Vào 09:18:41 UTC+7 Thứ Ba, ngày 05 tháng 4 năm 2016, icy đã viết:
> Chịu bác ạ :D Bác xem trên Blackarch người dùng cái gì rồi cài lại trên máy 
> ArchLinux thôi ạ.

Mình mò ra là:
$ alias xtermred="xterm -bg black -fg red &"
thì mở xterm đen/đỏ được.
Gán các color khác cũng ok.
Nhưng gán vào lxterminal thì không được. (xem ooutput bên dưới)
[lee@a3che ~]$ lxterminal -bg blue -fg yellow
Usage:
 lxterminal [Options...] - LXTerminal is a terminal emulator

Options:
 -e, --command=STRING       Execute the argument to this option inside 
the terminal
 --geometry=COLUMNSxROWS     Set the terminal's size
 -l, --loginshell         Execute login shell
 -t, -T, --title=,
  --tabs=NAME[,NAME[,NAME[...]]] Set the terminal's title
 --working-directory=DIRECTORY  Set the terminal's working directory


Trong Blackarch thì họ cũng dùng xterm chứ không dùng lxterminal. Mình thích 
dùng lxterminal vì có thể copy&paste, xterm làm không được (hay vì không biết 
cách nào để copy&paste?).

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/13f4d9c4-6be0-48cf-b43c-d085656a57b3%40googlegroups.com.

Trả lời cho