Hallo Aleidus,

Naast de oplossingen die door Julien Lamont en Kees Kriek worden aangedragen, 
wordt door Julien tevens gegewezen op het gebruik van de functie INDEX. Het 
gebruik van die functie heb ik hieronder even voor je uitgewerkt en de te 
verwachten "problemen" met oplossingen daarbij aangegeven.
Bij het gebruik van de functie INDEX moet je gebruik maken van een 
verwijzingskolom die een naam krijgt. Daarvoor kan jouw kolom Naam gebruik 
worden. Selecteer deze hele kolom en ga naar Gegevens > Bereik definiƫren op de 
Menubalk. Geef in het vak een naam aan deze kolom, bijv. Achternamen. In het 
vak Omvang staat $AOW lijst.$A$1:$A$1048576. Klik op het +teken voor Opties en 
verwijder het vinkje voor Bevat kolomkoppen (waarom leg ik later uit).
Ga nu naar je blad Presentielijst, cel A2 (Ik ga er vanuit dat in rij 1 
kolomkoppen staan).
Hierin moet de functie INDEX komen, die verwijst naar een rij en een kolom. 
=INDEX(Achternamen;2;1) verwijst naar de 2e rij en de 1e kolom op het blad AOW 
lijst, maar daar wil je niet de achternaam hebben maar de voorletters van deze 
persoon. Door gebruik te maken van de functie VERSCHUIVING kan je opgeven 
hoeveel rijen kolommen je zou willen verplaatsen vanaf deze positie. In jouw 
geval dus 2 kolommen naar rechts. De gehele formule in A2 wordt dan: 
=VERSCHUIVING(INDEX;Achternamen;2;1);0;2), hetgeen de voorletters van 
betrokkene oplevert.
Op overeenkomstig wijze vallen de overige kolommen van de Presentielijst te 
vullen:
Voor de kolom Tussenvoegsel: =VERSCHUIVING(INDEX;Achternamen;2;1);0;1)
Voor de kolom Naam: =INDEX( Achternamen;2;1)  Hierbij is geen verschuiving 
nodig.
Voor de kolom Straat: =VERSCHUIVING(INDEX;Achternamen;2;1);0;4)

Problemen in bovenstaande situaties:
Heeft een cel waar naar wordt verwezen geen inhoud, zoals bijvoorbeeld bij 
personen zonder tussenvoegsel dan wordt de cel op de Presentielijst gevuld met 
een 0 (nul). Dat is niet mooi en waarschijnlijk ongewenst. 
Oplossing 1: Ga naar Extra > Opties > LibreOffice Calc > Beeld en verwijder 
onder Weergave het vinkje voor Nul waarden.
Oplossing 2: Breidt de formule uit met de ALS-functie. Als de cel = O dan "". 
De formule voor de kolom Tussenvoegsel wordt dan: 
=ALS(VERSCHUIVING(INDEX(Achternamen;2;1);0;1)=0;"";VERSCHUIVING(INDEX(Achternamen;2;1);0;1))

Problemen bij het verwijderen:
Indien uit de AOW lijst een persoon verwijderd wordt, wordt deze ook verwijderd 
uit de Presentielijst. Daardoor geven de verwijzingen in alle cellen (m.u.v. 
tussenvoegsels, want dat is al opgelost) een waarde 0 als het vinkje voor 
Nulwaarden staat. Dus ook hier moet gekozen worden voor Oplossing 1 of 2 
hierboven.

Hopelijk kan je met bovenstaande uit de voeten.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Aleidus Aalderink [mailto:alei...@xs4all.nl] 
Verzonden: vrijdag 10 februari 2017 01:20
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor 
bepaalde uitvoer

Beste Henk,

Bedankt voor de wijze van uitleg. Alleen ik heb het anders opgesteld met 
dezelfde resultaat door de code in te vullen wat ook werkt.

Op blad 1 heb ik de kolommen:

Naam, tussenvoegsel, voorl, Voornaam, straat,huisnr, Postcode, Plaats, Mobiel, 
email,geboren dd, huwelijk dd

Op blad twee heb ik een presentielijst waar de namen in kolom c als volg is 
gedefinieerd:

='AOW lijst'.C2&" "&'AOW lijst'.B2&" "&'AOW lijst'.A2

voorl, tussenvoegsel, Naam

Dit geeft de naam in andere volgorde weer voor een presentielijst.

Hier gaat het mis als ik de regel uit blad A1 verwijderd. Zo te zien mag ik 
geen regel verwijderen maar alleen de inhoud zodat een blanco over blijft en 
dat wil ik niet.

Kortom alles wat ik A-blad corrigeer moet door worden gegeven naar de 
achterliggende bladen. De optie automatisch berekenen was aangevinkt.

De vraag blijft hoe krijg ik de los ik het updaten van de achterliggende bladen 
op.

Misschien is dit via een macro op te lossen waar ik weinig kaas van heb gegeten.

Graag zie ik de reacties tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Aleidus


Op 09-02-17 om 14:07 schreef H.C. van der Burg:
> Ter verduidelijking van de oplossing hieronder even een voorbeeld, waarbij 
> Automatisch berekenen aan moet staan (zie Gegevens > Berekenen, selecteer 
> Automatisch berekenen).
> Op blad 1 staan alle persoonsgegevens, zoals vlts, vvgsls, naam, 
> adres, telnr, rekeningnummer enz.(kolom A t/m ?) met op alle bladen op 
> rij 1 de kolomtitels (vrlts, vvgsls, naam enz.) Op blad 2 moet een 
> telefoonlijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens) en kolom D 
> telnr Op blad 3 moet een betaallijst komen met in kolom A t/m C 
> (naamgegevens en kolom D het bedrag, kolom E rekeningnummer
>
> Voor de telefoonlijst:
> Ga naar blad 2, kolom A2 en plaats het =teken in deze cel.
> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel A2 en druk op 
> Enter Selecteer op blad2 nu cel A2 en plaats het =teken in deze cel 
> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel B2 en druk op 
> Enter Selecteer op blad2 nu cel B2 en plaats het =tekens in deze cel 
> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel C2 en druk op 
> Enter Selecteer op blad2 nu cel C2 en plaats het =teken in deze cel 
> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel G2 (de cel waar het telnr 
> in staat) en druk op Enter
>    Opmerking: Indien de cellen in de kolommen of rijen aaneensluitend 
> zijn, kunnen de gegevens ook     gekopieerd worden. Er van uitgaande dat 
> de naamgegevens in kolom A t/m C staan. Dan kan je nadat    de 
> voorletters in cel A2 op blad2 zijn aangebracht als hierboven beschreven cel 
> A2 op blad2 kopiƫren  door deze cel te selecteren, rechtsonder in de cel 
> staat een vierkant blokje waar je met de   muisaanwijzer naar toegaat, de 
> muisaanwijzer verandert als je op dat blokje staat van vorm (de vorm   is 
> afhankelijk van het besturingssysteem dat gebruikt wordt). Versleep nu met 
> ingedrukte    linkermuisknop 2 cellen naar rechts en de gegevens zijn 
> geplaatst in de cellen B2 en C2 en de  formules in de formulebalk zijn 
> daarop aangepast.
>
> Het maken van de betaallijst gaat op analoge wijze. Hierbij is het bedrag en 
> de datum variabele gegevens en zullen niet opgenomen zijn op blad1 en zullen 
> dus handmatig op blad 3 aangebracht moeten worden.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan