Mò một hồi, có mấy câu hỏi mong mọi người giải đáp:

* Đã thử biến hóa lệnh apt-get install texlive-full thành pacman -S 
texlive-full thì bị báo lỗi "target not found". Tức là không có gói này cho 
Arch, và phải thay bằng texlive-most?

* ibus-unikey có thể được thay thế bằng fcitx để gõ tv trong texmaker? Trình 
nào tương đối tốt hơn?

Cám ơn mọi người. Ngày 8/3 vô link https://www.youtube.com/watch?v=Yqg_GJuWU6g 
coi đá banh, đội VN thua 9 quả, đành phải ... hoan hô đội Australia vậy chán 
quá.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/2ff0f1d3-a737-4715-892e-6119fdcba798%40googlegroups.com.

Trả lời cho