Vào 15:47:36 UTC+7 Thứ Tư, ngày 02 tháng 3 năm 2016, icy đã viết:
> Bác xài Lyx cho dễ ạ :D 
> 
Cài vô thì xong xuôi rồi, chạy tốt, nhưng vấn đề là làm sao để gõ tiếng Việt?
Mò hoài chưa kiếm được guide.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/9227d573-ac05-47c6-b7e5-52a5be2cd00c%40googlegroups.com.

Trả lời cho