Vào 11:07:01 UTC+7 Thứ Tư, ngày 02 tháng 3 năm 2016, Nguyen Quang đã viết:

> Nói chung là
> $ pacman -S texlive-most texlive-langextra

Chạy dòng lệnh này thì hình như là reinstall hầu hết, khi xong mở texmaker thì 
cũng ok, chọc ra được giao diện tiếng Việt (attachement), nhưng chưa gõ Việt 
được. (Máy vẫn đang xài ibus-unikey). Phải tắt ibus đi chăng? Và cần có gì thêm 
để gõ ra tv?

[Ủa sao nhấn "Đính kèm tệp" không có gì hè?]

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/4761e8e3-320f-45ce-854e-cd6b9deb0ca8%40googlegroups.com.

Trả lời cho