Có mò rồi đấy nhưng chưa làm được :(

2016-04-06 19:37 GMT+07:00 Phạm Duy Tân <duytan.pham...@gmail.com>:

> On 4/6/16, mai khai <mkh...@gmail.com> wrote:
> > Aha! Cám ơn nhiều nhiều về cái gợi ý MATE này. Cài nó (cũng chả nặng gì)
> > rồi quất thêm một dòng trong .jwmrc, gọi luôn 2 cái (1 là xterminal và 1
> là
> > mate-terminal), thế là có xanh đỏ cho em nhỏ nó mừng. Cao thủ thì họ
> > configure 4 cái cùng chung một trình, mình chơi 2 trình 2 mầu cũng ngon
> > chán.
>
> Nếu bác đã cài Mate-terminal thì bác tìm hiểu trong menu
> Edit/Profiles... sẽ configure được nhiều màu trên cùng một chương
> trình mate-terminal đấy ạ.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/p8eoeYGTCJQ/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CACGb-o5TyGxes-C0somb5agDoz7fDV%2BPGquWxY0W7Ay3byebUg%40mail.gmail.com
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdOD8ZYmqyCb%2B129TA7OHwjvZfP33yH8-8jd1CmcvFB-vQ%40mail.gmail.com.

Trả lời cho