On Thu, Jun 20, 2019 at 9:42 AM Aviv Sela <avivsel...@gmail.com> wrote:

> אם היה מתפרסם בעיתון הנפוץ ביותר במדינה ידיעה שחבר מרכזי בעמותה כלשהי תקף
> באופן סדרתי נשים (מחוץ לכתלי העמותה והאירועים שבאירגונה), והעמותה לא היתה
> מבקשת מאנשים שיכול להיות שנפגעו מאותו פעיל ליצור קשר כדי שתוכל לספק להם
> תמיכה ויעוץ היא היתה כושלת בתפקידה. מעבר לענייני השם הטוב של אנשים ספציפים,
> מדובר על שמירה על הבטחון של מאות ואלפי האנשים שבאים לאירועי העמותה.
>
> שלום אביב ושאר חברי העמותה.
כאשר עיתון כלשהו (בעיקר ידיעות) מפרסם משהו, כל אדם בר דעת יודע שיש סבירות
לאינטרס מאחורי זה.
נתחיל בזה שאף אחד לא פרסם שחבר עמותה תקף באופן סדרתי נשים, זו המצאה שלך
אביב.
כדי שתבינו עד כמה חשוב לבדוק דברים קראו כאן: https://yit.oriidan.info
שפטו בעצמכם האם זה לא מגוחך?
כמו כן שפטו בעצמכם האם הועד פעל נכון בכך שלא בדק את הדברים?
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות