On 27/05/2008, at 10:29 PM, Minh Ngoc Le wrote:

Vào 19:27 Ngày 27 tháng 5 năm 2008, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED] t.au>
đã viết:


Cám ơn. Lỗi này vừa mới được thông báo dưới dạng vấn đề 90018. Cũng hãy
thông báo cho nhà phát triển Unikey.


Có một chú ý nhỏ tôi mới phát hiện ra: trong OO Writer (khi soạn thảo văn bản) cũng có chức năng auto-complete nhưng không hề gặp lỗi với Unikey.

Cám ơn vì cung cấp thông tin thêm này: tôi vừa mới phụ thêm nó vào vấn đề đó.


Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho