LoisTed Macdonald wrote:

> Tapadh leat airson nam molaidhean agad. Tha cabhag orm an co\imhnaidh.
> Feumaidh mi mo litrichean fhein leughadh !

Eideird,

Is tric a bhios an aon ch˛mhairle freagarrach dhomhsa cuideachd.......
Is often that will-be the one advice suitable to-me also......
That advice is often suitable for me too.........

Le meas,
AonghasThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to