Nguyen Van Cong a écrit :
> Sao Bác Hưng lại nói vậy !!!
> Đây là diễn đàn của chung một cộng đồng mà, có gì thì mình cùng chung tay
> tháo gỡ những khó khăn từ phía người dùng mà, đây đâu phải là nhiệm vụ cho
> riêng một ai !!
> 
> Phần của em thì em xin nhận trách nhiệm là tiếp thu các ý kiến từ phía người
> dùng sau đó em chuyển tải lại cho cả nhà trong cộng đồng đề mình cùng nhau
> tháo gỡ !!!


Vâng, ý của a. Hưng là đề nghị anh Công "đảm nhiệm" trách nhiệm trả lời
(cùng với các người khác trong hộp thư chung) cho các câu hỏi có thể
được gửi đến hộo thư chung us...@vi.openoffice.org.

Và hình như anh Công gần như đã tự sắp xếp vào "vị trí" đó phải không ;-)
-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org

Trả lời cho