Aonghais,
Tapadh leat airson do fhreagairt mu dheidhinn B-C Ga\idhlig...bha sin
feumail, mar is a\bhaist.  

Tha mi duilich gum bheil mi fadalach do fhreagairt.
I am sorry that I am late answering you.  (Am bheil an sreath seo ceart?)
Siu\saidh
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to