On 4/7/16, maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:
> Edit/Profile một lúc thì thấy ra là nó không có nút save. Thành ra hì hục
> làm một hồi, tạo ra 4 cái xanh đỏ trắng vàng, rồi nhấn chuột thì
> mate-terminal chỉ nhảy ra MỘT MÀU thôi.
> (Hay là có thể save mà mình chưa biết?)
>

Vậy là bác đã tạo được 4 profile rồi đúng không ạ?
Mặc định thì mate-terminal sẽ mở profile Default thôi. Muốn mở profile
khác, bác chọn menu File/Open Terminal rồi chọn tên profile. Hoặc cũng
cũng thể gọi mate-terminal từ command line như với xterm, cú pháp như
sau:
 mate-terminal --profile=PROFILE-NAME

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CACGb-o5w6qCE%3DJoT15mO_9eyZiayuKMcMt-8S5mWZQsNb4xurA%40mail.gmail.com.

Trả lời cho