia/10
convalecente/10
convección/10
convectivo/10,14
convector/10
convencemento/10
convencíbel/12
convencible/10
convención/10
convencional/12
convencionalidade/10
convencionalismo/10
convencionalmente
conveniencia/10
conveniente/10
convenientemente
convenio/10
convento/10
conventual/12
conventualidade/10
conversa/10
conversación/10
conversador/10,13
conversión/10
converso/10,14
convertedor/10
convertíbel/12
convertibilidade/10
convertible/10
converxencia/10
converxente/10
convexidade/10
convexo/10,14
convicción/10
convicto/10,14
convincente/10
convincentemente
convite/10
convivencia/10
convivencial/12
convivente/10
convocador/10,13
convocatoria/10
convocatorio/10,14
convoi/10
convolvulácea/10
convólvulo/10
convosco
convulsión/10
convulsivamente
convulsivo/10,14
convulso/10,14
conxectura/10
conxecturábel/12
conxecturable/10
conxectural/12
conxecturalmente
conxelación/10
conxelador/10,13
conxelante/10
conxénere/10
conxénito/10,14
conxestión/10
conxestivo/10,14
conxugábel/12
conxugable/10
conxugación/10
conxugal/12
conxugalmente
conxunción/10
conxuncional/12
conxunta/10
conxuntamente
conxuntiva/10
conxuntivite/10
conxuntivo/10,14
conxunto/10,14
conxuntura/10
conxuntural/12
conxura/10
conxuración/10
conxuro/10
cónxuxe/10
conxuxicida/10
conxuxicidio/10
cooficial/12
cooficialidade/10
cooperación/10
cooperador/10,13
cooperante/10
cooperativa/10
cooperativismo/10
cooperativista/10
cooperativístico/10,14
cooperativo/10,14
cooptación/10
coordenada/10
coordenado/10,14
coordinábel/12
coordinable/10
coordinación/10
coordinadamente
coordinador/10,13
coordinante/10
coordinativo/10,14
copa/10
copaíba/10
copal/12
coparticipación/10
copartícipe/10
cope/10
copeada/10
copeiro/10
copelación/10
copelo/10,14
copeo/10
copépodo/10
copernicano/10,14
copete/10
copia/10
copiábel/12
copiable/10
copiador/10,13
copiloto/10
copiosamente
copiosidade/10
copioso/10,14
copista/10
copla/10
copleiro/10,14
coplista/10
copo/10,14
copón/10
copra/10
coprodución/10
coprófago/10,14
coprofaxia/10
coprófilo/10,14
coprolalia/10
coprolálico/10,14
coprólito/10
coproloxía/10
copropiedade/10
copropietario/10,14
copto/10,14
cópula/10
copulación/10
copulador/10,13
copulativo/10,14
copyleft/10
copyright/10
coque/10
coqueta/10
coquetaría/10
coqueteo/10
coquetería/10
coqueto/10,14
cor/10
cora/10
corácido/10
coracoide/10
corada/10
coral/12
coraleiro/10,14
coralífero/10,14
coralino/10,14
Corán/10
coránico/10,14
coraxe/10
corazón/10
corbelo/10
corcel/12
corchea/10
corchete/10
corcheto/10,14
corcón/10
corcoño/10
corcovado/10,14
corcovo/10,14
corda/10
cordado/10,14
cordal/12
cordame/10
cordamente
cordeeiro/10,14
cordeiro/10,14
cordel/12
cordela/10
cordella/10
cordial/12
cordialidade/10
cordialmente
cordiforme/10
cordilleira/10
cordita/10
cordo/10,14
cordoaría/10
cordobán/10
cordobés/10,14
cordoeiro/10,14
cordoería/10
cordón/10
cordovea/10
cordura/10
core/10
corea/10
coreano/10,14
corego/10
coreido/10
corela/10
coreño/10,14
corenta/10
corentavo/10,14
corentena/10
corentón/10,15
coreo/10
coreografía/10
coreográfico/10,14
coreógrafo/10,14
coresma/10
coresmal/12
corfiota/10
corgo/10,14
corgueiro/10,14
coriáceo/10,14
coriambo/10
coriandro/10
coribante/10
corifeo/10
corimbo/10
corindón/10
