Hay à. Bây gio chỉ còn việc phải làm là dồn dòng lệnh này thành một cục
icon rồi bấm một phát.
Cám ơn Phạm Duy Tân.
(Tên Vua! Làm sao cho thành đại sự nha)

2016-04-07 21:39 GMT+07:00 Phạm Duy Tân <duytan.pham...@gmail.com>:

> On 4/7/16, maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:
> > Edit/Profile một lúc thì thấy ra là nó không có nút save. Thành ra hì hục
> > làm một hồi, tạo ra 4 cái xanh đỏ trắng vàng, rồi nhấn chuột thì
> > mate-terminal chỉ nhảy ra MỘT MÀU thôi.
> > (Hay là có thể save mà mình chưa biết?)
> >
>
> Vậy là bác đã tạo được 4 profile rồi đúng không ạ?
> Mặc định thì mate-terminal sẽ mở profile Default thôi. Muốn mở profile
> khác, bác chọn menu File/Open Terminal rồi chọn tên profile. Hoặc cũng
> cũng thể gọi mate-terminal từ command line như với xterm, cú pháp như
> sau:
>  mate-terminal --profile=PROFILE-NAME
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/p8eoeYGTCJQ/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CACGb-o5w6qCE%3DJoT15mO_9eyZiayuKMcMt-8S5mWZQsNb4xurA%40mail.gmail.com
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdPT0ZYAeW2wMUjYH85wD7s9%2BAqsHjK2NoePSj1OzR20ug%40mail.gmail.com.

Trả lời cho