Cách dùng như anh chỉ đáp ứng yêu cầu từ một vế của vấn đề đó là:
1/ Việc thêm các phím tốc ký chỉ cho phép có tác dụng một chiều, chặng hạn
chúng ta định nghĩa tổ hợp phím Ctrl + Shift + F1 để chuyển từ chữ thường
sang chữ hoa, nhưng chúng ta không thể chuyển từ chiều ngược lại từ chữ hoa
sang chữ thường cũng thông qua tổ hợp phím đó ?
2/ Việc định nghĩa các phím tốc ký chúng ta chỉ thực hiện được trên các phím
và tổ hợp phím sẵn có (chỉ cho phép xoá và sửa chức năng), chúng ta chưa thể
thêm các phím tốc ký ở bên ngoài theo ý của chúng ta vào oOo được, chẳng
hạn:
+ Chúng ta muốn thêm tổ hợp phím: Ctrl + ] để tăng phông
+ tổ hợp phím Ctrl + [ để giảm phông

Rất mong cả nhà quan tâm giải đáp !!!

Vào ngày 23/02/2009, Phuong Vo <clari...@gmail.com> viết:
>
> Okay, đã tìm kiếm xong:
>
> - Với vấn đề thứ nhất, đây là một bug có từ năm 2002(!), hiện vẫn chưa
> fix, dự tính có thể sẽ fix trong 3.1, cách tránh tạm thời là điền bừa
> 1 kí tự ở đầu văn bản.
>
> - Việc đặt phím tắt chúng ta có thể vào Option -> Customize ->
> keyboard, chọn phím chúng ta cần đặt chức năng rồi chọn chức năng ở
> dưới, sau đó nhấn Modify.
> vd để chuyển về chữ thường với phím Ctrl + Shift + F1 chúng ta sẽ
> chọn Ctrl + shift + F1, ở dưới chọn Formating -> Lower rồi nhấn modify
> :)
>
>
>
> --
> :(){ :|:& };:
>

Trả lời cho