corintio/10,14
corion/10
coriscada/10
corisco/10
corisquento/10,14
corista/10
coristanqués/10,14
coriza/10
corna/10
cornabude/10
cornácea/10
cornada/10
cornal/12
cornalina/10
cornamenta/10
cornamusa/10
cornán/10,15
córnea/10
cornecho/10,14
corneira/10
cornelán/10,15
cornella/10
cornelleira/10
cornello/10
córneo/10,14
córner/11
corneta/10
cornetada/10
cornetán/10
cornete/10
cornetín/10
corneto/10
cornixa/10
corníxero/10,14
cornizó/10
corno/10
cornucopia/10
cornudo/10,14
cornúpeta/10
coro/10
coroa/10
coroación/10
coroamento/10
coroceiro/10
corografía/10
corográfico/10,14
corógrafo/10,14
coroide/10
coroideo/10,14
corola/10
corolario/10
coronal/12
coronario/10,14
coronel/12
coronelato/10
corónide/10
coronoide/10
coroza/10
corpiño/10
corpo/10
corporación/10
corporal/12
corporalidade/10
corporalmente
corporativamente
corporativismo/10
corporativista/10
corporativo/10,14
corporeidade/10
corpóreo/10,14
corpudo/10,14
corpulencia/10
corpulento/10,14
corpus
corpuscular/10
corpúsculo/10
corra/10
córrago/10
corraña/10
corre/10
correa/10
correada/10
correal/12
correaxe/10
corrección/10
correccional/12
correctamente
correctivo/10,14
correcto/10,14
corrector/10,13
corredío/10,14
corredizo/10,14
corredoiro/10,14
corredor/10,13
correlación/10
correlativamente
correlativo/10,14
correlato/10
correlixionario/10,14
corremento/10
correntada/10
corrente/10
correntemente
correo/10
correolo/10,14
correón/10
correspondencia/10
correspondente/10
correspondentemente
corretaxe/10
correúdo/10,14
corricán/10,15
corricho/10
corrida/10
corripa/10
corrixíbel/12
corrixibilidade/10
corrixible/10
corriza/10
corroboración/10
corroborante/10
corroborativo/10,14
corrobra/10
corrompíbel/12
corrompible/10
corrosco/10
corrosión/10
corrosivo/10,14
corrupción/10
corrupio/10,14
corruptela/10
corruptíbel/12
corruptibilidade/10
corruptible/10
corruptivo/10,14
corrupto/10,14
corruptor/10,13
corsario/10,14
corso/10,14
corta/10
cortábel/12
cortable/10
cortada/10
cortadela/10
cortador/10,13
cortadoría/10
cortadura/10
cortaferro/10
cortafrío/10
cortante/10
cortaúñas
cortaúnllas
corte/10
cortello/10
cortés
cortesán/10,14
cortesía/10
cortesmente
cortexador/10,13
cortexo/10
cortical/12
corticeiro/10,14
corticoide/10
corticosteroide/10
cortina/10
cortiña/10
cortisona/10
cortizo/10,14
cortón/10
coruñés/10,14
coruscante/10
corveta/10
córvido/10
corvina/10
corvo/10
corzo/10,14
cos
cós/10
cosaco/10,14
coscas
cosco/10
cosecante/10
cosedor/10,13
cosedura/10
coseno/10
cosmético/10,14
cósmico/10,14
cosmódromo/10
cosmogonía/10
cosmogónico/10,14
cosmografía/10
cosmográfico/10,14
cosmólogo/10,14
cosmoloxía/10
cosmolóxico/10,14
cosmonauta/10
cosmonáutico/10,14
cosmopolita/10
cosmopolitismo/10
cosmos
cosmovisión/10
coso/10
costado/10
costal/12
costarriqueño/10,14
costeiro/10,14
costela/10
costelada/10
costelar/10
costeleiro/10
costeleta/10
costento/10,14
costo/10,14
costrán/10
costro/10,14
costroso/10,14
costume/10
costumismo/10
costumista/10
costura/10
costureira/10
costurón/10
cota/10
cotaño/10
cotanxente/10
cotarelo/10
cotarro/10
cotazo/10
cote/10
cotela/10
cotelada/10
coteleo/10
cotellón/10
cotelo/10
cotenada/10
coteno/10,14
cotexábel/12
cotexable/10
cotexo/10
cotián/10,14
cotifeiro/10,14
cótila/10
cotiledón/10
cotiledóneo/10,14
cotilla/10
cotillón/10
cotizábel/12
cotizable/10
cotización/10
coto/10,14
cotoada/10
cotobelada/10
cotobelo/10
cotomelo/10
cotón/10
cotovía/10
cotra/10
cotrolo/10,14
cotroso/10,14
coturno/10
couce/10
couceiro/10
coucheira/10
coucho/10
coucillón/10
coucón/10
coudullo/10
coulomb/10
couquizo/10
courel/12
courelán/10,14
courelao/10
cousa/10
couselo/10
couso/10
coutada/10
couteiro/10
couto/10
couza/10
couzoeira/10
couzón/10
covacha/10
covachada/10
covarde/10
covardemente
covardía/10
covarianza/10
covo/10,14
coxa/10
coxal/12
coxalxia/10
coxálxico/10,14
cóxegas
coxeira/10
coxén/10
coxigón/10
coxillo/10
coxín/10
coxo/10,14
coxote/10
cozo/10,14
crabaliza/10
crabio/10
crac/10
cracoviano/10,14
cranial/12
cranio/10
cranioloxía/10
crápula/10
crase/10
craso/10,14
crasulácea/10
cráter/10
craveiro/10,14
cravo/10
cravudo/10,14
cravuñador/10
cravuño/10
creación/10
creacionismo/10
creacionista/10
creador/10,13
creatina/10
creatividade/10
creativo/10,14
creba/10
crebacabezas
crebadizo/10,14
crebadura/10
crebafolgas
crebanoces
crebaxeos
crecemento/10
crecente/10
crecenza/10
crecho/10,14
credencia/10
credencial/12
credibilidade/10
crediticio/10,14
crédito/10
credo/10
credulamente
credulidade/10
crédulo/10,14
cregaxe/10
crego/10
crema/10
cremación/10
cremalleira/10
crematístico/10,14
crematorio/10,14
cremor/10
cremoso/10,14
crencha/10
crencho/10,14
crente/10
crenza/10
creosota/10
crepitación/10
crepitante/10
crepuscular/10
crepúsculo/10
crescendo/10
creso/10
cresol/12
crespo/10,14
crespón/10
crestomatía/10
creta/10
cretáceo/10,14
cretense/10
cretinismo/10
cretino/10,14
creto/10
cretona/10
cría/10
criadeiro/10,14
criador/10,13
crianza/10
criatura/10
criba/10
cribeiro/10
críbel/12
crible/10
cribo/10
crica/10
cricas
cricket/10
cricoide/10
crime/10
criminal/12
criminalidade/10
criminalista/10
criminalmente
criminólogo/10,14
criminoloxía/10
criminolóxico/10,14
criminoso/10,14
crina/10
crinado/10,14
crinoide/10
crinoideo/10
crioloxía/10
criometría/10
crionización/10
crioplancto/10
crioscopia/10
criosfera/10
crióstato/10
crioterapia/10
crioulismo/10
crioulo/10,14
crioxenia/10
crioxénico/10,14
cripta/10
críptico/10,14
criptocefalia/10
criptócero/10
criptocomunista/10
criptógama/10
criptogamia/10
criptogámico/10,14
criptógamo/10,14
criptografía/10
criptográfico/10,14
criptógrafo/10,14
criptograma/10
cripton/10
criptonimia/10
criptónimo/10
criqueiro/10,14
crisálida/10
crisantemo/10
crise/10
criselefantino/10,14
crisma/10
crisoberilo/10
crisol/12
crisólito/10
crisomélido/10
crisópraso/10
crispación/10
crispante/10
crista/10
cristado/10,14
cristal/12
cristalaría/10
cristaleiro/10,14
cristalería/10
cristalino/10,14
cristalizábel/12
cristalizable/10
cristalización/10
cristalizador/10,13
cristalografía/10
cristalográfico/10,14
cristaloide/10
cristiamente
cristián/10,14
cristiandade/10
cristianismo/10
cristianización/10
cristina/10
cristo/10
cristoloxía/10
criterio/10
crítica/10
criticábel/12
criticable/10
criticador/10,13
criticamente
criticismo/10
criticista/10
crítico/10,14
croata/10
croca/10
crocadura/10
crocante/10
crocodilo/10
croia/10
croial/12
croiazo/10
croieira/10
croio/10
croissant/10
crol/10
cromático/10,14
cromatina/10
