On 27/05/2008, at 9:12 PM, Minh Ngoc Le wrote:

Vào 17:02 Ngày 27 tháng 5 năm 2008, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED] t.au>
đã viết:


On 27/05/2008, at 10:59 AM, Hung Nguyen Vu wrote:

2008/5/27 Minh Ngoc Le <[EMAIL PROTECTED]>:

Khi tìm kiếm trong phần trợ giúp OpenOffice thì chức năng tự động hoàn
tất
(autocomplete) khiến Unikey bỏ dấu ko chính xác. Chẳng hạn gõ chữ "dấu"
thì
sẽ như thế này:

1. gõ "da"
2. gợi ý hiện ra: "da*nh sách*" chẳng hạn
3. gõ tiếp ký tự a, nhận được: "daâ"

Rất phiền toái!

Bug confirmed.


  - Thông số máy của tôi:
     - Windows XP SP2
     - OO 3.0.0 Beta
     - Unikey 4.0 RC1
  - Các bước thực hiện như đã nói trong thư đầu.
  - Cách khắc phục khác là sử Unikey nhưng không khả thi.
  - Nguyên nhân thì chịu.

Mong lỗi này sớm được khắc phục :-)

Cám ơn. Lỗi này vừa mới được thông báo dưới dạng vấn đề 90018. Cũng hãy thông báo cho nhà phát triển Unikey.

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

[1] http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=90018Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho