Hi bác

Vào 10:47 Ngày 02 tháng 03 năm 2016, maikhai <mkh...@gmail.com> đã viết:

> Làm theo hướng dẫn:
> Nếu dùng Arch chỉ cần
> $ pacman -S texlive texmaker texlive-latex-extra texlive-lang-vietnamese
>
> Nhưng output là:
> [root@fota afota]# pacman -S texlive texmaker texlive-latex-extra
> texlive-lang-vietnamese
> error: target not found: texlive
> warning: texmaker-4.5-2 is up to date -- reinstalling
> error: target not found: texlive-latex-extra
> error: target not found: texlive-lang-vietnamese
>

Không có các gói tên là *texlive, texlive-latex-extra *và*
texlive-lang-vietnamese *bác ạ

Các cài các gói *texlive-most* (bao gồm texlive-core và texlive-latexextra
và thêm một số gói khác
<https://wiki.archlinux.org/index.php/TeX_Live#texlive-most>.)

Đối với gói hỗ trợ tiếng Việt bác cài gói *texlive-langextra *(gói này hỗ
trợ nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt
<https://wiki.archlinux.org/index.php/TeX_Live#texlive-lang>)

Nói chung là

$ pacman -S texlive-most texlive-langextra

Thân
--
Q

>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/95a00238-3ec8-47e9-b8c5-90ba28dc8665%40googlegroups.com
> .
>-- 
Q

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnO8c85-8M3Fs3emFovWZhHgJmn_xwaK1xmtwgRO15u1-g%40mail.gmail.com.

Trả lời cho