cromatismo/10
cromato/10
cromatóforo/10
cromatografía/10
crómico/10,14
crómlech/10
cromo/10
cromolitografía/10
cromosfera/10
cromosoma/10
cromosómico/10,14
cromotipia/10
cronicamente
cronicidade/10
crónico/10,14
cronicón/10
cronista/10
cronógrafo/10
cronoloxía/10
cronoloxicamente
cronolóxico/10,14
cronometrador/10,13
cronometraxe/10
cronometría/10
cronometricamente
cronométrico/10,14
cronómetro/10
croque/10
croqueta/10
cros/10
crótalo/10
crotón/10
croucheira/10
croucho/10
cruamente
cruceiro/10
crucel/12
crucería/10
cruceta/10
crucial/12
crucífera/10
cruciferario/10
crucifixión/10
crucifixo/10
cruciforme/10
crueira/10
cruel/12
crueldade/10
cruelmente
cruento/10,14
crueza/10
cruño/10
crup/10
crural/12
crustáceo/10
cruz/10
cruzamento/10
cruzaría/10
ctenario/10
ctenóforo/10
cu/10
cúa/10
cuada/10
cuadra/10
cuadrangular/10
cuadrángulo/10
cuadrantal/12
cuadrante/10
cuadratín/10
cuadratura/10
cuadraxenario/10,14
cuadraxesimal/12
cuadraxésimo/10,14
cuadraxésimos
cuadríceps
cuadricromía/10
cuadrícula/10
cuadrienal/12
cuadrienio/10
cuadrífido/10,14
cuadrifoliado/10,14
cuadrifolio/10,14
cuadriforme/10
cuadriga/10
cuadrilátero/10,14
cuadrilingüe/10
cuadrilítero/10,14
cuadrilla/10
cuadrilleiro/10,14
cuadrillón/10
cuadrimembre/10
cuadrimestral/12
cuadrimestre/10
cuadrimotor/10
cuadrinomio/10
cuadrinxentésimo/10,14
cuadrisilábico/10,14
cuadrisílabo/10,14
cuadrivio/10
cuadrúmano/10,14
cuadrupede
cuadrúpede/10
cuádruplo/10,14
cualificábel/12
cualificable/10
cualificación/10
cualificador/10,13
cualificativo/10,14
cualitativamente
cualitativo/10,14
cuántico/10,14
cuantificábel/12
cuantificable/10
cuantificación/10
cuantificador/10,13
cuantioso/10,14
cuantitativamente
cuantitativo/10,14
cuanto/10
cuaquerismo/10
cuáquero/10,14
cuarcífero/10,14
cuarcita/10
cuartá/10
cuartal/12
cuarteirón/10
cuartel/12
cuartelada/10
cuarteleiro/10,14
cuarteto/10
cuartillo/10,14
cuarto/10,14
cuarzo/10
cuarzoso/10,14
cuasia/10
cuasicontrato/10
cuasidelito/10
cuasina/10
cuaternario/10,14
cuba/10
cubalibre/10
cubano/10,14
cubeiro/10
cubela/10
cubertamente
cuberto/10,14
cubeto/10,14
cubicación/10
cúbico/10,14
cubículo/10
cubil/12
cubilada/10
cubillada/10
cubilleiro/10,14
cubilón/10
cubismo/10
cubista/10
cubital/12
cúbito/10
cubo/10
cuboide/10
cubrición/10
cucaña/10
cucho/10,14
cuchocarneiro/10
cuco/10,14
cucúlido/10
cucúrbita/10
cucurbitácea/10
cucurucho/10
cueiro/10,14
cuestión/10
cuestionábel/12
cuestionable/10
cuestionario/10
cuestor/10
cúfico/10,14
cugulo/10,14
cuíña/10
cuito/10
culata/10
culatazo/10
culícido/10
culinario/10,14
cullarapo/10
cullareto/10
culler/10
cullerada/10
cullereiro/10
culleriña/10
cullerón/10
culminación/10
culminante/10
culombio/10
culpa/10
culpábel/12
culpabilidade/10
culpable/10
culteranismo/10
culterano/10,14
cultismo/10
cultivábel/12
cultivable/10
cultivador/10,13
cultivo/10
culto/10,14
cultual/12
cultura/10
cultural/12
culturismo/10
culturista/10
culturización/10
cumáceo/10
cume/10
cumia/10
cumial/12
cumieira/10
cumio/10
cumpridamente
cumpridor/10,13
cumprimenteiro/10,14
cumprimento/10
cúmulo/10
cun
cuña/10
cuñaxe/10
cunca/10
cuncada/10
cuncha/10
cunchado/10,14
cuncheiro/10,14
cuncho/10
cunco/10
cuneiforme/10
cuñeira/10
cuneta/10
cunha
cunhas
