Edit/Profile một lúc thì thấy ra là nó không có nút save. Thành ra hì hục làm 
một hồi, tạo ra 4 cái xanh đỏ trắng vàng, rồi nhấn chuột thì mate-terminal chỉ 
nhảy ra MỘT MÀU thôi. 
(Hay là có thể save mà mình chưa biết?)

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/c94802fd-0ee6-4f71-bb50-f77a63a3940a%40googlegroups.com.

Trả lời cho