Chịu bác ạ :D Bác xem trên Blackarch người dùng cái gì rồi cài lại trên máy 
ArchLinux thôi ạ.

On Fri, 1 Apr 2016 03:57:20 -0700 (PDT)
maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:

> Chân thành thỉnh gíao!
> Trong Blackarch có thể mở trên cùng Desktop 4 cái Terminal với 4
> colcor khác nhau. Coi thì có vẻ hoa lá cành, nhưng khi sử dụng lại
> rất hay vì đỡ nhầm. Mình thử làm cho lxterminal chuyển sang color
> khác default thì dễ dàng, nhưng nếu mở tiếp cái thứ hai và chuyển
> color nữa thì cả hai đều cùng một color luôn. Menu trên Blackarch là
> "Terminal green", "Terminal red", vv, nhấn cái nào thì nhảy ra color
> đó. Làm sao có được cái này trong Arch jwm hè?
> 
> --
I am ... 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160405091836.2f1dbbc6%40icy.bar.

Trả lời cho