cunicultor/10,13
cunicultura/10
cuño/10
cunqueiro/10,14
cuns
cuón/10,15
cupé/10
cupido/10
cuplé/10
cupletista/10
cupón/10
cupresácea/10
cúprico/10,14
cuprífero/10,14
cuprita/10
cuproníquel/10
cuproso/10,14
cúpula/10
cupulífera/10
cura/10
curábel/12
curable/10
curaçao/10
curación/10
curador/10,13
curadoría/10
curandeirismo/10
curandeiro/10,14
curare/10
curativo/10,14
curato/10
curculiónido/10
cúrcuma/10
curdo/10,14
curial/12
curie/10
curio/10,14
curión/10
curiosamente
curiosidade/10
curioso/10,14
curmán/10,14
curota/10
curpio/10
currada/10
curral/12
curricacho/10
curricular/10
currículo/10
curriculum/10
currículum/10
curro/10
currucho/10
currullo/10
curruncho/10
curry
cursiño/10
cursivo/10,14
curso/10
cursor/10
curtamente
curtametraxe/10
curtidade/10
curtidoiro/10
curtidor/10,13
curto/10,14
curtocircuíto/10
curtume/10
curucheira/10
curucho/10
curul/12
curupela/10
curupete/10
curuto/10
curuxa/10
curuxeiro/10,14
curuxo/10
curva/10
curvatura/10
curvilíneo/10,14
curvímetro/10
curvirrostro/10
curvo/10,14
cusco/10,14
cuscús/10
cuscuta/10
cuscutácea/10
cuspe/10
cuspia/10
cúspide/10
cuspideira/10
cuspidela/10
cuspidura/10
cuspiñada/10
cuspiñadura/10
cuspiñazo/10
cuspiñeiro/10
custa/10
custeador/10,13
custeamento/10
custo/10
custodio/10,14
custosamente
custoso/10,14
cutáneo/10,14
cute/10
cutícula/10
cuticular/10
cutín/10
cutina/10
cutinización/10
cutite/10
cutre/10
cuxo/10,14
cuzo/10,14
da
dabondo
dacabalo
dacio/10,14
dación/10
dacorromanés/10,14
dacriocistite/10
dactilar/10
dactílico/10,14
dáctilo/10
dactilografía/10
dactilográfico/10,14
dactilógrafo/10,14
dactiloscopia/10
dactiloscópico/10,14
dada/10
dadaísmo/10
dadaísta/10
dádiva/10
dadiveiro/10,14
dadivosidade/10
dadivoso/10,14
dador/10,13
daga/10
daguerrotipia/10
daguerrotipo/10
dahomeano/10,14
daimio/10
dalgún
dalgunha
dalgunhas
dalgúns
dalia/10
dálmata/10
dalmática/10
daltónico/10,14
daltonismo/10
dama/10
damasceno/10,14
damasco/10
damasquino/10,14
damnación/10
damnificación/10
danaide/10
dandi/10
dandismo/10
danés/10,14
daniño/10,14
dano/10
danosamente
danoso/10,14
dante/10
dantesco/10,14
danubiano/10,14
danza/10
danzante/10
danzarín/10,14
daquel
daquela/10
daqueles
daqueloutro/10,14
daquilo
dardo/10
dársena/10
darwinismo/10
darwinista/10
das
dasiúro/10
data/10
datábel/12
datable/10
datación/10
dataría/10
datario/10
dátil/10
datileira/10
dativo/10,14
dato/10
davídico/10,14
de/10
deádego/10
deado/10
dealbación/10
deambulación/10
deambulante/10
deambulatorio/10
deán/10
debadoira/10
debaga/10
debaixo
debandoira/10
debate/10
debe/10
débeda/10
debedor/10,13
debelación/10
debidamente
debido/10,14
débil/10
debilidade/10
debilitación/10
debilitamento/10
debilitante/10
debilmente
débito/10
debouza/10
debulla/10
debullador/10,13
debulladora/10
debullo/10
debut/10
debutante/10
debuxante/10
debuxo/10
década/10
decadencia/10
decadente/10
decadentismo/10
decadentista/10
decaedro/10
decaemento/10
decagonal/12
decágono/10
decagramo/10
decaída/10
decalitro/10
decálogo/10
decámetro/10
decanato/10
decano/10,14
decantación/10
decapitación/10
decápodo/10
decasílabo/10,14
décathlon/10
41983
decena/10
decenal/12
decenario/10,14
decencia/10
decenio/10
decente/10
decentemente
decenvirato/10
decénviro/10
decepción/10
decepcionante/10
deceso/10
decibel/12
decibelio/10
decididamente
deciduo/10,14
decigrado/10
decigramo/10
decilitro/10
décima/10
decimal/12
decímetro/10
décimo/10,14
decimonónico/10,14
decisión/10
decisivamente
decisivo/10,14
decisorio/10,14
declamación/10
declamador/10,13
declamatorio/10,14
declarábel/12
declarable/10
declaración/10
declaradamente
declarante/10
declarativo/10,14
declaratorio/10,14
declinábel/12
declinable/10
declinación/10
declinante/10
declinatorio/10,14
declive/10
decocción/10
decontado
decontino
decoración/10
decorador/10,13
decorativo/10,14
decoro/10
decorosamente
decoroso/10,14
decorrente/10
decota/10
decote
decotío
decrecemento/10
decrecente/10
decrepitación/10
decrépito/10,14
decrepitude/10
decrescendo/10
decretal/12
decreto/10
decrúa/10
decúbito/10
decumano/10
décuplo/10,14
decuria/10
decuriato/10
decurión/10
decurso/10
deda/10
dedada/10
dedal/12
dedaleira/10
dédalo/10
dedicación/10
dedicatoria/10
dedo/10
dedución/10
dedutivo/10,14
defecación/10
defección/10
defectíbel/12
defectible/10
defectividade/10
defectivo/10,14
defecto/10
defectuosamente
defectuoso/10,14
defendíbel/12
defendible/10
defenestración/10
defensa/10
defensivo/10,14
defensor/10,13
deferencia/10
deferente/10
deferimento/10
deficiencia/10
deficiente/10
deficientemente
déficit/10
deficitario/10,14
definíbel/12
definible/10
definición/10
definidor/10,13
definitivamente
definitivo/10,14
definitorio/10
deflación/10
deflacionista/10
deflagración/10
deflagrador/10
deflector/10
deflegmación/10
deflexión/10
defoliación/10
defoliante/10
deforestación/10
deformábel/12
deformable/10
deformación/10
deformador/10,13
deforme/10
deformidade/10
defraudación/10
defraudador/10,13
defunción/10
defunto/10,14
degaro/10
degaxo/10
deglutición/10
deglutinación/10
degoiro/10
degolación/10
degoro/10
degoxo/10
degoxón/10,15
degradación/10
degradante/10
degraños
degresa/10
degreta/10
degustación/10
dehiscencia/10
dehiscente/10
deica
deicida/10
deicidio/10
deíctico/10,14
deidade/10
deificación/10
deífico/10,14
deísmo/10
deísta/10
deitada/10
deixa/10
deixamento/10
deíxe/10
del
dela
delación/10
delacoada/10
delampo/10
delas
delatábel/12
delatable/10
delator/10,13
delco
delébel/12
deleble/10
delegábel/12
delegable/10
delegación/10
delegante/10
deleitábel/12
deleitable/10
deleitación/10
deleite/10
deleitosamente
deleitoso/10,14
deles
deleterio/10,14
deletreo/10
délfico/10,14
delfín/10
delfínido/10
delgadeza/10
delgado/10,14
deliberación/10
deliberadamente
deliberante/10
deliberativo/10,14
delicadamente
delicadeza/10
delicado/10,14
delicia/10
deliciosamente
delicioso/10,14
delicuescencia/10
delicuescente/10
deligras
delimitábel/12
delimitable/10
delimitación/10
delimitador/10,13
delincuencia/10
delincuente/10
delineación/10
delineante/10
deliquio/10
delirante/10
delirio/10
delito/10
delituoso/10,14
delonga/10
delta/10
deltacismo/10
deltaico/10,14
deltoide/10
delusorio/10,14
deluva/10
demagogo/10,14
demagoxia/10
demagóxico/10,14
demais
demanda/10
demandante/10
demanial/12
demarcación/10
demasía/10
demasiado/10,14
demeña/10
demencia/10
demencial/12
demente/10
demérito/10
demiúrgo/10
demiúrxico/10,14
demo/10
democracia/10
demócrata/10
democraticamente
democrÃ