> Nói chung là
> $ pacman -S texlive-most texlive-langextra

Xem kỹ thì hệ thống đã cài gói texlive-langextra-2015.38429-1 rồi. Vấn đề có vẻ 
như fonconfig hay .font gì đó chưa được xử lý đúng nên texmaker hoặc lyx chưa 
nhận UTF-8 chăng?

Có một lệnh "ln -s" nào đó cho vụ này thì phải nhưng mình chưa tìm ra đường 
d64n chính xác.


-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/b53c480f-dfc1-47a5-b676-15f583c9613a%40googlegroups.com.

Trả lời cho