Nguyen Van Cong a écrit :

> À ! trong môi trường làm việc của OOo 2.3 trường hợp em muốn định dạng mặc
> định một số tính năng giống như trong MS Office có được không anh Nam ?
> chẳng hạn như: định dạng lề trang (trên, dưới, trái, phải)

Tạo một tài liệu mới, sau khi xác định xong các thông số mong muốn (lề
trang trái phải, dưới, trên, etc.), ghi như một template mới (File (Tập
tin) > Template (Mẫu) > Save (Lưu), sau đó xác định template mới này là
phải dùng mặc định (File > Template > Manage (quản lý) > chọn mẫu vừa
lưu, click phải để chọn "use by default" = "Đặt làm mẫu mặc định").

Nói chung đọc Help (F1) ở mục (Template ; Creating document template ;
changing the default template)
-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho