Bác Công có thể quản lý luôn users@vi.openoffice.org được không ạ?
Em thì bận bên i10n và làm việc trực tiếp với Sun nên về cách sử dụng
OOo em không được rõ lắm.
# Trừ Impress ra, em là heavy presentation user :)

Vào 12:53 Ngày 24 tháng 2 năm 2009, Nguyen Van Cong
<vancon...@gmail.com> đã viết:
> Cách dùng như anh chỉ đáp ứng yêu cầu từ một vế của vấn đề đó là:
> 1/ Việc thêm các phím tốc ký chỉ cho phép có tác dụng một chiều, chặng hạn
> chúng ta định nghĩa tổ hợp phím Ctrl + Shift + F1 để chuyển từ chữ thường
> sang chữ hoa, nhưng chúng ta không thể chuyển từ chiều ngược lại từ chữ hoa
> sang chữ thường cũng thông qua tổ hợp phím đó ?
> 2/ Việc định nghĩa các phím tốc ký chúng ta chỉ thực hiện được trên các phím
> và tổ hợp phím sẵn có (chỉ cho phép xoá và sửa chức năng), chúng ta chưa thể
> thêm các phím tốc ký ở bên ngoài theo ý của chúng ta vào oOo được, chẳng
> hạn:
> + Chúng ta muốn thêm tổ hợp phím: Ctrl + ] để tăng phông
> + tổ hợp phím Ctrl + [ để giảm phông
>
> Rất mong cả nhà quan tâm giải đáp !!!
>
> Vào ngày 23/02/2009, Phuong Vo <clari...@gmail.com> viết:
>>
>> Okay, đã tìm kiếm xong:
>>
>> - Với vấn đề thứ nhất, đây là một bug có từ năm 2002(!), hiện vẫn chưa
>> fix, dự tính có thể sẽ fix trong 3.1, cách tránh tạm thời là điền bừa
>> 1 kí tự ở đầu văn bản.
>>
>> - Việc đặt phím tắt chúng ta có thể vào Option -> Customize ->
>> keyboard, chọn phím chúng ta cần đặt chức năng rồi chọn chức năng ở
>> dưới, sau đó nhấn Modify.
>> vd để chuyển về chữ thường với phím Ctrl + Shift + F1 chúng ta sẽ
>> chọn Ctrl + shift + F1, ở dưới chọn Formating -> Lower rồi nhấn modify
>> :)
>>
>>
>>
>> --
>> :(){ :|:& };:
>>
>-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remo...@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html

Trả lời cho