On Wed, 2005-12-21 at 10:43 +0200, Gilad Ben-Yossef wrote:
> אני לקחתי על עצמי לברר את המצב המשפטי של אחזקה של מניות בחברה לתועלת 
> הציבור על ידי העמותה ולאור העניין הציבורי בנושא אני בוחר לפרסם את הדו"ח 
> החלקי הזה על ממצאי הבדיקה כדי להאיר את הנושא.
> 
> ראשית, מן הראוי לציין כי בשל קוצר זמן שנבע מאילוצים בירוקרטיים, ועד 
> המקור אישר לקבל את המניות תחילה והמקור נרשם כבעל מניות של המכון וזאת תחת 
> ההסתייגות כי לאחר בדיקת נאותות מלאה תתקבל החלטה קבועה בנושא ואם ההחלטה 
> תהיה שלילית אנו נמסור את המניות חזרה.
> 
> הדבר נעשה כדי למנוע עיכוב של רישום מסמכי התאגיד רק למען בדיקה שהיא, כך 
> אנו סבורים ומקווים ,פורמלית ולמען הסדר הטוב בלבד וזאת לאור דבריה של יעל 
> והכרתנו האישית עם יעל כאדם אמין.

קודם כל, ברצוני להביע את תודתי לגלעד בן-יוסף על המידע הנוסף הנוגע למניות
מכון המחקר של יעל ויה.

קודם כל, מה שנעשה בפועל עד כה לדעתי תואם את מטרות "המקור". לפי הבנתי את
המצב החוקי, כדי לרשום גוף משפטי כמו מכון המחקר של יעל ויה, צריכים לאגד N
שותפים שיתחלקו במניות הגוף המשפטי הזה. אם המקור מסכים להיות אחד מה-N
הללו לצורך הרישום, ואם מטרות הגוף המשפטי הזה אכן תואמות את מטרות "המקור"
אז יש לי רק לברך על כך.

הדאגה שלי, שכבר הבעתי אותה במילים אחרות, היא בקשר למה שקורה אחר כך.
כדי שחברי ועד "המקור" לא יסטו מהמטרות של "המקור" (דהיינו סיוע לפרויקטים
בטיפול בכספים ונקודת מוקד לצורך יחסי ציבור ושתדלנות), אל להם להחזיק
בסמכויות נוספות כגון יכולת להשפיע על מוסדות כמו מוסד המחקר של יעל ויה.
ובעלות על מניות משמעה יכולת השפעה.

אם אנו רוצים ש"המקור" ימשיך להחזיק במניות של מוסד המחקר של יעל ויה, אנו
צריכים לדאוג שיהיה מי שידאג לייצג את "המקור" בניהול המוסד - מה שכיום
גלעד בעצם עושה כשהוא בודק אם התקנון של המוסד תואם את המטרות של "המקור".
צריך להמשיך לפקח על המוסד שלא יתחיל לנקוט במדיניות המנוגדת למטרות
"המקור", להחליט החלטות כספיות כלומר האם לתת תקציב או למשוך מימון, וכו'
וכו'.

לכשעצמן, אין רע בהחלטות כאלה. אבל אנו צריכים להיערך ולהיות מוכנים עם
תהליך פוליטי לקבלת ההחלטות הללו בצורה שתהיה מקובלת על חברי "המקור" ועל
קהילת התוכנה החופשית בכלל. אנו צריכים להיות מוכנים גם לסתום את האף
במידת הצורך לצורך שחייה במי הביוב של פוליטיקה ארגונית.

האם אנו מוכנים לזה? האם אנו רוצים להתכונן לזה? איך נתכונן לזה?
                    --- עומר
-- 
Every good master plan involves building a time machine. Moshe Zadka
My own blog is at http://www.livejournal.com/users/tddpirate/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות