A chàirdean cḥire,
(Dear friends)

Rinn mi bùth-obrach c̣caireachd anns a' clas Gàidhlig Di - Sathairne.
(Did me shop-of work cooking in the class Gaelic Saturday
(I did a cooking workshop in Gaelic class Saturday)

Rinn sinn stapag uachdar no fuarag.
(Made we stapag uachdar or fuarag
(We made stapag uachdar or fuarag)

Bha e math, nach robh, Eilidh?
(Was it good, was it not Ellen
(it was good, was it not, Ellen?)

Cuiribh uachdar tiugh ann am ḅbhla.
(Put cream stiff in a bowl 
(Put whipping cream in a bowl)

Buailaibh an t-uachdar leis inneal.Cuiribh air e astar meadhanach.
(Beat the cream with a machine. Put on it speed medium
(Beat the cream with an electric mixer. Put it on medium speed)

Measgaichibh min-choirce ṛist dhan uachdar.
(Mix oatmeal toasted into the cream
(Mix toasted oatmeal into the cream)

Faodidh sibh ḿn-shiùcar no mil a chur ann.
(Can you fine sugar [fruit sugar] or honey to put there
(You can add fruit sugar)

Cuiribh subhagan-làir rithe.
(Put strawberries with her
(Add strawberries)

Faodaidh sibh uisge-beatha a chur ann cuideachd - rud beag no cus!
(Can you whisky to put there too - a little oe a lot
(You can add whisky too - a little or a lot!

Chuir sinn Drambuie ann!
(Put we Drambuie there
(We added Drambuie)

le dùrachd

Sẹnag
"T́r gun chànan, t́r gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to