Gói vntex xài option mặc định là tcvn, gói Vietnam xài option mặc định là utf8, 
nên Hiếu chỉ cần xài 
   \userpackage{vietnam}
là đủ.

Việc thay đổi này mình đề xuất với a Thành cách đây mấy năm. Tuy nhiên có lẽ 
không có tác dụng mấy vì mọi người vẫn quen với cách xài cũ =))

On Wed, 2 Mar 2016 09:58:47 +0100
Hieu Bui <duyhieu....@gmail.com> wrote:

> "MS Words" de hon a.
> 
> Theo nhu chau nho' ko nham, thi phai chinh trong texmaker de no su
> dung UTF-8 va sau do dung goi language Vietnam trong latex.
> 
> \usepackage[utf8]{inputenc}
> \usepackage[utf8]{vietnam}
> 
> Chuc vui && xin loi moi nguoi vi go tieng viet ko dau (do dung
> windows va ko dc cai phan mem go tieng viet :3)
> H.
> 
> 2016-03-02 9:47 GMT+01:00 Anh K. Huynh <xky...@gmail.com>:
> 
> >
> > Bác xài Lyx cho dễ ạ :D
> >
> > On Wed, 2 Mar 2016 00:36:22 -0800 (PST)
> > maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:
> >  
> > > Vào 11:07:01 UTC+7 Thứ Tư, ngày 02 tháng 3 năm 2016, Nguyen Quang
> > > đã viết:
> > >  
> > > > Nói chung là
> > > > $ pacman -S texlive-most texlive-langextra  
> > >
> > > Chạy dòng lệnh này thì hình như là reinstall hầu hết, khi xong mở
> > > texmaker thì cũng ok, chọc ra được giao diện tiếng Việt
> > > (attachement), nhưng chưa gõ Việt được. (Máy vẫn đang xài
> > > ibus-unikey). Phải tắt ibus đi chăng? Và cần có gì thêm để gõ ra
> > > tv?
> > >
> > > [Ủa sao nhấn "Đính kèm tệp" không có gì hè?]
> > >  
> >
> >
> >
> > --
> > I am ... 6 dog years old.
> >
> > --
> > Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> > Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160302154729.1c7fc5ef%40icy.bar
> > .
> >  
> --
I am ... 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160302165630.649d2959%40icy.bar.

Trả lời cho