Chào các bạn :)

OpenOffice.org Việt 2.3.0 RC2 sẵn sàng để thử nghiệm:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Xin hãy thông báo lỗi cho Bộ Theo dõi Vấn đề [1], cho hộp thư chung <users@vi.openoffice.org>, hay cho tôi.

Chúc thử nghiệm vui nhé. ;)

Clytie

(vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN

[1] http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho