Aha! Cám ơn nhiều nhiều về cái gợi ý MATE này. Cài nó (cũng chả nặng gì)
rồi quất thêm một dòng trong .jwmrc, gọi luôn 2 cái (1 là xterminal và 1 là
mate-terminal), thế là có xanh đỏ cho em nhỏ nó mừng. Cao thủ thì họ
configure 4 cái cùng chung một trình, mình chơi 2 trình 2 mầu cũng ngon
chán.

2016-04-05 20:36 GMT+07:00 Phạm Duy Tân <duytan.pham...@gmail.com>:

> > Nhưng gán vào lxterminal thì không được. (xem ooutput bên dưới)
>
> Các tham số đó là của xterm nên bác không thể gán vậy đâu ạ.
>
> Với yêu cầu này, bác có thể cài mate-terminal, hơi nặng một tí nhưng
> nhiều tính năng.
>
> Sau đó, bác chạy mate-terminal, chọn Edit/Profiles... , thêm các
> profile và chỉnh màu theo ý muốn.
>
> Bác chọn File/Open terminal hoặc chạy lệnh mate-terminal --window
> --profile=<tên profile> để mở thêm cửa sổ mới là sẽ có màu như ý ạ.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/p8eoeYGTCJQ/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CACGb-o5S7Gqs57-n2g8hOog0AhKf2FF-pAPwQrYXAw4%2BopCSmQ%40mail.gmail.com
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdNgbT7CY%3Dn-fFpDRPaqZLRv_BVnkwK9diM89zTHHoHGSg%40mail.gmail.com.

Trả lời cho